Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mildison Lipid 1% krem

hydrokortison

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mildison Lipid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mildison Lipid
 3. Hvordan du bruker Mildison Lipid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mildison Lipid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mildison Lipid er og hva det brukes mot
Mildison Lipid er en fet krem. Et mildt virkende (gruppe I) kortisonpreparat til utvortes bruk.
Mildison Lipid brukes til lette grader av eksemer, hudutslett, solforbrenning og soleksem.
Mildison Lipid kan også forskrives av lege til behandling av allergiske og kløende lidelser i hud og slimhinner, f.eks. rolige faser av kraftig eksem eller som ledd i nedtrapping før avslutning av behandling med sterkere kortisonpreparater.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mildison Lipid
Bruk ikke Mildison Lipid:
 • dersom du er allergisk overfor hydrokortison eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til behandling av hudinfeksjoner forårsaket av virus, sopp eller bakterier.
 • til sårbehandling, spesielt ved blødende sår.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Mildison Lipid:
 • ved langvarig behandling av ansiktet og ved behandling rundt øynene.
 • til barn under 2 år kun i samråd med legen din.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Mildison Lipid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Mildison Lipid under graviditet har ikke vist skadelige effekter.
Brystene må ikke smøres rett før amming. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Mildison Lipid inneholder cetostearylalkohol, propylparahydroksybenzoat og benzylalkohol
Mildison Lipid inneholder cetostearylalkohol, som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) og propylparahydroksybenzoat, som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
Dette legemidlet inneholder også 5 mg benzylalkohol per gram krem. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og milde lokale irritasjoner.
 
3. Hvordan du bruker Mildison Lipid
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er:
Voksne og barn over 2 år: Mildison Lipid påsmøres tynt de angrepne områder 1-2 ganger daglig.
Hvis tilstanden ikke bedres etter 1 ukes behandling må lege kontaktes.
Hvis du mener at virkningen av Mildison Lipid er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige: Kan skjule eller spre betennelser i huden. Kan skjule eller utvikle irritasjoner i huden.
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer): tåkesyn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mildison Lipid
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Mildison Lipid etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mildison Lipid
 • Virkestoff er hydrokortison
 • Andre hjelpestoffer er: hvit vaselin, lett flytende parafin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, vannfri sitronsyre (E 330), vannfri natriumcitrat (E 331), samt renset vann. Konserveringsmiddel: benzylalkohol samt propylparahydroksybenzoat (E 216)
Hvordan Mildison Lipid ser ut og innholdet i pakningen
Mildison lipid er en hvit krem, som finnes i 15 g (reseptfri), 30 g (reseptpliktig) og 100 g (reseptpliktig) tube.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com
Tilvirker
Temmler Italia S.R.L, Via Delle Industrie 2, 20061 Carugate (MI), Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.