Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia 100 %, medisinsk gass, komprimert

Oksygen 100 % (O2)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
 3. Hvordan du bruker Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia inneholder oksygen og brukes til inhalasjon. Den er fargeløs, luktfri og uten smak, og leveres i gassbeholdere som har en trykkregulator for å redusere gasstrykket. Gassbeholderen inneholder kun rent oksygen.
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia øker oksygennivået i blodet (økt oksygenmetning). Medisinsk oksygen gjør at det transporteres mer oksygen til vevet i kroppen.
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia brukes:
 • til å behandle eller forebygge akutt eller kronisk oksygenunderskudd.
 • som drivgass ved inhalasjon av andre legemidler (behandling med nebulisator).
 • som en del av gassflowen i anestesi, smertelindring og intensivbehandling.
 • i trykkamre for å redusere risikoen for skade forårsaket av dekompresjonssyke (dykkersyke), gass- eller luftbobler i blodkar og ved behandling av alvorlig karbonmonoksidforgiftning og koldbrann.
 • ved behandling av akutte anfall av Hortons hodepine (cluster headache).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
Hvis du har fått Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia på resept, må du informere legen dersom du:
 • lider av kronisk lungesykdom, for eksempel astma eller KOLS
Andre legemidler og Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Samtidig behandling med medisinsk oksygen og legemidler som påvirker lungene, f.eks. bleomycin (legemiddel brukt ved behandling av kreft), kan forverre bivirkningene som forårsakes av disse legemidlene.
Graviditet og amming
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia kan brukes ved graviditet.
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia kan brukes i ammeperioden.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Dosen må bare endres i samråd med legen.
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia brukes til inhalasjon. Normal dose til voksne ved behandling eller forebygging av akutt oksygenmangel er 3‑4 liter per minutt ved bruk av nesekateter, eller 5‑15 liter per minutt ved bruk av maske. Dersom medisinsk oksygen brukes til andre tilstander, må dette gjøres i samråd med legen.
Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia pustes vanligvis inn gjennom et nesekateter eller en maske. Du puster enten selv, eller får hjelp til å puste ved hjelp av en respirator/ventilator.
Les bruksanvisningen/pasientinformasjonen for pusteutstyret nøye!
Dersom du tar for mye av Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
I utsatte situasjoner kan for mye medisinsk oksygen påvirke pustefunksjonen og i spesielle tilfeller forårsake karbondioksidforgiftning/bevisstløshet.
Langvarig bruk av for mye medisinsk oksygen kan føre til smerter, tørrhoste og til og med pustebesvær.
Hvis disse tegnene på overdosering av medisinsk oksygen oppstår, må du alltid oppsøke lege eller sykehus eller kontakte Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00).
Sikkerhetsanvisninger
 • Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia er kun til medisinsk bruk.
 • Dersom batchetiketten mangler eller er uleselig skal ikke flasken brukes, men returneres til Praxair Norge AS.
 • Flasken skal kun kobles til en tilkobling som er ment for medisinsk oksygen.
 • Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia (beholdere og flasker) må kun brukes i rom med god ventilasjon.
 • Gassflasken må ikke utsettes for sterk varme.
 • Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor det benyttes medisinsk oksygen, da dette øker brannfaren.
 • Ikke bruk brødrister, hårføner eller lignende elektrisk utstyr under behandlingen med Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia.
 • Legg aldri en oksygenmaske eller nesekateter direkte på tekstiler mens behandlingen pågår. Tekstiler som er mettet av oksygen er svært brennbare/lett antennelige. Hvis dette skulle skje, må tekstilene ristes grundig og luftes godt.
 • Slå av utstyret når det ikke er i bruk.
 • I tilfelle brann – slå av utstyret.
 • Ved fare for brann må gassflaskene fraktes i sikkerhet.
 • Bruk aldri fett, olje el.l. til å smøre skruer som setter seg fast. Det kan medføre fare for selvantenning ved kontakt med Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia under høyt trykk.
 • Må håndteres forsiktig. Pass på at gassflasken ikke faller ned/mistes i bakken eller utsettes for støt.
 • Hold flasken ren og tørr.
 • Må oppbevares og transporteres med lukkede ventiler og med beskyttelseshetten og dekselet på dersom dette finnes.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Behandling utenfor sykehus
Behandling med medisinsk oksygen gjennom nesekateter kan forårsake tørre slimhinner i nese og munn på grunn av at gassen er tørr.
Les også avsnittet ”Dersom du tar for mye av Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia”.
Behandling på sykehus
Bivirkninger ses vanligvis ved høye konsentrasjoner (over 70 %) og etter langvarig behandling (minst 6-12 timer).
 • Sammenfalte luftblærer i lungene (alveoler)
 • Åndedrettsrelatert smerte og tørrhoste, akutt lungesvikt (ARDS)
I svært sjeldne tilfeller kan følgende bivirkninger forekomme
 • Anemi, virkninger på lunger, hjerte, nyrer og lever
Hos nyfødte
 • Skade på netthinnen som kan føre til nedsatt syn anses som mulig ved behandling med oksygenkonsentrasjoner over 40 %.
Bivirkninger ved behandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling)
 • Hull på trommehinnen, smerter i bihulene, forbigående muskelsmerter og påvirkning av sentralnervesystemet, f.eks. kvalme, svimmelhet, angst, forvirring, muskelrykninger, bevisstløshet og epileptiske anfall. Påvirkning av nervesystemet kan oppstå etter behandling i trykkammer med mer enn 2 atmosfærers overtrykk i mer enn et par timer. Ved høyere trykk kan symptomer oppstå tidligere.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 45ºC.
Flasken skal oppbevares i et godt ventilert rom og ikke utsettes for sterk varme.
Hold flasken ren og tørr.
Påse at flasken ikke faller ned/mistes i bakken eller utsettes for støt.
Oppbevares atskilt fra brennbare materialer.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten som er festet til gassbeholderen.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia
 • Virkestoff er oksygen 100 % komprimert gass (kjemisk betegnelse: O2)
 • Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia inneholder ingen andre komponenter.
Hvordan Medisinsk oksygen Praxair Scandinavia ser ut og innholdet i pakningen

Beholder-størrelse (liter)

1

1,1

2

2,5

3

4

5

10

20

50

9 x 50

12 x 50

Gassinnhold (liter)

200

220

400

500

600

800

1000

2000

4000

10 000

90 000

120 000

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Praxair Scandinavia Holding AS
Postboks 23 Haugenstua
0915 Oslo
Tilvirker

Praxair Norge AS
Postbok 23 Haugenstua
0915 Oslo

Praxair Danmark A/S
Røde Banke 120
DK-7000 Fredericia
Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 06.07.2017
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.