Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Midazolam Accord 1 mg/ml, injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Midazolam Accord 5 mg/ml, injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

midazolam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Midazolam Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Midazolam Accord
 3. Hvordan du bruker Midazolam Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Midazolam Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Midazolam Accord er og hva det brukes mot
Midazolam Accord 1 mg/ml og 5 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning inneholder midazolam.
Midazolam hører til en gruppe medisiner kjent som benzodiazepiner (beroligende midler).
Det er et korttidsvirkende legemiddel som brukes til å framkalle sedasjon (en svært avslappet tilstand av ro, søvnighet eller søvn) og letter angst og muskelspenninger.
 • Sedasjon med opprettholdt bevissthet (våken, men svært avslappet tilstand med ro eller søvnighet under en medisinsk test eller prosedyre) hos voksne og barn.
 • Sedasjon av voksne og barn på intensivavdeling.
 • Anestesi (bedøvelse) til voksne, brukt alene eller med andre legemidler.
 • Premedisinering brukt for å skape avslapning, ro og søvnighet før anestesi.
 
2. Hva du må vite før du bruker Midazolam Accord
Bruk ikke Midazolam Accord:
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor Midazolam Accord, medisiner fra gruppen som er kjent som benzodiazepiner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidleet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har store pustevansker og skal gjennomgå sedasjon med opprettholdt bevissthet.
Du må ikke få midazolam hvis noe av dette gjelder deg. Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får dette legemidlet hvis du er usikker.
Vis forsiktighet ved bruk av Midazolam Accord
Midazolam bør kun brukes når det finnes tilgjengelig utstyr for gjenopplivning i forhold til alder og størrelse. Administrasjon av midazolam kan redusere myokardial kontraktilitet (hjertemuskelens evne til å trekke seg sammen) og kan forårsake apné (pustestans). Alvorlige bivirkninger i forbindelse med hjerte- og lungefunksjon har forekommet i sjeldne tilfeller. Disse omfatter pusteproblemer, midlertidig opphør av ånderett, puste- og/eller hjertestans. For å unngå slike hendelser, bør injeksjonen gis langsomt og dosen bør være så lav som mulig.
Man må være særlig oppmerksom ved bruk av midazolam til barn og spedbarn. Rådfør deg med legen dersom barnet ditt har hjerte-karsykdom. Barnet ditt vil bli nøye overvåket og dosen vil bli justert spesielt.
Pasienter under 6 måneder som sederes på intensivavdelingen har større risiko for å utvikle pusteproblemer, så de vil bli dosert svært gradvis under overvåkning av pustefunksjon og oksygennivå.
Når midazolam gis som medisinering før annen behandling, vil du bli nøye overvåket med tanke på hvordan du reagerer og for å sikre at du har fått korrekt dose, siden følsomheten varierer avhengig av pasienten.
Bruk av midazolam anbefales ikke til nyfødte og barn opptil 6 måneders alder.
Paradoksale reaksjoner (det motsatte av det som er forventet) og anterograd amnesi (hukommelsestap for nylige hendelser) er rapportert å forekomme med midazolam (se pkt.4 Mulige bivirkninger).
Rådfør deg med legen før du får midazolam dersom du:
 • er over 60 år
 • har en kronisk sykdom eller er svekket (har for eksempel kronisk pustebesvær, nyre-, lever- eller hjerteproblemer).
 • har myasthenia gravis (nevromuskulær sykdom som kjennetegnes av muskelsvakhet).
 • tidligere har misbrukt alkohol eller narkotika/legemidler.
 • tar andre medisiner, inkludert slike som ikke er forskrevet av din lege (for mer informasjon, se ”Bruk av andre medisiner”)
 • er gravid eller tror du kan være gravid.
Hvis noe av dette gjelder deg, eller hvis du er usikker, snakk med din lege eller sykepleier før du får midazolam.
Langtidsbehandling
Dersom du får behandling med midazolam over lang tid, kan du utvikle toleranse (midazolam blir mindre effektiv), eller du kan bli avhengig av denne medisinen.
Etter behandling over lang tid (slik som på en intensivavdeling), kan følgende abstinenssymptomer forekomme: hodepine, muskelsmerter, angst, spenning, rastløshet, forvirring, irritabilitet, søvnløshet, stemningssvingninger, hallusinasjoner og kramper. Din lege vil redusere dosen gradvis for å unngå at du får disse bivirkningene.
Andre legemidler og Midazolam Accord
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruk andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturpreparater.
Dette er svært viktig, da bruk av mer enn et legemiddel om gangen kan øke eller svekke virkningen av legemidlene.
Rådfør deg med legen eller sykepleieren hvis du tar noen av disse legemidlene:
 • beroligende midler (for angst eller som sovemedisin)
 • hypnotika (legemidler for å få deg til å sove)
 • beroligende midler (for å få deg til å føle deg rolig eller søvnig)
 • antidepressiva (legemidler mot depresjon)
 • narkotiske analgetika (svært sterke smertestillende midler)
 • antihistaminer (brukes til behandling av allergi)
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner (ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol)
 • makrolidantibiotika (som erytromycin eller klaritromycin)
 • diltiazem (til å behandle høyt blodtrykk)
 • legemidler mot HIV kalt proteasehemmere (som sakinavir)
 • atorvastatin (til å behandle høyt kolesterol)
 • rifampicin (brukes til å behandle mykobakterieinfeksjoner som tuberkulose)
 • urtemiddelet Johannesurt.
Hvis noe av dette gjelder deg, eller hvis du er usikker, snakk med din lege eller sykepleier før du får midazolam.
Samtidig bruk av Midazolam Accord og opioider (sterke smertestillende midler, legemidler til substitusjonsbehandling og enkelte hostemedisiner) øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma, og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen din foreskriver Midazolam Accord sammen med opioider, bør dosen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen.
Informer legen din om alle opioid-medisiner du tar, og følg legens doseringsanbefalinger nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt ovenfor. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Operasjoner.
Hvis du skal ha inhalert narkose (som du puster inn) før en operasjon eller tannbehandling, er det viktig at du informerer legen eller tannlegen om at du har fått midazolam.
Inntak av Midazolam Accord sammen med mat og drikke
Mens du bruker Midazolam Accord, må du ikke drikke alkohol, siden alkohol kan øke den sedative virkningen av Midazolam Accord i betydelig grad.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, eller tror at du kan være gravid. Legen din vil bestemme hvorvidt du skal få dette legemidlet eller ikke. I siste del av svangerskapet, under fødsel eller ved keisersnitt, kan du ha en inhalasjonsrisiko og barnet ditt kan få uregelmessige hjerteslag, lav spenning i muskler (hypotoni), sugeproblemer, lav kroppstemperatur og respirasjonsdepresjon (problemer med pusten).
 • Hvis du har gjennomgått langvarig behandling med dette legemidlet under siste del av svangerskapet, kan barnet ditt utvikle fysisk avhengighet og få abstinenssymptomer etter fødselen.
 • Midazolam kan gå over i morsmelken og du bør derfor ikke amme i 24 timer etter at du har fått dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan gjøre deg søvnig, glemsom eller påvirke konsentrasjon eller koordinering. Det kan svekke evnen til å utføre kompliserte oppgaver, f.eks. bilkjøring eller bruk av maskiner. Etter at du har fått midazolam, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner før du har kommet deg helt igjen. Legen din kan gi deg råd om når du kan begynne med dette igjen. Du bør alltid ledsages hjem av en voksen person etter behandlingen.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Midazolam Accord
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. det er nesten fritt for natrium.
 
3. Hvordan du bruker Midazolam Accord
Midazolam Accord bør kun gis av erfarne leger og i omgivelser som har utstyr for overvåkning og støtte av lunge-og hjertefunksjon og av helsepersonell som har trening i gjenkjenning og behandling av forventede bivirkninger.
Dosering og administrasjonsmåte
Legen din vil bestemme en passende dose for deg. Doseringen varierer i stor grad og vil avhenge av planlagt behandling og den sedasjon som kreves. Din vekt, alder, generelle helsetilstand, andre medisiner, din reaksjon på legemidlet og hvorvidt andre medisiner er nødvendig samtidig, vil også påvirke dosen du vil få.
Hvis du skal få sterke smertestillende midler, vil du få disse først og deretter få justert din midazolam-dose spesielt for deg.
Midazolam gis langsomt, ved injeksjon i en blodåre (intravenøst), som drypp (infusjon), injeksjon i en muskel (intramuskulært) eller i endetarmen (rektal administrasjon).
Du skal alltid fraktes hjem av en ansvarlig voksen etter behandlingen.
Barn og spedbarn
 • Hos spedbarn under 6 måneder er midazolam kun anbefalt som beroligende middel i intensivavdelinger. Dosen vil bli gitt gradvis inn i en vene.
Barn opptil 12 år vil normalt få midazolam inn i en vene. Når midazolam brukes som premedikasjon (for å oppnå avslapning, beroligelse og søvnighet før et bedøvelsesmiddel), kan det gis via endetarmen (rektum).
Dersom du tar for mye av Midazolam Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du vil få denne medisinen av en lege eller sykepleier.
Hvis du har fått en overdose ved et uhell, kan dette føre til søvnighet, ataksi (ukoordinerte muskelbevegelser), dysartri (talevansker) og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser), tap av reflekser, apné (pustestans), hypotensjon (lavt blodtrykk), svekket hjerte- og lungefunksjon i sjeldne tilfeller, og koma. Overdosering kan kreve intensiv overvåkning av hjerte- og lungefunksjon, behandling av effekter på hjerte og lunger og bruk av en benzodiazepinantagonist (middel som motvirker effekten av dette legemidlet).
Dersom du avbryter behandlingen med Midazolam Accord
Plutselig avbrudd i behandlingen kan føre til abstinenssymptomer i form av hodepine, muskelsmerter, angst, spenning, rastløshet, forvirring, stemningssvingninger, hallusinasjoner, søvnløshet, irritabilitet og kramper. Siden risikoen for abstinenssymptomer er høyere hvis behandlingen avbrytes brått, bør dosen reduseres gradvis når behandlingen skal avsluttes.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er rapportert (frekvens ikke kjent).
Slutt å ta midazolam og oppsøk lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende bivirkninger. Disse kan være livstruende, og du kan trenge akutt medisinsk behandling:
 • Anafylaktisk sjokk (en livstruende allergisk reaksjon). Tegn kan inkludere plutselig utslett, kløe eller vablete utslett (elveblest) og opphovning i ansiktet, leppene, tungen eller andre kroppsdeler. Du kan også oppleve kortpustethet, pipende pust eller pustevansker.
 • Hjerteinfarkt (hjertestans). Tegn kan inkludere brystsmerter, som kan spre seg til nakken og skuldrene og ned venstre arm.
 • Pusteproblemer eller -komplikasjoner (som av og til kan føre til pustestans).
 • Kvelning og plutselig tilstopping av luftveiene (laryngospasme).
Livstruende bivirkninger er mer sannsynlige hos voksne over 60 år og hos personer med eksisterende pustevansker eller hjerteproblemer, spesielt hvis injeksjonen gis for raskt eller med høy dose.
Andre mulige bivirkninger:Forstyrrelser i immunsystemet:
Generelle allergiske reaksjoner (hudreaksjoner, reaksjoner av hjerte og blodomløp, pipende pust)
Psykiatriske lidelser:
 • forvirring
 • eufori (en overdreven følelse av lykke eller spenning)
 • hallusinasjoner (se og muligens høre ting som egentlig ikke er der)
 • uro
 • rastløshet
 • fiendlighet, raseri eller aggresjon
 • oppstemthet
 • narkotikaavhengighet, -misbruk
Nevrologiske sykdommer:
 • døsighet og forlenget sedasjon
 • redusert årvåkenhet
 • hodepine
 • svimmelhet
 • døsighet og forlenget sedasjon.
 • vanskeligheter med å samordne muskler
 • anfall (kramper) hos premature barn og nyfødte
 • midlertidig hukommelsestap. Hvor lenge dette varer avhenger av hvor mye midazolam du fikk. Du kan oppleve dette etter behandlingen. I enkelte tilfeller har dette vært langvarig (det varte en lang tid).
Hjertesykdommer og Karsykdommer:
 • lavt blodtrykk
 • langsom hjerterytme
 • rødhet i ansiktet og halsen (rødme), besvimelse eller hodepine.
Gastrointestinale sykdommer:
 • kvalme
 • oppkast/brekninger
 • forstoppelse
 • munntørrhet
Hud- og underhudssykdommer:
 • utslett
 • elveblest (vablet utslett)
 • kløe
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett:
 • muskelspasmer og muskeltremorer (ukontrollert skjelving i musklene).
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet:
 • tretthet (fatigue)
 • rødhet
 • opphovning i huden
 • blodpropper eller smerter på injeksjonsstedet
Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer:
 • Pasienter som tar benzodiazepiner er utsatt for å falle og brekke ben. Denne risikoen er høyere hos eldre og personer som tar andre beroligende midler (inkludert alkohol).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Midazolam Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampullen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
 • Produktet er kun til engangsbruk, og gjenværende løsning skal kastes.
 • Bruk ikke Midazolam Accord hvis en beholder lekker, løsningen er uklar eller misfarget eller inneholder synlige partikler.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Midazolam Accord
Virkestoff er midazolam (som midazolamhydroklorid).
For 1 mg/ml,
Hver ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning, inneholder 1 mg midazolam (som midazolamhydroklorid)

Volum

5 ml

Mengde midazolam

5 mg

For 5 mg/ml,
Hver ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning, inneholder 5 mg midazolam (som midazolamhydroklorid)

Volum

1 ml

3 ml

10 ml

Mengde midazolam

5 mg

15 mg

50 mg

Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, natriumklorid, natriumhydroksid (for pH-justering) og konsentrert saltsyre (for pH-justering)
Hvordan Midazolam Accord ser ut og innholdet i pakningen:
Midazolam Accord er en klar, fargeløs til lysegul oppløsning fylt på en klar glassampulle.
Midazolam Accord 1 mg/ml er tilgjengelig i pakninger på 10 × 5 ml ampuller.
Midazolam Accord 5 mg/ml er tilgjengelig i pakninger på 10 × 1 ml, 10 × 3 ml, 1 × 10 ml og 10 × 10 ml ampuller.
Ampullen leveres i blisterpakning/brett.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 2003526 KV Utrecht Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonellTilberedning av oppløsning for infusjon
Midazolam Accord injeksjon kan fortynnes med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9 %), glukoseoppløsning 50 mg/ml (5 %) eller 100 mg/ml (10 %) eller Ringers oppløsning eller Hartmanns oppløsning. Ved kontinuerlig intravenøs infusjon, kan injeksjonsoppløsning med midazolam fortynnes i området 0,015 til 0,15 mg pr. ml med én av oppløsningene angitt ovenfor. Disse oppløsningene er stabile i 24 timer ved romtemperatur og i 3 dager ved 8ºC. Midazolam Accord må ikke blandes med noen annen oppløsning enn de som er nevnt ovenfor. Spesielt må Midazolam Accord ikke fortynnes med 6 % w/v dekstran (med 0,9 % natriumklorid) i glukose eller blandes med alkaliske injeksjonsvæsker. Midazolam Accord felles ut i natriumhydrogenkarbonat.
Injeksjonsvæsken/infusjonsvæsken skal undersøkes visuelt før bruk. Bare oppløsninger fri for synlige partikler skal brukes.
Holdbarhetstid og oppbevaring
Midazolamampuller er kun til engangsbruk.
Ampulle før anbrudd
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
Ampulle etter fortynning
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet for fortynningene er vist i 24 timer ved romtemperatur (15-25ºC) eller i 3 dager ved 8ºC.
Fra et mikrobiologisk standpunkt bør fortynningene brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er det brukerens ansvar å overholde oppbevaringstid og -betingelser før preparatet brukes, som normalt ikke skal overstige 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynningen har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.
Ved kontinuerlig intravenøs infusjon, kan Midazolam Accord fortynnes i området 0,015-0,15 mg med en av oppløsningene som er nevnt over.
Destruksjon
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.