Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mannitol Baxter Viaflo 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

mannitol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du blir gitt legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mannitol Baxter Viaflo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du blir gitt Mannitol Baxter Viaflo
 3. Hvordan du vil bli gitt Mannitol Baxter Viaflo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mannitol Baxter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mannitol Baxter Viaflo er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mannitol Baxter Viaflo infusjonsvæske er en oppløsning av mannitol i vann. Mannitol Baxter Viaflo brukes for å:
 • Øke urinproduksjonen (diurese) når nyrene dine ikke fungerer tilfredsstillende
 • Redusere trykk inne i hodeskallen forårsaket av en oppsamling av væske i hjernen (ødem)eller etter en hodeskade.
 • Redusere trykket i øynene (intraokulært trykk).
 • Behandle visse typer forgiftning eller legemiddeloverdoser.
 
2. Hva du må vite før du blir gitt Mannitol Baxter Viaflo
IKKE få Mannitol Baxter Viaflo
 • Dersom du er allergisk mot mannitol.
 • Dersom du har en høy konsentrasjon av salter i blodet ditt.
 • Dersom du er alvorlig uttørret.
 • Dersom nyrene dine ikke kan produsere urin hvis du har alvorlig hjertesykdom (hjertesvikt).
 • Dersom du har en oppsamling av væske i lungene (pulmonært ødem), assosiert med hjertesvikt.
 • Dersom du har en blødning inne i hodeskallen (aktiv, intrakraniell blødning) eller hvis du nylig har hatt en type alvorlig hodeskade.
 • Dersom du ikke får effekt av testdose som din lege eller sykepleier vil gi deg (se avsnitt 3).
 • Dersom nyrefunksjonen forverres etter oppstart av mannitolbehandling.
Kontakt din lege hvis du er usikker på om du er berørt av noen av tilstandene ovenfor. Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Mannitol Baxter Viaflo
 • Dersom du har nyresykdom eller svekket nyrefunksjon.
 • Dersom du bruker legemidler som kan være skadelige for nyrene dine (f.eks. visse antibiotika eller legemidler mot kreft).
 • Dersom du er sterkt dehydrert (tap av vann fra kroppen, for eks. på grunn av oppkast, diaré, kraftig svetting eller visse medisiner). Symptomer vil inkludere munntørrhet og svimmelhet.
 • Dersom du har blitt fortalt av legen din at du har lavt nivå av natrium (salt) i blodet ditt (hyponatremi).
 • Hvis du er allergisk mot mannitol (ettersom mannitol finnes i naturen og brukes i andre legemidler kan du ha utviklet følsomhet for dette stoffet uten å ha fått intravenøs behandling med mannitol). Infusjonen må stoppes dersom noen tegn på overfølsomhet utvikles, se avsnitt. 4.
Når overvåking er påkrevd kan det være at legen din ønsker å utføre tester for å sikre at dosen din er tilstrekkelig. Disse testene kan omfatte:
 • Hvor godt hjertet, lungene og nyrene dine fungerer.
 • Mengden væske du får.
 • Hvor mye urin du produserer.
 • Blodtrykket i venene som pumper blodet til hjertet ditt (sentralt venetrykk).
 • Mengden kjemikalier som for eksempel natrium og kalium, i blodet og urinen din (elektrolytter).
 • Surheten på blodet og urinen (din syre-basebalanse).
Denne oppløsningen må ikke gis gjennom samme nål som en blodoverføring. Dette kan skade de røde blodcellene eller føre til at de klumper seg sammen.
Andre legemidler og Mannitol Baxter Viaflo
Si ifra til legen din eller sykepleier dersom du bruker, eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler er kjent for å påvirke eller bli påvirket av Mannitol Baxter Viaflo. Vennligst si ifra til legen din dersom du tar noen av disse legemidlene:
 • Diuretika (vanndrivende, for å øke urinproduksjonen).
 • Ciklosporin (brukes for å forhindre avstøtning av transplantat).
 • Litium (brukes ved psykiske lidelser).
 • Aminoglykosider (en type antibiotika).
 • Depolariserende nevromuskulære blokkere (brukes ved narkose for å fremkalle muskellammelse). Disse vil bli kontrollert av anestesilegen din.
 • Orale antikoagulantia (legemidler som fortynner blodet, f.eks. warfarin).
 • Digoksin (hjertemedisin).
Inntak av Mannitol Baxter Viaflo sammen med mat, drikke og alkohol
Du bør spørre legen din om hva du kan spise eller drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent hvorvidt mannitol kan påvirke ditt ufødte barn eller graviditeten din. Det er heller ikke kjent om mannitol tilføres barnet ditt via morsmelken. Legen din vil derfor kun gi deg Mannitol Baxter Viaflo under graviditet og amming dersom det er helt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det finnes ingen informasjon om effekten av dette legemidlet på din evne til å kjøre bil eller bruke tunge maskiner.
 
3. Hvordan du vil bli gitt Mannitol Baxter Viaflo
Legen din vil avgjøre hvor mye du behøver og når du vil få det. Legen tar avgjørelsen basert på din alder, vekt, medisinske tilstand samt medisiner du bruker.
Mannitol Baxter Viaflo vil vanligvis bli gitt til deg gjennom en infusjonslange som har tilgang til venene dine. Dersom nyrene dine ikke fungerer tilfredsstillende, kan det være at legen din gir deg en liten mengde av oppløsningen som en testdose. Mengden urin du produserer vil da bli målt. Hvis nyrene dine ikke produserer mer urin som en respons på testdosen, vil du få en annen behandling.
Mannitol Baxter Viaflo kan også brukes til barn og eldre (over 65 år). Legen din vil justere dosen etter behov.
Du skal IKKE få Mannitol Baxter Viaflo dersom det finnes partikler i oppløsningen eller dersom pakningen er skadet på noen måte.
Dersom du får for mye av Mannitol Baxter Viaflo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du får for mye Mannitol Baxter Viaflo (overinfusjon) eller dersom det gis for raskt, kan det gi følgende symptomer:
 • For mye blod i blodårene (hypervolemi). Symptomer inkluderer hevelse i armer og ben (perifert ødem), pusteproblem (lungeødem og dyspne), væske i bukhulen (ascites) ogubalanser av kjemikalier i kroppen (elektrolytt ubalanse).
 • For høy surhetsgrad i blodet (acidose).
 • Hodepine.
 • Sykdomsfølelse (kvalme).
 • Skjelvinger.
 • Forvirring.
 • Tretthet.
 • Kramper (anfall).
 • Redusert bevissthet (stupor) og bevisstløshet (koma).
 • Nyresvikt (akutt nyresvikt).
Si ifra til legen din umiddelbart dersom du utvikler noen av disse symptomene. Infusjonen vil bli stoppet og du vil få behandling avhengig av symptomene.
Dersom et legemiddel er blitt tilsatt i Mannitol Baxter Viaflo bør du lese pakningsvedlegget til det tilsatte legemidlet for en oversikt over mulige bivirkninger.
Avbryte behandlingen med Mannitol Baxter Viaflo
Legen din vil avgjøre når infusjonen skal stoppes.
Snakk med legen din dersom du har noen ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si ifra til legen din eller sykepleier umiddelbart dersom du har noen av de følgende symptomene. De kan være tegn på en veldig alvorlig, eller til og med dødelig (allergisk) reaksjon kalt anafylaktisk sjokk:
 • Pusteproblemer
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • Hevelse i huden i ansikt og på hals
 • Elveblest (urtikaria)
 • Hudutslett
Du vil få behandling ut ifra symptomene. De andre bivirkningene som kan oppstå er:
 • Skade på nyrene som kan forårsake vanskeligheter med å late vannet eller redusert eller økt mengde av urin som blir passert.
 • Tilstedeværelse av blod i urinen.
 • Hjertesvikt.
 • Høyt blodtrykk.
 • En rask eller uregelmessig hjerterytme (hjertebank, hjertearytmi)
 • Overflødig væske i lungene som forårsaker kortpustethet
 • Koma, kramper, forvirring eller tretthet (letergi) på grunn av skade på sentralnervesystemet.
 • Hevelse i ankler, fingre eller ansikt på grunn av væskeansamling i kroppen.
 • Dehydrering.
 • Økt eller redusert mengde kalium og/eller natrium i blodet ditt.
 • Munntørrhet, tørste.
 • Kvalme, oppkast.
 • Sykdomsfølelse (malaise).
 • Økte mengder syre i blodet (metabolsk acidose, se "Hvordan du vil bli gitt Mannitol Baxter Viaflo" i avsnitt 3).
 • Brystsmerter.
 • Frysninger, feber.
 • En økt trykk i hodeskallen (økt intrakranielt trykk), som forårsaker hodepine, sykdomsfølelse (kvalme), brekninger, ryggsmerte, tåkesyn og andre synsendringer slik som vanskeligheter med å bevege øynene (okular palesi).
 • Svimmelhet, hodepine
 • Utmattelse og svakhet (asteni)
 • Kramper
 • Tåkesyn
 • Rennende nese
 • Hudnekrose
 • Reaksjoner på grunn av administrasjonsteknikken kan inkludere betennelse, smerte, kløe, utslett eller rødhet på infusjonsstedet eller langs banen av venen.
 • Utsivning av infusjonsvæske til vev rundt venen (ekstravasasjon). Dette kan føre til hevelse og smerte på injeksjonsstedet. I alvorlige tilfeller, vil blodstrømmen reduseres, og det omkringliggende vevet blir skadet (kompartmentsyndrom)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mannitol Baxter
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke ta Mannitol Baxter Viaflo ut av ytterposen før den skal brukes.
Mannitol Baxter Viaflo skal IKKE gis til deg etter utløpsdatoen som er angitt på posen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Etter åpning, med eller uten tilsetningsstoffer:
Fra et mikrobiologisk synspunkt, bør produktet brukes umiddelbart. Dersom produktet ikke benyttes umiddelbart, har brukeren ansvaret for lagringstid og lagringsforhold før bruk.
Du skal ikke få Mannitol Baxter Viaflo dersom det finnes partikler i oppløsningen eller dersom pakningen er skadet på noen måte.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mannitol Baxter Viaflo
Virkestoffet er Mannitol
Det eneste hjelpestoffet er vann til injeksjonsvæsker Hver 1000 ml oppløsning inneholder 150 gram mannitol.
Hvordan Mannitol Baxter Viaflo ser ut og innholdet i pakningen
Mannitol Baxter Viaflo er en klar oppløsning, uten synlige partikler. Den leveres i poser av polyolefin/polyamid plast (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende ytterpose av plast.
Posestørrelsene er: 100 ml, 250 ml og 500 ml.
Posene er pakket i kartonger. Hver kartong inneholder et av følgende antall:
 • 50 poser á 100 ml.
 • 60 poser á 100 ml.
 • 30 poser á 250 ml.
 • 20 poser á 500 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Baxter AS Gjerdrumsvei 11
0484 Oslo Tilvirkere:
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.12.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Håndtering og tilberedning:
Må bare brukes dersom oppløsningen er klar, uten synlige partikler eller misfarging og dersom posen er uten skader. Administreres umiddelbart etter infusjonssettet er tilkoblet som inneholder et innebygd filter pga. potensialet for mannitol å danne krystaller.
Hyperosmolar mannitoloppløsninger kan føre til veneskade. Osmolariteten av oppløsningen bør vurderes.
Ikke ta av ytterposen før posen er klar til bruk. Den indre posen opprettholder produktets sterilitet.
Infusjonsposer av plast må ikke seriekobles. Slik bruk kan føre til luftemboli fordi residualluft kan bli trukket fra den første posen, før administrasjonen av væske fra den andre posen er ferdig.
Oppløsningen må administreres via et sterilt og pyrogenfritt infusjonssett som inkluderer et filter, og bruk av aseptisk teknikk. Utstyret må fylles med væsken/tømmes for luft (primes) for å forhindre at luft kommer inn i systemet.
Tilsetningsstoffer kan være uforlikelige med Mannitol Baxter Viaflo.
Tilsetninger kan gjøres før infusjon eller under infusjon gjennom den forseglbare injeksjonsporten. Grundig og forsiktig aseptisk blanding av en hver tilsetning er påkrevet. Oppløsninger som inneholder tilsetninger skal brukes umiddelbart og de skal ikke oppbevares for senere bruk.
Tilsetning av andre legemidler eller bruk av feil administrasjonsteknikk kan forårsake febrile reaksjoner på grunn av muligheten for tilførsel av pyrogener. Dersom bivirkninger skulle forekomme, må infusjonen avbrytes umiddelbart.
Mannitoloppløsninger kan krystallisere når de utsettes for lav temperatur. Ved høyere konsentrasjoner, har oppløsningene en større tendens til å krystallisere. Inspiser for krystaller før administrasjon. Hvis krystaller er synlige, gjenoppløses disse ved å varme oppløsningen til 37 °C, etterfulgt av forsiktig risting. Oppløsninger skal ikke varmes opp i vann eller i en mikrobølgeovn på grunn av potensiell kontaminering av produktet eller skade. La løsningen avkjøles til rom- eller kroppstemperatur før re-inspeksjon for krystaller og før bruk.
Kastes etter en gangs bruk. Kast eventuelle ubrukte rester.
Ikke koble til delvis brukte poser.
1. Åpning
a. Ta Viaflo-posen ut av ytterposen umiddelbart før bruk.
b. Kontroller at det ikke er mindre lekkasjer ved å klemme godt på posen. Dersom det oppdages lekkasjer, må oppløsningen kastes fordi det er mulig at produktet ikke lenger er sterilt.
c. Kontroller at oppløsningen er klar og uten partikler. Dersom oppløsningen ikke er klar eller dersom den inneholder partikler skal den kastes.
2. Tilberedning for bruk
Bruk sterilt utstyr ved tilberedning og bruk.
a. Heng opp posen ved hjelp av opphengsanordningen
b. Fjern plastbeskyttelsen fra infusjonsporten i bunnen på posen.
 • ta tak i den lille vingen ved halsen til infusjonsporten med en hånd,
 • ta tak i den store vingen på beskyttelseshetten med den andre hånden og vri,
 • beskyttelseshetten vil løsne.
c. Bruk en aseptisk metode for å klargjøre infusjonen.
d. Koble til infusjonssettet. Det vises til bruksanvisninger som medfølger settet for tilkobling, klargjøring av settet og bruk av oppløsningen.
3. Teknikk for injeksjon av legemidler som skal tilsettes
Advarsel: Tilsetninger kan være uforlikelige (se avsnitt 5 nedenfor, ”Uforlikelighet for tilsatte legemidler”)
For å tilsette legemidler før administrasjon:
a. Desinfiser tilsetningsporten.
b. Bruk sprøyte med kanyletykkelse 19 G (1,10 mm) til 22 G (0,70 mm), punkter den forseglbare tilsetningsporten og injiser.
c. Bland oppløsningen og legemidlet godt. Når det benyttes legemidler med høy tetthet som for eksempel kaliumklorid, knips lett på portene mens de peker oppover og bland.
Forsiktig: Ikke oppbevar poser som inneholder tilsatte legemidler.
For å tilsette legemidler under administrasjon:
a. Steng klemmen på settet.
b. Desinfiser tilsetningsporten.
c. Bruk en sprøyte med kanyletykkelse 19 G (1,10 mm) til 22 G (0,70 mm), punkter den forseglbare tilsetningsporten og injiser.
d. Ta posen av infusjonsstativet og/eller snu den slik at portene peker oppover.
e. Fjern væske fra begge porter ved å knipse forsiktig mens posen er snudd opp-ned.
f. Bland oppløsningen og legemidlet godt.
g. Heng posen tilbake slik den skal være under bruk, åpne klemmen igjen og fortsett infusjonen.
4. Holdbarhet under bruk: Tilsetninger
Kjemisk og fysisk stabilitet til enhver tilsetning ved samme pH som Mannitol-oppløsning i Viaflo posen skal fastslås før bruk.
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortynnede produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstiden og betingelsene før bruk, brukerens ansvar.
5. Uforlikelighet for tilsatte legemidler
Mannitol Baxter Viaflo skal ikke administreres samtidig med, før eller etter administrering av blod via samme infusjonsutstyr på grunn av risiko for pseudoagglutinasjon.
Uforlikeligheten for legemidlet som skal tilsettes oppløsningen i Viaflo posen, vurderes før tilsetning.
Preparatomtalen til legemidlet som skal tilsettes må følges.
Bekreft løselighet og stabilitet i vann ved samme pH som Mannitol Baxter Viaflo (4,5-7), før tilsetning av et legemiddel.
Som en veiledning er cefepim, imipenem, cilastin og filgrastim uforlikelige med mannitol- oppløsninger, listen er ikke uttømmende.
Tilsetning av kalium eller natriumklorid til Mannitol Baxter Viaflo kan forårsake utfelling av mannitol.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diurese: Urinutskillelse.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.