Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Linezolid Accord 600 mg filmdrasjerte tabletter

linezolid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Linezolid Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Linezolid Accord
 3. Hvordan du bruker Linezolid Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Linezolid Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Linezolid Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Linezolid Accord er et antibiotikum av typen oksazolidinoner, som virker ved å stoppe veksten av enkelte bakterier som forårsaker infeksjoner. Det brukes til å behandle lungebetennelse og enkelte infeksjoner i huden eller under huden. Legen din har bestemt om Linezolid Accord er egnet til å behandle din infeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Linezolid Accord
Bruk ikke Linezolid Accord:
 • dersom du er allergisk overfor linezolid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker eller i løpet av de siste 2 ukene har bruktlegemidler kalt monoamidoksidasehemmere (MAO-hemmere, f.eks. fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid). Disse legemidlene kan brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
 • dersom du ammer, siden det kan skilles ut i morsmelk og påvirke barnet ditt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Linezolid Accord.
Linezolid Accord er kanskje ikke egnet for deg, hvis du svarer ja på noen av følgende spørsmål. I slike tilfeller må du si fra til legen, siden han/hun må undersøke allmenntilstanden din og blodtrykket ditt før og under behandling, eller kanskje bestemme at en annen behandling er bedre egnet for deg.
Spør legen hvis du er usikker på om noen av punktene nedenfor gjelder for deg.
 • Har du høyt blodtrykk, uansett om du bruker legemidler mot høyt blodtrykk eller ikke?
 • Har du fått diagnosen overaktiv skjoldbruskkjertel?
 • Har du en svulst i binyrene (feokromocytom) eller karsinoid syndrom (forårsaket av svulster i hormonsystemet med symptomer som diaré, rødme i huden og pipende pust)?
 • Lider du av manisk depresjon, shizoaffektiv lidelse, sinnsforrvirring eller andre psykiske problemer?
 • Tar du noen av følgende legemidler?
  • legemidler mot tett nese, forkjølelse eller influensa som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin
  • legemidler brukt til å behandle astma, f.eks. salbutamol, terbutalin, fenoterol
  • legemidler mot depresjon kalt trisykliske antidepressiva eller SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere), f.eks. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin
  • legemidler brukt til å behandle migrene, f.eks. sumatriptan og zolmitriptan
  • legemidler brukt til å behandle plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, f.eks. adrenalin (epinefrin)
  • legemidler som øker blodtrykket, f.eks. noradrenalin (norepinefrin), dopamin og doputamin
  • legemidler brukt til å behandle moderate til sterke smerter, f.eks. petidin
  • legemidler brukt til å behandle angst, f.eks. busipiron
  • et antibiotikum kalt rifampicin
Vær spesielt forsiktig ved bruk av Linezolid Accord
Fortell legen før du tar dette legemidlet hvis du:
 • lett får blåmerker eller blødninger
 • har anemi (har lavt nivå av røde blodceller)
 • lett får infeksjoner
 • har hatt kramper/anfall
 • har lever- eller nyreproblemer, spesielt hvis du får dialyse
 • har diaré.
Fortell legen øyeblikkelig under behandlingen hvis du opplever:
 • problemer med synet, f.eks. tåkesyn, endret fargesyn, problemer med å se detaljer eller innsnevring av synsfeltet.
 • redusert følsomhet i armer eller ben, eller en følelse av kribling eller stikking i armer eller ben.
 • Du kan utvikle diaré under eller etter bruk av antibiotika, inkludert linezolid. Du skal slutte å ta Linezolid Accord umiddelbart og kontakte legen hvis du får alvorlig eller vedvarende diaré, eller du oppdager blod eller slim i avføringen. I slike situasjoner skal du ikke ta legemidler som stopper eller hemmer avføringen.
 • tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller hurtig åndedrett.
Andre legemidler og Linezolid Accord
Det er en risiko for at Linezolid Accord kan reagere med enkelte andre legemidler og forårsake bivirkninger som endret blodtrykk, temperatur eller hjerterytme.
Fortell legen hvis du bruker eller har brukt følgende legemidler de to siste ukene, siden Linezolid Accord ikke må tas hvis du allerede bruker eller nylig har brukt disse legemidlene (se også avsnitt 2 ovenfor "Bruk ikke Linezolid Accord")
 • monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere, f.eks. fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid). Disse kan brukes til å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
Fortell også legen hvis du tar følgende legemidler. Legen kan likevel fortsatt gi deg Linezolid Accord, men vil undersøke allmenntilstanden din og blodtrykket ditt før og under behandling. I andre tilfeller kan legen avgjøre at en annen behandling er bedre egnet for deg.
 • Legemidler mot tett nese, forkjølelse eller influensa som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin.
 • Enkelte legemidler brukt til å behandle astma, f.eks. salbutamol, terbutalin, fenoterol.
 • Enkelte legemidler mot depresjon, kalt trisykliske antidepressiva eller SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere). Det finnes mange av disse, deriblant amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin.
 • Legemidler brukt til å behandle migrene, f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
 • Legemidler brukt til å behandle plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, f.eks. adrenalin (epinefrin).
 • Legemidler som øker blodtrykket, f.eks. noradrenalin (norepinefrin), dopamin og dobutamin.
 • Legemidler brukt til å behandle moderate til sterke smerter, f.eks. petidin.
 • Legemidler som brukes til å behandle angst, for eksempel buspiron.
 • Legemidler som hindrer dannelse av blodpropp, f.eks. warfarin.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Linezolid Accord sammen med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Linezolid Accord enten før, under eller etter et måltid.
 • Unngå å spise store mengder modne oster, gjærekstrakter eller soyabønneekstrakter, f.eks. soyasaus, og drikke alkohol, spesielt fatøl og vin. Dette er fordi legemidlet kan reagere med et stoff som kalles tyramin, som finnes naturlig i enkelte typer mat. Denne interaksjonen kan føre til økt blodtrykk.
 • Hvis du får en verkende hodepine etter at du spiser eller drikker, må du kontakte legen, apoteket eller sykepleier øyeblikkelig.
Graviditet, amming og fertilitet
Effekten av dette legemidlet på gravide kvinner er ikke kjent. Du skal derfor ikke bruke det under graviditet med mindre legen anbefaler det. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal ikke amme mens du tar Linezolid Accord, siden det skilles ut i morsmelk og kan påvirke barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan bli svimmel eller få problemer med synet ved bruk av Linezolid Accord. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Husk at din evne til å kjøre eller bruke maskiner kan bli påvirket hvis du er uvel.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen I pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Linezolid Accord inneholder soyalecitin. Hvis du er allergisk overfor soya, skal du ikke bruke dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Linezolid AccordVoksne
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én tablett (600 mg linezolid) to ganger daglig (hver 12. time). Svelg tablettene hele med vann.
Hvis du får nyredialyse, skal du ta Linezolid Accord etter dialysen.
En behandling varer som regel i 10 til 14 dager, men kan vare i opptil 28 dager. Sikkerhet og effekt av dette legemidlet har ikke blitt fastslått ved behandlingsvarighet utover 28 dager. Legen vil bestemme hvor lenge du skal behandles.
Mens du bruker Linezolid Accord, skal legen ta regelmessige blodprøver for å overvåke blodverdiene dine. Legen skal kontrollere synet ditt hvis du tar Linezolid Accord i mer enn 28 dager.
Bruk hos barn og ungdom
Linezolid Accord brukes normalt ikke til barn og ungdom (under 18 år).
Dersom du tar for mye av Linezolid Accord
Kontakt lege eller apotek umiddelbart. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Linezolid Accord
Ta den glemte tabletten så snart du husker det. Ta den neste tabletten 12 timer etter dette, og fortsett å ta tablettene hver 12. time. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Linezolid Accord
Det viktig at du fortsetter å ta Linezolid Accord, med mindre legen gir deg beskjed om å stoppe behandlingen.
Hvis du avslutter behandlingen og de opprinnelige symptomene vender tilbake, skal du si fra til legen eller apoteket umiddelbart. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fortell lege, sykepleier eller apotek umiddelbart hvis du oppdager noen av disse bivirkningene under behandling med Linezolid Accord:
 • hudreaksjoner, f.eks. sår og avflassende hud (dermatitt), utslett, kløe eller opphovning, spesielt rundt ansiktet og halsen. Dette kan være et tegn på en allergisk reaksjon, og kan gjøre at du må slutte å bruke Linezolid Accord.
 • problemer med synet, f.eks. tåkesyn, endret fargesyn, problemer med å se detaljer eller innsnevring av synsfeltet.
 • alvorlig diaré som inneholder blod og/eller slim (kolitt forbundet med bruk av antibiotika, inkludert pseudomembranøs kolitt), som i sjeldne tilfeller kan føre til livstruende komplikasjoner.
 • tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller hurtig åndedrett.
 • kramper eller anfall er rapportert med Linezolid Accord. Du må si fra til legen hvis du opplever angst, forvirring, delirium, stivhet, skjelving, manglende koordinasjon og krampeanfall mens du samtidig tar legemidler mot depresjon kalt SSRI (se avsnitt 2).
Nummenhet, kribling eller tåkesyn er rapportert hos pasienter som har fått Linezolid Accord i mer enn 28 dager. Hvis du opplever synsproblemer, må du kontakte legen umiddelbart.
Andre bivirkninger inkluderer:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Soppinfeksjoner, spesielt i skjeden eller munnen ("trøske")
 • Hodepine
 • Metallsmak i munnen
 • Diaré, kvalme eller oppkast
 • Endringer i enkelte blodprøveverdier, inkludert de som måler nyre- eller leverfunksjonen eller blodsukkernivåene
 • Uforklarlige blødninger eller blåmerker, som kan skyldes endringer i antallet av visse celler i blodet, noe som kan påvirke levringen av blodet eller føre til anemi
 • Søvnproblemer
 • Økt blodtrykk
 • Anemi (lavt antall røde blodceller)
 • Endringer i antallet av visse celler i blodet som kan påvirke kroppens evne til å bekjempe infeksjoner
 • Hudutslett
 • Kløe i huden
 • Svimmelhet
 • Magesmerter (kun på ett sted eller generelt i mageområdet)
 • Forstoppelse
 • Fordøyelsesproblemer
 • Lokale smerter
 • Feber
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil enn 1 av 100 personer):
 • Betennelse i eller rundt skjeden hos kvinner
 • Følelse av kribling eller nummenhet
 • Tåkesyn
 • Øresus (tinnitus)
 • Betennelse i venene (blodårene) (kun intravenøst)
 • Tørr eller sår munn, hoven, sår eller misfarget tunge
 • Behov for å late vannet oftere
 • Frysninger
 • Tretthet (fatigue) eller tørste
 • Betennelse i bukspyttkjertelen
 • Økt svetting
 • Endringer i nivået av proteiner, salter eller enzymene i blodet som måler nyre- eller leverfunksjonen
 • Krampetrekninger
 • Hyponatremi (lave nivåer av natrium i blodet)
 • Nyresvikt
 • Redusert antall blodplater
 • Oppblåst mage
 • Forbigående iskemiske anfall (midlertidig forstyrrelse av blodstrømmen til hjernen som forårsaker kortvarige symptomer som synstap, svakhet i armer og ben, uklar tale og besvimelse).
 • Smerter på injeksjonsstedet
 • Betennelse i huden
 • Økt kreatinin
 • Magesmerter
 • Endret hjerterytme (f.eks. økt hjerterytme)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Innsnevret synsfelt
 • Overfladisk misfarging av tenner, som kan fjernes med profesjonell tannrensing (manuell skraping)
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert (Ikke kjent: hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Serotonergt syndrom (symptomer inkluderer hurtig hjerterytme, forvirring, unormal svetting, hallusinasjoner, ufrivillige bevegelser, frysninger og skjelvinger)
 • Melkesyreacidose (symptomer inkluderer tilbakevendende kvalme og oppkast, magesmerter, hurtig åndedrett)
 • Alvorlige hudlidelser
 • Sideroblastanemi [en type anemi (lavt antall røde blodceller)]
 • Alopesi (håravfall)
 • Endret fargesyn eller problemer med å se detaljer
 • Redusert antall blodceller
 • Svakhet og/eller endret sanseoppfattelse
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Linezolid Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
HDPE-boksen skal brukes innen 90 dager etter første åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Linezolid Accord
 • Virkestoff er linezolid. Hver tablett inneholder 600 mg linezolid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose -L, natriumstivelsesglykolat (type A) og magnesiumstearat. Filmdrasjeringen inneholder polyvinylalkohol, delvis hydrolisert, titandioksid (E171), talkum, lecitin (soya) og xantangummi.
Sammensetning av Linezolid Accord:
Linezolid Accord er hvite til off-white, ovale, bikonvekse tabletter, merket "EQ1" på den ene siden og ingenting på den andre siden.
Tabletter leveres som Alu-Alu-blisterpakninger i en eske eller HDPE-boks.
HDPE-boksen er utstyrt med en hvit, ugjennomsiktig, barnesikker polypropylenkork (med induksjonsforseglet folie) og tørkemiddel.
Hver eske med Alu-Alu-blisterpakning inneholder 1, 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter.
Hver HDPE-boks inneholder 10, 30 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage house, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex HA1 4HF
Storbritannia
Wessling Hungary Kft.
Fóti út 56., Budapest 1047
Ungarn
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.