Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metadon dne 1 mg/ml mikstur, oppløsning

Metadon dne 2 mg/ml mikstur, oppløsning

Metadon dne 5 mg/ml mikstur, oppløsning

metadonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metadon dne er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metadon dne
 3. Hvordan du bruker Metadon dne
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metadon dne
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metadon dne er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen din kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metadon er et syntetisk opiat (et morfinlignende legemiddel). Metadon dne brukes til å behandle pasienter som er blitt avhengige av midler i gruppen som kalles opioider. Behandlingen skal gis i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial oppfølging.
 
2. Hva du må vite før du bruker Metadon dne
Bruk ikke Metadon dne dersom:
 • du er allergisk overfor metadonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har alvorlige pusteproblemer eller lider av luftveissykdommer (f.eks. astma) som gjør pusting vanskelig
 • du bruker eller har brukt monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) i løpet av de to siste ukene (MAO-hemmere er legemidler som brukes i behandlingen av depresjon, Parkinsons sykdom).
Metadon dne må IKKE gis til barn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Metadon dne dersom:
 • du har akutte astmaanfall eller
 • du har redusert lungefunksjon på grunn av lungesykdom eller lider av pusteproblemer
 • du har nyreproblemer (inkludert nyrestener og gallestener)
 • du har leverproblemer
 • du har en for lite aktiv thyreoideakjertel (såkalt hypothyreoidisme)
 • du har forstørret prostatakjertel eller forsnevring av urinrør (kan forårsake vannlatingsbesvær)
 • du har hatt en hodeskade eller trykket i hjernen din er større enn det bør (sjekk dette med legen din). Du kan få sterke hodesmerter
 • du har magesmerter, diaré eller forstoppelse
 • du har visse typer rytmeforstyrrelser i hjertet eller annen alvorlig hjertesykdom
 • du tar andre opiater (smertestillende legemidler) slik som morfin og pentazocin
 • du tar legemidler som er beroligende og hjelper deg til å sove (barbiturater og benzodiazepiner).
Metadon dne kan påvirke de elektriske signalene som kontrollerer hjertets slagkraft, spesielt ved høye doser. Derfor må du fortelle det til legen din dersom du har eller har hatt hjerteproblemer.
Dersom noen av tilstandene over kan gjelde deg, må du snakke med legen din.
Barn er mer følsomme overfor metadon enn voksne. Dette er grunnen til at forgiftning kan forekomme ved veldig lave doser. For å forhindre at barn får i seg metadon ved et uhell dersom det tas med hjem, skal det oppbevares på et trygt sted utilgjengelig for barn.
Andre legemidler og Metadon dne:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din dersom du bruker noen av følgende:
 • legemidler som påvirker din psyke (f.eks. risperidon, tioridazin, perfenazin, fenotiazin, haloperidol og sertindol- disse brukes til behandling av f.eks. psykoser, og atomoksetin brukt til behandling av ADHD)
 • legemidler som brukes til å behandle hjertesykdommer (verapamil, kinidin, propafenon, flekainid, metoprolol)
 • legemidler som brukes til å behandle depresjoner kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), spesielt dersom du har tatt dem for mindre enn 2 uker siden (se også under ”Bruk ikke Metadon dne”).
 • legemidler som brukes til å behandle depresjoner (f.eks. imipramin, klomipramin, nortriptylin, despiramin, nefadozon, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin)
 • tamoksifen (et legemiddel til å behandle kreft)
 • betennelsesdempende legemidler og legemidler til å hindre organfrastøting (f.eks. deksametason og ciklosporin)
 • antivirale legemidler inkludert legemidler til å behandle HIV f.eks. amprenavir, nevirapin, zidovudin, efivarens, nelfinavir, ritonavir, lopinavir, saquinavir, abacavir, didanosin og stavudin
 • makrolidanitibiotika (legemidler brukt til å behandle bakterieinfeksjoner) slik som klaritromycin, telitromycin og erytromicin
 • cimetidin (et legemiddel til å behandle magesår)
 • midler mot soppinfeksjoner slik som ketokonazol, itrakonazol og flukonazol
 • nalokson (et legemiddel som brukes til å behandle pustevanskeligheter)
 • legemidler som brukes til å behandle avhengigheter f.eks. naltrekson og buprenorfin
 • rifampicin (et legemiddel som brukes til å behandle tuberkulose)
 • legemidler brukt til å behandle epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin)
 • vitamintabletter (som inneholder vitamin C)
 • legemidler som brukes til å behandle diaré (loperamid, difenoksylat)
 • legemidler som gjør urinen mer sur f.eks. ammioniumklorid
 • vanndrivende legemidler (spironolakton)
 • urtelegemidler som inneholder Johannesurt
 • legemidler som gjør deg søvnig
Samtidig bruk av Metadon dne og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen sier du skal ta Metadon dne sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen.
Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Andre legemidler du kanskje tar kan også påvirke hjertet (f.eks. sotalol, amiodaron, propafenon og flekainid).
Du må fortelle det til legen din dersom du tar andre legemidler da disse kan være farlige dersom de tas sammen med metadon. I disse tilfellene kan legen din bestemme at det er nødvendig å overvåke hjertet ditt med et EKG ved begynnelsen av behandlingen for å være sikker på at disse effektene ikke forekommer. Metadon kan også påvirke visse blod- og urinprøver. Fortell det til legen din at du tar metadon før en prøve tas.
Inntak av Metadon dne sammen med mat, drikke og alkohol
Drikk ikke grapefruktjuice mens du tar metadon, da dette kan forandre effekten av legemidlet.
Du må være forsiktig dersom du bruker alkohol når du behandles med Metadon dne.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Metadon dne kan påvirke fosteret og det diende barnet.
Kjøring og bruk av maskiner:
Metadon påvirker koordineringen mellom hjernen og kroppen din inntil behandlingen har stabilisert seg på et egnet nivå. Kjør ikke bil eller bruk verktøy eller maskiner før du har vært stabilt behandlet med en fast dose i minst 6 måneder. Legen din vil gi deg råd om når bilkjøring kan gjenopptas.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når du er sikkert på at det er trygt. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Metadon dne inneholder etanol:
Miksturen inneholder ca. 2,3 % etanol, tilsvarende alkoholkonsentrasjonen i lettøl.
Miksturen inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Metadon dne
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og legen tilpasser den til deg spesielt. Legen din vil fortelle deg hvor mye Metadon dne du behøver å ta og hvor ofte du må ta det. Det er viktig at du ikke tar mer enn den dosen legen har bestemt. Metadon dne er en mikstur (oppløsning) som skal drikkes. Du må ikke under noen omstendighet injisere dette produktet, da injeksjon kan føre til alvorlig og permanent skade på kroppen med mulig dødelig konsekvens.
Hvis du mener at virkningen av Metadon dne er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Eldre, lever- eller nyreproblemer og syke:
Forsiktighet må utvises dersom du er eldre, syk eller har lever- eller nyreproblemer.
Bruk av Metadon dne hos barn:
Metadon dne må IKKE gis til barn. Det er alvorlig risiko for forgiftning. Husk å oppbevare dette legemidlet på et trygt sted utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Metadon dne:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Metadon dne kan du oppleve følgende:
 • pustevanskeligheter
 • ekstrem søvnighet, besvimelse eller koma
 • små pupiller
 • muskelsvakhet
 • kald og klam hud
 • sakte puls, lavt blodtrykk, hjerteinfarkt eller sjokk
 • i alvorlige tilfeller kan død inntreffe.
Dersom du glemmer å ta Metadon dne
Under behandlingen er det viktig at dersom du glemmer en dose, skal du ta dosen så fort du husker på det. Men er det snart tid for neste dose, skal du glemme denne dosen og vente til tiden for neste dose. TA IKKE DOBBELT DOSE FOR Å OPPVEIE FOR DEN GLEMTE DOSEN.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som kan forekomme inkluderer:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer behandlet med Metadon dne):
 • kvalme
 • oppkast
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer behandlet med Metadon dne):
 • vektøkning
 • væskeansamling
 • forstoppelse
 • oppstemthet (eufori)
 • se eller høre ting som ikke er virkelighet (hallusinasjoner)
 • følelse av svimmelhet og ørhet
 • tåkesyn
 • små pupiller
 • søvnighet
 • hudutslett
 • svetting
 • tretthet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer behandlet med Metadon dne):
 • redusert appetitt
 • pusteproblemer (inkludert hoste)
 • tørr munn
 • betennelsesreaksjon på tungen
 • nedstemthet (dysfori)
 • agitasjon
 • søvnproblemer
 • forvirring
 • redusert seksualdrift
 • hodepine
 • besvimelse
 • lavt blodtrykk
 • kløe
 • elveblest
 • utslett
 • hovne legger
 • svakhet
 • gallegangskramper (magesmerter)
 • ansiktsrødme
 • vannlatingsproblemer og væskeansamling
 • vanskeligheter med å oppnå eller opprettholde ereksjon
 • menstruasjonsforstyrrelse
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer behandlet med Metadon dne):
 • hjerteproblemer
 • sakte puls
 • fornemmelse av pulsen (palpitasjoner)
Bivirkninger der frekvensen ikke er kjent:
 • mangel på kalium eller magnesium i blodet
 • lavt antall blodplater
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metadon dne
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser for temperatur eller lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metadon dne
 • Virkestoff er metadonhydroklorid. 1 mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er metylparahydroksybenzoat, etanol (96 %) 24 mg/ml, natriumsitrat, sitronsyre vannfri, sakkarinnatrium, maskeringssmak og solbær/eplesmak, renset vann.
Hvordan Metadon dne ser ut og innholdet i pakningen
Metadon dne mikstur (oppløsning) leveres i brune plastflasker med barnesikker, forseglet skrukork.
Pakningsstørrelser: 1 mg/ml: 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml, 55 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml, 80 ml, 85 ml, 90 ml, 95 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml og 150 ml.
2 mg/ml: 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml, 55 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml, 80 ml, 85 ml, 90 ml, 95 ml og 100 ml.
5 mg/ml: 14 ml, 16 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 24 ml, 26 ml, 28 ml, 30 ml, 32 ml, 34 ml, 36 ml, 38 ml, 40 ml, 42 ml, 44 ml, 46 ml, 48 ml og 50 ml.
Enkeltflasker eller pakninger med 3 eller 7 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
dne pharma as, Karihaugveien 22, 1086 Oslo
Tilvirker
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.