Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mestinon 10 mg og 60 mg tabletter

pyridostigmin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare pa dette pakningsvedlegget. Du kan fa behov for a lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere sporsmal, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer pa sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mestinon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mestinon
 3. Hvordan du bruker Mestinon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mestinon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mestinon er og hva det brukes mot
Var oppmerksom pa at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Folg alltid legens forskrivning som er angitt pa apoteketiketten.
Mestinon pavirker skjelettmuskulatur slik at muskelkraften oker, og pavirker glatt muskulatur (muskulatur i indre organer) slik at den trekker seg sammen, og forer blant annet til at tarmbevegelsene oker og urinblaren strammes opp. Mestinon brukes ved myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom) og manglende muskelaktivitet i tarm (tarmatoni) og blare.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mestinon
Bruk ikke Mestinon
 • dersom du er allergisk overfor pyridostigmin eller et av de andre innholdsstoffene i i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hinder i tarmpassasjen av forskjellige arsaker
 • dersom du har forsnevring av urinveiene
 • dersom du har bukhinnebetennelse
Advarsler og forsiktighetsregler
Ekstrem forsiktighet bor utvises ved bruk av Mestinon dersom du har:
 • alvorlig lungesykdom (slik som bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS))
Forsiktighet utvises ogsa ved:
 • hjerterytmeforstyrrelser (slik som bradykardi, AV-blokk)
 • tiltetting av blodarer i hjertet (koronar okklusjon)
 • lavt blodtrykk
 • tilstand i nervesystemet (vagotoni)
 • magesar
 • epilepsi
 • Parkinsons sykdom
 • okt skjoldkjertelfunksjon (hypertyreoidisme)
 • nedsatt nyrefunksjon
Andre legemidler og Mestinon
Radfor deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger a bruke andre legemidler.
Folgende legemidler kan pavirke eller bli pavirket av Mestinon:
 • legemidler som hemmer immunforsvaret (immunsuppressive legemidler)
 • betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider)
 • legemidler som inneholder metylcellulose
 • legemidler til bruk ved blarekontroll (antimuskariner)
 • muskelavslappende legemidler
 • visse antibiotika (aminoglykosidantibiotika)
 • visse bedovelsesmidler (anestetika)
 • legemidler til bruk ved hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika)
 • legemidler som pavirker overforingen mellom nerver og muskler.
Graviditet, amming og fertilitet
Radfor deg med lege eller apotek for du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan vare gravid eller planlegger a bli gravid.
Det er liten erfaring ved bruk av Mestinon under graviditet. Radfor deg derfor med lege for bruk av Mestinon dersom du er gravid.
Kun neglisjerbare mengder av Mestinon gar over i morsmelk. Radfor deg derfor med lege for bruk av Mestinon ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du ma bare kjore bil eller utfore risikofylt arbeid nar det er trygt for deg. Legemidler kan pavirke din evne til a kjore bil eller utfore risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget noye. Er du i tvil ma du snakke med lege eller apotek.
Visse bivirkninger (sammentrekning av pupillene, takesyn) kan redusere synsskarpheten og dermed pavirke evnen til a kjore bil eller bruke maskiner. Radfor deg med lege dersom dette gjelder deg.
Mestinon inneholder laktose og sakkarose
Mestinon 10 mg inneholder laktose og Mestinon 60 mg inneholder sakkarose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bor du kontakte legen din for du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Mestinon
Bruk alltid dette legemidlet noyaktig slik legen din har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Myasthenia gravis:
Vanlig dosering er 1-3 tabletter a 60 mg 2-4 ganger daglig.
Tarmatoni:
Vanlig dosering er 1 tablett a 60 mg avhengig av behovet, f.eks. hver fjerde time.
Dersom du tar for mye av Mestinon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fatt i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fatt i seg legemiddel ved et uhell. For andre sporsmal om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mestinon
Du ma ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forarsake bivirkninger, men ikke alle far det.
Folgende bivirkninger kan forekomme:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av10 personer): sammentrekning av pupillene, okt tareproduksjon, takesyn, hjerterytmeforstyrrelser (bradykardi), okt slimproduksjon i luftveiene, sammentrekning av luftveiene, kvalme, oppkast, diaré, okt tarmbevegelse, okt spyttproduksjon, ubehag i magen (smerter, kramper), okt svetteproduksjon, okt muskelsvakhet, muskelrykninger, skjelvinger, muskelkramper, nedsatt muskelspenning, okt trang til vannlating.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer): Endret blodtrykk.
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer): Utslett, haravfall ved langtidsbruk (forsvinner vanligvis raskt etter at behandling med Mestinon stoppes).
Svært sjeldne (forkommer hos opptil 1 av 10 000 personer): AV-blokk, elveblest.
Hyppighet ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Overfolsomhet overfor legemidlet, besvimelse, hjertekrampe (Prinzmetal angina), rodme, lavt blodtrykk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mestinon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Mestinon 60 mg: Oppbevares ved hoyst 25ºC.
Mestinon 10 mg: Oppbevares ved hoyst 25ºC.
Bruk ikke Mestinon etter utlopsdatoen som er angitt pa pakningen
Utlopsdatoen henviser til den siste dagen i den maneden.
Legemidler skal ikke kastes i avlopsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spor pa apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til a beskytte miljoet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mestinon
 • Virkestoff er pyridostigminbromid 10 mg, resp. 60 mg.
 • Andre innholdsstoffer (tabletter 10 mg) er maisstivelse, kolloidal silika, pregelatinisert potetstivelse, laktose, talkum, magnesiumstearat.
 • Andre innholdsstoffer (tabletter 60 mg) er sakkarose 162 mg, risstivelse, talkum, akasiagummi, parafin, kolloidal silika, maisstivelse, povidon, pregelatinisert potetstivelse, magnesiumstearat. Fargestoff: gult og rodt jernoksid (E 172).
Hvordan Mestinon ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter i glassbeholder.
Pakningsstorrelser:
Mestinon 10 mg: 250 tabletter.
Mestinon 60 mg: 150 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
Labiana Pharamaceuticals, S.L.U.
C/Casanova, 27-31
Corbera de Llobregat
08757 Barcelona
Spania
eller
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 05.09.2017.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.