Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mitomycin medac 40 mg pulver og væske til intravesikaloppløsning

mitomycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mitomycin medac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mitomycin medac
 3. Hvordan du bruker Mitomycin medac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mitomycin medac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mitomycin medac er og hva det brukes mot
Mitomycin medac er et legemiddel til behandling av kreft. Det forhindrer eller forsinker delingen av celler betydelig ved å påvirke stoffskiftet til cellene. Cellegift blir brukt i kreftbehandling fordi kreftceller ikke er som vanlige celler i kroppen. Kreftcellene deler seg raskere på grunn av mangel på vekstkontroll.
Hva det brukes mot
Brukes i urinblæren (intravesikal administrering) for å forhindre tilbakefall av overflatisk blærekreft etter fjerning av vev gjennom urinrøret (transuretral reseksjon).
 
2. Hva du må vite før du bruker Mitomycin medac
Mitomycin skal kun brukes (administreres) hvis det er høyst nødvendig, og av leger med erfaring i denne typen behandling.
Bruk ikke Mitomycin medac
 • dersom du er allergisk overfor mitomycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • under amming. Du skal ikke amme hvis du er under behandling med mitomycin.
 • dersom blæreveggen er perforert (skadet).
 • dersom du har urinblærebetennelse (cystitt).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Mitomycin medac.
Særlig forsiktighet må utvises når Mitomycin medac brukes
 • dersom du har dårlig allmenntilstand.
 • dersom du har nedsatt lunge-, nyre- eller leverfunksjon.
 • dersom du får strålebehandling.
 • dersom du blir behandlet med andre cytostatika (stoffer som hemmer cellevekst/celledeling).
 • dersom du har fått beskjed om at du har benmargssuppresjon (benmargen klarer ikke å produsere blodcellene du trenger), siden den kan forverre seg (spesielt hos eldre og under langvarig behandling med mitomycin). Infeksjoner kan bli verre som følge av benmargssuppresjon og kan føre til livstruende lidelser.
 • dersom du er i fruktbar alder, fordi mitomycin kan påvirke evnen til å få barn i fremtiden.
Mitomycin er et stoff som kan forårsake betydelige endringer i genetisk materiale, og kan også forårsake kreft hos mennesker.
Unngå kontakt med hud og slimhinner.
Barn og ungdom
Bruk av mitomycin hos barn og ungdom er ikke anbefalt.
Andre legemidler og Mitomycin medac
Det er ingen kjente interaksjoner mellom mitomycin gitt (administrert) intravesikalt og andre legemidler.
Mulig interaksjon under systemisk behandling
Hvis det samtidig brukes andre former for behandling (spesielt andre kreftmedisiner, strålebehandling) som også kan ha en skadelig virkning på benmargen, er det mulig at den skadelige virkningen av mitomycin på benmargen blir forsterket.
Kombinasjon med vinka-alkaloider eller bleomycin (legemidler som hører til gruppen av cytostatika) kan forsterke den skadelige virkningen på lungene.
En økt risiko på en bestemt type nyresykdom (hemolytisk-uremisk syndrom) er blitt rapportert hos pasienter som fikk intravenøs mitomycin samtidig med 5-fluorouracil eller tamoksifen.
Dyrestudier har vist at effekten av mitomycin forsvinner dersom det brukes sammen med vitamin B6.
Du skal ikke vaksineres med levende vaksiner under behandlingen med mitomycin, fordi dette kan føre til en økt risiko for infeksjon med den levende vaksinen.
Den skadelige virkningen av Adriamycin (doksorubicin, et legemiddel som hører til gruppen av cytostatika) på hjertet kan forsterkes av mitomycin.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Mitomycin kan forårsake arvelig genetisk skade, og kan gi misdannelser under utviklingen av fosteret. Du skal ikke bli gravid under behandling med mitomycin. Dersom du blir gravid, må du få genetisk veiledning.
Du skal ikke bruke mitomycin under graviditeten.
Legen må evaluere nytten opp mot risikoen for skadelige effekter på barnet, dersom behandling med mitomycin er nødvendig under graviditet.
Amming
Mitomycin skilles ut i morsmelk. Amming skal opphøre ved behandling med Mitomycin medac.
Fertilitet/prevensjon hos menn og kvinner
Hvis du kan bli gravid skal du bruke prevensjon eller være seksuelt avholden under kjemoterapi og i 6 måneder etterpå.
Mitomycin kan forårsake arvelig genetisk skade. Hvis du er en mann som behandles med mitomycin rådes du derfor til ikke å gjøre en kvinne gravid under behandling og opptil 6 måneder etterpå. Menn
anbefales også å be om råd angående oppbevaring av sæd før behandlingsstart, fordi mitomycinbehandling muligens kan føre til irreversibel sterilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Selv om det brukes i samsvar med instruksene kan dette legemidlet forårsake kvalme og oppkast, og dermed redusere reaksjonstiden såpass at evnen til å kjøre et motorkjøretøy eller bruke maskiner blir svekket. Dette gjelder spesielt dersom du samtidig drikker alkohol.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Mitomycin medac
Mitomycin skal bare administreres av helsepersonell som har erfaring i denne typen behandling. Mitomycin skal brukes inne i urinblæren (intravesikal instillasjon) etter oppløsning.
Legen din vil forskrive en dose som passer for deg.
Dersom du får for mye av Mitomycin medac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tilfeldigvis får en for høy dose kan du få symptomer som feber, kvalme, oppkast og blodforstyrrelser. Legen din vil gi deg støttebehandling for symptomene du måtte få.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige bivirkninger etter instillasjon i blæren
Si umiddelbart fra til legen hvis du merker noen av følgende reaksjoner (som har blitt observert svært sjelden etter instillasjon i blæren), fordi behandling med mitomycin da må stoppes:
 • alvorlig allergisk reaksjon, med symptomer som f.eks. følelse av at du besvimer, hudutslett eller elveblest, kløe, hevelse i leppene, ansiktet og luftveiene med pustevansker, tap av bevissthet,
 • alvorlig lungesykdom med kortpustethet, tørrhoste og raspende lyd ved innånding (interstitiell pneumoni),
 • alvorlig nyresvikt: nyresykdom hvor du tisser lite eller ingenting.
Vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer
 • urinblærebetennelse (cystitt) som kan være ledsaget av blod i blæren/urinen
 • smertefull vannlating (dysuri)
 • hyppig vannlating om natten (nokturi)
 • mye hyppigere vannlating (pollakisuri)
 • blod i urinen (hematuri)
 • lokal irritasjon av urinblæreveggen
 • lokalt hudutslett (lokalt eksantem)
 • allergisk hudutslett
 • hudutslett forårsaket av kontakt med mitomycin (kontaktdermatitt)
 • nummenhet, hevelse og smertefull rødhet i håndflatene og under føttene (palmar-/ plantarerytem)
Sjeldne: kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer
 • utslett over hele kroppen (generalisert eksantem)
Svært sjeldne: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 000 personer
 • blærebetennelse med vevsskade på blæren (nekrotiserende cystitt)
 • allergisk (eosinofil) blærebetennelse (cystitt)
 • innsnevring (stenose) i urinveiene
 • redusert blærekapasitet
 • avsetning av kalk i blæreveggen (forkalkning av blæreveggen)
 • delvis forvandling av blæreveggvev til bindevev (fibrose av blæreveggen)
 • redusert antall hvite blodceller (leukopeni), noe som øker risiko på infeksjoner
 • redusert antall blodplater (trombocytopeni), noe som forårsaker blåmerker og blødninger
 • systemiske allergiske reaksjoner
 • lungelidelse med kortpustethet, tørrhoste og raspende lyd når du puster inn (interstitiell lungesykdom)
 • økning i leverenzymer (forhøyede transaminaser)
 • hårtap (alopesi)
 • kvalme og oppkast
 • diaré
 • nyresykdom (nyresvikt) hvor du tisser lite eller ingenting
 • feber
Mulige bivirkninger etter administrering i en blodåre Svært vanlige: kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer
 • hemming av dannelsen av blodceller i benmargen (benmargssuppresjon)
 • redusert antall hvite blodceller (leukopeni), noe som øker risiko for infeksjoner
 • redusert antall blodplater (trombocytopeni), noe som forårsaker blåmerker og blødninger
 • kvalme og oppkast
Vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer
 • lungelidelse med kortpustethet, tørrhoste og raspende lyd når du puster inn (interstitiell pneumoni)
 • pustevansker (dyspné), hoste, kortpustethet
 • hudutslett (eksantem)
 • allergisk hudutslett
 • hudutslett forårsaket av kontakt med mitomycin (kontaktdermatitt)
 • nummenhet, hevelse og smertefull rødhet i håndflatene og under føttene (palmar-/plantarerytem)
 • nyrelidelser (nyresvikt, nefrotoksisitet, glomerulopati, økt kreatininkonsentrasjon i blodet) hvor du tisser lite eller ingenting
Ved injeksjon eller lekkasje av mitomycin i omliggende vev (ekstravasjon)
 • betennelse i bindevev (cellulitter)
 • vevsdød (vevsnekrose)
Mindre vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer
 • slimhinnebetennelse (mukositt)
 • betennelse av slimhinnene i munnen (stomatitt)
 • diaré
 • hårtap (alopesi)
 • feber
 • manglende appetitt (anoreksi)
Sjeldne: kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer
 • livstruende infeksjon
 • blodforgiftning (sepsis)
 • reduksjon i antall røde blodceller på grunn av unormal nedbrytning av disse cellene (hemolytisk anemi)
 • purpura (blodutredelser) og røde og lilla prikker (petekkier) på huden (trombotisk trombocytopenisk purpura)
 • hjertesvikt (hjerteinsuffisiens) etter tidligere behandling med kreftmedisiner (antracyklin)
 • økt blodtrykk i lungene, noe som kan resultere i kortpustethet, svimmelhet og besvimelse (pulmonal hypertensjon)
 • sykdom med obstruksjon av blodårene i lungene (pulmonal venookklusiv sykdom, PVOD)
 • leversykdom (leversvikt)
 • økning i leverenzymer (transaminaser)
 • gulfarging av huden og det hvite i øynene (icterus)
 • sykdom med obstruksjon av blodårene i leveren (venookklusiv leversykdom, VOD)
 • utslett over hele kroppen (generalisert eksantem)
 • en bestemt form for nyresvikt (hemolytisk-uremisk syndrom, HUS), som er kjennetegnet av hemolytisk anemi, akutt nyresvikt, og et lavt antall blodplater
 • en type hemolytisk anemi forårsaket av faktorer i de tynne blodårene (mikroangiopatisk hemolytisk anemi, MAHA)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mitomycin medac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering bør produktet brukes umiddelbart.
Beskytt den rekonstituerte oppløsningen mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mitomycin medac
 • Virkestoffet er mitomycin.
  1 hetteglass med pulver til intravesikaloppløsning inneholder 40 mg mitomycin. Etter rekonstituering med 40 ml væske inneholder 1 ml intravesikaloppløsning 1 mg mitomycin.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Pulver til intravesikaloppløsning: Urea
  Væske til intravesikaloppløsning: Natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Mitomycin medac ser ut og innholdet i pakningen
Mitomycin medac er et grått til grå-blått pulver. Oppløsningsvæsken er en klar og fargeløs oppløsning.
Mitomycin medac (instillasjonssett) er tilgjengelig i pakninger med 1, 4 eller 5 hetteglass av klart glass (50 ml) med en belagt gummipropp og aluminiumsforsegling. Instillasjonssett for intravesikal instillasjon inneholder også 1, 4 eller 5 PVC-poser på 40 ml som inneholder natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, og katetre.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6
22880 Wedel Tyskland
tlf.: +49 4103 8006-0
faks: +49 4103 8006-100
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Irland, Ísland, Latvia, Litauen. Nederland, Norge, Polen, Slovakia, Sverige, Tsjekkia, Østerrike:
Mitomycin medac
Tyskland:
mito-extra
Italia, Portugal:
Mitomicina medac
Slovenia:
Mitomicin medac
Storbritannia:
Mitomycin medac
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.01.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Dosering
Det finnes mange intravesikale mitomycinregimer, med varierende mitomycindoser, instillasjonshyppighet og behandlingsvarighet.
Med mindre nærmere angitt er dosen 40 mg mitomycin, som instilleres en gang ukentlig i blæren. Det kan også brukes regimer hvor instillasjonen skjer hver 2. uke, hver måned eller hver 3. måned.
Spesialisten bestemmer det optimale regimet, instillasjonshyppighet og behandlingsvarighet tilpasset den individuelle pasienten.
Det anbefales at dette legemidlet brukes ved optimal pH (pH i urin > 6), og at konsentrasjonen av mitomycin opprettholdes ved å redusere væskeinntaket før, under og etter instillasjon. Blæren må være tømt før instillasjon. Mitomycin innføres i blæren ved hjelp av et kateter og med lavt trykk. Varigheten av en enkelt instillasjon bør være 1–2 timer. I dette tidsrommet må oppløsningen være i tilstrekkelig kontakt med hele slimhinneoverflaten i blæren. Pasienten bør derfor mobiliseres så mye som mulig.
Etter 2 timer skal pasienten tømme seg for den instillerte oppløsningen, helst i sittende stilling.
Rekonstituering av bruksklar intravesikaloppløsning
Innholdet i ett hetteglass med Mitomycin medac (tilsvarende 40 mg mitomycin) løses opp i 40 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning. Innholdet i hetteglasset løses opp slik at det dannes en blå-lilla, klar oppløsning innen 2 minutter.
Kun klare oppløsninger skal brukes.
Innholdet i hetteglassene er kun til engangsbruk/engangsopptrekking. Ikke anvendt oppløsning skal kastes.
Etter rekonstituering bør legemidlet brukes umiddelbart.
Mitomycin medac skal ikke brukes sammen med andre legemidler i samme injeksjon. Andre injeksjons- eller infusjonsvæsker skal administreres hver for seg.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Bruksanvisning for væsken til intravesikaloppløsning (instillasjonssett)
Fig. 1–8:
(1)
Mangler tekstalternativ for bilde
Riv løs beskyttelsesplasten, men ikke ta den helt av! Dette vil beskytte spissen på instillasjonssystemet mot kontaminasjon helt til den skal brukes.
(2)
Mangler tekstalternativ for bilde
Fjern hettene fra hetteglasset og instillasjonssystemet. (3)
Mangler tekstalternativ for bilde
Sett hetteglasset på et fast underlag og trykk koblingsdelen på instillasjonssystemet bestemt og rett ned på hetteglasset.
(4)
Mangler tekstalternativ for bilde
Pass på at du vender hetteglasset fullstendig opp og ned 3 ganger.
(5)
Mangler tekstalternativ for bilde
Bryt mekanismen i slangen i koblingsdelen ved å bøye den frem og tilbake flere ganger. Dette etablerer forbindelsen. Pass på at du holder i slangen – ikke hetteglasset – mens du gjør dette!
(6)
Mangler tekstalternativ for bilde
Pump væsken inn i hetteglasset, men ikke fyll hetteglasset helt opp. Hvis gjennomstrømning er forhindret, vender du hetteglasset 3 ganger til i motsatt retning, for å sikre at septum er fullstendig gjennomhullet. Gjenta dette trinnet til du har strømning.
(7)
Mangler tekstalternativ for bilde
Vend hele systemet. Pump luft fra instillasjonssystemet inn i hetteglasset øverst. Trekk oppløst mitomycin inn i instillasjonssystemet. Ikke fjern hetteglasset.
(8)
Mangler tekstalternativ for bilde
Hold instillasjonssystemet i oppreist stilling. Fjern beskyttelsesplasten fullstendig. Koble kateteret til instillasjonssystemet. Bryt forseglingsmekanismen i slangedelen ved å bøye den frem og tilbake, og instillér oppløsningen.
Frigjør kateteret når instillasjonen er ferdig ved å presse luft igjennom.
Hold instillasjonssystemet klemt sammen og legg det i avfallsposen sammen med kateteret.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hematuri: Blod i urinen.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nokturi (nattlig vannlating, sengevæting): Behov for å late vannet om natten.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.