Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Magnesiumsulfat B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

magnesiumsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Magnesiumsulfat B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Magnesiumsulfat B. Braun
 3. Hvordan du bruker Magnesiumsulfat B. Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Magnesiumsulfat B. Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Magnesiumsulfat B. Braun er og hva det brukes mot
Dette legemidlet brukes for å tilføre kroppen magnesium. Det skal brukes etter at det er blandet med en fortynningsvæske.
Du kan få dette legemidlet dersom magnesiummengden i kroppen din er for lav. Symptomer på magnesiummangel kan være kramper, krampeanfall, muskelspenninger og uregelmessig hjerterytme.
Du kan få dette legemidlet for å dekke daglig behov for magnesium når du får intravenøs ernæring (ernæring som gis som drypp direkte i en blodåre).
 
2. Hva du må vite før du bruker Magnesiumsulfat B. Braun
Bruk ikke Magnesiumsulfat B. Braun
 • dersom du er allergisk overfor magnesiumsulfat.
 • dersom magnesiummengden i blodet ditt er høyt.
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom.
 • dersom du har langsom eller svak puls.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Magnesiumsulfat B. Braun og
 • hvis du puster overflatisk eller langsomt på grunn av sykdom i sentralnervesystemet.
 • hvis du har lavt blodtrykk.
 • hvis du har en alvorlig muskelsykdom.
I disse situasjonene vil legen gi deg dette legemidlet kun dersom han/hun er helt sikker på at det er nødvendig for at du skal bli bedre. Du vil bli fulgt nøye opp under behandlingen.
Det er også nødvendig å utvise forsiktighet
 • hvis du har sykdom i lunger eller luftveier eller hvis du har andre pusteproblemer.
 • hvis du har betennelse i mage eller tarm.
 • hvis alderen din er høy.
Oppfølgingen vil omfatte kontroll av magnesiummengden i blodet, urinutskillelse og pustefunksjon.
Andre legemidler og Magnesiumsulfat B. Braun
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det vil bli utvist forsiktighet når du får Magnesiumsulfat B. Braun mens du bruker følgende legemidler:
 • Legemidler som har hemmende effekt på hjernefunksjoner, fordi virkningen av slike legemidler kan forsterkes i kombinasjon med magnesium.
 • Visse antibiotika (såkalte aminoglykosider som gentamicin, tobramycin eller amikacin), muskelavslappende legemidler og hjertemedisiner som nifedipin, fordi de kan forsterke den muskelavslappende virkningen som magnesiumsalter gir.
 • Visse antibiotika (såkalte aminoglykosider som gentamicin, tobramycin eller amikacin), fordi magnesium kan redusere virkningen av antibiotikaet.
 • Legemidler som utvider blodårene, fordi nedsettelsen av blodtrykket ditt kan være kraftigere når du også får magnesiumsalter enn når du bare bruker disse legemidlene.
 • Barbiturater, visse sterke smertestillende legemidler eller beroligende legemidler, fordi pusten din kan bli svakere når du får magnesiumsalter mens du bruker slike legemidler.
 • Kalsiumsalter, fordi de kan motvirke virkningen av magnesium.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Magnesiumsalter går lett over morkaken, og det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Amming
Magnesiumsalter går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Magnesiumsulfat B. Braun
Dette legemidlet gis av lege eller helsepersonell.
Legen vil bestemme riktig dose, basert på hvor alvorlig magnesiummangelen er og hva slags sykdom du har.
Dosering
Korrigering av magnesiummangel
 • Hos voksne er vanlige doser 20 – 30 mmol magnesium per dag, som gis inntil magnesiummengden i blodet er blitt normal.
 • Hos barn må dosen bestemmes individuelt, og i hvert tilfelle i henhold til magnesiummengden i blodet.
Intravenøs ernæring
 • Hos voksne er vanlige doser ca. 5 mmol magnesium per dag.
 • Hos barn kan det vanligvis gis 0,1 – 0,2 mmol magnesium per kilo kroppsvekt per dag.
Pasienter med nyresykdom
Dersom du har alvorlig nyresykdom bør du ikke få mer enn 20 g magnesiumsulfat (81 mmol magnesium) i løpet av 48 timer, og infusjonshastigheten bør være lav.
Tilførselsvei
Du vil få dette legemidlet som drypp inn i en blodåre etter at det er fortynnet i en større mengde infusjonsvæske.
Dersom du tar for mye av Magnesiumsulfat B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene som kan oppstå hvis du har fått for mye legemiddel:
Tidlige tegn:
hodepine, langsom puls, lavt blodtrykk, dobbeltsyn, uventede hetetokter i ansiktet, oppkast, kvalme, pustevansker, kraftløshet, uklar tale.
Dersom magnesiummengden i blodet ditt øker ytterligere kan følgende oppstå:
nedsettelse eller tap av senereflekser, endringer i hjertefunksjonen som kan være alvorlige, alvorlig forstyrret pustefunksjon.
Dersom slike symptomer oppstår vil tilførselen av magnesium avbrytes umiddelbart. Legen vil avgjøre om du trenger annen behandling basert på type symptomer og hvor alvorlige de er. Dersom det er nødvendig å gi deg kalsium og du bruker visse typer hjertemedisiner, for eksempel slike som inneholder digoksin eller lignende virkestoff, vil legen være spesielt forsiktig fordi du kan få en langsommere eller uregelmessig puls.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige bivirkninger er angitt i henhold til hvor hyppig de forekommer:
Svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 personer
Vanlige: forekommer hos inntil 1 av 10 personer
Mindre vanlige: forekommer hos inntil 1 av 100 personer
Sjeldne: forekommer hos inntil 1 av 1000 personer
Svært sjeldne: forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke beregnes ut fra informasjonen som er tilgjengelig
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke beregnes ut fra informasjonen som er tilgjengelig):
Allergiske reaksjoner i form av elveblest kan forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Magnesiumsulfat B. Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på ytteresken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Magnesiumsulfat B. Braun hvis du oppdager at oppløsningen er uklar, at det er partikler i oppløsningen eller at ampullen lekker.
Magnesiumsulfat B. Braun leveres i beholdere som er til engangsbruk. Etter at (deler av) innholdet er trukket ut av ampullen, skal emballasje og gjenværende oppløsning kastes.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Magnesiumsulfat B. Braun
 • Virkestoff er magnesiumsulfat.
1 ml av den konsentrerte oppløsningen inneholder 246 mg magnesiumsulfatheptahydrat.
Én ampulle med 10 ml inneholder 2,46 g magnesiumsulfatheptahydrat.
Elektrolyttinnhold per ml:
Mg2+ 1 mmol
SO42- 1 mmol
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Magnesiumsulfat B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Magnesiumsulfat B. Braun er et konsentrat til infusjonsvæske. Det gis etter fortynning i en passende mengde infusjonsvæske.
Det er en klar, fargeløs oppløsning.
Det leveres i plastampuller med 10 ml, i pakninger med 20 ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.07.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.