Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia 100 %, medisinsk gass, komprimert

Oksygen 100 % (O2)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
 3. Hvordan du bruker Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia inneholder oksygen og brukes til inhalasjon. Den er fargeløs, luktfri og uten smak, og leveres i gassbeholdere som har en trykkregulator for å redusere gasstrykket. Gassbeholderen inneholder kun rent oksygen.
Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia øker oksygennivået i blodet (økt oksygenmetning). Medisinsk oksygen gjør at det transporteres mer oksygen til vevet i kroppen.
Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia brukes:
 • til å behandle eller forebygge akutt eller kronisk oksygenunderskudd.
 • som drivgass ved inhalasjon av andre legemidler (behandling med nebulisator).
 • som en del av gassflowen i anestesi, smertelindring og intensivbehandling.
 • i trykkamre for å redusere risikoen for skade forårsaket av dekompresjonssyke (dykkersyke), gass- eller luftbobler i blodkar og ved behandling av alvorlig karbonmonoksidforgiftning og koldbrann.
 • ved behandling av akutte anfall av Hortons hodepine (cluster headache).
 
2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
Hvis du har fått Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia på resept, må du informere legen dersom du:
 • lider av kronisk lungesykdom, for eksempel astma eller KOLS
Andre legemidler og Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig behandling med medisinsk oksygen og legemidler som påvirker lungene, f.eks. bleomycin (legemiddel brukt ved behandling av kreft), kan forverre bivirkningene som forårsakes av disse legemidlene.
Graviditet og amming
Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia kan brukes ved graviditet. Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia kan brukes i ammeperioden.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Dosen må bare endres i samråd med legen.
Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia brukes til inhalasjon. Normal dose til voksne ved behandling eller forebygging av akutt oksygenmangel er 3-4 liter per minutt ved bruk av nesekateter, eller 5-15 liter per minutt ved bruk av maske. Dersom medisinsk oksygen brukes til andre tilstander, må dette gjøres i samråd med legen.
Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia pustes vanligvis inn gjennom et nesekateter eller en maske. Du puster enten selv, eller får hjelp til å puste ved hjelp av en respirator/ventilator.
Les bruksanvisningen/pasientinformasjonen for pusteutstyret nøye!
Dersom du tar for mye av Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
I utsatte situasjoner kan for mye medisinsk oksygen påvirke pustefunksjonen og i spesielle tilfeller forårsake karbondioksidforgiftning/bevisstløshet.
Langvarig bruk av for mye medisinsk oksygen kan føre til smerter, tørrhoste og til og med pustebesvær.
Hvis disse tegnene på overdosering av medisinsk oksygen oppstår, må du alltid oppsøke lege eller sykehus eller kontakte Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00).
Sikkerhetsanvisninger
 • Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia er kun til medisinsk bruk.
 • Dersom etiketten med batchnummer mangler eller plomben er brutt, skal beholderen ikke benyttes, men returneres til leverandøren.
 • Flasken skal kun kobles til en tilkobling som er ment for medisinsk oksygen.
 • Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia (beholdere og flasker) må kun brukes i rom med god ventilasjon.
 • Gassflasken må ikke utsettes for sterk varme.
 • Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor det benyttes medisinsk oksygen, da dette øker brannfaren.
 • Ikke bruk brødrister, hårføner eller lignende elektrisk utstyr under behandlingen med Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia.
 • Legg aldri en oksygenmaske eller nesekateter direkte på tekstiler mens behandlingen pågår. Tekstiler som er mettet av oksygen er svært brennbare/lett antennelige. Hvis dette skulle skje, må tekstilene ristes grundig og luftes godt.
 • Slå av utstyret når det ikke er i bruk.
 • I tilfelle brann – slå av utstyret.
 • Ved fare for brann må gassflaskene fraktes i sikkerhet.
 • Bruk aldri fett, olje el.l. til å smøre skruer som setter seg fast. Det kan medføre fare for selvantenning ved kontakt med Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia under høyt trykk.
 • Må håndteres forsiktig. Pass på at gassflasken ikke faller ned/mistes i bakken eller utsettes for støt.
 • Hold flasken ren og tørr.
 • Må oppbevares og transporteres med lukkede ventiler og med beskyttelseshetten og dekselet på dersom dette finnes.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Behandling utenfor sykehus
Behandling med medisinsk oksygen gjennom nesekateter kan forårsake tørre slimhinner i nese og munn på grunn av at gassen er tørr.
Les også avsnittet ”Dersom du tar for mye av Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia”.
Behandling på sykehus
Bivirkninger ses vanligvis ved høye konsentrasjoner (over 70 %) og etter langvarig behandling (minst 6-12 timer).
 • Sammenfalte luftblærer i lungene (alveoler)
 • Åndedrettsrelatert smerte og tørrhoste, akutt lungesvikt (ARDS)
I svært sjeldne tilfeller kan følgende bivirkninger forekomme
 • Anemi, virkninger på lunger, hjerte, nyrer og lever
Hos nyfødte
 • Skade på netthinnen som kan føre til nedsatt syn anses som mulig ved behandling med oksygenkonsentrasjoner over 40 %.
Bivirkninger ved behandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling)
 • Hull på trommehinnen, smerter i bihulene, forbigående muskelsmerter og påvirkning av sentralnervesystemet, f.eks. kvalme, svimmelhet, angst, forvirring, muskelrykninger, bevisstløshet og epileptiske anfall. Påvirkning av nervesystemet kan oppstå etter behandling i trykkammer med mer enn 2 atmosfærers overtrykk i mer enn et par timer. Ved høyere trykk kan symptomer oppstå tidligere.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 45°C.
Flasken skal oppbevares i et godt ventilert rom og ikke utsettes for sterk varme.
Hold flasken ren og tørr.
Påse at flasken ikke faller ned/mistes i bakken eller utsettes for støt. Oppbevares atskilt fra brennbare materialer.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten som er festet til gassbeholderen.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia
 • Virkestoff er oksygen 100 % komprimert gass (kjemisk betegnelse: O2)
 • Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia inneholder ingen andre innholdsstoffer.
Hvordan Medisinsk oksygen Nippon Gases Scandinavia ser ut og innholdet i pakningen

Beholder-
størrelse (liter)

1

1,1

2

2,5

3

4

5

10

20

50

9 x 50

12 x 50

Gassinnhold
(liter)

200

220

400

500

600

800

1000

2000

4000

10 000

90 000

120 000

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Nippon Gases Scandinavia Holding AS Postboks 23 Haugenstua
0915 Oslo
Tilvirker

Nippon Gases Norge AS
Postbok 23 Haugenstua
0915 Oslo

Nippon Gases Danmark A/S
Røde Banke 120
DK-7000 Fredericia Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.