Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

multiBic kaliumfri hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Multibic kaliumfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Multibic kaliumfri
 3. Hvordan du bruker Multibic kaliumfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Multibic kaliumfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Multibic kaliumfri er og hva det brukes mot
Multibic kaliumfri er en væske for kontinuerlig nyreerstatningsbehandling for fjerning av avfallsstoffer fra kroppen hos personer med nyresykdom Det brukes hos pasienter med nyreskader og også for behandling av forgiftninger. Type væske som gis til deg avhenger av mengden kalium (et salt) i blodet ditt. Legen din vil undersøke kaliumnivåene dine regelmessig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Multibic kaliumfri
Bruk ikke Multibic kaliumfri
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hypokalemi (kaliumnivået ditt er veldig lavt)
 • dersom du har metabolsk alkalose (en tilstand som oppstår ved for mye bikarbonat i blodet)
 • dersom det er umulig å oppnå tilstrekkelig blodgjennomstrømning gjennom hemofilteret (filter brukt ved blodfiltrering)
 • dersom du har stor blødningsrisiko relatert til legemidler som er nødvendig for å hindre koagulering i hemofilteret.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Multibic kaliumfri.
 • Må kun brukes etter at de to væskene er blandet i tokammerposen.
 • Må under ingen omstendigheter brukes under romtemperatur.
 • Tubeslangene som brukes for å anvende den bruksferdige væsken skal inspiseres hvert 30. minutt. Dersom utfellinger oppdages inni disse tubeslangene, skal posen og tubeslangene erstattes umiddelbart og pasienten overvåkes nøye.
 • Legen vil undersøke din hydreringsstatus (mengde vann i kroppen din), nivåer av kalium, natrium, andre salter, enkelte avfallsstoffer og blodsukkeret ditt. Legen din kan også gi anbefalinger vedrørende kostholdet ditt.
Barn
Bruk av Multibic kaliumfri hos barn har ikke blitt undersøkt.
Andre legemidler og Multibic kaliumfri
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende interaksjoner er mulige:
 • toksisk effekt av digitalis (legemidler for behandling av hjertesykdommer)
 • elektrolyttsubstitusjoner, parenteral ernæring (intravenøs næring) og andre infusjonsbehandlinger. Effekten av disse på blodserum-konsentrasjoner og væskestatus må vurderes ved bruk av denne behandlingen.
 • Denne behandlingen kan redusere blodkonsentrasjonen av legemidler. Dosejustering kan bli nødvendig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen eller begrensede data ved bruk av Multibic kaliumfri under graviditet og amming.
Dette legemidlet bør bare brukes under graviditet dersom legen din vurderer det som nødvendig.
Amming anbefales ikke under behandling med Multibic kaliumfri.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Multibic kaliumfri
Multibic kaliumfri gis på et sykehus eller en klinikk. Legen din vil vite hvordan man bruker dette legemidlet.
Rådfør deg med legen din hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Multibic kaliumfri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som med alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger av Multibic kaliumfri inkluderer:
 • kvalme (sykdomsfølelse)
 • oppkast (være syk)
 • muskelkramper
 • forandringer i blodtrykk
Noen bivirkninger kan forårsakes av for mye eller for lite væske. Disse er:
 • kortpustethet
 • hevelse av ankler og ben
 • dehydrering (f.eks. svimmelhet, muskelkramper, tørste)
 • blodforstyrrelser (f.eks. unormale saltkonsentrasjoner i blodet ditt)
Nøyaktig frekvens for slike bivirkninger er ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Multibic kaliumfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares under +4ºC.
Oppbevaringsbetingelser etter blanding av de to kamrene:
Den bruksferdige væsken skal ikke oppbevares høyere enn +30ºC og må brukes innen maksimalt 48 timer.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Multibic kaliumfri
 • Virkestoffer er natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, glukosemonohydrat.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, 25 % saltsyre, karbondioksid og natriumdihydrogenfosfatdihydrat.
Hvordan Multibic kaliumfri ser ut og innholdet i pakningen
Multibic kaliumfri kommer i en tokammerpose (to kamre som inneholder forskjellig væske). Blanding av væskene i de to kamrene resulterer i en bruksferdig væske.
Hver pose inneholder totalt 5000 ml væske. Den bruksferdige væsken er klar og fargeløs.
Hver pose er utstyrt med en HF-kobling, en Luer-lock-kobling og en injeksjonsport, og er dekket med en beskyttelsesfolie.
Pakningsstørrelse:
2 poser á 5000 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Tyskland
Tilvirker:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland
Lokal representant:
Vingmed AS
Tlf: 67 58 06 80
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.08.2017
 
For informasjon beregnet på helsepersonell, se nederst på dette pakningsvedlegget.
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
1000 ml bruksferdig væske inneholder:

 

 

Natriumklorid

6,136 g

Natriumhydrogenkarbonat

2,940 g

Kalsiumkloriddihydrat

0,2205 g

Magnesiumkloridheksahydrat

0,1017 g

Glukosemonohydrat

1,100 g

(Glukose)

(1,000 g)

 

 

K+

-

Na+

140 mmol/l

Ca2+

1,5 mmol/l

Mg2+

0,50 mmol/l

Cl-

109 mmol/l

HCO3-

35 mmol/l

Glukose

5,55 mmol/l

pH ≈ 7,4
Teoretisk osmolaritet: 292 mOsm/l
Skal ikke brukes med mindre den bruksferdige væsken er klar og fargeløs, og posen og koblinger er uskadet.
Kun for engangsbruk. Ubrukt væske skal kastes.
Må brukes ved hjelp av doseringspumper.
Brukerveiledning
Hemodialyse-/hemofiltreringsvæsken bør administreres i tre trinn:
1. Fjerning av beskyttelsesfolien og nøye inspeksjon av posen.
Beskyttelsesfolien fjernes først umiddelbart før administrering. Plastbeholdere kan av og til bli skadet under transport fra produsent til klinikken eller i klinikken. Dette kan føre til kontaminasjon og vekst av mikrober eller sopp i væskene. Det er derfor nødvendig med nøye visuell inspeksjon av posen og væskene før bruk. Særlig oppmerksomhet må gis til den minste skade på lukning, sveisesømmer og hjørnene på posen.
2. Blanding av de to kamrene
De to væskene bør blandes umiddelbart før bruk for å få en bruksferdig væske.
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter blanding av begge kamrene, må det kontrolleres om sømmen mellom kamrene er fullstendig åpnet, at væsken er klar og uten farge og at posen ikke lekker.
3. Anvendelse av bruksferdig væske
Den bruksferdige væsken bør brukes umiddelbart, men innen maksimalt 48 timer etter blanding.
Tilsetning i den bruksferdige væsken bør kun gjøres etter at den bruksferdige væsken er blitt godt blandet. Etter en slik tilsetning, må den bruksferdige væsken igjen blandes nøye før bruk
Tilsetning av natriumkloridoppløsning (opptil 30 %) eller alternativt vann til injeksjonsvæsker er kompatibelt med dette legemidlet og kan brukes for å justere natriumkonsentrasjonen om nødvendig. Dette for å begrense hastigheten på endringer av natriumkonsentrasjoner i tilfeller av alvorlig hyper- og hyponatremi. For detaljer, vennligst se preparatomtalen.
Dersom intet annet er forskrevet, skal den bruksferdige væsken varmes opp til 36,5‑38,0ºC umiddelbart før infusjon til pasienten. Den eksakte temperatur må velges avhengig av kliniske behov og teknisk utstyr som brukes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).