Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Memantin Accord 10 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Memantin Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Memantin Accord
 3. Hvordan du bruker Memantin Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Memantin Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Memantin Accord er og hva det brukes motHvordan virker Memantin Accord
Memantin Accord inneholder virkestoffet memantinhydroklorid.
Memantin Accord tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens.
Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloveføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Memantin Accord hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Memantin Accord virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.
Hva brukes Memantin Accord for
Memantin Accord brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Memantin Accord
Bruk ikke Memantin Accord
dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Memantine Accord.
 • dersom du tidligere har hatt epileptiske anfall
 • dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).
I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Memantin Accord må vurderes jevnlig av legen din.
Hvis du har nedsatt nyrefunksjon (nyreproblemer), må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.
Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et
middel vanligvis brukt som bedøvelsesmiddel), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.
Barn og ungdom
Memantin Accord bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Memantin Accord:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Memantin Accord, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:
amantadin, ketamin, dekstrometorfan
dantrolen, baklofen
cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)
antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)
antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall)
barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)
dopaminerge agonister (stoffer som L‑dopa, bromokriptin)
neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)
perorale antikoagulantia (stoffer som brukes for å hindre blodpropp)
Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Memantin Accord.
Inntak av Memantin Accord sammen med mat og drikke
Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulær acidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nyredysfunksjon (dårlig nyrefunksjon)) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.
Amming
Kvinner som tar Memantin Accord bør ikke amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner.
I tillegg kan Memantin Accord påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.
Memantin Accord inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Legen din vil rådføre deg.
 
3. Hvordan du bruker Memantin Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er
usikker.
Dosering
Anbefalt dose av Memantin Accord for voksne og eldre pasienter er 20 mg en gang daglig. Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger:

uke 1

en halv 10 mg tablett

uke 2

én 10 mg tablett

uke 3

én og en halv 10 mg tablett

uke 4 og videre

to 10 mg tabletter én gang daglig

Vanlig startdose er en halv tablett én gang om dagen (1 × 5 mg) i den første uken. Dette økes til en tablett én gang om dagen (1 × 10 mg) i den andre uken, og til 1 og en halv tablett én gang om dagen (1 × 15 mg) i den tredje uken. Fra den fjerde uken og videre fremover er vanlig dose 2 tabletter én gang om dagen (1 × 20 mg).
Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.
Inntak
Memantin Accord bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, må du ta den regelmessig til samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene kan tas uavhengig av måltider.
Behandlingens varighet
Fortsett å ta Memantin Accord så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.
Dersom du tar for mye av Memantin Accord
 • Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Memantin Accord. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i avsnitt 4, "Mulige bivirkninger".
 • Hvis du tar en stor overdose med Memantin Accord, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.
Dersom du har glemt å ta Memantin Accord
 • Hvis du har glemt å ta en dose med Memantin Accord, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.
 • Ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertefeil og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Anfall
Ikke kjent (Hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Bukspyttkjertelbetennelse, leverbetennelse og psykotiske reaksjoner
Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.
Kontakt lege eller apotek dersom du merker bivirkningene eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Memantin Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utløpsdato. Utløpsdato henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet har ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Memantin Accord
 • Virkestoff er memantinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.
 • Andre innholdsstoffer i tablettkjernen er: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, krysspovidon, magnesiumstearat, alle i tablettkjernen, hypromellose, polysorbat 80, makrogol 400, titandioksid (E 171), alle i tablettdrasjeringen.
Hvordan Memantin Accord ser ut og innholdet i pakningen
Memantin Accord filmdrasjerte tabletter er hvite avlange filmdrasjerte med delestrek og "MT" inngravert på den ene siden og delt av delestreken og "10" inngravert og delt av delestreken på den andre siden. Tabletten kan deles i to like doser.
Memantin Accord filmdrasjerte tabletter fås i blisterpakninger (PVC/PE/PVDC-aluminiumblister) på 14 tabletter, 28 tabletter, 30 tabletter, 42 tabletter, 50 tabletter, 56 tabletter, 98 tabletter, 100 tabletter og 112 tabletter. Memantin Accord filmdrasjerte tabletter kan også fås i perforerte kalenderblisterpakninger med enhetsdoser i pakningsstørrelser på 14×1, 28×1, 56×1 eller 98×1 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Spania
Tilvirker
Delorbis Pharmaceuticals Ltd
17, Athinon Street
Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia
Kypros
Accord Healthcare Limited
Sage house, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06/2019
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

alzheimers sykdom (alzheimers demens): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.