Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Loratadin Hexal 10 mg tabletter

loratadin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Loratadin Hexal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Loratadin Hexal
 3. Hvordan du bruker Loratadin Hexal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Loratadin Hexal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Loratadin Hexal er og hva det brukes mot
Loratadin Hexal tilhører gruppen av antihistaminer.
Loratadin Hexal brukes til behandling av symptomer på
 • allergisk inflammasjon i nesen som f.eks. høysnue.
 • kronisk elveblest av ukjent opprinnelse.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Loratadin Hexal
Bruk ikke Loratadin Hexal
 • dersom du er allergisk overfor loratadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Loratadin Hexal dersom du
 • har alvorlig nedsatt leverfunksjon. Se doseringsanbefalingene i avsnitt 3 under “Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon”.
 • skal gjennomgå en allergitest, såkalt prikktest, på huden. Du bør avbryte behandling med Loratadin Hexal minst 48 timer før du skal ta en allergitest på huden, siden loratadin kan påvirke resultatet.
Barn
Loratadin er ikke anbefalt for barn under 2 år da effekt og sikkerhet ikke er fastsatt. Ikke gi Loratadin Hexal til barn under 30 kg. Det finnes andre mer passende formuleringer.
Andre legemidler og Loratadin Hexal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke notert noen betydelig innvirkning av Loratadin Hexal på andre legemidler eller motsatt.
Inntak av Loratadin Hexal sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig inntak av mat påvirker ikke effekten av Loratadin Hexal. Det er ikke vist at Loratadin Hexal øker effekten av alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk av Loratadin Hexal under graviditet og amming er ikke anbefalt.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved anbefalt dose forventes det ikke at Loratadin Hexal skal forårsake døsighet eller nedsatt oppmerksomhet. I svært sjeldne tilfeller opplever imidlertid noen døsighet, og det kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Loratadin Hexal inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse over for noen sukkertyper bør du kontakte legen din eller apotek før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Loratadin Hexal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år
 • 1 tablett én gang daglig.
Det er ikke nødvendig med dosejustering for pasienter over 65 år eller for personer med nedsatt nyrefunksjon
Barn 2 til 12 år
 • med kroppsvekt over 30 kg: 1 tablett én gang daglig.
Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • voksne og barn over 30 kg:
  startdose: 1 tablett annenhver dag
Bruksmåte
Tablett kan tas uavhengig av måltider. Tabletten skal svelges med et glass vann.
Varighet av behandlingen
Bruk Loratadin Hexal så lenge du har symptomer eller så lenge legen din sier at du skal.
Dersom du tar for mye av Loratadin Hexal:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ved overdosering har man sett symptomer som søvnighet, såvel som hodepine og hjertebank.
Dersom du har glemt å ta Loratadin Hexal:
Ta den glemte dosen så hurtig som mulig den samme dagen. Deretter kan du fortsette som anbefalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose etter at det har gått en hel dag.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste rapporterte bivirkningene hos voksne og barn over 12 år er:
 • døsighet
 • hodepine
 • økt appetitt
 • søvnproblemer
De vanligste rapporterte bivirkningene hos barn mellom 2-12 år er:
 • hodepine
 • nervøsitet
 • tretthet
Følgende svært sjeldne bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer) har også blitt sett etter markedsføring av loratadin:
 • alvorlig allergisk reaksjon (inkludert hevelse)
 • svimmelhet
 • kramper
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • kvalme (uvelhet)
 • munntørrhet
 • magekatarr
 • leverproblemer
 • hårtap
 • utslett
 • tretthet
Ikke kjent, hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • vektøkning
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Loratadin Hexal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Loratadin Hexal
Virkestoff er: Loratadin.
Hver tablett inneholder 10 mg loratadin
Andre innholdsstoffer er:
Laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse og silika, kolloidal vannfri.
Hvordan Loratadin Hexal ser ut og innholdet i pakningen
Loratadin Hexal er en hvit, oval tablett med delestrek som er preget med “LT10” på den ene siden.
Loratadin Hexal leveres i blisterpakninger av polyvinylklorid/aluminium med 7, 10, 20, 21, 30 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland
eller
LEK S.A., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.07.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.