Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Losartan Medical Valley 12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Losartan Medical Valley 50 mg filmdrasjerte tabletter

Losartan Medical Valley 100 mg filmdrasjerte tabletter

losartankalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Losartan Medical Valley er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Losartan Medical Valley
 3. Hvordan du bruker Losartan Medical Valley
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Losartan Medical Valley
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Losartan Medical Valley er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Losartan tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-reseptorantagonister. Angiotensin II er en substans som produseres i kroppen og som binder seg til reseptorer i blodårene slik at de blir trangere. Dette resulterer i økt blodtrykk. Losartan hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene slik at blodårene utvider seg, og derved synker blodtrykket. Losartan forsinker reduksjonen av nyrefunksjon hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes.
Losartan Medical Valley brukes til:
 • å behandle pasienter med høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne og barn og ungdom mellom 6-18 år.
 • å beskytte nyrene hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes som har redusert nyrefunksjon og proteinuri ≥ 0,5 g per dag (tilstand med unormale mengder protein i urinen), som vist ved laboratorieundersøkelser.
 • å behandle pasienter med kronisk hjertesvikt når legen anser at behandling med medisiner som hemmer enzymet som omdanner angiotensin (ACE-hemmere, medisin som brukes til å senke blodtrykket), ikke er egnet. Dersom hjertesvikten din er stabilisert ved bruk av en
 • ACE-hemmer, bør du ikke skifte til losartan.
 • Losartan Medical Valley er vist å redusere risikoen for slag hos pasienter med høyt blodtrykk og innsnevret venstre hjertekammer ("LIFE-indikasjon").
 
2. Hva du må vite før du bruker Losartan Medical Valley
Bruk ikke Losartan Medical Valley
 • dersom du er allergisk overfor losartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom leverfunksjonen din er sterkt redusert,
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Losartan Medical Valley tidlig i svangerskapet– se avsnitt om graviditet),
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Losartan Medical Valley.
Du må informere legen din dersom du tror du er (eller kan komme til å bli) gravid. Losartan Medical Valley anbefales ikke tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes dersom du er mer enn 3 måneder gravid. Det kan føre til alvorlige skader på barnet ditt dersom det brukes i dette stadiet (se avsnitt om graviditet).
Det er viktig at du forteller legen din før du tar Losartan Medical Valley:
 • dersom du har hatt angioødem (hevelse i ansikt, lepper, svelg og/eller tunge) (se også avsnitt 4 "Mulige bivirkninger"),
 • dersom du er plaget av kraftig oppkast eller diaré som har ført til svært stort væsketap og/eller tap av salter i kroppen,
 • dersom du bruker diuretika (medisiner som øker vannmengden du skiller ut via nyrene) eller står på saltfattig diett som medfører ekstremt tap av væske eller salter i kroppen (se avsnitt 3 "Dosering til spesielle pasientgrupper"),
 • dersom det er kjent at du har forsnevring eller blokkering i blodårene som leder til nyrene dine eller hvis du nylig er nyretransplantert,
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon (se avsnitt 2 "Bruk ikke Losartan Medical Valley " og avsnitt 3 "Dosering til spesielle pasientgrupper"),
 • dersom du lider av hjertesvikt med eller uten redusert nyrefunksjon eller samtidig alvorlig livstruende hjertearytmier. Vær spesielt forsiktighet dersom du samtidig behandles med en ß-blokker,
 • dersom du har problemer med hjerteklaffene eller hjertemuskelen,
 • dersom du lider av koronar hjertesykdom (forårsaket av redusert blodstrøm i blodårene i hjertet) eller cerebrovaskulær sykdom (forårsaket av redusert blodsirkulasjon i hjernen),
 • dersom du lider av primær hyperaldosteronisme (et syndrom forbundet med økt utskillelse av hormonet aldosteron fra binyrene, forårsaket av unormalitet i binyrene),
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom,
  • aliskiren.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Losartan Medical Valley».
Barn og ungdom
Losartan Medical Valley er undersøkt hos barn. For mer informasjon, snakk med legen din.
Bruk av losartan anbefales ikke hos barn som lider av nyre- eller leverproblemer, da det finnes begrensede data på disse pasientgruppene. Losartan er ikke anbefalt til barn under 6 år, siden det ikke er vist effekt hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Losartan Medical Valley
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert ikke reseptpliktige medisiner eller urtemedisiner og naturlige produkter. Vær spesielt oppmerksom hvis du bruker følgende legemidler mens du behandles med Losartan Medical Valley:
 • andre blodtrykkssenkende legemidler, da de kan senke blodtrykket ditt ytterligere. Blodtrykk kan også senkes ved bruk av en av følgende legemidler/legemiddelgrupper: trisykliske antidepressiva, antipsykotika, baklofen, amifostin,
 • legemidler som holder tilbake kalium eller som kan øke kaliumnivåene (f.eks. kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller kaliumsparende legemidler som noen diuretika [amilorid, triamteren, spironolakton] eller heparin),
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler som indometacin, inkludert koks-2-hemmere (medisiner som virker betennelsesdempende og som kan brukes til smertelindring), da de kan redusere den blodtrykkssenkende effekten av losartan.
Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, kan samtidig bruk av disse legemidlene føre til forverring av nyrefunksjonen.
Legemidler som inneholder litium må ikke tas sammen med losartan uten tilsyn av lege. Spesielle forholdsregler (f.eks. blodprøver) kan være nødvendig.
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Losartan Medical Valley » og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Inntak av Losartan Medical Valley sammen med mat og drikke
Losartan Medical Valley kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Du må informere legen din dersom du tror du er (eller kan komme til å bli) gravid. Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Losartan Medical Valley før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og vil anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Losartan Medical Valley.
Losartan Medical Valley anbefales ikke tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid. Det kan føre til alvorlige skader på barnet ditt dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Losartan Medical Valley anbefales ikke til mødre som ammer, og legen din kan velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme. Dette gjelder spesielt dersom barnet ditt er nyfødt eller for tidlig født.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner er ikke undersøkt.
Det er ikke sannsynlig at Losartan Medical Valley vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men som for mange andre legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk, kan losartan gi svimmelhet eller søvnighet hos noen mennesker. Hvis du blir svimmel eller søvnig, må du rådføre deg med lege før du utfører slike aktiviteter.
Losartan Medical Valley inneholder laktose
Losartan Medical Valley inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har sagt at du er intolerant overfor noen sukkerarter, må du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Losartan Medical Valley
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Legen din vil finne den riktige dosen av Losartan Medical Valley, avhengig av tilstanden din og om du tar andre legemidler. Det er viktig å fortsette å ta Losartan Medical Valley så lenge legen forskriver det for å opprettholde en jevn kontroll av blodtrykket ditt.
Voksne pasienter med høyt blodtrykk
Behandlingen starter vanligvis med 50 mg losartan (én tablett Losartan Medical Valley 50 mg) én gang daglig. Den maksimale blodtrykkssenkende effekten bør oppnås 3-6 uker etter behandlingsstart. Hos noen pasienter kan dosen senere økes til 100 mg losartan (to tabletter Losartan Medical Valley 50 mg) én gang daglig. Dersom du har et inntrykk av at effekten av losartan er for sterk eller for svak, snakk med lege eller farmasøyt.
Bruk hos barn og ungdom
Losartan er ikke anbefalt til barn under 6 år, siden det ikke er vist effekt hos denne aldersgruppen.
Barn eller ungdom mellom 6 og 18 år
Anbefalt startdose hos pasienter som veier mellom 20 og 50 kg, er 0,7 mg losartan pr kg kroppsvekt gitt en gang daglig (opptil 25 mg av losartan). Legen kan øke dosen hvis blodtrykket ikke blir kontrollert.
Andre formuleringer av dette legemidlet kan være mer egnet for barn; rådfør deg med lege eller apotek.
Voksne pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes
Behandlingen starter vanligvis med 50 mg losartan (én tablett Losartan Medical Valley 50 mg) én gang daglig. Dosen kan senere økes til 100 mg losartan (to tabletter Losartan Medical Valley 50 mg) én gang daglig avhengig av blodtrykksresponsen din.
Losartan kan gis sammen med andre blodtrykkssenkende legemidler (f.eks. diuretika, kalsiumkanalblokkere, alfa- eller betablokkere og sentralstimulerende stoffer) og også med insulin og andre vanlig brukte legemidler som reduserer nivået av glukose i blodet (f.eks. sulfonylurea, glitazoner og glukosidasehemmere).
Voksne pasienter med hjertesvikt
Behandling starter vanligvis med 12,5 mg losartan (én tablett Losartan Medical Valley 12,5 mg) én gang daglig.
Generelt bør dosen økes trinnvis én gang i uken (f. eks. 12,5 mg daglig første uke, 25 mg daglig andre uke, 50 mg daglig tredje uke) opp til den vanlige vedlikeholdsdosen på 50 mg losartan (én tablett Losartan Medical Valley 50 mg) én gang daglig, i henhold til din tilstand.
Ved behandling av hjertesvikt kombineres losartan vanligvis med et diuretikum (legemiddel som øker vannmengden som skilles ut via nyrene dine) og/eller digitalis (legemiddel som hjelper hjertet til å bli sterkere og mer effektivt) og/eller betablokker.
Dosering til spesielle pasientgrupper
Legen kan forskrive en lavere dose, spesielt når behandlingen startes opp hos visse pasienter, som hos de som behandles med diuretika i høye doser, hos pasienter med nedsatt leverfunksjon eller hos pasienter over 75 år. Bruk av losartan er ikke anbefalt hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (se avsnitt 2 "Bruk ikke Losartan Medical Valley").
Administrasjonsmåte
Tablettene skal svelges med et glass vann. Du bør prøve å ta din daglige dose til omtrent samme tid hver dag. Det er viktig at du fortsetter å ta Losartan Medical Valley inntil legen sier noe annet.
Dersom du tar for mye av Losartan Medical Valley
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er lavt blodtrykk, økte hjerteslag, muligens reduserte hjerteslag.
Dersom du har glemt å ta Losartan Medical Valley
Hvis du ved et uhell glemmer en daglig dose, tar du bare neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Losartan Medical Valley
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Dersom du opplever følgende, må du slutte med losartan tabletter og snakke med legen umiddelbart eller dra til akuttmottaket på nærmeste sykehus:
En alvorlig allergisk reaksjon (utslett, kløe, hevelse i ansikt, lepper, munn eller svelg som kan forårsake vanskeligheter med å svelge eller puste).
Dette er en alvorlig men sjelden bivirkning som påvirker mer enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter. Du kan få behov for umiddelbart medisinsk tilsyn eller sykehusinnleggelse.
Følgende bivirkninger er rapportert for Losartan Medical Valley:
Vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 personer):
 • svimmelhet,
 • lavt blodtrykk, blodtrykk (særlig etter kraftig vanntap fra kroppen inne i blodårene f. eks. hos pasienter med alvorlig hjertesvikt eller under behandling med høye doser diuretika),
 • doserelaterte ortostatiske virkninger som senkning av blodtrykket når man reiser seg fra liggende,
 • kraftløshet,
 • utmattelse,
 • for lavt blodsukker (hypoglykemi),
 • for mye kalium i blodet (hyperkalemi),
 • redusert antall røde blodlegemer (anemi),
 • endret nyrefunksjon inkludert nyresvikt,
 • økt blodurea, serumkreatinin og serumkalium hos pasienter med hjertesvikt.
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer):
 • søvnløshet,
 • hodepine,
 • søvnforstyrrelser,
 • følelse av økt hjerterytme (hjertebank),
 • alvorlige brystsmerter (angina pectoris),
 • magesmerter,
 • obstipasjon,
 • diaré,
 • kvalme,
 • oppkast,
 • elveblest (urtikaria),
 • kløe (pruritus),
 • utslett,
 • lokal hevelse (ødem),
 • hoste.
Sjeldne (forekommer hos inntil enn 1 av 1000 personer):
 • overfølsomhet,
 • angioødem,
 • betennelse i blodårene (vaskulitt inkludert Henoch-Schönlein purpura),
 • nummenhet eller prikkende følelse (parestesier),
 • besvimelse (synkope),
 • svært rask og uregelmessig hjertebank (atriefibrillering),
 • hjerneslag,
 • leverbetennelse (hepatitt),
 • forhøyede alaninaminotransferaseverdier (ALAT) i blodet, som vanligvis blir normale når behandlingen avsluttes.
Ikke kjent (frekvens kan ikke beregnes utifra tilgjengelige data):
 • redusert antall trombocytter (blodplater),
 • migrene,
 • unormal leverfunksjon,
 • muskel og leddsmerter,
 • influensaliknende symptomer,
 • ryggsmerter og urinveisinfeksjoner,
 • økt følsomhet for solen (fotosensitivitet),
 • uforklarlig muskelsmerte med mørk (te-farget) urin (rhabdomyolyse),
 • impotens,
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt),
 • nedsatt mengde natrium i blodet (hyponatremi),
 • depresjon,
 • generell følelse av utilpasshet,
 • ringing, summing, brusing eller klikking i øret (tinnitus),
 • smaksforstyrrelser (dysgeusi).
Bivirkninger hos barn er de samme om er sett hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Losartan Medical Valley
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Ikke åpne blisterpakningen før du er klar til å ta medisinen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Losartan Medical Valley
Virkestoff er losartankalium.
Hver Losartan Medical Valley 12,5 mg tablett inneholder 12,5 mg losartankalium. Hver Losartan Medical Valley 50 mg tablett inneholder 50 mg losartankalium.
Hver Losartan Medical Valley 100 mg tablett inneholder 100 mg losartankalium.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460), laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, magnesiumstearat (E572), hydroksypropyl-cellulose (E463), hypromellose (E464).
Losartan Medical Valley 12,5 mg, 50 mg og 100 mg inneholder kalium i følgende mengder: henholdsvis 1,06 mg (0,027 mEq), 4,24 mg (0,08 mEq) og 8,48 mg (0,216 mEq).
Losartan Medical Valley 12,5 mg tabletter inneholder også titandioksid E171, Blue lake (E 133, Brilliant blue FCF).
Losartan Medical Valley 50 mg tabletter inneholder også titandioksid E171. Losartan Medical Valley 100 mg tabletter inneholder også titandioksid E171.
Hvordan Losartan Medical Valley ser ut og innholdet i pakningen
Losartan Medical Valley 12,5 mg leveres som runde blå udelte filmdrasjerte tabletter som inneholder 12,5 mg losartankalium.
Losartan Medical Valley 50 mg leveres som runde hvite udelte filmdrasjerte tabletter som inneholder 50 mg losartankalium.
Losartan Medical Valley 100 mg leveres som runde hvite udelte filmdrasjerte tabletter som inneholder 100 mg losartankalium.
Losartan Medical Valley finnes i følgende pakningsstørrelser: PVC/PE/PVDC blisterpakninger med aluminiumfolie
Losartan Medical Valley 12,5 mg: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 112, 210 eller 280 tabletter.
Losartan Medical Valley 50 mg: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 112, 210 eller 280 tabletter.
Losartan Medical Valley 100 mg: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112, 210 eller 280 tabletter.
HDPE beholder med tørkemiddel av silikagel i lokket.
Losartan Medical Valley 12,5 mg: 105 eller 110 filmdrasjerte tabletter. Losartan Medical Valley 100 mg: 105 eller 110 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken Sverige
Tilvirker
LABORATORIOS LICONSA, S. A.
Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
 • Danmark Losartan Medical Valley 12.5/50/100 mg filmovertrukne tabletter
 • Finland Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg tabletti kalvopäällysteinen
 • Irland Losartan Potassium Pinewood 12.5/50/100 mg film-coated tablets
 • Sverige Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg filmdragerade tabletter
 • Portugal Losartan Basi 12.5/50/100 mg comprimidos revestidos por película
 • Tsjekkia Arionex 50/100 mg potahované tablety
 • Estland Tarnasol 12,5/50/100 mg õhukese polümeerikattega tabletid
 • Slovenia Tarnasol 12,5/50/100 mg filmsko obložene tablete
 • Slovakia Asortek 12,5/50/100 mg filmom obalené tablety
 • Tyskland Losartan Heumann 12,5mg Filmtabletten
 • Italia Losartan Liconsa 12,5/50/100 mg compresse rivestite con film
 • Island Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg filmuhúðaðar töflur
 • Norge Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg tabletter, filmdrasjerte
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

atriefibrillering (atrieflimmer, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.