Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Metformin Sandoz 500 mg filmdrasjerte tabletter

Metformin Sandoz 850 mg filmdrasjerte tabletter

metforminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metformin Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metformin Sandoz
 3. Hvordan du bruker Metformin Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metformin Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metformin Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metformin Sandoz inneholder metformin, et legemiddel for behandling av diabetes. Det tilhører en gruppe medisiner som kalles biguanider. Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen, og som gjør kroppen din i stand til å ta opp glukose (sukker) fra blodet. Kroppen din bruker glukose for å produsere energi eller den lagrer det for senere bruk. Dersom du har diabetes, produserer ikke bukspyttkjertelen din nok insulin eller kroppen din er ikke i stand til å bruke det insulinet som produseres på rett måte. Dette fører til et høyt glukosenivå i blodet ditt. Metformin Sandoz bidrar til å senke blodsukkernivået til et så normalt nivå som mulig.
Dersom du er en overvektig voksen person, vil inntak av Metformin Sandoz over lengre tid hjelpe til med å redusere risikoen for komplikasjoner som er forbundet med diabetes. Metformin Sandoz er forbundet med enten stabil kroppsvekt eller beskjedent vekttap.
Metformin Sandoz brukes i behandling av personer med diabetes type 2 (også kalt «ikke-insulinkrevende diabetes»), når diett og mosjon alene ikke har gitt tilstrekkelig kontroll av blodsukkerverdiene.
Det brukes spesielt hos overvektige pasienter.
Voksne kan bruke Metformin Sandoz alene eller i kombinasjon med andre legemidler for behandling av diabetes (legemidler som tas oralt eller insulin).
Barn eldre enn 10 år kan bruke Metformin Sandoz alene eller sammen med insulin.
 
2. Hva du må vite før du bruker Metformin Sandoz
Bruk ikke Metformin Sandoz:
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • Dersom du har ukontrollert diabetes med for eksempel alvorlig hyperglykemi (høyt blodsukker), kvalme, oppkast, diaré, raskt vekttap, laktacidose (se “Risiko for laktacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand der substanser som kalles "ketonlegemer", samles opp i blodet, og dette kan føre til diabetisk pre-koma. Symptomene omfatter magesmerter, rask og dyp pust, søvnighet eller at pusten får en uvanlig fruktaktig lukt.
 • Dersom du har leverproblemer.
 • Dersom du regelmessig drikker store mengder alkohol.
 • Dersom kroppen din mister for mye væske (er dehydrert) som f.eks. etter
  • langvarig og alvorlig diaré, eller
  • at du har kastet opp flere ganger på rad

  Dehydrering kan føre til nyreproblemer, som øker risikoen for laktacidose (se “Advarsler og forsiktighetsregler”).
  Dersom du får behandling for akutt hjertesvikt eller nylig har hatt et hjerteinfarkt, har alvorlige problemer med sirkulasjonen (som f.eks. sjokk) eller har pustevansker. Dette kan føre til mangel på oksygen i vevet, som øker risikoen for laktacidose (se “Advarsler og forsiktighetsregler”).
 • Dersom du har alvorlige infeksjoner, som påvirker lungene, luftveiene eller nyrene. Alvorlige infeksjoner kan føre til nyreproblemer og øke risikoen for laktacidose (se “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Dersom noen av de ovennevnte punktene passer på deg, må du rådføre deg med legen din, før du begynner med dette legemidlet.
Sørg for å rådføre deg med legen din dersom
 • du må gjennom en undersøkelse, for eksempel røntgen eller skanning, hvor jodholdige kontrastmidler injiseres i blodomløpet ditt
 • du må gjennom et større kirurgisk inngrep
Dersom du må gjennom en omfattende operasjon, må du avbryte behandlingen med Metformin Sandoz under og i en tid etter inngrepet. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Metformin Sandoz og når den kan gjenopptas.
Advarsler og forsiktighetsreglerRisiko for laktacidose
Metformin Sandoz kan forårsake en svært sjelden, men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose, spesielt dersom nyrene dine ikke fungerer skikkelig. Risikoen for utvikling av laktacidose er også forhøyet ved ukontrollert diabetes, alvorlige infeksjoner, langvarig faste eller alkoholinntak, dehydrering (se ytterligere informasjon nedenfor), leverproblemer og enhver medisinsk tilstand der en del av kroppen har nedsatt oksygentilførsel (som akutt alvorlig hjertesykdom).
Snakk med legen din dersom noe av det ovenstående gjelder deg.
Avbryt behandlingen med Metformin Sandoz i en kort periode dersom du har en tilstand som kan være forbundet med dehydrering (har mistet mye kroppsvæske), som kraftig oppkast, diaré, feber, eksponering for varme eller dersom du drikker mindre væske enn normalt. Snakk med legen din for ytterligere informasjon.
Avbryt behandlingen med Metformin Sandoz og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på laktacidose, da denne tilstanden kan føre til koma.
Symptomer på laktacidose omfatter:
 • oppkast
 • magesmerter (buksmerter)
 • muskelkramper
 • generell følelse av uvelhet med kraftig tretthet
 • pustevansker
 • redusert kroppstemperatur og puls
Laktacidose krever øyeblikkelig medisinsk nødtilstand og må behandles på sykehus.
Snakk med lege før du tar Metformin Sandoz dersom noe av det følgende gjelder deg:
 • Symptomer på blodsukkernivåer under det normale, for eksempel:
  • svakhet
  • svimmelhet
  • økt svetting
  • raske hjerteslag
  • synsforstyrrelser
  • konsentrasjonsproblemer

  Spis eller drikk noe som inneholder sukker dersom dette oppstår. Metformin Sandoz alene kan ikke forårsake at blodsukkernivåene synker så mye, men det kan imidlertid andre diabeteslegemidler.
 • overvekt
  Overhold din kalorikontrollerte diett.
 • bruk av andre legemidler
  Se “Andre legemidler og Metformin Sandoz”.
Under behandling med Metformin Sandoz vil legen sjekke nyrefunksjonen din minst én gang per år, eller oftere dersom du er eldre og/eller dersom du har forverret nyrefunksjon.
Barn under 10 år
Metformin Sandoz anbefales ikke brukt til denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Metformin Sandoz
Dersom du må ha en injeksjon i blodet med et kontrastmiddel som inneholder jod, for eksempel i sammenheng med en røntgenundersøkelse eller skanning, må du avbryte behandlingen med Metformin Sandoz før eller på tidspunktet for injeksjonen. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Metformin Sandoz og når den kan gjenopptas.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det kan hende at det må tas hyppigere blodprøver og nyrefunksjonsprøver, eller det kan hende at legen din må justere dosen av Metformin Sandoz. Det er spesielt viktig å nevne følgende:
 • alkohol-holdige legemidler
 • glukokortikoider, legemidler som hindrer avvisning av organtransplantater, reduserer betennelsesreaksjoner i huden eller brukes mot astma.
 • legemidler som utvider luftveiene, som salbutamol, fenoterol og terbutalin
 • legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika)
 • legemidler for behandling av smerter og betennelse (NSAIDs og COX-2-hemmere, som ibuprofen og celekoksib)
 • visse legemidler for behandling av høyt blodtrykk (ACE-hemmere og angiotensin II-reseptor-antagonister)
 • legemidler som kan endre mengden Metformin Sandoz i blodet, særlig hvis du har nedsatt nyrefunksjon (som f.eks. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol, krizotinib, olaparib).
 • legemidler for å senke blodsukkernivået som insulin eller andre orale diabeteslegemidler.
Tas disse legemidlene sammen med Metformin Sandoz kan blodsukkernivået bli for lavt. Se “Advarsler og forsiktighetsregler”.
Inntak av Metformin Sandoz sammen med alkohol
Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker Metformin Sandoz, siden det kan øke risikoen for laktacidose (se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Graviditet
Hvis du er gravid eller ønsker å bli gravid skal du ikke ta Metformin Sandoz. Kontakt legen din fordi behandlingen med metformin skal avbrytes og erstattes med insulinbehandling.
 • Amming
Bruk ikke Metformin Sandoz dersom du ammer uten å først snakke med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Metformin Sandoz brukt alene forårsaker ikke hypoglykemi (for lavt blodsukkernivå). Det betyr at det ikke vil påvirke evnen din til å kjøre eller bruke maskiner. Du må imidlertid være spesielt forsiktig dersom du tar Metformin Sandoz sammen med andre legemidler for å behandle diabetes. Det vil si legemidler som kan forårsake hypoglykemi (for eksempel sulfonylurea, insulin, meglitinider). Symptomer på hypoglykemi inkluderer svakhet, svimmelhet, økt svetting, raske hjerteslag, synsforstyrrelser eller konsentrasjonsvansker. Ikke kjør eller bruk maskiner dersom du begynner å føle disse symptomene.
 
3. Hvordan du bruker Metformin Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Metformin Sandoz 500 mg:
*Tabletter som inneholder 850 mg og 1000 mg med virkestoffet metforminhydroklorid er også tilgjengelig for individuell dosejustering. Dersom du har nedsatt nyrefunksjon, kan det hende legen din forskriver en lavere dose.
Metformin Sandoz kan ikke erstatte fordelene med en sunn livsstil. Fortsett å følge eventuelle råd om kosthold som legen har gitt deg og sørg for å trene regelmessig.
Voksne
 • Den anbefalte startdosen er: 1 Metformin Sandoz tablett 2-3 ganger daglig
 • Etter å ha tatt Metformin Sandoz i omtrent 2 uker vil legen din måle blodsukkeret og justere doseringen
 • Maksimal dose: 6 Metformin Sandoz tabletter* (3 g) daglig, fordelt på 3 doser.
Barn eldre enn 10 år
 • Den vanlige startdosen er: 1 Metformin Sandoz tablett eller 850 mg* metforminhydroklorid daglig
 • Etter at barnet har tatt Metformin Sandoz i omtrent 2 uker, vil legen måle blodsukkeret og justere doseringen
 • Maksimal dose: 4 Metformin Sandoz tabletter* (2 g) daglig, fordelt på 2-3 doser.
Pasienter som er 65 år eller eldre
Legen bestemmer doseringen av Metformin Sandoz avhengig av nyrefunksjonen din. Dette fordi svekket nyrefunksjon ofte forekommer hos eldre. Se også punkt 2 under “Advarsler og forsiktighetsregler”.
Bruk
Tablettene svelges hele med ett glass vann sammen med eller etter et måltid.
Metformin Sandoz 850 mg:
* Tabletter som inneholder 500 mg og 1000 mg med virkestoffet metforminhydroklorid er også tilgjengelig for individuell dosejustering. Dersom du har nedsatt nyrefunksjon, kan det hende legen din forskriver en lavere dose.
Voksne
 • Den vanlige startdosen er: 1 Metformin Sandoz tablett 2-3 ganger daglig
 • Etter å ha tatt Metformin Sandoz i omtrent 2 uker vil legen din måle blodsukkeret og justere doseringen
 • Maksimal dose: 3000 mg* metforminhydroklorid daglig, fordelt på 3 doser.
Barn eldre enn 10 år
 • Den vanlige startdosen er: 500 mg* metforminhydroklorid eller 1 Metformin Sandoz tablett daglig
 • Etter at barnet har tatt Metformin Sandoz i omtrent 2 uker, vil legen måle blodsukkeret og justere doseringen
 • Maksimal dose: 2000 mg* metforminhydroklorid daglig, fordelt på 2-3 doser.
Pasienter som er 65 år eller eldre
Legen bestemmer doseringen av Metformin Sandoz avhengig av nyrefunksjonen din. Dette fordi svekket nyrefunksjon ofte forekommer hos eldre. Se også punkt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler”.
Bruk
Tablettene svelges med ett glass vann sammen med eller etter et måltid. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Overvåking
 • Legen din vil ta regelmessige blodglukosetester og tilpasse doseringen av Metformin Sandoz til blodsukkernivået ditt. Sørg for å snakke med legen med jevne mellomrom. Dette er spesielt viktig dersom du er barn, ungdom eller en eldre person.
 • Legen vil også minst én gang årlig kontrollere nyrefunksjonen din. Du kan ha behov for hyppigere kontroller dersom du er en eldre person, eller dersom nyrene dine ikke fungerer normalt.
Varighet av behandlingen:
Dette bestemmes av legen din.
Dersom du tar for mye av Metformin Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdose med Metformin Sandoz vil ikke medføre svært lave blodsukkernivåer. Det foreligger imidlertid en økt risiko for forsuring av blodet med melkesyre. Symptomer på melkesyreacidose er nevnt i slutten av underkapitlet “ Advarsler og forsiktighetsregler”. Muskelsmerter med kramper, dyp og rask pust, tap av bevissthet og koma kan utvikles i løpet av timer. Dette krever øyeblikkelig innleggelse i sykehus.
Dersom du har glemt å ta Metformin Sandoz
Hvis du glemmer å ta en dose, hopper du over denne dosen og tar neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Metformin Sandoz
Stans i behandlingen med Metformin Sandoz uten at du har rådført deg med legen din kan medføre at blodsukkeret stiger ukontrollert. Dette vil øke risikoen for at langtidsskader kan oppstå. For eksempel skader på øyne, nyrer og blodkar.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Metformin Sandoz kan forårsake en svært sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer), men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose (se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”). Dersom dette skjer med deg, må du avbryte behandlingen med Metformin Sandoz og kontakte lege eller nærmeste sykehus umiddelbart, da laktacidose kan føre til koma.
Andre mulige bivirkninger
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter
 • appetittløshet.
Disse opptrer oftest ved oppstart av behandlingen, og går i de fleste tilfeller spontant over. For å hindre at disse plagene oppstår kan tabletten tas med eller etter et måltid fordelt på 2 til 3 doser daglig.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • smaksforstyrrelser.
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • reduksjon i opptak av vitamin B12 i tarmen ved langtidsbehandling med Metformin Sandoz
 • rødme i huden
 • kløe
 • kløende utslett
 • unormale leverfunksjonstester eller leverbetennelse. Dette kan forårsake:
  • tretthet
  • appetittløshet
  • vekttap
  • gulfarging av huden og det hvite i øynene.

  Slutt å ta Metformin Sandoz umiddelbart hvis dette forekommer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metformin Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisteret eller boksen etter utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metformin Sandoz
 • Virkestoff er metforminhydroklorid.
  Metformin Sandoz 500 mg
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 500 mg metforminhydroklorid tilsvarende 390 mg metforminbase.Metformin Sandoz 850 mg
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 850 mg metforminhydroklorid tilsvarende 662,9 mg metforminbase.
 • Andre innholdstoffer er: povidon K90, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 4000, titandioksid.
Hvordan Metformin Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
500 mg tabletter, filmdrasjerte
Runde, hvite, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter, merket "M 500" på en side og glatte på den andre siden.
Tablettens størrelse: 11 mm × 6 mm.
Metformin Sandoz 500 mg er tilgjengelig i
 • HDPE-tablettbeholder med LDPE-lokk med 30, 60, 100, 250, 330, 400, 500 filmdrasjerte tabletter
 • PVC aluminium-blister med 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 270 filmdrasjerte tabletter.
850 mg tabletter, filmdrasjerte
Ovale, hvite, filmdrasjerte tabletter, med delestrek på den ene siden og merket "M 850" på den andre siden.
Tablettens størrelse: 19 mm × 6,5 mm.
Metformin Sandoz 850 mg er tilgjengelig i
 • HDPE-tablettbeholder med LDPE-lokk med 30, 60, 100, 200, 250, 500 filmdrasjerte tabletter
 • PVC aluminium-blister med 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 300 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirkere
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
med produksjonssted
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland
eller
Lek S.A, Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
eller
Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.