Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medisinsk luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert

medisinsk luft

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medisinsk Luft Air Liquide er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk Luft Air Liquide
 3. Hvordan du bruker Medisinsk Luft Air Liquide
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk Luft Air Liquide
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Medisinsk Luft Air Liquide er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Medisinsk luft Air Liquide inneholder luft som brukes til inhalasjon.
Medisinsk luft erstatter vanlig luft i tilfeller hvor partikkelfri luft er nødvendig, f.eks.:
 • Som del av friskluftstilførselen ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med narkose
 • Som drivgass ved inhalasjon av legemidler (forstøverbehandling)
 • Som ren luft i behandling av pasienter spesielt utsatt for infeksjoner for eksempel i forbindelse med organ/celletransplantasjon eller omfattende brannsår
 
2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk Luft Air Liquide
Graviditet og amming
Medisinsk luft kan anvendes ved graviditet.
Medisinsk luft kan anvendes ved amming.
 
3. Hvordan du bruker Medisinsk Luft Air Liquide
Bruk alltid Medisinsk luft Air Liquide slik legen har anvist. Kontak lege eller apotek hvis du er usikker.
Medisinsk luft brukes til inhalasjon.
Medisinsk luft kan brukes av barn, voksne og eldre.
Medisinsk luft Air Liquide pustes vanligvis inn gjennom nesekateter eller en ansiktsmaske. Enten puster du selv, – eller du får hjelp til å puste ved hjelp av respirator/ventilator. Medisinsk luft kan også brukes i forbindelse med inhalasjon av legemidler (behandling med nebulisator).
Medisinsk luft kan blandes med medisinsk oksygen dersom det kreves en høyere konsentrasjon av oksygen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Sikkerhetsanvisninger
 • Medisinsk luft Air Liquide er kun ment for medisinsk bruk.
 • Beholderen skal kun kobles til utstyr ment for medisinsk luft.
 • Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor medisinsk luft brukes.
 • Hold beholderen ren, tørr og fri for olje eller fett.
 • Lukk beholderen når den ikke er i bruk.
 • I tilfelle brann - slå av utstyret.
 • Trykkregulatoren må åpnes langsomt og forsiktig.
 
4. Mulige bivirkninger
Det er ingen bivirkninger forbundet med bruken av medisinsk luft.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk Luft Air Liquide
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen refererer til siste dag i måneden.
Oppbevar beholderen på et sted reservert for medisinske gasser (gjelder ikke ved bruk i hjemmet).
Håndteres forsiktig. Pass på at gassbeholderen ikke utsettes for støt eller fall.
Skal oppbevares og transporteres med lukkede ventiler og hvis dette finnes, med beskyttelsesdekselet/hetten på plass.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Medisinsk luft Air Liquide
 • Virkestoffet er luft, 100 %
 • Det er ingen andre komponenter i Medisinsk Luft Air Liquide.
Hvordan Medisinsk luft Air Liquide ser ut og innholdet i pakningen
Legemiddelform: Medisinsk gass, komprimert
Medisinsk luft er en fargeløs og luktfri gass.
Skulderen på gassbeholderen er merket med hvit og svart farge (luft). Gassbeholderens kropp er hvit (medisinsk gass).

Beholderstørrelser i liter

1

2

2,5

4

5

10

20

40

50

10x50

12x50

15x40

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerMarkedsføringstillatelse
AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL
75 quai d’Orsay
75007 Paris
Frankrike
Tilvirkere
AIR LIQUIDE GAS ABFabriksgatan 2
565 22 Mullsjö
Sverige
AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Frejasvej 2
8722 Hedensted
Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Air Liquide Gas AB
Lundavägen 151
S-212 24 Malmö
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.03.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.