Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Loratadin Orifarm 10 mg tabletter

loratadin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Loratadin Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Loratadin Orifarm
 3. Hvordan du bruker Loratadin Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Loratadin Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Loratadin Orifarm er og hva det brukes mot
Loratadin Orifarm er en allergihemmende medisin (antihistamin).
Den lindrer allergisymptomene fra histamin fordi den hemmer virkningen av histamin. Den brukes til å behandle symptomene i forbindelse med allergisk rhinitt og utslett.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Loratadin Orifarm
Bruk ikke Loratadin Orifarm:
 • dersom du er allergisk overfor loratadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Loratadin Orifarm dersom:
 • du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • du har sjeldne, arvelige sykdommer som gir melkesukkerintoleranse, eller mangler enzymet laktase, som bryter ned laktose (Lapplaktasemangel), eller ikke kan absorbere visse karbohydrater (glukose-/galaktosemalabsorpsjon).
Behandling med Loratadin Orifarm bør avsluttes minst 48 timer før hudprøve, ellers kan positive reaksjoner på prøven bli forhindret eller redusert.
Andre legemidler og Loratadin Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis flere medisiner brukes samtidig, kan de påvirke effekten til hverandre. Metabolismen til Loratadin Orifarm avhenger av noen av enzymene i kroppen. Andre medisiner som påvirker de enzymene, kan påvirke Loratadin Orifarm. Noen av disse medisinene står oppført i listen nedenfor. Kontakt legen din hvis du tar en av følgende produkter samtidig med Loratadin Orifarm, siden dosen kanskje må justeres:
 • Bupropion (medisin for røykeslutt og mot depresjon)
 • Cimetidin (medisin mot magesår og halsbrann)
 • Flufenazin og moklobemid (mot psykotisk sykdom og depresjon)
 • Amiodaron, diltiazem og verapamil (mot arytmi, blodtrykk og angina pectoris)
 • Klaritromycin og erytromycin (antibiotika)
 • Flukonazol, itrakonazol og ketokonazol (mot soppinfeksjon)
 • Medisiner for behandling av HIV
Inntak av Loratadin Orifarm sammen med mat og drikke
Loratadin Orifarm kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Hvis du er gravid, må du ikke ta Loratadin Orifarm
Amming:
Hvis du ammer, må du ikke ta Loratadin Orifarm siden Loratadin Orifarm går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvivl må du snakke med lege eller apotek.
Loratadin Orifarm kan i enkelte tilfeller gi virkninger som kan påvirke arbeidssikkerheten og din evne til å kjøre trygt i trafikken.
Loratadin Orifarm inneholder laktose.
Hvis legen har fortalt deg at du har intoleranse mot visse sukkerformer, må du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Loratadin Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene må tas med rikelig mengde vann (11/2 dl). Den anbefalte dosen er:
Voksne og ungdom (12 år og eldre): 1 tablett (10 mg) daglig.
Bruk av Loratadin Orifarm hos barn
Barn 2-12 år med kroppsvekt over 30 kg:
1 tablett (10 mg) daglig.
Tablettene med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. Virkningen og sikkerheten til Loratadin Orifarm for barn under 2 år er ikke fastslått.
Redusert leverfunksjon:
Det er nødvendig å justere dosen. Du må alltid følge legens instruksjoner. En startdose på 10 mg annenhver dag anbefales for voksne samt for barn som veier over 30 kg.
Følg alltid legens instruksjoner. Hver enkelt person har ulike behov. Du bør ikke endre eller stoppe behandlingen uten å rådføre deg med legen.
Dersom du tar for mye Loratadin Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering: Unormal søvnighet, hjertebank og hodepine.
Dersom du har glemt å ta Loratadin Orifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Hodepine
 • Søvnighet
 • Tretthet
 • Nervøsitet/uro
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Økt appetitt
 • Søvnløshet
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter):
 • Alvorlig allergisk reaksjoner (inkludert hevelse i huden (angioødem) og anafylaksi).Du må slutte å ta medisinen og kontakte legen eller akuttmottaket.
 • Svimmelhet, kramper
 • Kvalme, munntørrhet, urolig mage
 • Utslett, hårtap
 • Unormal leverfunksjon
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data
 • Vektøkning
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Loratadin Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Loratadin Orifarm
Virkestoffet er loratadin 10 mg.
Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallin cellulose, maisstivelse og magnesiumstearat.
Hvordan Loratadin Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Loratadin Orifarm er en hvit, rund, flat tablett med delestrek.
Pakningsstørrelser:
PVC/aluminumsblisterpakning: 1, 5, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 100, 105, 450 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Orifarm Generics A/S Energivej 15
DK-5260 Odense S, Danmark info@Orifarm.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.