Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medisinsk oksygen Air Liquide 100% medisinsk gass, kryogen

oksygen 100% (O2)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medisinsk oksygen Air Liquide er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk oksygen Air Liquide
 3. Hvordan du bruker Medisinsk oksygen Air Liquide
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk oksygen Air Liquide
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Medisinsk oksygen Air Liquide er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Medisinsk oksygen Air Liquide inneholder oksygen og brukes til inhalasjon. Den er
fargeløs, luktfri, uten smak og leveres i kryogen beholder med doseringsanordning for regulering av tilførselen. Beholderen inneholder kun ren, flytende oksygen (nedkjølt til ca. -180 °C).
Medisinsk oksygen Air Liquide øker oksygennivået i blodet (økt oksygenmetning).
Medisinsk oksygen Air Liquide gjør at det transporteres mer oksygen til alt vev i kroppen.
Medisinsk oksygen Air Liquide brukes:
 • Til å behandle eller forebygge akutt eller kronisk oksygenmangel
 • Som drivgass ved inhalasjon av andre legemidler (forstøverbehandling)
 • Som en del av gass-strømning (flow) i anestesi, smertelindring og intensivbehandling
 • I trykkamre for å redusere risikoen for skade forårsaket av dekompresjonssyke, gass eller luftbobler i blodkar og ved behandling av alvorlig karbonmonoksidforgiftning og koldbrann
 • Ved behandling av akutte anfall av cluster-hodepine
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk oksygen Air Liquide
Bruk ikke Medisinsk oksygen Air Liquide
Oksygen ved høyere trykk enn atmosfærisk trykk (overtrykks oksygenbehandling) må ikke gis pasienter med ubehandlet/udrenert pneumothorax. Pneumothorax skyldes oppsamling av luft i brysthulen mellom skilleveggene i luftveiene. Hvis du noen gang har hatt pneumothorax, må du informere legen din om dette.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Medisinsk oksygen Air Liquide.
Før du begynner oksygenbehandlingen må du vite følgende:
 • Oksygen kan være skadelig i høye konsentrasjoner. Det kan gi skader i luftveiene (alveolekollaps, lungebetennelse) som vil hindre oksygentilførselen til blodet.
 • Hvis du har en alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med tilhørende svekket oksygentilførsel til blodet, vil gjennomstrømningen av oksygen være lav. Legen vil tilpasse den egnede gjennomstrømningen i oksygenbehandlingen.
 • Bivirkninger som øyeskader kan oppstå hos nyfødte og for tidlig fødte spedbarn. Hvis barnet ditt har behov for ekstra oksygen, vil legen finne den egnede oksygenkonsentrasjonen som bør gis barnet.
Ved overtrykks oksygenbehandling må det tas forholdsregler ved forekomst av:
 • kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • lungeemfysem: en lungesykdom som skyldes at lungevevet mister sin elastisitet og fører til (alvorlig) kortpustethet
 • infeksjoner i øvre luftveier
 • utilstrekkelig kontrollert astma
 • nylig operasjon i mellomøret
 • nylig operasjon i brystkassen
 • ukontrollert høy feber
 • historikk med epilepsi eller kramper
 • frykt for lukkede rom (klaustrofobi)
 • hvis du noen gang har hatt pneumothorax, som er en oppsamling av luft eller gass i brysthulen mellom de to skilleveggene i luftveiene.
 • hjerteproblemer
Råd angående økt brannfare ved forekomst av oksygen:
 • Oksygen er et oksiderende produkt som forsterker forbrenning. Det må ikke røykes eller brukes åpen ild (f.eks. tennflamme, komfyr, ovn, gassflamme, gnister, stearinlys...) i rom hvor Medisinsk oksygen Air Liquide brukes da det øker risikoen for brann.
 • Du må ikke røyke eller bruke e-sigaretter samtidig med oksygenbehandlingen.
 • Du må ikke bruke brødrister, hårtørker eller lignende elektriske apparater under behandlingen med oksygen.
 • Du må ikke ha fete stoffer (f.eks. oljer, kremer, salver) på overflater som kommer i kontakt med oksygen. Det må kun benyttes vannbaserte produkter på hender, i ansiktet og inni nesen når det benyttes oksygen.
 • Trykkregulatoren må åpnes langsomt og forsiktig for å unngå faren for eksplosjonsartet brann.
Det har forekommet brannsår som følge av uventet brann i forbindelse med oksygen.
Råd til pleiere:
 • Gassbeholderen må håndteres med forsiktighet. Sørg for at gassbeholderen ikke mistes i gulvet eller utsettes for støt og slag.
 • Skade på utstyret kan før til problemer med uttaket og/eller at det vises feil informasjon i manometeret når det gjelder gjenværende oksygennivå og mengden som strømmer ut. Dette kan føre til utilstrekkelig eller mangel på administrering av oksygen.
 • Oksygen blir en flytende væske ved ca. -183 °C. Det er fare for brannsår ved så lave temperaturer. Bruk alltid hansker og vernebriller ved håndtering av medisinsk, flytende oksygen.
Barn
Hos nyfødte og for tidlig fødte spedbarn kan oksygenbehandling skade øynene (prematuritetsretinopati). Legen vil finne egnet oksygenkonsentrasjon som skal gis for å sikre optimal behandling for barnet ditt.
Andre legemidler og Medisinsk oksygen Air Liquide
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.Hvis du tar, eller har blitt foreskrevet, bleomycin (for behandling av kreft), amiodarone (for behandling av hjertesykdom), nitrofurantoin (for behandling av infeksjon), må du informere legen din om dette før du bruker oksygen, fordi det er mulighet for forgiftning i lungene.
Tidligere skader i luftveiene fremkalt av plantevernmiddelet Paraquat kan forverres ved behandling med oksygen. Ved Paraquatforgiftning bør oksygensupplering, om mulig, unngås.
Graviditet og amming
Medisinsk oksygen Air Liquide kan benyttes under graviditeten, men kun når det er behov.
Medisinsk oksygen Air Liquide kan brukes under amming.
Under alle omstendigheter bør du informere legen din om at du er gravid eller om du mistenker at du kan være gravid.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan kjøre bil og betjene maskiner når du bruker Medisinsk oksygen Air Liquide såfremt legen anser at du er både egnet og i stand til det.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Medisinsk oksygen Air Liquide
Bruk alltid Medisinsk oksygen Air Liquide nøyaktig slik beskrevet i dette pakningsvedlegget eller legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Normal dose til voksne ved behandling eller forebygging av akutt oksygenmangel er 3-4 liter per minutt ved bruk av nesekateter eller 5-15 liter per minutt ved bruk av maske. For doser til andre tilfeller må du kontakte legen din.
Medisinsk oksygen Air Liquide pustes vanligvis inn gjennom et nesekateter eller en maske. Enten puster du selv - du "puster spontant" - eller du får hjelp til å puste ved hjelp av en respirator/ventilator.
Dersom du tar for mye av Medisinsk oksygen Air Liquide
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
I utsatte situasjoner kan Medisinsk oksygen Air Liquide påvirke pustefunksjonen, og i sjeldne tilfeller kan det gi nevrologiske bivirkninger som kan føre til bevissthetstap i ekstreme situasjoner.
Langvarig bruk av for mye Medisinsk oksygen Air Liquide kan gi pusterelaterte smerter, tørr hoste og til og med kortpustethet. Hvis du opplever disse symptomene på overdosering, må du alltid kontakte lege eller nærmeste sykehus.
Sikkerhetsanvisninger
 • Medisinsk oksygen Air Liquide er kun ment for medisinsk bruk
 • Oksygen må kun brukes i rom med god ventilasjon
 • Beholderne må holdes i oppreist stilling. Hvis beholderen velter, kan det lekke flytende Medisinsk oksygen Air Liquide, noe som kan føre til alvorlige frostskader Ved normal bruk vil ikke det dypkjølte, flytende oksygenet forårsake skader. Hvis det lekker fra beholderen, omdannes det til oksygen i sin normale gassform.
 • Gassbeholderne må ikke utsettes for sterk varme
 • Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor Medisinsk oksygen Air Liquide brukes, da dette øker brannfaren
 • Bruk ikke brødrister, hårføner eller lignende elektrisk utstyr mens du er tilkoblet Medisinsk oksygen Air Liquide
 • Legg aldri oksygenmaske eller nesekateter direkte på tekstiler mens behandling foregår -materialer som er gjennomtrukket av oksygen er svært brennbare/fører til økt brannfare. Hvis dette skulle skje, må tekstilene ristes grundig og luftes godt
 • Bruk aldri fett, olje eller lignende stoffer til å smøre skruer som setter seg fast. Det er fare for selvantenning ved kontakt med Medisinsk oksygen Air Liquide
 • Slå av utstyret når det ikke er i bruk
 • I tilfelle brann — slå av utstyret
 • Gassbeholdere må fraktes i sikkerhet dersom det oppstår fare for brann
 • Må håndteres forsiktig. Påse at beholderen ikke utsettes for støt eller fall
 • Hold beholderen ren og tørr
 • Må oppbevares og transporteres med lukket ventil
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle andre legemidler, kan Medisinsk oksygen Air Liquide forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger oppstår normalt ved høye konsentrasjoner og etter langvarig behandling:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter)
Hos nyfødte som eksponeres for høye oksygenkonsentrasjoner: skade på øynene som kan føre til synssvekkelse.
Med overtrykksbehandling: smerter i øret, barotraume (lufttrykkskade på vev og organer kroppen som følge av endring i lufttrykket).
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter)
Med overtrykksbehandling: krampe.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter): lungekollaps,
Med overtrykksbehandling: sprekk i trommehinnen.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter)
Med overtrykksbehandling: kortpustethet, unormalt lavt blodsukker hos pasienter med diabetes.
Ikke kjent hyppighet (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Pusterelaterte smerter og tørr hoste, tørre slimhinner, lokale irritasjoner og betennelser i slimhinnene.
Med overtrykksbehandling: pusteproblemer, ufrivillige muskelsammentrekninger, svimmelhet, nedsatt hørsel, akutt serøs mellomørebetennelse, kvalme, unormal adferd, nedsatt sidesyn, synsendringer, fordunkling av linsen (grå stær).
Kontakt med flytende oksygen gir frostskader.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk oksygen Air Liquide
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Medisinsk oksygen Air Liquide etter utløpsdato som er angitt på etiketten etter utløpsdato.
Oppbevar beholderen på et godt ventilert sted hvor den ikke utsettes for sterk varme.
Hold beholderen ren og tørr.
Pass på at beholderen ikke blir utsatt for støt eller fall.
Oppbevares atskilt fra brennbart materiale
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Medisinsk oksygen Air Liquide
 • Virkestoff er 100 % oksygen (kjemisk formel O2).
 • Det er ingen andre komponenter i Medisinsk oksygen Air Liquide.
Hvordan Medisinsk oksygen Air Liquide ser ut og innholdet i pakningen
Pakninger:
Kryogen beholdere, mobile: 180, 228, 450, 500, 600, 627 og 800 liter (leveres bare til sykehus)
Kryogen beholdere montert med doseringsutstyr for regulering av strømning (flow) til pasient.
Størrelser: 0.5, 1.2, 10, 12, 15, 20, 21, 30, 31, 32, 36, 37, 40 og 44 liter.
Kryogen beholdere, faste: 800 – 64000 liter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL
75 quai d’Orsay
75007 Paris
Frankrike
Tilvirker
AIR LIQUIDE GAS AB
Stålgatan 5
735 22 Surahammar
Sverige
AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Frejasvej 4
8722 Hedensted
Danmark
Air Liquide Norway AS
Ulefossvegen 55
N-3710 Skien
Norge
AIR LIQUIDE HELLAS SA
Thessi Stefani,
GR-193 00 Aspropyrgos Attikis,
Hellas
AIR LIQUIDE HELLAS SA
Sximalari,
60th km National Road Athens-Lamia,
Sximatari Viotia, GR-320 11,
Hellas
AIR LIQUIDE HELLAS SA
Sindos, Industrial zone Sindos
12th km Thessaloniki-Edessa,
Thessaloniki, GR-570 08,
Hellas
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.11.2017
Dette legemidlet godkjent i EØS medlemslandene under følgende navn:
Danmark: Medicinsk Oxygen Air Liquide 100%
Norge: Medisinsk Oksygen Air Liquide 100%

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).