Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Methotrexate Cipla 2,5 mg tabletter

metotreksat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Methotrexate Cipla er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Methotrexate Cipla
 3. Hvordan du bruker Methotrexate Cipla
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Methotrexate Cipla
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Methotrexate Cipla er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Methotrexate Cipla inneholder virkestoffet metotreksat. Metotreksat er en cellegift (antimetabolitt) som påvirker dannelsen av nye celler og hemmer aktiviteten i immunsystemet (immunsupprimerende middel).
Metotreksat brukes til behandling av:
 • aktiv revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne pasienter
 • alvorlig resistent og invalidiserende psoriasis, hos pasienter som ikke har blitt bedre av andre former for behandling som lysterapi, PUVA og retinoider.
 • alvorlig psoriasisartritt hos voksne pasienter.
Legen din kan forklare deg hvordan Methotrexate Cipla kan hjelpe for din spesielle tilstand.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Methotrexate Cipla
Bruk ikke Methotrexate Cipla
 • dersom du er allergisk overfor metotreksat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid eller ammer (se avsnittet “Graviditet, amming og fertilitet”)
 • dersom du har alvorlig leversykdom (legen din kjenner alvorlighetsgraden av sykdommen din)
 • dersom du har alvorlig nyresykdom (legen din kjenner alvorlighetsgraden av sykdommen din)
 • dersom du har eller har hatt benmargssykdom eller alvorlige blodsykdommer
 • dersom du har alvorlige akutte eller kroniske infeksjoner og immunsviktsyndromer
 • dersom du lider av alkoholisme
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Methotrexate Cipla hvis du har eller tidligere har hatt noe av det følgende:
 • dersom du har/har hatt lever- eller nyresykdom
 • dersom du bruker noen andre legemidler eller vitaminpreparater (se avsnittet "Andre legemidler og Methotrexate Cipla")
 • dersom du har sår i magen eller tarmen (magesår eller ulcerøs kolitt)
 • dersom du har dårlig almenntilstand
 • dersom du har tatt noen vaksiner nylig eller det er på tide å ta en vaksine
 • dersom du har symptomer eller tegn på infeksjon
 • dersom du har insulinavhengig diabetes mellitus (sukkersyke)
Metotreksat kan midlertidig påvirke sæd- og egg produksjonen. Du og partneren din må derfor unngå befruktning (graviditet eller bli far) mens du får metotreksat og i minst seks måneder etter at behandlingen med metotreksat er avsluttet. Se avsnittet om "Graviditet, amming og fertilitet".
Før behandlingen påbegynnes kan det hende at legen din vil ta noen blodprøver, og også vil sjekke hvordan nyrene og leveren din fungerer. Det kan også hende at det blir utført en brystrøntgen. Det kan også bli utført andre tester under og etter behandlingen. Ikke gå glipp av timeavtalene for blodprøvetaking.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom for behandling av revmatoid artritt og psoriasis.
Andre legemidler og Methotrexate Cipla
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Samtidig bruk av andre legemidler kan påvirke effekten og sikkerheten av dette legemidlet. Methotrexate Cipla kan også påvirke effekten og sikkerheten av andre legemidler.
Husk å fortelle legen at du behandles med Methotrexate Cipla dersom du får forskrevet andre legemidler mens behandlingen pågår. Det er spesielt viktig å fortelle legen din om du bruker:
 • aspirin eller lignende legemidler (kalles for salisylater)
 • visse antibiotika (som f.eks. kloramfenikol, penicillin, sulfonamider, trimetoprim/sulfametoksazol og tetracykliner)
 • diuretika, triamteren (vanndrivende tabletter)
 • fenytoin (ofte brukt til behandling av epilepsi)
 • probenicid (til behandling av urinsyregikt)
 • folsyre (vitaminpreparater)
 • omeprazol og pantoprazol (legemiddel brukt til reduksjon av magesyre)
 • midler som kan være skadelige for nyrer og lever [f.eks. sulfasalazin og leflunomid (legemidler mot revmatisme), vitamin A og dets derivater, alkohol]
 • midler mot kreft (f.eks. cisplatin, merkaptopurin)
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (legemidler mot smerter og/eller betennelser) f.eks. ibuprofen og pyrazoler
 • legemidler brukt til å holde revmatisme under kontroll, f.eks. azatioprin
 • teofyllin (legemiddel til behandling av luftveissykdommer)
 • ciklosporin (et middel som kan undertrykke eller forhindre immunresponsen)
Fortell legen din at du bruker Methotrexate Cipla ved de neste besøkene.
Inntak av Methotrexate Cipla sammen med alkohol
Unngå alkohol mens du bruker metotreksat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke Methotrexate Cipla under graviditet eller dersom du prøver å bli gravid.
Metotreksat kan forårsake misdannelser, skade fosteret eller forårsake abort. Det er derfor svært viktig at du ikke får behandling, dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. For kvinner i fruktbar alder som kan bli gravide, må graviditet utelukkes med sikkerhet, f.eks. med en graviditetstest, før behandlingen påbegynnes. Du må unngå å bli gravid mens du får metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Du må derfor bruke sikker prevensjon i hele denne perioden (se også avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler").
Dersom du blir gravid under behandlingen, skal du få råd med tanke på risikoen for at barnet ditt kan bli skadet på grunn av behandlingen.
Dersom du ønsker å bli gravid, må du snakke med et genetisk rådgivningssenter før behandlingen påbegynnes. Metotreksat kan være gentoksisk. Det betyr at legemidlet kan føre til skader på genene (genmutasjon).
Amming
Du må ikke amme under behandlingen, fordi metotreksat går over i morsmelk. Dersom du ammer og legen som behandler deg mener at behandling med metotreksat er absolutt nødvendig, må du slutte å amme.
Fertilitet
Fruktbarhet hos menn
Metotreksat kan være gentoksisk. Det betyr at legemidlet kan føre til skader på genene (genmutasjon). Metotreksat kan påvirke sæd- og eggproduksjonen og kan forårsake fødselsdefekter. Du må derfor unngå å gjøre en kvinne gravid mens du behandles med metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Siden behandling med metotreksat kan føre til sterilitet, bør mannlige pasienter vurdere mulighetene for oppbevaring av sæd før behandlingen påbegynnes (se også avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler").
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan oppleve tretthet (fatigue) eller svimmelhet mens du blir behandlet med Methotrexate Cipla. Du skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du har slike symptomer.
Methotrexate Cipla inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Methotrexate Cipla
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Ta Methotrexate Cipla én gang i uken.
 • Pasienter med revmatoid artritt eller psoriasis vil vanligvis ta tablettene gjennom munnen én gang i uken på samme ukedag.
 • Ikke ta tablettene oftere enn legen din har fortalt deg.
 • Daglig bruk kan føre til alvorlig forgiftning, inkludert død.
 • Ta tablettene med et glass vann mens du sitter eller står.
Anbefalt dose
Revmatoid artritt
Den anbefalte dosen er 7,5 mg-15 mg gjennom munnen, én gang i uken.
Psoriasis
Den anbefalte dosen er 7,5 mg-15 mg gjennom munnen, én gang i uken.
Dette skal justeres i forhold til responsen din på behandlingen og eventuelle bivirkninger. Det kan hende at legen din også vil be deg om å dele den ukentlige dosen opp i tre doser over en periode på 24 eller 36 timer.
Bruk av Methotrexate Cipla hos barn
Ikke anbefalt til bruk hos barn.
Dersom du tar for mye av Methotrexate Cipla
Kontakt lege, akuttavdelingen på nærmeste sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdose av metotreksat kan føre til alvorlig forgiftning, inkludert død. Overdosesymptomer kan omfatte at du lett får blåmerker eller blødninger, uvanlig svakhet, munnsår, kvalme, oppkast, svart eller blodig avføring, blod i opphostet slim eller oppkast som ser ut som kaffegrut, og mindre urinmengde. Se avsnitt 4.
Dersom du har glemt å ta Methotrexate Cipla
Hvis du glemmer å ta en dose, tar du den så fort du husker det hvis det er mindre enn to dager for sent. Hvis du imidlertid har glemt å ta en dose i mer enn to dager, skal du kontakte legen din for å få råd. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Sørg for at du har nok medisin med deg hvis du er på ferie eller på reise.
Dersom du avbryter behandling med Methotrexate Cipla
Ikke avbryt behandlingen med Methotrexate Cipla før legen sier at du skal det. Hvis det blir nødvendig å slutte å bruke Methotrexate Cipla, vil legen din avgjøre hva som er den beste måten for deg.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppigheten og alvorlighetsgraden av bivirkningene av metotreksat er knyttet til dosen og hvor ofte du tar legemidlet. De fleste bivirkningene er reversible (går tilbake/kan behandles) hvis de oppdages tidlig.
De fleste av bivirkningene som er listet opp nedenfor vil bare bli sett hos pasienter som får høye doser av metotreksat til behandling av kreft. De blir ikke sett like ofte og er av lavere alvorlighetsgrad ved dosene som brukes til behandling av psoriasis og revmatoid artritt.
Alvorlige bivirkninger
Kontakt lege eller legevakt umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hoste som gir tykt slim, pustevansker, feber eller kortpustethet. Det kan hende du har pneumonitt, lungefibrose eller lungebetennelse.
 • Tranghet i brystet, pustevansker, hevelse i ansikt, hals eller hender, følelse av svimmelhet eller å skulle besvime. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
 • Alvorlige hudreaksjoner, inkludert avskalling og blemmer på hud, munn, øyne eller kjønnsorganer og flere pussfylte kviser sammen med feber. Du kan ha Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse.
 • Feber og forverring av den generelle helsetilstanden, eller feber sammen med lokale infeksjoner for eksempel i halsen eller munnen. Det kan være du har redusert antall hvite blodceller (muligens på grunn av benmargsdepresjon) og du kan ha redusert motstand mot infeksjoner.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
 • Miste matlysten, kvalme, kløe, gulfarging av huden eller øynene, feber, hoven eller øm mage. Du kan ha en betennelse i eller skade på leveren.
 • Å kaste opp blod, ha sort tjærelignende avføring og magesmerter. Du kan ha magesår eller blødning.
 • Krampe, kraftig smerte eller hevelse i foten, rødhet, kortpustethet, brystsmerter eller plutselig kollaps. Det kan være du har en blodpropp.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Blod i urinen, mer eller mindre hyppig vannlating eller problemer med vannlating, kløe, feber, ømhet i magen eller smerter i rygg eller i siden. Du kan ha skade på nyrene.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • Høy feber, frysninger og skjelvinger, raske hjerteslag, rask pust, forvirring eller svimmelhet. Du kan ha blodforgiftning (sepsis) som følge av en infeksjon.
Andre bivirkninger
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • oppkast,
 • diaré,
 • tretthet,
 • hodepine,
 • svimmelhet,
 • redusert matlyst,
 • utslett eller store, røde kviser på huden,
 • hårtap,
 • en økning i leverenzymer.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • nedsatt koagulering av blodet
 • neseblødning,
 • kløe,
 • hevelse i lymfeknutene,
 • sår i skjeden.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • depresjon,
 • forvirring,
 • hemiparese (svekkelse av den ene siden av kroppen),
 • diabetes,
 • lavt blodtrykk (hypotensjon),
 • kortpustethet,
 • tannkjøttbetennelse,
 • sår hals,
 • kviser,
 • hvit hud,
 • opphøyde utslett som klør,
 • lysfølsomhet,
 • brennende følelse i psoriasislesjoner,
 • sår på huden,
 • lokale klumper i vev,
 • elveblest eller smertefulle hudutslett,
 • forverring av revmatoide knuter,
 • muskel- og leddsmerter,
 • menstruasjonsforstyrrelser,
 • impotens
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • immunsvikt (hypogammaglobulinemi),
 • irritasjon,
 • talevansker eller kommunikasjonsproblemer (dysartri),
 • søvnighet, tretthet (letargi),
 • synsforstyrrelser,
 • rødhet og irritasjon i den tynne hinnen som dekker øyet (konjunktivitt),
 • væskeansamling eller hevelse rundt hjertet eller lungene,
 • betennelse i blodkar, ofte med hudutslett (vaskulitt),
 • infeksjon i lungene,
 • tørrhoste,
 • å kaste opp blod,
 • byller,
 • blåmerkelignende flekker eller små blodkar på overflaten av huden,
 • smertefull vannlating,
 • blærebetennelse,
 • fertilitetsproblemer,
 • infertilitet,
 • vaginal blødning,
 • forstørrede bryster hos menn.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • unormalt lavt antall blodceller,
 • blodforgiftning (sepsis) som fører til død,
 • spontanabort,
 • skade på foster,
 • økt risiko for toksiske reaksjoner/forgiftning under strålebehandling,
 • økt antall hvite blodceller og betennelse i lungene,
 • når du tar Methotrexate Cipla kan flassende, røde flekker på huden knyttet til psoriasis forverres når du blir utsatt for ultrafiolett lys slik som solen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Methotrexate Cipla
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Blisterpakning: Oppbevar blisterpakningen i ytteresken for å beskytte mot lys.
HDPE-pakning: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Methotrexate Cipla
 • Virkestoff er metotreksat.
 • Hver tablett inneholder 2,5 mg metotreksat.
 • Andre innholdsstoffer er: vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, magnesiumstearat.
Hvordan Methotrexate Cipla ser ut og innholdet i pakningen
Methotrexate Cipla 2,5 mg tabletter er gule, runde, bikonvekse udrasjerte tabletter med en størrelse på 4,50 mm ±0,2 mm, og som er slette på begge sider.
Methotrexate Cipla 2,5 mg tabletter leveres i plastboks som inneholder 25 eller 100 tabletter eller blisterpakning med 10, 24, 25, 28, 30, 50 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Cipla Europe NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgia
Tilvirker
Cipla (EU) Limited
20 Balderton Street,
London W1K 6TL,
Storbritannia
Cipla Europe NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgia
S&D Pharma CZ,
spol. s.r.o, Theodor 28
Pchery (Pharmos a.s. facility) 27308
Tsjekkia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.01.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.