Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

MOVICOL® JUNIOR, 6,9 g, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose, nøytral smak

Makrogol 3350

Natriumklorid

Natriumhydrogenkarbonat

Kaliumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Movicol Junior er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Movicol Junior
 3. Hvordan du bruker Movicol Junior
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Movicol Junior
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Movicol Junior er og hva det brukes mot
Movicol Junior er et avføringsmiddel og brukes til behandling av kronisk forstoppelse hos barn fra 2 til 11 år, og til behandling av kraftig forstoppelse kalt avføringsstopp hos barn fra 5 til 11 år.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Movicol Junior
Før du gir Movicol Junior til barnet ditt
Gi ikke Movicol Junior dersom legen har sagt at barnet ditt har:
 • allergi overfor virkestoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • fysiske hindringer i tarmen
 • lekkasje i tarmveggen
 • alvorlige inflammatoriske tarmsykdommer som ulcerøs kolitt, Crohn’s sykdom eller toksisk megakolon (sterk utvidelse av tykktarmen)
 • lammelse i tarmen
Dersom barnet ditt har hjerte- eller nyreproblemer, en svekket brekningsrefleks eller refluksøsofagitt (halsbrann forårsaket av at mageinnholdet går opp i spiserøret), må du snakke med legen før du gir Movicol Junior.
Advarsler og forsiktighetsregler
Når barnet ditt tar Movicol Junior bør det fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i en Movicol Junior løsning bør ikke erstatte vanlig væskeinntak.
Andre legemidler og Movicol Junior
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Movicol tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før barnet ditt tar Movicol Junior dersom det bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Movicol Junior kan brukes under graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Movicol Junior
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
DoseringKronisk forstoppelse
Dosen av Movicol Junior avhenger av barnets alder og hvordan barnet reagerer på behandlingen. Som startdose skal barn fra 2 til 6 år gis én dosepose daglig, og barn fra 7 til 11 år gis to doseposer daglig. Legen kan anbefale at du øker antall doseposer inntil barnet ditt får en myk avføring. Som regel er det ikke nødvendig med mer enn 4 doseposer om dagen for å oppnå dette. Dersom det er nødvendig med en doseøkning bør dette gjøres hver annen dag. Følg legens instruksjoner. Det er ikke nødvendig å drikke hele løsningen på en gang. Dersom barnet ditt foretrekker det, kan halve løsningen tas om morgenen og andre halvdelen om kvelden. Dersom barnet får veldig løs avføring eller diaré bør dosen med Movicol Junior reduseres med en dosepose om dagen (dersom barnet ditt tar 2 eller flere doseposer daglig) eller hoppe over en dag dersom barnet tar 1 dosepose daglig.
Behandlingen må gradvis trappes ned og gjenopptas dersom obstipasjonen kommer tilbake. Sikkerhet og effekt av Movicol Junior er imidlertid kun vist for en periode på opp til 3 måneder.
Avføringsstopp
En behandlingskur med Movicol Junior ved avføringsstopp varer inntil syv dager. Følgende regime benyttes.
Daglig doseringsregime:
Mangler tekstalternativ for bilde
Det daglige antallet doseposer må tas som oppdelte doser, og alle må tas innen en periode på 12 timer (f.eks. mellom klokken 8 og klokken 20). Behandlingen stoppes når medisinen har virket. Dette vises ved passasje av store volum avføring og/eller vandig diaré.
Movicol Junior er ikke anbefalt til barn under 5 år for behandling av avføringsstopp hvor kolon eller rektum er fylt med fast fekalia, eller til barn under 2 år til behandling av kronisk obstipasjon. For pasienter fra og med 12 år er det anbefalt å bruke Movicol.
Hvordan du bruker Movicol Junior.
Åpne doseposen og tøm innholdet i et kvart glass med vann (62,5 ml). Rør godt til vannet er klart. La barnet drikke løsningen. Dersom du ønsker, kan du tilsette smak til løsningen som for eksempel appelsinsaft.
Dersom du tar for mye av Movicol Junior
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen ganger vil barn oppleve magesmerter og romling i magen når de tar Movicol Junior. De kan også oppleve økt gassdannelse i tarmen, føle seg oppblåste, være kvalme eller såre og betente rundt endetarmsåpningen. Diaré er vanlig ved bruk av Movicol Junior. Allergiske reaksjoner kan forekomme, men er sjeldne. Dersom barnet ditt føler seg kvalm eller kaster opp, kan dette unngås ved å spre inntaket av Movicol Junior mer jevnt utover dagen, eller redusere dosen. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, varer mer enn noen få dager, eller barnet ditt merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Dersom barnet ditt føler kraftløshet, er kortpustet, veldig tørst eller får hovne ankler, stopp behandling med Movicol Junior og kontakt lege umiddelbart.
Frekvensene av bivirkninger listet under er definert på følgende måte: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), og svært sjeldne (≤1/10 000).
Indikasjon: Kronisk obstipasjon
Gastrointestinale sykdommer:
Svært vanlige: Abdominal smerte, borborygmi, diaré eller løs avføring som normalt responderer på en dosereduksjon.
Vanlige: Kvalme, brekninger, abdominal oppsvulming, flatulens, perianal inflammasjon og sårhet.
Forstyrrelser i immunsystemet:
Sjeldne: Allergiske reaksjoner
Indikasjon: Avføringsstopp
Gastrointestinale sykdommer:
Svært vanlige: Brekninger, abdominal oppsvulming og smerte forårsaket av ekspansjon av innholdet i tarmen; perianal inflammasjon og sårhet. Oppkast kan unngås ved å redusere eller utsette dosen.
Vanlige: Borborygmi, kvalme og mild diaré.
Forstyrrelser i immunsystemet:
Sjeldne: Allergiske reaksjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Movicol Junior
Dosepose: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Rekonstituert oppløsning: Oppbevares tildekket i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Oppløsning som ikke er brukt innen 24 timer kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Movicol Junior
En dosepose Movicol Junior inneholder:
Virkestoffer er
Makrogol 3350 USP 6,563 g
Natriumklorid 175,4 mg
Natriumhydrogenkarbonat 89,3 mg
Kaliumklorid 25,1 mg
Innholdet av elektrolytter pr. dosepulver i 62,5 ml oppløsning er følgende:
Natrium 65 mmol/l
Klorid 53 mmol/l
Kalium 5,4 mmol/l
Bikarbonat 17 mmol/l
Dette legemidlet inneholder 93,4 mg (4,062 mmol) natrium (finnes i bordsalt) i hver dosepose. Dette tilsvarer 4,6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Andre innholdsstoffer: Ingen
Hvordan Movicol Junior ser ut og innholdet i pakningen
Movicol Junior er et frittflytende, hvitt pulver.
Pulveret blandes med vann for å lage en løsning som drikkes.
Det er 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60, eller 100 doseposer i en eske. Hver dosepose inneholder 6,9 gram Movicol Junior pulver.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tilvirker:
Norgine Limited
New Road, Hengoed
Mid Glamorgan CF82 8SJ
Storbritannia
eller
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
eller
Recipharm Höganäs AB
Sporthallsvägen 6
263 34 Höganäs
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.