Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia 100 %, medisinsk gass, flytende

dinitrogenoksid (N2O)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
 3. Hvordan du bruker Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia er og hva det brukes mot
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia er en medisinsk gass som brukes til smertelindring eller sammen med andre bedøvelsesmidler som en del av narkosen under operasjoner.
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia gis som inhalasjon. Når du inhalerer denne gassen vil du føle deg avslappet og søvnig, og det kan hende du sovner. Lystgass har også en smertestillende effekt. Effektene av lystgass skyldes at den påvirker kjemiske substanser i kroppen din som kalles nevrotransmittorer. Disse substansene regulerer våkenhet og smerteopplevelse.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
 
2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
Bruk ikke Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia:
 • Dersom du:
  • på grunn av sykdom eller av annen årsak kan ha luft i lungesekken (pneumothorax)
  • nylig har dykket med dykkerutstyr
  • kan ha luft- eller gassbobler i kroppen (gassemboli)
  • nylig har ligget i hjerte-/lungemaskin
  • nylig har hatt en alvorlig hodeskade

  Luftboblene som kan dannes i kroppen din i slike tilfeller kan utvide seg når du får lystgass.
 • Dersom du nylig har fått en gassinjeksjon i øyets glasslegeme på grunn av en øyelidelse. Økt trykk i øynene kan medføre blindhet.
 • Dersom du har alvorlig ubehag i magen. Det kan være symptomer på tarmslyng. Lystgass kan gjøre at tarmene blir mer utspilte.
 • Dersom du har en hjertesykdom som hjertesvikt eller alvorlig nedsatt hjertefunksjon (for eksempel etter en hjerteoperasjon). Lystgass kan medføre at hjertefunksjonen din reduseres enda mer.
 • Dersom du har økt trykk i hjernen som gjør at du er forvirret eller har endret oppfatningsevne. Lystgass kan gjøre at trykket øker enda mer.
 • Dersom bevisstheten eller samarbeidsevnen din påvirkes når du får lystgass. Lystgass kan hemme viktige beskyttelsesreflekser i kroppen din.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller sykepleier før du bruker Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia. Informer lege eller sykepleier dersom du har noen av følgende symptomer:
 • Lavt nivå av vitamin B12. Lystgass kan forsterke symptomene som følger av mangel på vitamin B12.
 • Dersom du har en ørelidelse. Lystgass kan øke trykket i mellomøret.
Andre legemidler og Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
Snakk med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Lystgass kan forsterke effekten av andre narkosemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia kan brukes under fødsel, men skal brukes med forsiktighet de seks første månedene av graviditeten.
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia kan brukes når du ammer, men du må ikke amme samtidig som du inhalerer gassen.
Informer lege eller sykepleier dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia har en beroligende effekt. Du må ikke kjøre, bruke verktøy/maskiner eller foreta andre krevende aktiviteter rett etter at du har fått lystgass, men vente til virkningen har forsvunnet helt.
 
3. Hvordan du bruker Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia skal alltid gis i nærvær av helsepersonell. Følg alltid legens eller sykepleiers instruksjoner når du inhalerer lystgass.
Gassbeholderen skal brukes stående.
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia gis som en gassblanding som inneholder minst 21 % oksygen slik at du ikke skal få oksygenmangel (hypoksi). Den vanlige dosen (konsentrasjonen) er 35 til 70 volum % lystgass. Ved bruk som bedøvelsesmiddel gis en blanding av lystgass og oksygen sammen med andre narkosemidler.
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia gis gjennom en ansiktsmaske eller en nesemaske. Du kan inhalere gassen selv (spontaninhalasjon) eller den kan gis via en respirator eller ventilator.
Røyking og åpen ild er forbudt i rom hvor det pågår lystgassbehandling. Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia er kun til medisinsk bruk.
Dersom du tar for mye av Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
Informer helsepersonell dersom du får pusteproblemer. Mengden lystgass vil da bli redusert eller tilførselen stoppet.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 pasienter)
Svimmelhet, følelse av å være beruset, kvalme, oppkast.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 men færre enn 1 av 100 pasienter)
Trykkfølelse i mellomøret, oppblåsthet, økt gassmengde i tarmene.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)
Påvirkning av benmargs- og nervefunksjoner. Dette skyldes at lystgass kan påvirke nivået av vitamin B12. Disse bivirkningene er svært sjeldne, og risikoen reduseres når tiden du får lystgass reduseres.
Dersom du får lystgass en lengre periode eller svært hyppig kan det hende legen din vil ta blodprøver for å følge med på nivået av for eksempel vitamin B12.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Generalisert anfall.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 45ºC.
Gassbeholderen skal oppbevares stående i et avlåst og godt ventilert rom som er reservert for medisinske gasser.
Den må ikke utsettes for sterk varme.
Røyking er ikke tillatt.
Hold gassbeholderen ren og tørr, og påse at den ikke utsettes for støt eller faller i bakken.
Oppbevares og transporteres med lukket ventil og med beskyttende lokk og hette dersom det finnes.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten som er festet på gassbeholderen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia
 • Virkestoff er 100 % dinitrogenoksid (lystgass).
 • Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia inneholder ingen andre innholdsstoffer.
Hvordan Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia ser ut og innholdet i pakningen
Medisinsk lystgass Nippon Gases Scandinavia er en fargeløs gass uten merkbar lukt eller smak. Den leveres i en stålbeholder som en fargeløs væske under trykk.

Beholderens
størrelse (liter)

2,5

4

10

40

50

12x40

12x50

Gassinnhold i kg

1,9

3,0

7,5

30

37,5

360

450

Gassinnhold i
liter

1009

1615

4035

16 140

20 175

193 680

242 100

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Tilvirker

Nippon Gases Scandinavia Holding AS
Postboks 23 Haugenstua
0915 Oslo

Ijsfabriek Strombeek n.V
Broekstraat 70
BE-1860 Meise Belgia

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.02.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Dersom batchetiketten mangler eller er uleselig må flasken umiddelbart returneres til Nippon Gases Scandinavia Holding AS.
Generelt
Medisinske gasser må kun brukes til medisinske formål.
Bruk aldri olje eller fett, selv ikke dersom flaskeventilen er stiv eller regulatoren er vanskelig å koble til. Ventiler og tilhørende utstyr skal håndteres med rene og fettfrie (håndkrem o.l.) hender.
Bruk kun standardutstyr som er tiltenkt medisinsk lystgass (dinitrogenoksid). Kontroller at flaskene er forseglet før de tas i bruk.
Returneres med lukket ventil og resttrykk høyere enn 2 bar (200 kPa).
Klargjøring før bruk
Fjern forseglingen fra ventilen før bruk.
Bruk kun regulatorer tiltenkt medisinsk dinitrogenoksid. Kontroller at koblingen eller regulatoren er ren og at tilkoblingene er i god stand.
Bruk aldri verktøy på en trykk-/flowregulator som sitter fast dersom denne egentlig skal tilkobles manuelt, da dette kan skade koblingen.
Åpne flaskeventilen sakte – minst en halv omdreining.
Kontrollér om det har oppstått lekkasje i henhold til instruksjonene som fulgte med regulatoren. Ikke prøv å håndtere lekkasjer fra ventilen eller enheten, bortsett fra ved å bytte pakning eller O-ring.
Ved lekkasje må du lukke ventilen og koble fra regulatoren. Merk ødelagte beholdere, sett dem til side og returner dem til leverandøren.
Bruk av gassbeholderen
Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor det utføres dinitrogenoksidbehandling . Steng av utstyret hvis det oppstår brann eller dersom det ikke er i bruk.
Utstyret må fraktes i sikkerhet dersom det oppstår brann.
Gassbeholderen skal oppbevares i egnet støtteanordning når den er i bruk.
Når det er en liten mengde gass igjen i gassbeholderen, skal beholderventilen lukkes. Det er viktig at det er litt trykk igjen i flasken, slik at den beskyttes mot forurensning.
Etter bruk må beholderventilen strammes til for hånd. Trykkavlast regulatoren eller tilkoblingen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.