Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Mannitol Fresenius Kabi 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

mannitol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mannitol Fresenius Kabi er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mannitol Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Mannitol Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mannitol Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mannitol Fresenius Kabi er, og hva det brukes mot
Mannitol øker urinutskillelsen (diurese). Mannitol Fresenius Kabi brukes til å senke trykk og hevelse i hjernen og trykk i øyet. Dette skjer ved at overflødig væske fjernes. Økt urinutskillelse brukes også som behandling eller forebygging av nyresvikt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mannitol Fresenius Kabi
Bruk ikke Mannitol Fresenius Kabi
 • dersom du er allergisk overfor mannitol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt
 • dersom du har anuri (kroppen din ikke produserer nok urin)
 • dersom du har hevelser (ødemer) forårsaket av en tilstand i små blodårer (kapillærskjørhet) eller membraners gjennomtrengelighet
 • dersom du har væske i lungene
 • dersom du har blødning i hjernen (unntatt under operasjon)
 • dersom du har en tilstand som kalles hyperosmolært syndrom (forårsaket av svært høyt blodsukkernivå)
 • dersom du er kraftig dehydrert
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får Mannitol Fresenius Kabi dersom
 • du har en nyresykdom
 • du har hjertesvikt (kongestiv hjertesykdom)
 • du har lavt natriumnivå i blodet (elektrolyttforstyrrelse)
 • du får blodoverføring (se avsnittet Andre legemidler og Mannitol Fresenius Kabi
  nedenfor).
Andre legemidler og Mannitol Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Ciklosporin (brukes etter organtransplantasjoner eller til å behandle leddgikt (revmatoid artritt), psoriasis eller nyresykdom) kan øke risikoen for bivirkninger på nyrene
 • Tobramycin (antibiotikum) kan øke risikoen for bivirkninger i ørene
 • Blodoverføring. Lege eller sykepleier vil sikre at blodet ikke gis via samme infusjonssett som Mannitol Fresenius Kabi, fordi dette kan få blodet til å levre seg (koagulere).
 • Litium (brukes til å behandle for eksempel maniske episoder ved bipolar lidelse). Mannitol kan nedsette effekten av litium.
 • Warfarin (blodfortynnende legemiddel). Mannitol kan nedsette effekten av warfarin.
 • Digoksin (brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser). I enkelte tilfeller kan mannitol øke risikoen for bivirkninger av digoksin.
Graviditet og amming
Mannitol Fresenius Kabi skal ikke brukes under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mannitol Fresenius Kabi har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Mannitol Fresenius Kabi inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 1000 ml, dvs. så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Mannitol Fresenius Kabi
Mannitol Fresenius Kabi vil bli gitt til deg av lege eller sykepleier. Det vil bli gitt som "drypp" inn i en blodåre (infusjon). Legen vil bestemme hva som er riktig dose for deg, samt når og hvordan legemidlet skal gis.
Dersom du tar for mye Mannitol Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Mannitol Fresenius Kabi vil bli gitt av helsepersonell, og derfor er det ikke sannsynlig at du får en større dose enn du skal ha.
 • Overdose kan føre til sirkulasjonsforstyrrelser og forstyrrelser i væskebalansen. Tidlige symptomer på dette er blant annet hodepine, kvalme, oppkast og skjelvinger.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene. Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du får symptomer på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaksjon, slik som hevelse i ansikt, tunge eller hals, vanskeligheter med å svelge, elveblest og pustevansker. (Sjelden reaksjon, forekommer hos opptil 1 av 1000 personer.)
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • Elektrolyttforstyrrelser, for mye eller for lite væske i kroppen
 • Rask hjerterytme
 • Lavt eller høyt blodtrykk
 • Blodpropp og betennelse på injeksjonsstedet (tromboflebitt).
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Betennelse i slimhinnen i nesen (rhinitt)
 • Allergiske reaksjoner slik som elveblest (urtikaria)
 • Dehydrering
 • Kramper, hodepine, svimmelhet, forhøyet trykk i hjernen
 • Tåkesyn
 • Hjerterytmeforstyrrelse (arytmi)
 • Ansamling av væske i lungene (lungeødem)
 • Munntørrhet, kvalme, oppkast
 • Nyreskade, plutselig manglende evne til å urinere, akutt nyresvikt
 • Feber, utmattelse, skjelvinger, tørste, brystsmerter, vevsskade (oppstått på grunn av utilsiktet injisering av legemidlet utenfor blodåren), hevelser (ødem).
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Såkalt kongestiv hjertesvikt
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mannitol Fresenius Kabi
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen er uklar og farget eller hvis beholderen er skadet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mannitol Fresenius Kabi
 • Virkestoffet er mannitol. 1 ml inneholder 150 mg mannitol. 500 ml inneholder 75 g mannitol.
 • Hjelpestoffer er natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Mannitol Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen:
Mannitol Fresenius Kabi er en infusjonsvæske, oppløsning.
Mannitol Fresenius Kabi en klar, fargeløs, hyperton, steril og pyrogenfri oppløsning.
Osmolalitet: ca 930 mosm/kg H2O pH: ca 6
Det fås i følgende beholdere og pakningsstørrelser:
Polypropylen inf. pose (Excel): Pakningsstørrelse: 12 x 500 ml
Polypropylen inf.pose (Freeflex): Pakningsstørrelse: 15 x 500 ml
20 x 500 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS Postbok 430
NO-1753 Halden, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.11.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Doseringen er individuell og avhenger av pasientens kliniske tilstand.
Testdose
Pasienter med utilstrekkelig nyrefunksjon bør først gis en testdose på ca. 200 mg mannitol/kg kroppsvekt (1,3 ml/kg) infundert i 3-5 minutter. For eksempel hos en voksen pasient med kroppsvekt på 70 kg: Ca. 100 ml av en 15 % oppløsning. Responsen på testdosen anses som tilfredsstillende dersom minst 30–50 ml urin/time blir utskilt i 2–3 timer.
Intravenøs administrering via sentral eller stor vene.
Administreringshastigheten justeres vanligvis for å opprettholde en diurese på minst 30-50 ml per time.
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler.
Mannitol Fresenius Kabi skal ikke administreres via samme infusjonssett som blod, på grunn av risiko for koagulasjon.
Mannitoloppløsninger kan krystallisere når de utsettes for lave temperaturer. Dersom det er synlige krystaller i oppløsningen, løses disse opp igjen ved å plassere beholderen i varmt vann (opptil 50 °C). Rist av og til. La oppløsningen avkjøles til rom- eller kroppstemperatur før ny inspeksjon med hensyn til krystaller og før bruk.
Infusjonsposene er kun til engangsbruk.
Av mikrobiologiske årsaker skal oppløsningen brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom den ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrering, og dette skal ikke være mer enn 24 timer.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

diurese: Urinutskillelse.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.