PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Metadon Martindale Pharma 2 mg/ml mikstur, oppløsning

metadonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metadon Martindale Pharma er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metadon Martindale Pharma
 3. Hvordan du bruker Metadon Martindale Pharma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metadon Martindale Pharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metadon Martindale Pharma er, og hva det brukes mot
Metadon Martindale Pharma er et syntetisk opiat (et morfinlignende legemiddel) som brukes til å behandle opioidavhengige pasienter. Behandlingen bør gis samtidig med medisinsk og psykologisk behandling og sosial rehabilitering.
 
2. Hva du må vite før du bruker Metadon Martindale Pharma
Bruk ikke Metadon Martinale Pharma
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor metadonhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 av dette pakningsvedlegget)
 • hvis du bruker eller har brukt monoamidoksidasehemmere (MAOI-er er legemidler som brukes til behandling av depresjon, Parkinsons sykdom) i løpet av de to siste ukene
 • hvis du har pusteproblemer
Metadon Martindale Pharma må IKKE gis til barn.
Vis forsiktighet ved bruk av Metadon Martindale PharmaAdvarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din før du bruker metadon hvis:
 • du har akutte astmaanfall
 • du lider av lungesykdom eller pustebesvær
 • du har lever- eller nyreproblemer (inkludert nyrestein og gallestein)
 • du lider av hjerteproblemer
 • du har underaktiv skjoldbruskkjertel eller hud- og vevslidelser
 • du har forstørret prostatakjertel eller trangt urinrør
 • du har vært utsatt for hodeskade og trykket i hjernen er høyere enn det bør være. Snakk med legen din om dette. Du kan komme til å få kraftig hodepine
 • du behandles for legemiddelavhengighet eller opioidoverdose
 • du har vannlatingsproblemer
 • du har magesmerter, diaré eller forstoppelse
 • du har lavt innhold av oksygen eller høyt innhold av karbondioksid i blodet
 • du tar andre legemidler av opioidtype (smertestillende legemidler), som morfin og pentazocin
 • du bruker avslappende legemidler eller legemidler som hjelper deg å sove (barbiturater og benzodiazepiner)
Rådfør deg med legen din dersom noe av dette gjelder deg.
Metadon Martindale Pharma kan påvirke de elektriske signalene som kontrollerer sammentrekningene av hjertet, særlig i høye doser. Informer legen din dersom du tidligere har hatt hjerteproblemer
Barn
Barn er mer sensitive for metadon enn voksne. Derfor kan forgiftning oppstå ved svært lave doser. For å unngå at barn får i seg metadon ved et uhell, bør metadon som skal tas i hjemmet, oppbevares på et trygt sted som er utilgjengelig for barn.
Bruk av andre legemidler sammen med Metadon Martindale Pharma
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Informer lege dersom du bruker noe av følgende:
 • legemidler som har effekt på den psykiske tilstanden din (f.eks. thioridazin, fentaziner, haloperidol og sertindol)
 • legemidler som brukes til å behandle hjertesykdom (verapamil, kinidin)
 • legemidler som brukes til å behandle depresjon, kalt monoaminoksidasehemmere (MAOI-er), særlig hvis du har tatt dem i løpet av de to siste ukene. Du må også informere legen din hvis du bruker andre legemidler mot depresjon (f.eks. imipramin, desipramin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin og sertralin)
 • antiinflammatoriske og immunsuppressive legemidler (f.eks. deksametason og cyklosporin)
 • antiviralia, inkludert noen legemidler som brukes til å behandle HIV, f.eks. nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, abacavir, didanosin og stavudin
 • makrolide antibiotika (legemidler som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner), som klaritromycin, telitromycin og erytromycin
 • cimetidin (brukes til å behandle magesår)
 • soppdrepende legemidler (legemidler som brukes til å behandle soppinfeksjoner), som ketokonazol, itrakonazol og fluconazol
 • naloxon (et legemiddel som brukes til å behandle pustebesvær)
 • legemidler som brukes til å behandle avhengighet, f.eks. naltrexon og buprenorfin
 • rifampicin (et legemiddel som brukes til å behandle tuberkulose)
 • legemidler som brukes til å behandle epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin)
 • vitamintabletter (som inneholder C-vitamin)
 • legemidler som brukes til å behandle diaré (loperamid, difenoksylat)
 • legemidler som øker surhetsgraden til urin, f.eks. ammoniumklorid
 • diuretika (vanndrivende legemidler) (som spironolakton)
 • legemidler som gjør deg søvnig
 • legemidler som inneholder johannesurt
Andre legemidler du kan ta, kan også påvirke hjertet (f.eks. sotalol, amiodaron og flecainid).
Du må informere legen din om eventuelle andre legemidler du tar, da det kan være farlig å ta dem sammen med metadon.
I slike situasjoner kan legen din beslutte at det er nødvendig å overvåke hjertet ditt med EKG (elektrokardiogram) i begynnelsen av behandlingen for å forsikre seg om at disse effektene ikke oppstår. Metadon kan også påvirke noen blod- og urinprøver. Informer legen din om at du bruker metadon før du tar prøver.
Inntak av Metadon Martindale Pharma sammen med mat, drikke og alkohol
Du må ikke drikke alkohol mens du bruker Metadon Martindale Pharma, da dette kan forårsake alvorlige bivirkninger. Ikke drikk grapefruktjuice mens du bruker metadon, da det kan endre effektene av legemidlet.
Graviditet og amming
Metadon bør ikke tas under fødsel. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Metadon påvirker koordinasjonen for hjerne og kroppsbevegelser, så evnen til å kjøre og bruke maskiner kan påvirkes kraftig til medisineringen er stabilisert på et bestemt dosenivå. Du bør derfor ikke kjøre eller bruke maskiner i begynnelsen av behandlingen. Hvor lang tid det går før du kan kjøre eller bruke maskiner, varierer fra person til person, og dette bør du finne ut av sammen med legen din.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Metadon Martindale Pharma
Metadon Martindale Pharma inneholder paraoransje (E110), som kan forårsake allergiske reaksjoner, og appelsinsmak (inkludert propylenglykol), som kan forårsake alkohollignende symptomer.
 
3. Hvordan du bruker Metadon Martindale Pharma
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Du må bare ta Metadon Martindale Pharma ved å svelge det (oralt). Under ingen omstendigheter må du injisere dette legemidlet, da det kan forårsake alvorlig og permanent skade på kroppen din med mulig dødelig utfall.
Legen din forteller deg hvor mye Metadon Martindale Pharma du skal ta, og hvor ofte du skal ta det. Det er viktig at du ikke tar mer enn den dosen som er avtalt med legen.
Voksne:
Den anbefalt daglige dosen er 10-30 mg . Dosen økes gradvis til du ikke viser noen tegn til abstinenssymptomer eller rus.
Vanlig dose er 60-120 mg per dag.. Legen din avgjør hvor stor dose du trenger og når du bør redusere dosen.
Eldre eller syke:
Du må være forsiktig hvis du er eldre, syk eller har lever- eller nyreproblemer.
Bruk hos barn:
Metadon Martindale Pharma må IKKE gis til barn Det er stor risiko for forgiftning. Husk å oppbevare dette legemidlet på et trygt sted, der barn ikke får tak i det.
Dersom du tar for mye av Metadon Martindale Pharma
Dersom du tar for mye metadon, kan du oppleve følgende:
 • pustebesvær
 • kraftig tretthet, besvimelse eller koma
 • unormalt små pupiller
 • muskelsvekkelse
 • kald og klam hud
 • sakte hjerteslag, lavt blodtrykk, hjerteattakk eller sjokk
 • dødsfall i alvorlige tilfeller
Ved overdose bør du oppsøke lege umiddelbart, selv om du føler deg bra, da det kan hende du lider av metadonforgiftning.
Dersom du har glemt å ta Metadon Martindale Pharma
Dersom du har glemt å ta en dose under behandlingen, er det viktig å ta dosen så snart som du husker det. Dersom det ikke er lenge til neste dosering, hopp over den dosen du glemte å ta, og vent til neste planlagte dosering. TA IKKE DOBBEL DOSE SOM ERSTATNING FOR EN GLEMT DOSE.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som kan oppstå, omfatter:
Svært vanlige bivirkninger:
Disse kan ramme mer enn 1 av 10 personer som behandles med metadon
 • Kvalme eller oppkast
Vanlige bivirkninger: Disse kan ramme opptil 1 av 10 personer som behandles med metadon
 • Vektøkning
 • Vann i kroppen (væskeretensjon)
 • Forstoppelse
 • Eufori (følelse av å være høy)
 • Hallusinasjoner (ser og hører ting som ikke er der)
 • Svimmelhet eller ørhet
 • Uklart syn
 • Unormalt små pupiller
 • Søvnighet
 • Hudutslett
 • Svetting
 • Tretthet
Mindre vanlige bivirkninger:
Disse kan ramme opptil 1 av 100 personer som behandles med metadon
 • Manglende appetitt
 • Pustebesvær (også med hoste)
 • Munntørrhet
 • Tungebetennelse
 • Nedstemthet (dysfori)
 • Opphisselse
 • Søvnproblemer
 • Forvirring
 • Nedsatt sexlyst
 • Hodepine
 • Besvimelse
 • Lavt blodtrykk
 • Kløe
 • Elveblest
 • Utslett
 • Hovenhet i bena
 • Svekkelse
 • Vann i kroppen (væskeretensjon)
 • Spasmer i galleveiene (magesmerter)
 • Ansiktsrødme
 • Vannlatingsproblemer
 • Problemer med å oppnå eller opprettholde
 • ereksjon
 • Menstruasjonsforstyrrelser
Sjeldne bivirkninger: Disse kan påvirke opptil
1 av 1000 personer som behandles med metadon
 • Hjerteproblemer
 • Sakte hjertefrekvens
 • Følelse av egne hjerteslag (palpitasjoner)
Ikke kjente bivirkninger: Frekvensen av disse bivirkningene er ennå ikke kjent.
 • Kalk- eller magnesiummangel i
 • blodet
 • Lavt antall trombocytter (blodplater) i blodet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metadon Martindale Pharma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Dette legemidlet skal kastes én måned etter at det ble åpnet første gang.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Dette skal apotek eller lege ha kontrollert. Dersom du har et legemiddel som utløpsdatoen har gått ut på, må du returnere det til apotek eller lege for trygg kassering.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Metadon Martindale Pharma
 • Virkestoff er metadonhydroklorid. 1 ml oppløsning inneholder 2 mg metadonhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er natriumbenzoat (E211), natriumcyklamat, sakkarinnatrium, paraoransje (E110), blodappelsinsmak (inkludert propylenglykol), saltsyre og sterilt vann.
Hvordan Metadon Martindale Pharma ser ut og innholdet i pakningen
Metadon Martindale Pharma er en klar gul til oransje løsning med appelsinlukt som leveres i en brun glassflaske i en pappeske. Hver flaske inneholder 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 eller 500 ml væske.
Metadon leveres i pakninger med én flaske som enhetspakning eller i multipakninger som består av 7 eller 24 pakninger, hver med 1 flaske. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ethypharm, 194, Bureaux de Ia Colline,
Bâtiment D 92213, Saint-Cloud Cedex, Frankrike
Tilvirkere:
Macarthys Laboratories Ltd. T/A Martindale Pharmaceuticals
Bampton Road, Harold Hill
Romford, RM3 8UG
Storbritannia
(Bare for Norge)
Alliance Healthcare Norge AS
Snipetjernveien 10
NO-1405
Langhus
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.