Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter

Mirtazapin Bluefish 30 mg smeltetabletter

Mirtazapin Bluefish 45 mg smeltetabletter

mirtazapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mirtazapin Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mirtazapin Bluefish
 3. Hvordan du bruker Mirtazapin Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mirtazapin Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mirtazapin Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mirtazapin Bluefish tilhører en gruppe legemidler som kalles antidepressiva. Mirtazapin Bluefish brukes til behandling av depressive lidelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mirtazapin Bluefish
Bruk ikke Mirtazapin Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor mirtazapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). I så fall må du snakke med legen din så snart du kan, før du bruker Mirtazapin Bluefish
 • dersom du bruker eller nylig har brukt (de siste to ukene) legemidler som kalles monoaminoksidase (MAO)-hemmere
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Mirtazapin Bluefish.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse:
Dersom du er deprimert kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid, før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller å skade deg selv.
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Vis også forsiktighet ved bruk av Mirtazapin Bluefish
 • hvis du har eller har hatt en av følgende tilstander
  Informer legen din om disse tilstandene før du tar Mirtazapin Bluefish, hvis du ikke allerede har gjort det.
  • kramper (epilepsi). Dersom du får anfall eller hvis anfallene oppstår oftere, må du slutte å ta Mirtazapin Bluefish og kontakte lege umiddelbart.
  • leversykdom, inkludert gulsott. Dersom du får gulsott, må du slutte å ta Mirtazapin Bluefish og kontakte lege umiddelbart.
  • nyresykdom
  • hjertesykdom eller lavt blodtrykk
  • schizofreni. Ved psykotiske symptomer, for eksempel at du oftere får paranoide tanker eller at de blir alvorligere, skal du kontakte lege omgående.
  • bipolar lidelse (perioder hvor du veksler mellom å føle deg opprømt/overaktiv og depressivt humør). Dersom du begynner å føle deg opprømt eller overaktiv, må du slutte å ta mirtazapin og kontakte lege umiddelbart.
  • diabetes (du må kanskje justere insulindosen eller andre medisiner mot diabetes).
  • øyesykdom, for eksempel forhøyet trykk i øyet (glaukom).
  • vannlatingsvansker, som kan forårsakes av forstørret prostata
 • hvis du får tegn på infeksjon, for eksempel uforklarlig høy feber, sår hals og munnsår. Slutt å ta Mirtazapin Bluefish og kontakt lege umiddelbart for å få tatt en blodprøve. I sjeldne tilfeller kan disse symptomene være tegn på forstyrrelser i ryggmargens blodcelleproduksjon. Disse sjeldne symptomene opptrer vanligvis etter 4–6 uker med behandling.
 • Hvis du er en eldre person. Du kan være mer følsom for bivirkninger av antidepressiva.
Barn og ungdom
Mirtazapin Bluefish bør normalt ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at det er en økt risiko for pasienter i denne gruppen for bivirkninger som selvmordstanker, selvmordsforsøk og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) ved bruk av denne gruppen med legemidler. Det kan ikke utelukkes at dette også gjelder for Mirtazapin Bluefish. Legen kan likevel skrive ut Mirtazapin Bluefish til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har foreskrevet Mirtazapin Bluefish til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du skal informere legen hvis noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg når en pasient under 18 år tar Mirtazapin Bluefish. I tillegg er ikke langtids sikkerhetsdata for Mirtazapin Bluefish vedrørende vekst, modning, samt kognitiv utvikling og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen ennå tilgjengelig.
Andre legemidler og Mirtazapin Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Mirtazapin Bluefish sammen med:
 • monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere). Bruk heller ikke Mirtazapin Bluefish de to ukene rett etter at du sluttet å ta MAO-hemmere. Hvis du slutter med Mirtazapin Bluefish, skal du heller ikke bruke MAO-hemmere de neste to ukene.
  Eksempler på MAO-hemmere er moklobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (til behandling av Parkinsons sykdom).
Vis forsiktighet når Mirtazapin Bluefish brukes sammen med:
 • antidepressiva som SSRI, venlafaksin og L-tryptofan, triptaner (brukes til å behandle migrene), tramadol (smertestillende), linezolid (antibiotikum), litium (brukes til å behandle visse psykiatriske lidelser), metylenblått (brukes til å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet) eller johannesurt — Hypericum perforatum (et naturlegemiddel mot depresjon). I svært sjeldne tilfeller kan Mirtazapin Bluefish alene eller Mirtazapin Bluefish kombinert med disse legemidlene, føre til såkalt serotonergt syndrom. Noen av symptomene på dette syndromet er: uforklarlig feber, svetting, økt hjertefrekvens, diaré, (ukontrollerte) muskelsammentrekninger, skjelving, overaktive reflekser, rastløshet, humørsvingninger og bevisstløshet. Snakk med lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
 • antidepressivet nefazodon. Det kan øke mengden av Mirtazapin Bluefish i blodet ditt. Gi legen beskjed hvis du bruker denne medisinen. Det kan bli nødvendig å redusere dosen av Mirtazapin Bluefish. Hvis du slutter å ta nefazodon, må dosen av Mirtazapin Bluefish økes igjen.
 • medisiner mot angst eller søvnløshet som benzodiazepiner medisiner mot schizofreni som olanzapinmedisiner mot allergi som cetirizin,medisiner mot sterke smerter som morfinI kombinasjon med disse legemidlene kan Mirtazapin Bluefish øke tretthetsfølelsen som forårsakes av disse legemidlene.
 • medisiner mot infeksjoner, medisiner mot bakterieinfeksjoner (som erytromycin), medisiner mot soppinfeksjoner (som ketokonazol) og medisiner mot HIV/AIDS (som HIV-proteasehemmere).
 • Hvis Mirtazapin Bluefish kombineres med disse medisinene, kan det føre til en økning av mengden av Mirtazapin Bluefish i blodet ditt. Gi legen beskjed hvis du bruker slike medisiner. Det kan bli nødvendig å redusere dosen av Mirtazapin Bluefish. Hvis du slutter å ta disse medisinene, må dosen av Mirtazapin Bluefish økes igjen.
 • medisiner mot mage- og tarmsår som cimetidin.
 • Hvis Mirtazapin Bluefish kombineres med denne medisinen, kan det føre til en økning av mengden av Mirtazapin Bluefish i blodet ditt.
 • medisiner mot epilepsi som karbamazepin og fenytoin,medisiner mot tuberkulose som rifampicin.
 • Hvis Mirtazapin Bluefish kombineres med disse medisinene, kan det føre til en reduksjon av mengden av Mirtazapin Bluefish i blodet ditt. Gi legen beskjed hvis du bruker slike medisiner. Det kan bli nødvendig å øke dosen av Mirtazapin Bluefish. Hvis du slutter å ta disse medisinene, må dosen av Mirtazapin Bluefish reduseres igjen.
 • blodfortynnende medisiner som warfarin.
  Mirtazapin Bluefish kan øke virkningen som warfarin har på blodet. Gi legen beskjed hvis du bruker denne medisinen. Hvis medisinene skal gis samtidig, anbefales det at legen kontrollerer blodet ditt nøye.
Inntak av Mirtazapin Bluefish sammen med mat, drikke og alkohol
Du kan bli døsig hvis du drikker alkohol mens du tar Mirtazapin Bluefish. Derfor bør du unngå alkohol mens du bruker Mirtazapin Bluefish.
Du kan ta Mirtazapin Bluefish med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring med bruk av Mirtazapin Bluefish hos gravide kvinner antyder ingen økt risiko. Det bør likevel utvises forsiktighet ved bruk under graviditet.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Mirtazapin Bluefish. Ved bruk under graviditeten kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Spør legen om du kan fortsette å ta Mirtazapin Bluefish hvis du bruker Mirtazapin Bluefish og blir gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis du bruker Mirtazapin Bluefish frem til eller kort tid før fødsel, bør barnet ditt overvåkes for å oppdage mulige bivirkninger.
Spør legen om du kan amme mens du bruker Mirtazapin Bluefish.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mirtazapin Bluefish kan svekke din konsentrasjonsevne og årvåkenhet. Forsikre deg om at evnene dine ikke påvirkes av medisinen før du kjører eller bruker maskiner.
Mirtazapin Bluefish inneholder aspartam
Mirtazapin Bluefish inneholder aspartam som er en kilde til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med fenylketonuri.
 
3. Hvordan du bruker Mirtazapin Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Den anbefalte startdosen er 15 mg eller 30 mg hver dag. Legen kan råde deg til å øke dosen etter noen få dager til den mengden som er best for deg (mellom 15 mg og 45 mg daglig). Dosen er vanligvis den samme for alle aldersgrupper. Hvis du er en eldre person eller hvis du har nyre- eller leversykdom, kan imidlertid legen justere dosen.
Når du skal bruke Mirtazapin Bluefish
Ta Mirtazapin Bluefish på samme tidspunkt hver dag.
Det er best å ta Mirtazapin Bluefish som en enkeltdose før sengetid. Legen kan også foreslå å fordele dosen av Mirtazapin Bluefish — en om morgenen og en om kvelden før sengetid. Den største dosen skal tas før sengetid.
Ta smeltebletten på følgende måte
Innta tablettene gjennom munnen.
1. Ikke knus smeltetabletten
For å unngå å knuse smeltetabletten, skal du ikke trykke på tablettlommen (figur A).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. A.
2. Riv av en tablettlomme
Hvert blisterbrett har seks tablettlommer, som er adskilt med perforeringer. Riv av en tablettlomme langs de stiplede linjene (figur 1).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 1.
3. Riv av dekslet
Riv forsiktig av dekselfolien ved å starte i hjørnet merket med en pil (figur 2 og 3).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 2.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 3.
4. Ta ut smeltetabletten
Ta ut smeltetabletten med tørre hender og legg den på tungen (figur 4).
Mangler tekstalternativ for bilde
Fig. 4.
Den vil raskt løses opp og kan svelges uten vann.
Når du kan forvente å føle deg bedre
Mirtazapin Bluefish vil vanligvis begynne å virke etter 1 til 2 uker, og etter 2 til 4 uker kan du begynne å føle deg bedre.
I de første behandlingsukene er det viktig at du snakker med legen din om virkningene av Mirtazapin Bluefish:
2 til 4 uker etter at du startet med Mirtazapin Bluefish bør du snakke med legen din om hvordan legemidlet har påvirket deg.
Hvis du fortsatt ikke føler deg bedre, kan legen din foreskrive en høyere dose. I så tilfelle bør du snakke med legen igjen etter nye 2 til 4 uker. Vanligvis må du bruke Mirtazapin Bluefish til dine depresjonssymptomer har forsvunnet, i 4 til 6 måneder.
Dersom du tar for mye av Mirtazapin Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De vanligste tegnene på overdosering med Mirtazapin Bluefish (uten andre legemidler eller alkohol) er døsighet, desorientering og økt hjertefrekvens.
Dersom du har glemt å ta Mirtazapin Bluefish
Hvis du skal ta dosen en gang daglig
 • hvis du har glemt å ta dosen av Mirtazapin Bluefish, skal du ikke ta den glemte dosen. Bare dropp den. Ta neste dose til vanlig tid.
Hvis du skal ta dosen to ganger daglig
 • hvis du har glemt å ta morgen dosen, tar du den sammen med kveldsdosen
 • hvis du har glemt å ta kveldsdosen, skal du ikke ta den sammen med neste morgendose. Bare dropp den og fortsett med dine vanlige morgen- og kveldsdoser.
 • hvis du har glemt å ta begge dosene, skal du ikke prøve å erstatte de glemte dosene. Dropp begge doser og fortsett neste dag med dine vanlige morgen- og kveldsdoser.
Dersom du avbryter behandlingen med Mirtazapin Bluefish
Du skal bare avbryte behandlingen med Mirtazapin Bluefish etter å ha rådført deg med legen. Hvis du avbryter behandlingen for tidlig kan depresjonen komme tilbake. Informer legen din straks du føler deg bedre. Legen avgjør når behandlingen kan avbrytes.
Du må ikke plutselig slutte å ta Mirtazapin Bluefish, selv om du føler deg bedre. Hvis du plutselig avbryter behandlingen med Mirtazapin Bluefish, kan du føle deg kvalm, svimmel, urolig eller få angst og hodepine. Disse symptomene kan unngås ved gradvis nedtrapping. Legen vil gi deg beskjed om hvordan du skal redusere dosen gradvis.
Spør lege eller apotek omgående dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta mirtazapin og informer legen din omgående dersom du får noen av følgende alvorlige bivirkninger.
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • følelse av å være oppstemt eller følelsesmessig ‘høyt oppe‘ (mani)
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • gulfarging av øyne eller hud som kan tyde på leverfunksjonsforstyrrelser (gulsott)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
 • tegn på infeksjon som plutselig og uforklarlig høy feber, sår hals og munnsår (agranulocytose). I sjeldne tilfeller kan Mirtazapin Bluefish forårsake forstyrrelser i blodcelleproduksjonen (benmargshemming). Enkelte personer blir mindre motstandsdyktige overfor infeksjoner fordi Mirtazapin Bluefish kan forårsake midlertidig mangel på hvite blodceller (granulocytopeni). I sjeldne tilfeller kan Mirtazapin Bluefish også gi mangel på røde og hvite blodceller samt blodplater (aplastisk anemi), mangel på blodplater (trombocytopeni) eller økt antall hvite blodceller (eosinofili)
 • epileptiske anfall (kramper)
 • en kombinasjon av symptomer som uforklarlig feber, svetting, økt hjertefrekvens, diaré, (ukontrollerte) muskelsammentrekninger, skjelving, overaktive reflekser, rastløshet, humørsvingninger, bevisstløshet og økt spyttproduksjon. I svært sjeldne tilfeller kan dette være tegn på serotonergt syndrom
 • tanker om å skade deg selv eller begå selvmord
 • alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Andre mulige bivirkninger med Mirtazapin Bluefish er:
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • økt appetitt og vektøkning
 • døsighet eller søvnighet
 • hodepine
 • munntørrhet
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • dvaletilstand (letargi)
 • svimmelhet
 • skjelving
 • kvalme
 • diaré
 • forstoppelse
 • oppkast
 • hudutslett (eksantem)
 • smerter i ledd (artralgi) eller muskler (myalgi)
 • ryggsmerter
 • følelse av svimmelhet eller besvimelse når man reiser seg brått (ortostatisk hypotensjon)
 • hevelser (særlig i ankler eller føtter) forårsaket av væskeansamling (ødem)
 • tretthet
 • livlige drømmer
 • forvirring
 • angst
 • søvnvansker
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • unormal følelse i huden, f.eks. brennende, sviende, stikkende eller kriblende (parestesi)
 • urolige ben
 • besvimelse (synkope)
 • følelse av nummenhet i munnen (oral hypestesi)
 • lavt blodtrykk
 • mareritt
 • urofølelse
 • hallusinasjoner
 • bevegelsestrang
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • muskelrykninger eller -sammentrekninger (myokloni)
 • aggresjon
 • magesmerter og kvalme; dette kan være tegn på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
 • søvngjengeri (somnambulisme)
 • unormal følelse i munnen (oral parestesi)
 • hevelse i munnen (munnødem)
 • hevelser i hele kroppen (generalisert ødem)
 • lokale hevelser
 • alvorlige hudreaksjoner (bulløs dermatitt, erythema multiforme)
 • taleforstyrrelser
 • hyponatremi (natriummangel)
 • uhensiktsmessig antidiuretisk hormonsekresjon
 • økt blodnivå av kreatinkinase
 • vannlatingsvansker (urinretensjon)
 • muskelsmerter, -stivhet og/eller -svakhet, mørkfarging eller misfarging av urinen (rabdomyolyse)
Kontakt lege eller apotek omgående dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mirtazapin Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mirtazapin Bluefish
 • Virkestoffet er mirtazapin. Hver smeltetablett inneholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.
 • Andre innholdsstoffer er krysspovidon (type B), mannitol (E 421), mikrokrystallinsk cellulose, aspartam (E 951), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, jordbær-guaranasmak [maltodekstrin, propylenglykol, kunstig aroma, eddiksyre] og peppermyntesmak [kunstig aroma, maisstivelse].
Hvordan Mirtazapin Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Smeltetablett.
Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter:
Hvite, runde smeltetabletter merket med ”36” på den ene siden og ”A” på den andre siden og en riflet kant som går rundt hele tabletten.
Mirtazapin Bluefish 30 mg smeltetabletter:
Hvite, runde smeltetabletter merket med ”37” på den ene siden og ”A” på den andre siden og en riflet kant som går rundt hele tabletten.
Mirtazapin Bluefish 45 mg smeltetabletter:
Hvite, runde smeltetabletter merket med ”38” på den ene siden og ”A” på den andre siden og en riflet kant som går rundt hele tabletten.
15mg & 30 mg :
Mirtazapin Bluefish smeltetabletter finnes som blisterpakninger i PVC/polyamid/aluminium med perforerte enhetsdoser på 6, 18, 30, 48, 60, 90 og 96 tabletter.
45 mg :
Mirtazapin Bluefish smeltetabletter finnes som blisterpakninger i PVC/polyamid/aluminium med perforerte enhetsdoser på 6, 18, 30, 48, 90 og 96 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
S-100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på
medlemsland

Legemidlets navn

Østerrike

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Tsjekkia

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety

Danmark

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter

Frankrike

MIRTAZAPINE BLUEFISH 15 mg comprimés orodispersible

Tyskland

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Ungarn

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta

Irland

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Island

Mirtazapin Bluefish 15 mg / 30 mg / 45 mg orodispersible tablets

Italia

BLUMIRTAX 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili

Norge

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

Portugal

Mirtazapina Bluefish

Romania

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile

Slovakia

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety

Spania

Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables

Sverige

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

Storbritannia

Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.