Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mykofenolatmofetil Accord 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

mykofenolatmofetil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mykofenolatmofetil Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mykofenolatmofetil Accord
 3. Hvordan du bruker Mykofenolatmofetil Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mykofenolatmofetil Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Mykofenolatmofetil Accord er og hva det brukes mot
Legemidlets fulle navn er Mykofenolatmofetil Accord 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.
 • I dette pakningsvedlegget brukes det kortere navnet Mykofenolatmofetil Accord.
Mykofenolatmofetil Accord inneholder mykofenolatmofetil.
 • Dette tilhører en gruppe legemidler kalt “immunsuppressiva”.
Mykofenolatmofetil Accord brukes til å forhindre at kroppen din avstøter et transplantert organ.
 • En nyre eller lever.
Mykofenolatmofetil Accord skal brukes sammen med andre legemidler:
 • Ciklosporin
 • Kortikosteroider
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Mykofenolatmofetil Accord
ADVARSEL
Mykofenolat forårsaker medfødte misdannelser og spontanabort. Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, må du kunne vise til en negativ graviditetstest før behandlingen begynner og følge råd som legen din gir deg.
Legen din vil snakke med deg og gi deg skriftlig informasjon, spesielt med hensyn til hvilken effekt mykofenolat har på fosteret. Les informasjonen nøye og følg instruksjonene.
Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksjonene, kan du be legen om å forklare dem på nytt før du bruker mykofenolat. Se også mer informasjon i dette avsnittet under “Advarsler og forsiktighetsregler” og “Graviditet og amming”.
Bruk ikke Mykofenolatmofetil Accord:
 • dersom du er allergisk overfor mykofenolatmofetil, mykofenolsyre, polysorbat 80 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er en kvinne som kan bli gravid og du ikke har hatt en negativ graviditetstest før din første resept, ettersom mykofenolat forårsaker medfødte misdannelser og spontanabort.
 • dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller tror du kan være gravid.
 • dersom du ikke bruker effektiv prevensjon (se Graviditet, fertilitet og amming).
 • dersom du ammer.
Bruk ikke dette legemidlet hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Mykofenolatmofetil Accord hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Mykofenolatmofetil Accord:
 • dersom du har tegn på infeksjon, for eksempel feber eller sår hals
 • dersom du oppdager uventede blåmerker eller blødning
 • dersom du har hatt problemer med fordøyelsessystemet, for eksempel magesår
 • dersom du planlegger å bli gravid eller blir gravid mens du bruker Mykofenolatmofetil Accord
 • dersom du har en sjelden arvelig enzymmangelsykdom, kjent som hypoksantin-guanin-fosforibosyltransferase-mangel (HGPRT), slik som Lesch-Nyhan-syndrom og Kelley-Seegmiller-syndrom.
Hvis noe av det ovenstående gjelder deg (eller du er usikker), må du rådføre deg med lege eller sykepleier øyeblikkelig før du bruker Mykofenolatmofetil Accord.
Effekten av sollys
Mykofenolatmofetil Accord reduserer kroppens naturlige forsvar. Dette fører til økt risiko for hudkreft. Begrens eksponeringen din for sollys og UV-lys. Du kan gjøre dette ved å:
 • bruke beskyttende klær som også dekker hodet, nakken, armene og bena
 • bruke solkrem med høy beskyttelsesfaktor.
Andre legemidler og Mykofenolatmofetil Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette omfatter reseptfrie legemidler, inkludert naturpreparater, siden Mykofenolatmofetil Accord kan påvirke måten enkelte andre legemidler fungerer på. Andre legemidler kan også påvirke måten Mokyfenolatmofetil Accord fungerer på.
Du må særlig fortelle lege eller sykepleier dersom du tar noen av følgende legemidler før du begynner å bruke Mykofenolatmofetil Accord:
 • azatioprin eller andre legemidler som svekker immunsystemet – gitt etter en transplantatoperasjon.
 • kolestyramin – brukt til å behandle høyt kolesterol.
 • rifampicin – et antibiotikum brukt til å forebygge og behandle infeksjoner, for eksempel tuberkulose (TB).
 • fosfatbindere – brukt av personer med kronisk nyresvikt for å redusere mengden fosfat som absorberes i blodet deres.
 • antibiotika - brukes til å behandle bakterieinfeksjoner.
 • isavukonazol - brukes til å behandle soppinfeksjoner.
 • telmisartan - brukes til å behandle høyt blodtrykk.
 • aciklovir, ganciklovir og valganciklovir – brukes til behandling og forebygging av virusinfeksjoner.
Vaksiner
Hvis du trenger en vaksine (en levende vaksine) mens du bruker Mykofenolatmofetil Accord, må du først rådføre deg med lege eller apotek. Legen vil gi deg råd om hvilke vaksiner du kan få.
Du må ikke gi blod under behandlingen med mykofenolatmofetil til infusjon og i minst 6 uker etter at behandlingen er avsluttet. Menn skal ikke donere sæd i løpet av behandlingen med mykofenolatmofetil til infusjon og i 90 dager etter at behandlingen er avsluttet.
Graviditet, fertilitet og amming
Prevensjon hos kvinner som tar Mykofenolatmofetil Accord:
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, må du bruke én effektive prevensjonsmetoder under behandling med Mykofenolatmofetil Accord. Dette inkluderer:
 • Før du begynner å ta Mykofenolatmofetil Accord
 • Under hele behandlingen med Mykofenolatmofetil Accord
 • I 6 uker etter at du har sluttet å ta Mykofenolatmofetil Accord.
Snakk med legen din om den mest passende prevensjonsmetoden for deg. Dette vil avhenge av din individuelle situasjon. Det anbefales to typer prevensjon siden dette vil redusere risikoen for utilsiktet graviditet. Kontakt legen din så snart som mulig hvis du tror prevensjonen kanskje ikke har vært effektiv, eller hvis du har glemt å ta en p-pille.
Du er en kvinne som ikke er i stand til å bli gravid, dersom ett av følgende gjelder for deg:
 • Du er forbi overgangsalderen, dvs. minst 50 år gammel og din siste menstruasjon var for mer enn et år siden (hvis menstruasjonen din har stoppet fordi du har hatt behandling for kreft, så er det fortsatt en mulighet for at du kan bli gravid)
 • Dine eggledere og begge eggstokkene er fjernet ved operasjon (bilateral salpingo-ooforektomi)
 • Din livmor (uterus) er fjernet ved operasjon (hysterektomi)
 • Dine eggstokker fungerer ikke lenger (tidlig eggstokksvikt, som har blitt bekreftet av en gynekolog-spesialist)
 • Du ble født med en av følgende sjeldne tilstander som gjør graviditet umulig: XY-genotype, Turners syndrom eller livmoragenese
 • Du er barn eller tenåring som ennå ikke har fått menstruasjon.
Prevensjon hos menn som tar Mykofenolatmofetil Accord:
Tilgjengelig informasjon tyder ikke på noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren bruker mykofenolat. Risikoen kan imidlertid ikke utelukkes fullstendig. Som en forsiktighetsregel anbefales det at du eller din kvinnelige partner bruker pålitelig prevensjon under behandlingen og i 90 dager etter at du har sluttet å ta Mykofenolatmofetil Accord.
Hvis du planlegger å få barn, snakk med legen om de mulige risikoene.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil snakke med deg om risikoen ved graviditet og alternativene du kan ta for å forhindre avstøtning av det transplanterte organet dersom:
 • Du planlegger å bli gravid.
 • Menstruasjonen er uteblitt, eller du tror den er uteblitt, eller hvis du har uvanlig menstruasjonsblødning, eller mistenker at du er gravid.
 • Du har samleie uten å bruke en effektiv prevensjonsmetode.
Hvis du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, må du informere legen din umiddelbart. Fortsett likevel med å ta Mykofenolatmofetil Accord til du får snakket med legen
Graviditet:
Mykofenolat fører til en meget høy frekvens av spontanabort (50 %) og av alvorlige fødselsskader (23-27 %) hos fosteret. Medfødte misdannelser som er rapportert inkluderer unormal utvikling (anomalier) av ører, øyne, ansikt (hareskår/ganespalte), fingre, hjerte, spiserør (røret som forbinder halsen med magen), nyrer og nervesystemet (for eksempel spina bifida (der bein i ryggraden ikke er skikkelig utviklet)). Spedbarnet kan bli rammet av en eller flere av disse.
Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, må du ha en negativ graviditetstest før behandlingen starter og du må følge råd som legen din gir deg. Legen din kan be om mer enn én test for å sikre at du ikke er gravid før du begynner med behandlingen.
Amming
Du må ikke bruke Mykofenolatmofetil Accord hvis du ammer, siden små mengder av legemidlet kan skilles ut i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at Mykofenolatmofetil Accord vil påvirke evnen din til å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Mykofenolatmofetil Accord
Mykofenolatmofetil Accord gis som regel av en lege eller sykepleier på sykehuset. Det tilføres som en langsom infusjon (drypp) inn i en vene.
Hvor mye skal du bruke
Mengden du bruker avhenger av transplantattypen. Normale doseringer vises nedenfor. Behandlingen vil fortsette så lenge du trenger det for å hindre avstøtning av organet.
Nyretransplantasjon
Voksne
 • Den første dosen gis innen 24 timer fra transplantasjonsinngrepet.
Døgndosen er 2 g av legemidlet fordelt på 2 separate doser.
 • Dette gis som 1 g om morgenen og 1 g om kvelden.
Levertransplantasjon
Voksne
 • Den første dosen gis til deg så snart som mulig etter transplantasjonsinngrepet.
 • Du vil få legemidlet i minst 4 dager.
Døgndosen er 2 g av legemidlet fordelt på 2 separate doser.
 • Dette gis som 1 g om morgenen og 1 g om kvelden.
 • Når du klarer å svelge, vil du få dette legemidlet via munnen.
Tilberedelse av legemidlet
Legemidlet leveres som et pulver. Dette må blandes med glukose før bruk. Legen eller sykepleieren vil tilberede legemidlet og gi det til deg. De vil følge instruksjonene under avsnitt 7, "Tilberedelse av legemidlet".
Dersom du tar for mye av Mykofenolatmofetil Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å bruke Mykofenolatmofetil Accord
Hvis du glemmer en dose med Mykofenolatmofetil Accord, vil du få den så snart som mulig. Behandlingen vil deretter fortsette til normale tidspunkt.
Dersom du avbryter behandling med Mykofenolatmofetil Accord
Stans ikke bruken av Mykofenolatmofetil Accord med mindre det er anvist av lege. Hvis du stanser behandlingen, kan du øke risikoen for at det transplanterte organet avstøtes.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller sykepleier øyeblikkelig hvis du oppdager noen av følgende alvorlige bivirkninger – du kan trenge øyeblikkelig medisinsk behandling:
 • du har tegn på infeksjon, for eksempel feber eller sår hals
 • du oppdager uventede blåmerker eller blødning
 • du opplever utslett, opphovning i ansiktet, leppene, tungen eller svelget, etterfulgt av pustevansker – du kan ha en alvorlig allergisk reaksjon på legemidlet (for eksempel anafylaksi, angioødem).
Normale bivirkninger
Noen av de vanligste bivirkningene er diaré, feber, færre hvite blodceller eller røde blodceller i blodet, infeksjon og oppkast. Legen vil ta jevnlige blodprøver for å se etter endringer i:
 • antallet blodceller
 • mengdene i blodet av substanser som sukker, fett eller kolesterol.
Bekjempe infeksjoner
Mykofenolatmofetil Accord reduserer kroppens naturlige forsvar for å forhindre avstøtning av transplantatet. Dette fører til at kroppen ikke er like dyktig som vanlig til å bekjempe infeksjoner, og du kan lettere pådra deg infeksjoner. Dette inkluderer infeksjoner i hjernen, huden, munnen, magen og tarmene, lungene og urinveiene.
Lymfe- og hudkreft
I likhet med enkelte pasienter som får denne typen legemiddel (immunsuppressiva), har et svært lavt antall pasienter som bruker Mykofenolatmofetil Accord utviklet kreft i lymfevevet og huden.
Generelle bivirkninger
Du kan få generelle bivirkninger som påvirker hele kroppen. Disse inkluderer alvorlige allergiske reaksjoner (for eksempel anafylaksi, angioødem), feber, kraftig tretthet, søvnvansker, smerter (for eksempel i mage, bryst, ledd eller muskler, eller smerter ved vannlating), hodepine, influensasymptomer og opphovning.
Andre bivirkninger kan inkludere:
Hudproblemer, for eksempel:
 • akne, forkjølelsessår, helvetesild, håravfall, utslett, kløe.
Urinveisproblemer, for eksempel:
 • nyreproblemer eller akutt behov for å late vannet.
Problemer i fordøyelsessystemet og munnen, for eksempel:
 • opphovning i tannkjøttet og munnsår
 • betennelse i bukspyttkjertelen, tykktarmen eller magesekken
 • tarmproblemer, inkludert blødning, leverproblemer
 • forstoppelse, kvalme, fordøyelsesproblemer, nedsatt matlyst, luft i magen.
Problemer i nervesystemet, for eksempel:
 • søvnighet eller nummenhet
 • skjelvinger, muskelrykninger, krampeanfall
 • føle seg deprimert, endringer i humør og tanker.
Problemer i hjertet og blodkarene, for eksempel:
 • endringer i blodtrykket, blodpropper, unormal puls
 • smerter, rødhet og hevelse i blodkarene der du fikk infusjonen.
Lungeproblemer, for eksempel:
 • pneumoni, bronkitt
 • kortpustethet, hoste som kan skyldes bronkiektasi (en tilstand der luftveiene i lungene er unormalt utvidet) eller lungefibrose (arrdannelse i lungene). Rådfør deg med lege hvis du utvikler vedvarende hoste eller åndenød.
 • væske i lungene eller inne i brystkassen
 • sinusproblemer.
Andre problemer, for eksempel:
 • vekttap, høyt blodsukker, blødning, blåmerker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Mykofenolatmofetil Accord
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglassetiketten (Utl.dato/EXP).
 • Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning: Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Rekonstituering og fortynning: Etter rekonstituering og fortynning er kjemisk og fysisk stabilitet i bruk for infusjonsvæsken, oppløsning, påvist i 24 timer ved 20 til 30ºC. Fra et mikrobiologisk ståsted skal legemidlet brukes øyeblikkelig. Hvis det ikke brukes øyeblikkelig, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser i bruk.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mykofenolatmofetil Accord
 • Virkestoff er mykofenolatmofetil.
 • Andre innholdsstoffer er: polysorbat 80, sitronsyre, saltsyre, natriumklorid og natriumhydroksid (til pH-justering).
Hvordan Mykofenolatmofetil Accord ser ut og innholdet i pakningen
 • Mykofenolatmofetil Accord leveres i et 20 ml type I klart hetteglass med grå butylgummipropp og aluminiumsforsegling.
 • Det leveres i pakninger på enten 4 hetteglass eller 1 hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex,
HA1 4HF,
Storbritannia
Wessling Hungary Kft.
Fòti ùt 56.,
Budapest,
1047,
Ungarn
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.08.2019
 
Tilberedelse av legemidletAdministrasjonsmåte og administrasjonsvei
Siden Mykofenolatmofetil Accord ikke inneholder et antibakterielt konserveringsmiddel, må rekonstituering og fortynning av legemidlet utføres under aseptiske forhold.
Innholdet i Mykofenolatmofetil Accord må rekonstitueres med 14 ml intravenøs glukoseinfusjon 50 mg/ml (5 %). En ytterligere fortynning med intravenøs glukoseinfusjon 50 mg/ml (5 %) er påkrevd til en sluttkonsentrasjon på 6 mg/ml. Dette innebærer at for å tilberede en 1 g dose med mykofenolatmofetil, må innholdet i 2 rekonstituerte hetteglass (ca. 2 × 15 ml) fortynnes ytterligere inn i 140 ml intravenøs glukoseinfusjon 50 mg/ml (5 %) oppløsning. Hvis infusjonsvæsken, oppløsning, ikke tilberedes rett før administrasjon, må administrasjonen av infusjonsvæsken, oppløsning, startes innen 24 timer fra rekonstituering og fortynning av legemidlet.
Pass på at du ikke får det tilberedte legemidlet i øynene.
 • Hvis dette skjer, må du skylle øynene med rent vann.
Pass på at du ikke får det tilberedte legemidlet på huden.
 • Hvis dette skjer, må du vaske området grundig med såpe og vann.
Mykofenolatmofetil Accord skal gis som en intravenøs (i.v.) infusjon. Infusjonshastigheten skal kontrolleres slik at den tilsvarer en administrasjonstid på 2 timer.
Mykofenolatmofetil Accord skal aldri administreres som en rask intravenøs injeksjon eller intravenøs bolusinjeksjon.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkiektasi: Vedvarende, unormal utvidning av luftrørene.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.