Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mycophenolatemofetil Accord 500 mg tablett, filmdrasjert

mykofenolatmofetil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mycophenolatemofetil Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mycophenolatemofetil Accord
 3. Hvordan du bruker Mycophenolatemofetil Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mycophenolatemofetil Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Mycophenolatemofetil Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Immunsuppresivt legemiddel.
Mycophenolatemofetil Accord brukes til å forhindre at kroppen frastøter transplanterte nyrer, hjerte eller lever. Mycophenolatemofetil Accord brukes sammen med andre legemidler kjent som cyklosporin og kortikosteroider.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Mycophenolatemofetil Accord
ADVARSEL
Mykofenolat forårsaker medfødte misdannelser og spontanabort. Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, må du fremlegge en negativ graviditetstest før du starter behandlingen, og du må følge prevensjonsrådene fra legen din.
Legen din vil snakke med deg og gi deg skriftlig informasjon, spesielt om effekten av mykofenolat hos ufødte barn. Les informasjonen nøye og følg instruksjonene.
Dersom du ikke fullt ut forstår disse instruksjonene, vennligst be legen din om å forklare det på nytt før du tar mykofenolat. Se også avsnittet om "Advarsler og forsiktighetsregler " og "Graviditet, prevensjon og amming" for mer informasjon.
Bruk ikke Mycophenolatemofetil Accord
 • Dersom du er overfølsom (allergisk) overfor mykofenolatmofetil, mykofenolsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du er kvinne som kan bli gravid og du ikke har fremlagt en negativ graviditetstest før du får den første resepten, ettersom mykofenolat forårsaker medfødte misdannelser og spontanabort.
 • Dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller tror at du kan være gravid.
 • Dersom du ikke bruker sikker prevensjon (se «Graviditet, prevensjon og amming»).
 • Dersom du ammer.
Ikke ta dette legemidlet hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med lege din eller apotek før du tar Mycophenolatemofetil Accord tabletter.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar Mycophenolatemofetil Accord.
 • Dersom du opplever noen tegn på infeksjon (f. eks. feber, vondt i halsen), uventede blåmerker og/eller blødning.
 • Dersom du har eller noen gang har hatt problemer med fordøyelsen, f. eks. magesår.
 • Dersom du planlegger å bli gravid eller blir gravid mens du tar Mycophenolatemofetil Accord.
 • Dersom du har en sjelden arvelig sykdom med hypoxantinguaninfosforibosyltransferase (HGPRT), for eksempel Lesch-Nyhans og Kelley-Seegmillers syndrom.
Hvis noe av dette gjelder deg (eller du er usikker), snakk med legen din umiddelbart, før du tar Mycophenolatemofetil Accord.
Effekten av sollys
Mykofenolatmofetil reduserer kroppens forsvar. Følgelig er det en økt risiko for å få hudkreft. Begrens mengden sollys og UV-lys du får. Gjør dette ved å:
 • bruke beskyttelsesklær som også dekker hodet, nakken, armer og ben
 • bruke solkrem med høy solfaktor.
Barn og ungdom
Pediatrisk populasjon i alderen 2 til 18 år:
Mycophenolatemofetil Accord brukes av barn og ungdom (alderen 2-18 år) til å forhindre at kroppen frastøter transplanterte nyrer.
Mycophenolatemofetil Accord skal ikke brukes av barn og ungdom (alderen 2-18 år) ved hjerte- eller levertransplantasjon.
Mycophenolatemofetil Accord skal ikke brukes av barn under 2 år.
Andre legemidler og Mycophenolatemofetil Accord:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert urtemedisiner. Dette er fordi Mycophenolatmofetil Accord kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker. Andre medisiner kan også påvirke hvordan Mycophenolatemofetil Accord virker.
Informer legen din spesielt hvis du bruker noe av følgende legemidler før du begynner med Mycophenolatemofetil Accord:
 • azatioprin eller andre legemidler som undertrykker immunforsvaret - gis etter en transplantasjon
 • kolestyramin - brukes til å behandle høyt kolesterol
 • rifampicin – et antibiotikum som brukes til å forebygge og behandle infeksjoner som for eksempel tuberkulose (TB)
 • syrenøytraliserende midler, eller protonpumpehemmere - brukes for syreproblemer i magen slik som fordøyelsesbesvær
 • fosfatbindere - brukes av personer med kronisk nyresvikt for å redusere hvor mye fosfat som blir absorbert i blodet.
 • antibiotika - brukes til å behandle bakterieinfeksjoner.
 • isavukonazol - brukes til å behandle soppinfeksjoner.
 • telmisartan - brukes til å behandle høyt blodtrykk.
 • aciklovir, valaciklovir eller ganciklovir.
Vaksiner
Hvis må du ha en vaksine (en levende vaksine) mens du tar Mycophenolatemofetil Accord, snakk med legen eller apoteket først. Legen vil gi deg råd om hvilke vaksiner du kan ta.
Du må ikke gi blod under behandling med Mycophenolatemofetil Accord og i minst 6 uker etter avsluttet behandling. Menn må ikke donere sæd under behandling med Mycophenolatemofetil Accord og minst 90 dager etter avsluttet behandling.
Inntak av Mycophenolatemofetil Accord sammen med mat og drikke
Inntak av mat og drikke har ingen effekt på behandlingen med Mycophenolatemofetil Accord.
Graviditet, prevensjon og ammingPrevensjon for kvinner som bruker Mycophenolatemofetil Accord tabletter
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, må du alltid bruke to effektive prevensjonsmetoder under behandling med Mycophenolatemofetil Accord tabletter. Dette omfatter:
 • Før du begynner å ta Mycophenolatemofetil Accord tabletter
 • Under hele behandlingstiden med Mycophenolatemofetil Accord tabletter
 • I 6 uker etter at du har sluttet å ta Mycophenolatemofetil Accord tabletter
Snakk med legen din om hvilken prevensjonsmetode som passer best for deg. Dette vil avhenge av din individuelle situasjon. Det anbefales to typer prevensjon siden dette vil redusere risikoen for utilsiktet graviditet. Kontakt legen din umiddelbart dersom du tror prevensjonen din ikke virker eller dersom du har glemt å ta p-pillen.
Du er en kvinne som ikke kan bli gravid dersom noe av det følgende gjelder deg:
 • Du er forbi overgangsalderen, dvs. minst 50 år gammel og din siste menstruasjon var for over ett år siden (hvis menstruasjonen har stanset som følge av kreftbehandling, er det fremdeles en mulighet for at du kan bli gravid)
 • Egglederne og begge eggstokker er blitt fjernet ved operasjon (bilateral salpingo-ooforektomi)
 • Livmoren din (uterus) er kirurgisk fjernet (hysterektomi)
 • Eeggstokkene dine fungerer ikke lenger (tidlig eggstokksvikt, og dette har blitt bekreftet av en spesialist i gynekologi)
 • Du ble født med en av følgende sjeldne tilstander som gjør graviditet umulig: XY-genotype, Turners syndrom eller uterinagenese
 • Du er et barn eller tenåring som ennå ikke har fått menstruasjon.
Prevensjon hos menn som tar Mycophenolatemofetil Accord tabletter
Tilgjengelig informasjon tyder ikke på noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren bruker mykofenolat. Risikoen kan imidlertid ikke utelukkes fullstendig. Som en forsiktighetsregel anbefales det at du eller din kvinnelige partner bruker sikker prevensjon under behandlingen og i 90 dager etter at du har sluttet å ta Mycophenolatemofetil Accord tabletter.
Hvis du planlegger å få barn, snakk med legen din om de mulige risikoene.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tro at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil snakke med deg om risikoen i tilfelle graviditet og alternativene du kan ta for å forhindre avstøtning av det transplanterte organet dersom:
 • Du planlegger å bli gravid.
 • Hvis menstruasjonen uteblir eller tror menstruasjonen har uteblitt, eller hvis du har uvanlig menstruasjonsblødning, eller har mistanke om at du er gravid.
 • Du har samleie uten å bruke sikker prevensjon.
Dersom du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, må du informere legen din umiddelbart. Du må likevel fortsette å ta Mycophenolatemofetil Accord tabletter inntil du har rådført deg med legen.
Graviditet.
Mykofenolat fører til en meget høy frekvens av spontanabort (50 %) og av alvorlige misdannelser hos fosteret (23-27 %). Fosterskader som er rapportert inkluderer unormal utvikling av ører, øyne, ansikt (hareskår/ganespalte), fingre, hjerte, spiserør (røret som forbinder halsen med magen), nyrer og nervesystemet (for eksempel spina bifida (der bein i ryggraden ikke er normalt utviklet). En eller flere av disse kan forekomme hos ditt ufødte barn.
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, må du fremlegge en negativ graviditetstest før du starter behandlingen og du må følge prevensjonsrådene fra legen din. Legen din kan be om mer enn én test for å være sikker på at du ikke er gravid før du starter behandlingen.
Amming.
Du skal ikke bruke mykofenolatmofetil dersom du ammer. Dette er fordi små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner:
Mycophenolatemofetil Accord er ikke påvist å svekke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Mycophenolatemofetil Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Mengden vil avhenge av hvilken type transplantasjon du har hatt. De vanlige dosene er vist nedenfor. Behandlingen vil fortsette så lenge den trengs for å forhindre at transplantasjonsorganet avstøtes.
Nyretransplantasjon
Voksne
 • Den første dosen gis innen 3 dager etter transplantasjonen.
 • Den daglige dosen er 4 tabletter (2 g av medisinen) tatt som 2 separate doser.
 • Ta 2 tabletter om morgenen og 2 tabletter om kvelden.
Barn (2-18 år)
 • Den aktuelle dosen vil variere avhengig av størrelsen på barnet.
 • Legen din vil bestemme passende dose basert på barnets høyde og vekt (kroppsoverflate - målt i kvadratmeter eller “m2”). Den anbefalte dosen er 600 mg / m2 to ganger daglig.
Hjertetransplantasjon
Voksne
 • Den første dosen gis innen 5 dager etter transplantasjonen.
 • Den daglige dosen er 6 tabletter (3 g av medisinen) tatt som 2 separate doser.
 • Ta 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter om kvelden.
Barn
 • Det foreligger ingen informasjon om bruk av Mycophenolatemofetil Accord hos barn som har gjennomgått hjertetransplantasjon.
Levertransplantasjon
Voksne
 • Du vil få den første dosen med oral Mycophenolatemofetil Accord minst 4 dager etter transplantasjonen, når du er i stand til å svelge orale legemidler.
 • Den daglige dosen er 6 tabletter (3 g av medisinen) tatt som 2 separate doser.
 • Ta 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter om kvelden.
Barn
 • Det foreligger ingen informasjon om bruk av Mycophenolatemofetil Accord hos barn som har gjennomgått levertransplantasjon.
Administrasjonsmåte og administrasjonsvei:
Svelg tablettene hele med et glass vann. Tablettene skal ikke deles eller knuses.
Dersom du tar for mye av Mycophenolatemofetil Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg for mye legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mycophenolatemofetil Accord
Hvis du på noe tidspunkt glemmer å ta medisinen skal du ta den så snart du kommer på det, og fortsette til vanlige tider. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Mycophenolatemofetil Accord
Hvis du avbryter behandlingen med Mycophenolatemofetil Accord kan det øke risikoen for avstøtning av det transplanterte organet. Du må ikke slutte å ta medisinen med mindre legen sier at du skal.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Snakk med en lege umiddelbart dersom du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene - det er mulig du trenger akutt medisinsk hjelp:
 • du har tegn på infeksjon, for eksempel feber eller sår hals
 • du får uventede blåmerker eller blødning
 • du har utslett, hevelser i ansiktet, leppene, tungen eller svelget, med pustevansker - du kan ha en alvorlig allergisk reaksjon på legemidlet (slik som anafylaksi, angioødem).
Andre mulige bivirkninger:Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn én av 10 personer)
Problemer i fordøyelsessystemet og munnen, for eksempel
 • kvalme
 • oppkast
Sykdommer i blod og lymfatiske organer
 • færre hvite eller røde blodceller
Infeksiøse og parasittære sykdommer
 • Mage- og tarminfeksjoner
 • Urinveisinfeksjoner
 • Munninfeksjoner
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 til 10 personer)Infeksiøse og parasittære sykdommer
 • Lungeinfeksjoner
 • Hudinfeksjoner
Lymfesystem og hudkreft
 • kreft i lymfevevene og huden
Generelle forstyrrelser
 • feber, sterk tretthetsfølelse, søvnvansker
 • smerter (for eksempel i mage, bryst, ledd eller muskler, smerter ved vannlating)
 • hodepine, influensasymptomer og opphovning
Hudproblemer, for eksempel:
 • akne, forkjølelsessår, helvetesild, hudvekst, håravfall, utslett, kløe
Urinveisproblemer, for eksempel:
 • nyreproblemer eller akutt trang til å late vannet (urin)
Problemer i fordøyelsessystemet og munnen, for eksempel:
 • opphovning i tannkjøtt og munnsår
 • betennelse i bukspyttkjertelen, tykktarmen eller magen
 • tarmproblemer, inkludert blødning, leverproblemer
 • forstoppelse, fordøyelsesproblemer, nedsatt appetitt, flatulens, diaré
Problemer i nervesystemet, for eksempel:
 • svimmelhet, tretthet eller nummenhet
 • skjelving, muskelspasmer, krampeanfall
 • følelser av angst eller depresjon, endringer i humør eller tanker
Hjerte- og karproblemer, for eksempel:
 • blodtrykksendringer, unormal puls, utvidning av blodkar
Lungeproblemer , for eksempel:
 • pneumoni, bronkitt
 • kortpustethet, hoste, som kan være forårsaket av bronkiektasi (en tilstand hvor luftveiene er unormalt utvidet) eller lungefibrose (arrdannelse i lungene). Snakk med legen din hvis du utvikler vedvarende hoste eller kortpustethet
 • væske i lungene eller i brystet
 • sinusproblemer
Andre problemer, for eksempel:
 • vekttap, urinsyregikt, høyt blodsukker
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Infeksiøse og parasittære sykdommer
 • Hjerneinfeksjoner
Legen vil utføre jevnlige blodprøver for å se etter endringer i:
 • antallet blodceller
 • mengden av ting som sukker, fett eller kolesterol i blodet ditt
Barn kan ha høyere sannsynlighet for bivirkninger enn voksne. Disse inkluderer diaré, infeksjoner, færre hvite blodceller og færre rødeblodceller.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Mycophenolatemofetil Accord
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken (Utl. dato). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Overflødige medisiner skal alltid leveres tilbake på apoteket. Du skal kun beholde dem etter råd fra legen.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mycophenolatemofetil Accord:
Virkestoffet er mykofenolatmofetil 500 mg
Andre innholdsstoffer er :
Tablettens kjerne: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, hydroksypropylcellulose, krysskarmellosenatrium, talkum, magnesiumstearat.
Tablettens drasjering: hypromellose 6 cps, titandioksid (E171), makrogol 400, rød jernoksid (E172), indigotine (E132), svart jernoksid (E172).
Hvordan Mycophenolatemofetil Accord ser ut og innholdet i pakningen:
Mycophenolatemofetil Accord 500 mg er lilla, kapselformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter preget med “AHI” på den ene siden og “500” på den andre siden.
Mycophenolatemofetil Accord er tilgjengelige i blisterpakninger i esker med 50 tabletter, 150 tabletter og 250 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker:
Wessling Hungary Limited
1047 Budapest, Fóti út 56.
Ungarn
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex HA1 4HF
Storbritannia.
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkiektasi: Vedvarende, unormal utvidning av luftrørene.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.