Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mykofenolat Accord 250 mg kapsler

mykofenolatmofetil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mykofenolat Accord kapsler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mykofenolat Accord kapsler
 3. Hvordan du bruker Mykofenolat Accord kapsler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mykofenolat Accord kapsler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Mykofenolat Accord kapsler er og hva det brukes mot
Immunsuppresivt middel.
Mykofenolat Accord kapsler brukes for å forhindre at kroppen avstøter transplanterte nyrer, hjerte eller lever. Mykofenolat Accord kan brukes sammen med andre legemidler kjent som ciklosporin og kortikosteroider.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Mykofenolat Accord kapsler
ADVARSEL
Mykofenolat forårsaker fødselsdefekter og spontanabort. Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, må du avgi en negativ graviditetstest før du starter behandlingen og følge rådene legen gir deg angående prevensjon.
Legen vil snakke med deg og gi deg skriftlig informasjon, spesielt angående mykofenolats effekt på ufødte barn. Les informasjonen nøye og følg anvisningene.
Hvis du ikke forstår disse anvisningene fullstendig, må du be legen om å forklare dem på nytt før du tar mykofenolat. Se også mer informasjon i dette avsnittet under "Advarsler og forsiktighetsregler" og "Graviditet og amming".
Bruk ikke Mykofenolat Accord kapsler
 • dersom du er allergisk overfor mykofenolatmofetil, mykofenolsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er en kvinne som kan bli gravid og du ikke har avgitt en negativ graviditetstest før din første resept, siden mykofenolat forårsaker fødselsdefekter og spontanabort.
 • dersom du er gravid, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
 • dersom du ikke bruker effektiv prevensjon (se Graviditet, prevensjon og amming).
 • dersom du ammer.
Bruk ikke dette legemidlet hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Rådfør deg med lege eller apotek før bruk av Mykofenolat Accord hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Mykofenolat Accord kapslerdersom:
 • du har tegn på infeksjon, for eksempel feber eller sår hals
 • du får uventede blåmerker eller blødning
 • du noen gang har hatt et problem med fordøyelsessystemet slik som magesår
 • du planlegger å bli gravid eller hvis du blir gravid mens du tar mykofenolatmofetil.
 • du har en sjelden arvelig enzymmangelsykdom, kjent som hypoksantin-guanin-fosforibosyltransferase-mangel (HGPRT), slik som Lesch-Nyhan-syndrom og Kelley-Seegmiller-syndrom.
Hvis noe av ovenstående gjelder for deg (eller hvis du er usikker), må du snakke med legen din før du tar mykofenolatmofetil.
Effekten av sollys
Mykofenolat Accord kapslerreduserer kroppens forsvar. Følgelig er det en økt risiko for å få hudkreft. Begrens mengden sollys og UV-lys du får. Gjør dette ved å:
 • bruke beskyttelsesklær som også dekker hodet, nakken, armer og ben
 • bruker solkrem med høy solfaktor.
Andre legemidler og Mykofenolat Accord kapsler:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert urtemedisiner. Dette er fordi mykofenolatmofetil kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker. Andre medisiner kan også påvirke hvordan Mykofenolat Accord kapsler virker.
Informer legen din spesielt hvis du bruker noe av følgende legemidler før du begynner med Mykofenolat Accord kapsler:
 • azatioprin eller andre legemidler som undertrykker immunforsvaret - gis etter en transplantasjon
 • kolestyramin - brukes til å behandle høyt kolesterol
 • rifampicin – et antibiotikum som brukes til å forebygge og behandle infeksjoner som for eksempel tuberkulose (TB)
 • syrenøytraliserende midler, eller protonpumpehemmere - brukes for syreproblemer i magen slik som fordøyelsesbesvær
 • fosfatbindere - brukes av personer med kronisk nyresvikt for å redusere hvor mye fosfat som blir absorbert i blodet.
 • antibiotika - brukes til å behandle bakterieinfeksjoner.
 • isavukonazol - brukes til å behandle soppinfeksjoner.
 • telmisartan - brukes til å behandle høyt blodtrykk.
 • aciklovir, ganciklovir og valganciklovir – brukes til behandling og forebygging av virusinfeksjoner.
Vaksiner
Hvis må du ha en vaksine (en levende vaksine) mens du tar Mykofenolat Accord kapsler, snakk med legen eller apoteket først. Legen vil gi deg råd om hvilke vaksiner du kan ta.
Du skal ikke donere blod under behandling med Mykofenolat Accord og i minst 6 uker etter avsluttet behandling. Menn skal ikke donere sæd under behandling med Mykofenolat Accord og i minst 90 dager etter avsluttet behandling.
Inntak av Mykofenolat Accord kapsler sammen med mat og drikke
Inntak av mat og drikke har ingen effekt på behandlingen din med Mykofenolat Accord.
Graviditet, prevensjon og amming:Prevensjon hos kvinner som bruker Mykofenolat Accord
Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, skal du alltid bruke to effektive prevensjonsmetoder med Mykofenolat Accord. Dette inkluderer:
 • før du begynner å bruke Mykofenolat Accord
 • under hele behandlingen med Mykofenolat Accord
 • i 6 uker etter at du slutter å bruke Mykofenolat Accord.
Rådfør deg med legen om hvilken prevensjonsmetode som er best egnet for deg. Dette avhenger av din individuelle situasjon. Det anbefales å bruke to typer prevensjon siden dette vil redusere risikoen for utilsiktet graviditet. Kontakt lege så snart som mulig hvis du tror at prevensjonen ikke har vært effektiv, eller hvis du har glemt å ta p-pillen.
Du er en kvinne som ikke kan bli gravid hvis noe av følgende gjelder deg:
 • Du er postmenopausal, dvs. minst 50 år, og det er over ett år siden din siste menstruasjon (hvis menstruasjonen din har stanset på grunn av kreftbehandling, er det fremdeles mulig at du kan bli gravid)
 • Egglederne og begge eggstokkene dine har blitt fjernet kirurgisk (bilateral salingo-ooforektomi)
 • Livmoren din har blitt fjernet kirurgisk (hysterektomi)
 • Eggstokkene dine fungerer ikke lenger (prematur eggstokksvikt, bekreftet av en spesialistgynekolog)
 • Du ble født med én av følgende sjeldne tilstander som gjør graviditet umulig (XY-genotype, Turners syndrom eller manglende livmor)
 • Du er et barn eller en tenåring som ikke har hatt din første menstruasjon.
Prevensjon hos menn som bruker Mykofenolat Accord
Tilgjengelig informasjon tyder ikke på noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren bruker mykofenolat. Risikoen kan imidlertid ikke utelukkes fullstendig. Som en forsiktighetsregel anbefales det at du eller din kvinnelige partner bruker sikker prevensjon under behandlingen og i 90 dager etter at du har sluttet med Mykofenolat Accord.
Hvis du planlegger å få barn, snakk med legen din om de mulige risikoene.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil snakke med deg om risikoene forbundet med graviditet og alternative tiltak du kan ta for å forhindre avstøting av det transplanterte organet ditt hvis:
 • du planlegger å bli gravid.
 • du vet eller mistenker at menstruasjonen din har uteblitt, har unormal menstruasjonsblødning eller mistenker at du er gravid.
 • du har samleie uten å bruke effektiv prevensjon.
Hvis du blir gravid under behandling med mykofenolat, må du informere lege øyeblikkelig. Du må imidlertid fortsette å ta Mykofenolat Accord til du møter legen.
Graviditet:
Mykofenolat forårsaker en svært høy frekvens av spontanabort (50 %) og alvorlige fødselsdefekter (23-27 %) hos ufødte barn. Rapporterte fødselsdefekter inkluderer abnormiteter i ørene, øynene eller ansiktet (leppe-/ganespalte), unormal utvikling av fingrene, hjertet, spiserøret (røret som knytter svelget til magen), nyrene og nervesystemet (for eksempel spina bifida (der benene i ryggraden ikke er riktig utviklet)). Barnet ditt kan rammes av én eller flere av disse.
Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, skal du avgi en negativ graviditetstest før du starter behandlingen og følge rådene fra legen angående prevensjon. Legen kan be om mer enn én test for å forsikre at du ikke er gravid før du starter behandlingen.
Amming
Du skal ikke bruke mykofenolatmofetil dersom du ammer. Dette er fordi små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner:
Mykofenolat Accord kapsler vil sannsynligvis ikke påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Mykofenolat Accord kapsler
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Mengden vil avhenge av hvilken type transplantasjon du har hatt. De vanlige dosene er vist nedenfor.
Behandlingen vil fortsette så lenge den trengs for å forhindre at transplantasjonsorganet avstøtes.
Nyretransplantasjon:Voksne:
Den første dosen vil gis innen 3 dager etter transplantasjonen. Anbefalt daglig dose er 8 kapsler (2 g av legemidlet) tatt som 2 separate doser. Det vil si at man tar 4 kapsler om morgenen og igjen 4 kapsler om kvelden.
Barn (2-18 år):
Dosen som gis vil variere avhengig av barnets størrelse. Legen vil bestemme hvilken dose som passer best basert på ditt barns høyde og vekt (kroppens overflateareal) målt som kvadratmeter eller “m2”. Anbefalt dose er 600 mg/m² tatt to ganger om dagen.
HjertetransplantasjonVoksne:
Den første dosen vil gis innen 5 dager etter en transplantasjon. Anbefalt dose er 12 kapsler (3 g av legemidlet) tatt som 2 separate doser. Det vil si at man tar 6 kapsler om morgenen og igjen 6 kapsler om kvelden.
Barn:
Det finnes ingen informasjon om bruk av Mykofenolat Accord kapsler hos barn med et hjertetransplantat.
LevertransplantasjonVoksne:
Du vil få den første dosen av Mykofenolat Accord kapsler som tas gjennom munnen minst 4 dager etter transplantasjonen, og når du er i stand til å svelge legemidler som tas oralt. Anbefalt daglig dose er 12 kapsler (3 g av legemidlet) tatt som 2 separate doser. Det vil si at man tar 6 kapsler om morgenen og igjen 6 kapsler om kvelden.
Barn:
Det finnes ingen informasjon om bruk av Mykofenolat Accord kapsler til barn med et levertransplantat.
Administrasjonsmåte og administrasjonsvei:
 • Svelg kapslene hele med et glass vann.
 • Kapslene må ikke brekkes eller knuses, og må ikke tas hvis de er ødelagte eller åpnet.
 • Unngå kontakt med pulveret som kommer ut av en ødelagt kapsel.
 • Hvis en kapsel åpnes ved et uhell og du får pulver på huden, må du vaske med såpe og vann. Hvis du får pulver i munnen eller øynene, må du skylle grundig med rikelige mengder rent, friskt vann.
Dersom du tar for mye av Mykofenolat Accord kapsler
Dersom du tar flere mykofenolat mofetil kapsler enn du har fått beskjed om, eller hvis noen andre ved et uhell tar legemidlet ditt, må lege eller sykehus umiddelbart oppsøkes.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mykofenolat Accord kapsler
Hvis du på noe tidspunkt glemmer å ta medisinen skal du ta den så snart du kommer på det: fortsett deretter å ta den til vanlige tider. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Mykofenolat Accord kapsler
Hvis du avbryter behandlingen med Mykofenolat Accord kapsler kan det øke risikoen for avstøtning av det transplanterte organet. Du må ikke slutte å ta medisinen med mindre legen sier at du skal.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Snakk med en lege umiddelbart dersom du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene det er mulig du trenger akutt medisinsk hjelp:
 • du har tegn på infeksjon, for eksempel feber eller sår hals
 • du får uventede blåmerker eller blødning
 • du har utslett, hevelser i ansiktet, leppene, tungen eller svelget, med pustevansker - du kan ha en alvorlig allergisk reaksjon på legemidlet (slik som anafylaksi, angioødem).
Andre bivirkninger kan omfatte:Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Sepsis (blodforgiftning), soppinfeksjon i mage-tarmkanalen, urinveisinfeksjon, herpes simplex, herpes zoster (helvetesild)
 • Leukopeni (nedsatt antall hvite blodlegemer), thrombocytopeni (nedsatt antall blodplater), anemi (blodmangel)
 • Brekninger, magesmerter, diaré, kvalme
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer)
 • Lungebetennelse, influensa, luftveisinfeksjon, soppinfeksjon i luftveiene, mage/tarm-infeksjon, soppinfeksjoner, betennelse i magesekk og tarm, infeksjoner, luftrørskatarr, svelgbetennelse, bihulebetennelse, soppinfeksjon i huden, sopp i huden, sopp i vagina, betennelse i neseslimhinnen
 • Hudkreft, godartet tumor i huden
 • Pancytopeni (mangel på celler i blodet), leukocytose (økt antall hvite blodlegemer)
 • Acidose (unormalt høy surhetsgrad i kroppen), hyperkalemi (for høy konsentrasjon av kalium i blodet), hypokalemi (for lav konsentrasjon av kalium i blodet), hyperglukemi (for høy konsentrasjon av glukose i blodet), hypomagnesemi (for lav konsentrasjon av magnesium i blodet), hypokalsemi (for lav konsentrasjon av kalsium i blodet), hyperkolesterolemi (for høy konsentrasjon av kolesterol i blodet), hyperlipidemi (forhøyet konsentrasjon av fett i blodet), hypofosfatemi (for lav konsentrasjon av fosfat i blodet), hyperfosfatemi (for høy konsentrasjon av fosfat i blodet), hyperurimeki (forhøyet konsentrasjon av urinsyre i blodet), gikt, anoreksi
 • Agitasjon (urofølelse), forvirring, depresjon, angst, unormale tanker, søvnløshet
 • Kramper, hypertoni (høyt blodtrykk), tremor (ufrivillige muskelbevegelser), somnolens (søvnighet), muskelsvakhet, svimmelhet, hodepine, parestesi (kriblinger i huden), smaksforstyrrelser
 • Takykardi (hjerteklapp)
 • Hypotensjon (lavt blodtrykk), hypertensjon (høyt blodtrykk), vasodilatasjon (utvidelse av blodårer)
 • Økt væske på lungene, dyspné (åndenød), hoste
 • Blødninger i mage-tarmkanalen, bukhinnebetennelse, tarmslyng, betennelse i tykktarmen, magesår, sår i tolvfingertarmen, magekatarr, betennelse i spiserøret, betennelse i munnslimhinnen, forstoppelse, sure oppstøt, flatulens (tarmgass), raping
 • Hepatitt (leverbetennelse), gulsott, hyperbilirubinemi (økt konsentrasjon av bilirubin i blodet)
 • Fortykket hud, utslett, akne, håravfall
 • Artralgi (leddsmerte)
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Ødem (væskeansamling), feber, kuldegysninger, smerte, sykdomsfølelse, kraftløshet,
 • Økning av leverenzymer, økning av blodkreatinin, økning av blodlaktatenzym, økning av blodurea, økning av alkalisk fosfat i blodet, vekttap
Vanlige problemer
Noen av de vanligste bivirkningene er diaré, lavere antall hvite eller røde blodlceller i blodet, infeksjon eller oppkast. Legen din vil ta blodprøver regelmessig for å se etter eventuelle endringer i:
 • antall blodceller
 • mengden i blodet av sukker, fett, kolesterol og lignende.
Barn kan være mer utsatt enn voksne for å få bivirkninger. Disse omfatter diaré, infeksjoner, færre hvite blodceller og færre røde blodceller i blodet.
Bekjempe infeksjoner
Mykofenolat Accordkapsler reduserer kroppens forsvar. Det er for å forhindre at transplantatet blir avstøtt. Følgelig vil kroppen din ikke være like god som vanlig til å bekjempe infeksjoner. Dette betyr at du kan få flere infeksjoner enn vanlig. Dette omfatter infeksjoner i hjerne, hud, munn, mage og tarm, lunger og urinveier.
Lymfe- og hudkreft
Det har forekommet hos pasienter som tar denne typen legemidler (immunsuppressive midler), at noen svært få pasienter som har tatt Mykofenolat Accord kapsler, har utviklet kreft i lymfevev og hud.
Generelle bivirkninger
Du kan få generelle bivirkninger som påvirker kroppen i sin helhet.Disse omfatter alvorlige allergiske reaksjoner (slik som anafylaksi, angioødem), feber, utmattelse, søvnproblemer, smerter (for eksempel mage, bryst, ledd eller muskler, smerter ved vannlating), hodepine, influensaliknende symptomer og hevelser.
Andre problemer som for eksempel:
 • vekttap, urinsyregikt, høyt blodsukker, blødninger, blåmerker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Mykofenolat Accord kapsler
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller esken etter EXP/Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mykofenolat Accord kapsler:
Virkestoffet er mykofenolatmofetil. Hver kapsel inneholder 250 mg mykofenolatmofetil.
Andre innholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, povidon K 90, krysskarmellosenatrium, talkum og magnesiumstearat.
Sammensetning av kapselskallet: Gelatin, natriumlaurylsulfat, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172), FD & C Blue 2 (E132).
Hvordan Mykofenolat Accord kapsler ser ut og innholdet i pakningen
Mykofenolat Accord 250 mg kapsler er lyseblå/ferskenfargede, harde gelatinkapsler av størrelse "1" preget med “MMF” på hetten og “250” på kroppen, inneholdende hvitt til gråhvitt pulver.
Mykofenolat Accord 250 mg kapsler er tilgjengelige i blisterpakninger med 100 og 300 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker:
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex HA1 4HF,
Storbritannia
Wessling Hungray Limited
1047 Budapest, Fóti út 56.
Ungarn
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.