Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Microcid 1% krem

hydrogenperoksid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Microcid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Microcid
 3. Hvordan du bruker Microcid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Microcid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Microcid er og hva det brukes mot
Microcid er en antiseptisk krem.
Microcid brukes ved brennkopper (impetigo).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Microcid
Bruk ikke Microcid dersom:
 • du er allergisk overfor hydrogenperoksid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Microcid.
Unngå kontakt med øynene.
Andre legemidler og Microcid
Unngå samtidig behandling med produkter som inneholder jod eller kaliumpermanganat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan vӕre gravid eller planlegger å bli gravid.
Informasjon om sikkerhet ved bruk av Microcid under graviditet og amming er mangelfull..
Kjøring og bruk av maskiner
Ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner
Microcid inneholder propylenglykol
Microcid inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Microcid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kremen smøres på de aktuelle områdene vanligvis 2–3 ganger om dagen, eller ved behov. Behandlingstiden bør ikke overstige 3–4 uker.
Bruksanvisning
Et tynt lag Microcid smøres på de infiserte hudområdene. Kremen kan lett vaskes bort med vann.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kremen kan føre til en forbigående svie/brenning.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Microcid
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Microcid er holdbar til den angitte holdbarhetsdatoen som står på tuben etter EXP.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Microcid
 • Virkestoff: 1 g krem inneholder 10 mg hydrogenperoksid
 • Andre innholdsstoffer er glyserolmonomyristat, glyserolmonolaurat, sitronsyre, polyoksyetylenstearat, natriumedetat, natriumhydroksid, natriumoksalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salisylsyre, svovelsyre og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bioglan AB
Box 50310,
SE-20213 Malmö, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.