Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

losartankalium/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Losartan/Hydrochlorothiazide Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
 3. Hvordan du bruker Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Losartan/Hydrochlorothiazide Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka er en kombinasjon av en angiotensin II-reseptorantagonist (losartan) og et diuretikum (hydroklortiazid).
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk).
 
2. Hva du må vite før du bruker Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Bruk ikke Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
 • hvis du er allergisk overfor losartan og/eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • hvis du er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Losartan/Hydrochlorothiazide Krka i tidligere stadier av graviditeten – se ”Graviditet og amming”)
 • hvis du har alvorlig nedsatt leverfunksjon; kolestase og sykdommer med galleveisobstruksjon
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. kreatininclearance <30 ml/min)
 • hvis nyrene dine ikke produserer noe urin
 • hvis du har lave nivåer av kalium eller natrium eller høyt nivå av kalsium som ikke kan korrigeres med behandling
 • hvis du er plaget av gikt
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Losartan/Hydrochlorothiazide Krka.
 • hvis du tidligere har vært plaget med opphovning av ansikt, lepper, hals eller tunge,
 • hvis du bruker diuretika (vanndrivende tabletter),
 • hvis du er på en diett med saltrestriksjoner,
 • hvis du har eller har hatt alvorlig oppkast og/eller diaré,
 • hvis du har hjertesvikt,
 • hvis du har trange arterier til nyrene (nyrearteriestenose) eller bare én fungerende nyre, eller hvis du nylig har gjennomgått en nyretransplantasjon,
 • hvis du har innsnevring av arteriene (aterosklerose), angina pactoris (brystsmerter på grunn av dårlig hjertefunksjon),
 • hvis du har ”aorta- eller mitralklaffstenose” (innsnevring av hjerteklaffene) eller ”hypertrofisk kardiomyopati” (en sykdom som forårsaker fortykning av hjertemuskelen),
 • hvis du har diabetes,
 • hvis du har hatt urinsyregikt,
 • hvis du har eller har hatt en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som forårsaker leddsmerter, hudutslett og feber (systemisk lupus erythematosus),
 • hvis du har høyt kalsiumnivå eller lavt kaliumnivå eller du er på en kaliumfattig diett,
 • hvis du har behov for bedøvelse (også hos tannlegen) eller før kirurgi, eller hvis du skal ta tester for å sjekke paratyroidfunksjonen, må du fortelle legen eller annet helsepersonell at du bruker losartankalium- og hydroklortiazidtabletter.
 • hvis du lider av primær hyperaldosteronisme (et syndrom assosiert med økt utskillelse av hormonet aldosteron fra binyrene, forårsaket av unormalheter i kjertelen),
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Losartan/Hydrochlorothiazide Krka.
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Losartan/Hydrochlorothiazide Krka”.
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Losartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Andre legemidler og Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt andre legemidler eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vanndrivende midler som hydroklortiazid i Losartan/Hydrochlorothiazide Krka kan påvirke og påvirkes av andre legmidler. Preparater som inneholder litium bør ikke tas sammen med Losartan/Hydrochlorothiazide Krka uten tett oppfølging fra legen din. Spesielle forholdsregler (f.eks blodprøver) kan være på sin plass dersom du tar kaliumtilskudd, kaliuminneholdende salterstatninger eller kaliumsparende legemidler, andre vanndrivende midler (diuretika), visse avføringsmidler, legemidler for behandling av urinsyregikt, legemidler for å kontrollere hjerterytmen eller for diabetes (via munnen eller insulin).
Det er også viktig at legen vet om at du tar:
 • andre legemidler som reduserer blodtrykket ditt
 • steroider
 • legemidler til behandling av kreft
 • smertestillende
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner
 • legemidler til behandling av leddgikt
 • resiner mot høyt kolesterol, som kolestyramin
 • muskelavslappende legemidler
 • sovetabletter
 • legemidler som inneholder opioider som f.eks. morfin
 • ”pressoraminer” som adrenalin eller andre legemidler fra samme legemiddelgruppe
 • orale legemidler for diabetes eller insulin
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Losartan/Hydrochlorothiazide Krka” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”.
Informer legen din at du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Krka hvis du skal gjennomgå en røngtenprosedyre og vil få kontrastmiddel som inneholder jod.
Inntak av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka sammen med mat og drikke og alkohol
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka kan tas med eller uten mat.
Du frarådes å drikke alkohol mens du tar disse tablettene: alkohol og Losartan/Hydrochlorothiazide Krka kan øke hverandres effekter.
Store mengder salt i kosten kan motvirke effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å blir gravid.
Graviditet
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Losartan/Hydrochlorothiazide Krka før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Losartan/Hydrochlorothiazide Krka.
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt under svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Bruk hos eldre
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka virker og tolereres like bra hos de fleste eldre og yngre voksne pasienter. De fleste eldre pasienter trenger sammen dose som yngre pasienter.
Bruk hos barn og ungdom
Det foreligger ingen erfaring med bruk av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka hos barn. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka skal defor ikke gis til barn.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Når du påbegynner behandling med dette legemidlet bør du ikke utføre oppgaver som krever spesiell oppmerksomhet (f.eks kjøre bil eller bruke farlige maskiner) før du vet hvordan du tolererer legemidlet.
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka inneholder laktose
Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Legen din vil avgjøre hvilken dose du skal ta av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka avhengig av din tilstand og om du tar andre legemidler eller ikke. Det er viktig å fortsette med å ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka så lenge legen din forskriver det for å opprettholde en jevn kontroll av blodtrykket ditt.
Høyt blodtrykk
Den vanlige dosen av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka hos de fleste pasienter med høyt blodtrykk er 1 tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Dette kan økes til 2 tabletter én gang daglig av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
50 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter eller endres til 1 tablett daglig av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter (en sterkere styrke) daglig. Maksimal daglig dose er 2 tabletter av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter eller 1 tablettav Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.
Dersom du tar for mye av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved overdose må du kontakte legen din umiddelbart slik at medisinke overvåkning kan gis raskt. Overdose kan forårsake blodtrykksfall, hjertebank, langsom puls, forandringer i blodsammensetningen og uttørking.
Dersom du har glemt å ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Prøv å ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka daglig som forskrevet. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett bare med ditt vanlige regime.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka og kontakt lege eller akuttmottak på nærmeste sykehus øyeblikkelig dersom du opplever følgende:
Alvorlig allergisk reaksjon (utslett, kløe, opphovning av ansikt, lepper, munn eller hals som kan forårsake svelge- eller pusteproblemer.
Dette er en alvorlig men sjelden bivirkning som oppstår hos flere enn 1 av 10 000 pasiener, men færre enn 1 av 1000 pasienter. Du kan ha behov for akutt medisinsk overvåkning eller sykehusinnleggelse.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (kan opptre hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hoste, øvre luftveisinfeksjoner, tett nese, bihulebetennselse, bihuleplager
 • Diaré, magesmerter, kvalme, dårlig fordøyelse
 • Muskelsmerter eller –kramper, smerter i bena, ryggsmerter
 • Søvnproblemer, hodepine, svimmelhet
 • Svakhet, tretthet, brystsmerter
 • Økt kaliumnivå (som kan forårsake unormal hjerterytme), redusert hemoglobinnivå
Mindre vanlige (kan opptre hos opptil 1 av 100 personer):
 • Anemi, røde eller brunrøde flekker på huden (noen ganger spesielt på føttene, bena, armene og rompeballene, med leddsmerter, opphovning av hender og føtter og magesmerter), redusert antall hvite blodlegemer, koagulasjonsproblemer og blåmerker
 • Tap av apetitt, økt urinsyrenivå eller påvist urinsyregikt, økte blodsukkernivåer, unormale elektrolyttnivåer i blodet
 • Angst, nervøsitet, panikklidelse (gjentatte panikkanfall), forvirring, depresjon, unormale drømmer, søvlidelser, søvnighet, redusert hukommelse
 • Stikking og prikking eller liknende følelser, smerter i armer og ben, snubling, migrene, besvimelse
 • Tåkesyn, brennende eller stikkende følelse i øynene, øyekatarr, forverret syn, se ting i gult
 • Ringing, summing, brusing eller klikking i ørene
 • Lavt blodtrykk, som kan ha sammenheng med endret posisjon (følelse av svimmelhet eller svakhet når du reiser deg opp, angina (brystsmerter), unormale hjerteslag, cerebrovaskulær hendelse (TIA, ”minislag”, drypp), hjerteinfarkt, hjertebank
 • Betennelse i blodårene, som ofte er assosiert med hudutslett eller blåmerker
 • Sår hals, kortpustethet, bronkitt, lungebetennelse, vann i lungene (som gjør det vanskelig å puste), neseblod, rennende nese, tetthet
 • Forstoppelse, luft, urolig mage, magekramper, oppkast, munntørrhet, betennelse i spyttkjertlene, tannpine
 • Gulsott (gulfarging av øyne og hud), betennelse i bukspyttkjertelen
 • Elveblest, kløe, betennelse i huden, utslett, rødhet i huden, lysømfintlighet, tørr hud, rødming, svette, hårtap
 • Smerter i armer, skuldre, hofter, knær eller andre ledd, hovne ledd, stivhet, muskelsvakhet
 • Hyppig urinering inkludert om natten, unormal nyrefunksjon inkludert betennelse i nyrene, urinverisinfeksjon, sukker i urinen
 • Redusert seksuell lyst, impotens
 • Opphovning av ansikt, feber
Sjeldne (kan opptre hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Hepatitt (betennelse i lever), unormale leverfunksjonstester
Ikke kjent (frekvens kan ikke fastslås ut i fra tilgjengelige data):
 • Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • Rabdomyolyse
 • Smaksforstyrrelse (dysgeusi)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
Virkestoffer er losartankalium og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg losartankalium, ekvivalent med 91,52 mg losartan, og 25 mg hydroklortiazid.
Andre innholdsstoffer er: pregelatinisert maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat og magnesiumstearat i tablettkjernen og hypromellose, makrogol 4000, kinolingult (E104), talkum og titandioksid (E171) i filmdrasjeringen. Se avsnitt 2 ”Losartan/Hydrochlorothiazide Krka inneholder laktose”.
Hvordan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ser ut og innholdet i pakningen:
Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg: gule, ovale, moderat bikonvekse, filmdrasjerte tabletter, tablettdimensjon 8 mm x 15 mm tykkelse 5,1 – 6,1 mm.
Pakningsstørrelser: 7, 10,14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 112 filmdrasjerte tabletter i transparente Al/PVC/PVDC-blistre i en eske.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB,Göta Ark 175, S-118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.