Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Methylphenidate Sandoz 18 mg depottabletter

Methylphenidate Sandoz 36 mg depottabletter

Methylphenidate Sandoz 54 mg depottabletter

metylfenidathydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Methylphenidate Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Methylphenidate Sandoz
 3. Hvordan du bruker Methylphenidate Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Methylphenidate Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Methylphenidate Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva det brukes mot
Methylphenidate Sandoz anvendes til behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).
 • Det brukes av barn og unge mellom 6 og 18 år.
 • Det brukes bare etter at annen behandling som ikke omfatter legemidler er prøvd. Slik som rådgivning og adferdsterapi.
Methylphenidate Sandoz brukes ikke til behandling av ADHD hos barn under 6 år eller ved oppstart av behandling hos voksne. Når behandling er startet i yngre alder, kan det være hensiktsmessig å fortsette med Methylphenidate Sandoz når du blir voksen. Legen din vil informere deg om dette.
Hvordan det virker
Methylphenidate Sandoz forbedrer aktiviteten i visse deler av hjernen som er underaktive. Legemidlet kan bidra til å bedre oppmerksomheten (oppmerksomhetsspennet) og konsentrasjonen, og redusere impulsiv adferd.
Legemidlet gis som del av et behandlingsprogram som vanligvis omfatter:
 • psykologisk
 • pedagogisk og
 • sosial terapi.
Det forskrives bare av leger som har erfaring med adferdsproblemer hos barn og unge. Selv om det ikke finnes en kurerende behandling for ADHD, kan ADHD kontrolleres ved bruk av behandlingsprogrammer.
Om ADHD
Barn og unge som har ADHD kan synes det er:
 • vanskelig å sitte stille og
 • vanskelig å konsentrere seg
Det er ikke deres feil at de ikke klarer dette.
Mange barn og unge strever med disse tingene. Med ADHD kan dette imidlertid medføre problemer i hverdagen. Barn og unge med ADHD kan ha problemer med å lære og med å gjøre hjemmelekser. De har vanskeligheter med å oppføre seg pent hjemme, på skolen og andre steder.
ADHD påvirker ikke intelligensen til et barn eller til en ungdom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Methylphenidate Sandoz
Bruk ikke Methylphenidate Sandoz dersom du
 • er allergisk mot metylfenidat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • har problemer med skjoldbruskkjertelen
 • har forhøyet trykk i øyet (glaukom, grønn stær)
 • har en tumor i binyren (feokromocytom)
 • har en spiseforstyrrelse som gjør at du ikke kjenner sult eller har lyst til å spise, slik som ved anoreksi
 • har veldig høyt blodtrykk eller innsnevrede blodårer, som kan gi smerter i armer og ben
 • noen gang har hatt hjerteproblemer, slik som tidligere hjerteinfarkt, uregelmessige hjerteslag, smerte og ubehag i brystet, hjertesvikt, hjertesykdom eller ble født med et hjerteproblem
 • har hatt problemer med blodårene i hjernen, slik som ved slag, utvidelse eller svekkelse av et område i en blodåre (aneurisme), innsnevring eller blokkering av årer, eller inflammasjon i blodårene (vaskulitt)
 • tar eller har tatt legemidler mot depresjon (av typen som kalles monoaminoksidasehemmere) i løpet av de siste 14 dagene – se ”Andre legemidler og Methylphenidate Sandoz”
 • har psykiske helseproblemer slik som:
  • et ”psykopatisk” eller ”borderline” personlighetsproblem
  • unormale tanker eller syner eller en sykdom som kalles ”schizofreni
  • tegn på en alvorlig stemningslidelse som:
   • ønske om å ta livet av seg
   • depresjon, hvor man føler seg veldig trist, verdiløs og utrøstelig
   • mani, en tilstand hvor man er uvanlig irritabel, overaktiv og uten hemninger
Bruk ikke metylfenidat hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Snakk med legen eller apoteket før du tar metylfenidat, hvis du ikke er sikker. Dette er fordi metylfenidat kan forverre disse problemene.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før behandlingen hvis du
 • har lever- eller nyreproblemer
 • har problemer med å svelge eller å svelge hele tabletter
 • har en innsnevring eller blokkering av tarmen eller spiserøret
 • har hatt anfall (kramper, epilepsi) eller unormal elektrisk aktivitet i hjernen (EEG)
 • noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptbelagte legemidler eller narkotika
 • er en jente som har begynt å få menstruasjon (se avsnittet om graviditet og amming nedenfor)
 • får gjentatte rykninger hvor som helst i kroppen som det er vanskelig å kontrollere eller gjentar lyder eller ord uten å kunne kontrollere det
 • har høyt blodtrykk
 • har et hjerteproblem som ikke er nevnt under avsnittet ”Bruk ikke Methylphenidate Sandoz” ovenfor
 • har psykiske helseproblemer som ikke er nevnt under avsnittet ”Bruk ikke Methylphenidate Sandoz” ovenfor.
 • Andre psykiske helseproblemer omfatter:
  • humørsvingninger (fra å være manisk til å være deprimert – såkalt bipolar lidelse)
  • begynner å få en aggressiv eller fiendtlig adferd, eller får et større problem med aggresjon
  • ser, hører eller føler ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)
  • tror ting som ikke er sanne (vrangforestillinger)
  • er uvanlig mistenksom (paranoia)
  • føler seg urolig, engstelig eller anspent
  • føler seg deprimert eller skyldbetynget
Informer legen din eller apoteket før oppstart av behandling dersom noe av det som er nevnt ovenfor gjelder deg. Dette er fordi Methylphenidate Sandoz kan forverre disse problemene. Legen din vil ønske å følge med på hvordan medisinen påvirker deg.
Under behandling kan gutter og ungdom i tenårene helt uventet oppleve langvarige ereksjoner. Dette kan være smertefullt og kan oppstå når som helst. Det er viktig å kontakte lege umiddelbart dersom ereksjonen har vart i mer enn 2 timer, spesielt dersom den er smertefull.
Kontroller som legen vil gjøre før du starter å ta Methylphenidate Sandoz
Disse kontrollene er for å avgjøre om Methylphenidate Sandoz er det rette legemidlet for deg. Legen din vil snakke med deg om:
 • eventuell annen medisin som du tar
 • om det har vært plutselige, uforklarlige dødsfall i familien deres
 • eventuelle andre medisinske lidelser (for eksempel hjertelidelser) som du eller din familie har
 • hvordan du føler deg, om du for eksempel føler deg høyt oppe eller langt nede, har rare tanker eller har hatt noen av disse følelsene i det siste
 • om såkalte tics forekommer i familien (gjentatte rykninger hvor som helst i kroppen eller gjentatte lyder eller ord som det er vanskelig å kontrollere)
 • psykiske helseproblemer eller adferdsproblemer som du eller andre familiemedlemmer har eller har hatt.
Legen din vil diskutere om du er i risikogruppen for å få humørsvingninger (fra å være manisk til å være deprimert – såkalt bipolar lidelse). Man vil sjekke sykdomshistorien for deg med tanke på psykisk helse og undersøke om noen i din familie har en historie med selvmord, bipolar lidelse eller depresjon.
Det er viktig at du gir så mye informasjon som mulig. Dette vil hjelpe legen din å beslutte om metylfenidat er det riktige legemidlet for deg. Legen din kan beslutte at andre medisinske tester er nødvendige før du starter med dette legemidlet.
Andre legemidler og Methylphenidate Sandoz
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke ta metylfenidat hvis du:
 • tar eller har tatt legemidler som kalles monoaminoksidasehemmere (MAOI) mot depresjon i løpet av de siste 14 dagene. Hvis du tar en MAO-hemmer sammen med metylfenidat, kan det forårsake plutselig blodtrykksøkning.
Hvis du bruker andre legemidler, kan metylfenidat påvirke hvor godt de virker eller forårsake bivirkninger. Rådfør deg med lege eller apotek før inntak av metylfenidat hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • en type legemiddel mot depresjon som kalles et “trisyklisk antidepressivum” eller en “selektiv serotoninreopptakshemmer“ (SSRI)
 • legemidler mot alvorlige psykiske problemer
 • legemidler mot Parkinsons sykdom (som levodopa)
 • legemidler mot epilepsi
 • legemidler brukt for å redusere eller øke blodtrykket
 • noen hoste- eller forkjølelsesmidler som inneholder legemidler som kan påvirke blodtrykket. Det er viktig å sjekke med apoteket når du kjøper noen av disse produktene
 • legemidler som fortynner blodet for å forhindre blodpropper.
Hvis du er i tvil om noen av legemidlene du bruker omfattes av listen ovenfor, skal du spørre legen din eller på apoteket før du tar metylfenidat.
I tilfelle operasjon
Si ifra til legen hvis du skal gjennomgå en operasjon. Du skal ikke ta metylfenidat på operasjonsdagen hvis visse typer anestesi skal brukes. Dette er fordi det er en sjanse for plutselig blodtrykksstigning under operasjonen.
Narkotikatesting
Dette legemidlet kan gi et positivt resultat ved test for bruk av narkotika. Dette omfatter også tester gjort i forbindelse med idrett.
Inntak av Methylphenidate Sandoz sammen med alkohol
Ikke drikk alkohol når du tar dette legemidlet. Alkohol kan gjøre bivirkningene av denne medisinen verre. Husk at en del matvarer og legemidler inneholder alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Tilgjengelige data antyder ikke noen økt risiko for fødselsdefekter generelt. En liten økning i risikoen for misdannelser av hjertet, ved bruk i løpet av de tre første månedene av svangerskapet, kan imidlertid ikke utelukkes. Legen din vil kunne gi deg mer informasjon om denne risikoen. Før oppstart av metylfenidat bør du fortelle legen eller på apoteket dersom du:
 • er seksuelt aktiv. Legen vil drøfte prevensjon med deg.
 • er gravid eller tror det kan være tilfelle. Legen vil bestemme om du skal bruke metylfenidat eller ikke.
 • ammer eller planlegger å amme. Metylfenidat utskilles i morsmelk. Legen vil derfor avgjøre om du skal bruke metylfenidat mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan bli svimmel, ha problemer med fokusering eller få uklart syn ved bruk av metylfenidat. Hvis dette skjer kan det være farlig å gjøre slike ting som å kjøre bil, bruke maskiner, sykle, ride eller klatre i trær.
Dette legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre. Mens du bruker dette legemidlet, skal du ikke kjøre før du vet hvordan dette legemidlet påvirker deg.
Methylphenidate Sandoz inneholder laktose og natrium
Dette legemidlet inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor visse sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Methylphenidate Sandoz 18 mg depottabletter:
Dette legemidlet inneholder 7,8 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver depottablett. Dette tilsvarer 0,39
% av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Methylphenidate Sandoz 36 mg depottabletter:
Dette legemidlet inneholder 15,6 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver depottablett. Dette tilsvarer 0,78
% av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Methylphenidate Sandoz 54 mg depottabletter:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver depottablett, og er så godt som
«natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Methylphenidate SandozHvor mye du skal ta
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Legen vil vanligvis starte med en lav dose og øke gradvis etter behov.
 • Maksimal daglig dose er 54 mg.
 • Du skal ta Methylphenidate Sandoz én gang daglig om morgenen med et glass vann. Tabletten skal svelges hel, og ikke tygges, deles eller knuses. Tabletten kan tas med eller uten mat.
Tabletten løser seg ikke fullstendig etter at alt legemidlet er frigitt, og noen ganger kan tablettskallet komme ut i avføringen. Dette er normalt.
Hvis du ikke føler bedring etter 1 måneds behandling
Hvis du ikke føler bedring, så fortell det til legen din. Det kan bli bestemt at en annen behandling er nødvendig.
Hvis Methylphenidate Sandoz ikke blir brukt riktig
Hvis Methylphenidate Sandoz ikke blir brukt riktig, kan det forårsake unormal adferd. Det kan også bety at du begynner å bli avhengig av legemidlet. Informer legen din dersom du noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptpliktige legemidler eller narkotika.
Dette legemidlet er kun for deg. Ikke gi det videre til andre, selv om deres symptomer er lignende.
Dersom du tar for mye av Methylphenidate Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Fortell dem hvor mye som er tatt.
Tegn på overdosering kan omfatte: kvalme, uro, skjelving, tiltagende ukontrollerte bevegelser, muskelrykninger, krampeanfall (kan etterfølges av koma), lykkefølelse, forvirring, ser, føler eller hører ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner), svetting, rødming, hodepine, høy feber, endret hjerterytme (langsomme, raske eller uregelmessige hjerteslag), høyt blodtrykk, utvidede pupiller og tørr nese og munn.
Dersom du har glemt å ta Methylphenidate Sandoz
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du glemmer å ta en dose, vent til det er tid for neste dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Methylphenidate Sandoz
Hvis du plutselig stopper å ta legemidlet, kan ADHD-symptomene komme tilbake eller uønskede virkninger som depresjon kan oppstå. Legen din kan ønske å redusere den daglige dosen før man slutter helt. Rådfør deg med lege før du stopper å ta Methylphenidate Sandoz.
Ting legen din vil gjøre mens du er under behandling
Legen din vil ta noen tester
 • før du starter – for å forvisse seg om at Methylphenidate Sandoz er trygt og vil være fordelaktig å bruke
 • etter at du har startet. Det vil bli gjort minst hver 6. måned, muligens oftere. Det vil også bli gjort når dosen endres.
 • Disse kontrollene vil omfatte:
  • kontroll av appetitt
  • måling av høyde og vekt
  • måling av blodtrykk og puls
  • spørsmål om du har problemer med humør, sinnsstemning, eller andre uvanlige følelser. Eller om noe av dette har blitt verre ved bruk av Methylphenidate Sandoz.
Langtidsbehandling:
Behandling med Methylphenidate Sandoz behøver ikke å vare evig. Hvis du bruker Methylphenidate Sandoz i mer enn ett år, bør legen din stoppe behandlingen en kort tid. Dette kan skje i skoleferien. Det vil vise om legemidlet fortsatt er nødvendig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Selv om noen får bivirkninger, erfarer de fleste at metylfenidat hjelper dem. Legen din vil snakke med deg om disse bivirkningene.
Noen bivirkninger kan være alvorlige Hvis du har noen av bivirkningene under, så oppsøk lege med én gang:
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 brukere)
 • uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner)
 • humørforandringer eller humørsvingninger eller endringer i personlighet
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 brukere)
 • tenker på eller føler for å ta livet av seg selv
 • ser, føler eller hører ting som ikke er virkelige, dette er tegn på psykose
 • ukontrollerbar tale eller kroppsbevegelse (Tourettes syndrom)
 • tegn på allergi, slik som utslett, kløe eller elveblest, opphovning av ansiktet, leppene, tungen eller andre deler av kroppen, kortpustethet, hvesing eller pustebesvær
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 brukere)
 • føler seg uvanlig oppstemt, overaktiv eller uhemmet (mani)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 brukere)
 • hjerteinfarkt
 • plutselig død
 • selvmordsforsøk
 • anfall (kramper ved epilepsi)
 • hudavskalling eller purpurrøde flekker
 • inflammasjon eller blokkering av arterier i hjernen
 • midlertidig lammelse eller problemer med bevegelse og syn, talevansker (dette kan være tegn på problemer med blodårene i hjernen).
 • muskelkramper som ikke kan kontrolleres og som påvirker øyne, hode, hals, kropp eller nervesystem på grunn av midlertidig nedsatt blodtilførsel til hjernen
 • redusert antall blodceller (røde og hvite blodceller og blodplater) som kan gjøre det mer sannsynlig at du får infeksjoner og gjøre at du lettere blør og får blåmerker
 • en plutselig økning i kroppstemperatur, veldig høyt blodtrykk og alvorlige kramper (”Nevroleptisk malignt syndrom”). Det er ikke sikkert at denne bivirkningen skyldes metylfenidat eller andre legemidler som tas i kombinasjon med metylfenidat.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • uønskede tanker som stadig kommer tilbake
 • uforklarlige besvimelser, brystsmerter, kortpustethet (dette kan være tegn på hjerteproblemer)
 • lammelse eller problemer med bevegelse og syn, talevansker (dette kan være tegn på problemer med blodårene i hjernen)
forlenget ereksjon, noen ganger smertefull, eller økt antall ereksjoner Hvis du har noen av bivirkningene ovenfor, oppsøk lege med én gang.
Andre bivirkninger omfatter følgende, og hvis de blir alvorlige, fortell det til legen eller på apoteket:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere)
 • hodepine
 • nervøsitet
 • søvnvansker
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 brukere)
 • leddsmerter
 • tåkesyn
 • spenningshodepine
 • tørr munn, tørste
 • innsovingsvansker
 • høy kroppstemperatur (feber)
 • problemer med sexlysten
 • uvanlig håravfall eller tynnere hår
 • muskelspenning, muskelkramper
 • tap av appetitt eller redusert appetitt
 • manglende evne til å få eller beholde ereksjon
 • kløe, utslett eller røde kløende hevelser (elveblest)
 • uvanlig søvnighet eller døsighet, tretthetsfølelse
 • overdreven skjæring av tennene (bruksisme), panikkfølelse
 • prikkende følelse, stikking eller nummenhet i huden
 • økt mengde alaninaminotransferase (leverenzym) i blodet
 • hoste, sår hals eller nese og halsirritasjon, øvre luftveisinfeksjon, bihulebetennelse
 • høyt blodtrykk, rask hjerterytme (takykardi)
 • svimmelhet (vertigo), svakhetsfølelse, bevegelser som du ikke kan kontrollere, unormalt høy aktivitet
 • føler seg aggressiv, urolig, engstelig, deprimert, irritabel, anspent, nervøs og unormal adferd
 • urolig mage eller fordøyelsesbesvær, magesmerter, diaré, kvalme, ubehag i magen og oppkast
 • overdreven svetting
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 brukere)
 • tørre øyne
 • forstoppelse
 • ubehag i brystet
 • blod i urinen
 • sløvhet
 • risting, skjelving
 • økt behov for å late vannet
 • muskelsmerter, muskeltrekninger
 • kortpustethet eller brystsmerter
 • varmefølelse
 • økte leverfunksjonsverdier (sett ved blodprøver)
 • sinne, føler seg rastløs eller tar lett til tårer, snakker for mye, overdrevent oppmerksom på omgivelsene og problemer med å sove
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 brukere)
 • føler seg desorientert eller forvirret
 • problemer med å se eller dobbeltsyn
 • oppsvulmede bryster hos menn
 • rødming, rødt opphevet hudutslett
Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 brukere)
 • muskelkramper
 • små røde merker i huden
 • unormal leverfunksjon inkludert akutt leversvikt og koma
 • endrede prøveresultater, inkludert lever- og blodprøver
 • unormale tanker, mangel på følelser, gjør ting om og om igjen, være besatt av én ting
 • fingre og tær føles numne, det kribler og fargen endrer seg (fra hvit til blå og deretter rød) når man er kald (Raynauds fenomen)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • migrene
 • utvidede pupiller
 • svært høy feber
 • langsomme, raske eller ekstra hjerteslag
 • omfattende epileptisk anfall (grand-mal-anfall)
 • tror ting som ikke er sanne
 • alvorlige magesmerter, ofte med kvalme og oppkast
 • spasmer i kjevemusklene som gjør det vanskelig å åpne munnen (trismus)
 • manglende evne til å holde på urin (inkontinens).
Påvirkning på vekst
Metylfenidat kan gi redusert vekst hos noen barn når det brukes i mer enn ett år. Dette berører færre enn 1 av 10 barn.
 • Det kan være redusert vektøkning eller høydevekst.
 • Legen vil følge nøye med på din eller barnets høyde og vekt samt hvor godt du eller barnet ditt spiser.
 • Hvis du eller barnet ditt ikke vokser som forventet kan behandlingen med metylfenidat bli stoppet i en kortere periode.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Methylphenidate Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevaringsbetingelser etter åpning av boksen første gang:
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Holdbarhet etter åpning av boksen første gang:
6 måneder.
Pakningen inneholder en tørkeplugg. Denne pluggen brukes til å holde depottablettene tørre og skal ikke inntas.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Methylphenidate Sandoz
Virkestoffet er metylfenidathydroklorid.
Én depottablett inneholder 18 mg metylfenidathydroklorid.
Én depottablett inneholder 36 mg metylfenidathydroklorid.
Én depottablett inneholder 54 mg metylfenidathydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Legemiddellag: polyetylenoksid, suksinsyre, povidon (K25), butylhydroksytoluen, stearinsyre
Trykklag: polyetylenoksid, natriumklorid, povidon (K25), butylhydroksytoluen, rødt jernoksid (E 172), stearinsyre
Membranlag: celluloseacetat, poloksamer 188
Legemiddeldrasjering: hypromellose, suksinsyre
Filmdrasjering: blanding til filmdrasjering: hvit (laktosemonohydrat, hypromellose, titandioksid (E 171), makrogol 4000.
I tillegg i 18 mg depottabletter:
Gult jernoksid (E 172)
I tillegg i 54 mg depottabletter:
Rødt jernoksid (E 172)
Gult jernoksid (E 172)
Hvordan Methylphenidate Sandoz ser ut, og innholdet i pakningen
18 mg depottabletter
Lysegul, rund filmdrasjert tablett (diameter 8 mm) med leveransehull (synlig rundt lite hull) på den ene siden.
36 mg depottabletter
Hvit, rund filmdrasjert tablett (diameter 10 mm) med leveransehull (synlig rundt lite hull) på den ene siden.
54 mg depottabletter
Rød, rund filmdrasjert tablett (diameter 10 mm) med leveransehull (synlig rundt lite hull) på den ene siden.
Depottablettene er pakket i bokser av polyetylen med høy tetthet (HDPE) som har barnesikret kork (skrukork av PP) med tørkeplugg.
Pakningsstørrelse:
Legemidlet leveres i flasker med 28 eller 30 depottabletter eller flerpakninger som inneholder 60 (2 pakninger à 30) eller 90 (3 pakninger à 30) depottabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.06.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

alaninaminotransferase (alat): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nevroleptisk malignt syndrom (malignt nevroleptikasyndrom, mns): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.