Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lidocaine Accord 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Lidocaine Accord 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

lidokainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lidocaine Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lidocaine Accord
 3. Hvordan du bruker Lidocaine Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lidocaine Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lidocaine Accord er og hva det brukes mot
Lidocaine Accord er et lokalbedøvelsesmiddel. Det brukes for å bedøve deler av kroppen under små kirurgiske prosedyrer. Det hindrer nervene i å sende smertemeldinger til hjernen, slik at man ikke føler smerter. Det begynner å fungere noen få minutter etter injeksjonen, og avtar langsomt når den kirurgiske prosedyren er avsluttet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lidocaine Accord
Bruk ikke Lidocaine Accord:
 • dersom du er allergisk overfor lidokain, hydroklorid, lokalbedøvelsesmidler av amidtype eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har svært lavt blodtrykk, har mistet for mye blod eller andre kroppsvæsker, eller hjertet ditt ikke klarer å pumpe nok blod av andre årsaker, må ikke Lidocaine Accord bli injisert i ryggraden din.
Hvis noe av dette gjelder deg, må du rådføre deg med lege før du får dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Lidocaine Accord
 • hvis du er eldre eller i en generelt funksjonshemmet tilstand.
 • hvis du lider av hjerteproblemer, for eksempel langsom eller uregelmessig puls eller hjertesvikt.
 • hvis du lider av lunge- eller pusteforstyrrelser.
 • hvis du har en leversykdom eller nyreproblemer.
 • hvis du rammes av anfall (epilepsi).
 • hvis du har betennelse eller infeksjon i området som skal injiseres.
 • hvis du har porfyri (en sjelden, arvelig sykdom som rammer huden og nervesystmet).
 • hvis du har problemer med blodleveringen.
 • hvis du er gravid i tredje trimester.
Hvis du er usikker på om noe av det ovenstående gjelder deg, må du rådføre deg med lege før du får Lidocaine Accord.
Andre legemidler og Lidocaine Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell spesielt legen hvis du tar noen av de følgende legemidlene:
 • andre lokalbedøvelsesmidler.
 • legemidler brukt i behandlingen av mage- eller tolvfingersår (f.eks. cimetidin).
 • legemidler brukt til å behandle uregelmessig puls (f.eks. amiodaron).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Avhengig av dose og administrasjon, kan Lidocaine Accord ha en midlertidig effekt på evnen din til å kjøre eller bruke maskiner.
Spør legen om når det er trygt å gjenoppta disse aktivitetene.
Lidocaine Accord inneholder natrium
Hver ml av injeksjonsvæsken, oppløsning inneholder omtrent 0,118 mmol natrium (hvis styrken 10 mg/ml brukes) eller 0,082 mmol natrium (hvis styrken 20 mg/ml brukes). Dette må tas i betraktning av pasienter på en natriumkontrollert diett.
 
3. Hvordan du bruker Lidocaine Accord
Du vil få Lidocaine Accord av en lege. Det vil bli administrert som en injeksjon i en vene, en muskel, under huden eller i epiduralrommet nær ryggmargen.
Dosen legen gir deg avhenger av typen smertelindring du trenger. Den avhenger også av din kroppsstørrelse, alder, fysiske tilstand og delen av kroppen der legemidlet skal injiseres. Du vil få den minste mulige dosen som produserer den ønskede effekten.
Bruk av Lidocaine Accord hos barn og ungdom
Dosen skal reduseres hos barn og pasienter med nedsatt allmenntilstand.
Lidocaine Accord administreres normalt nær kroppsdelen som skal opereres.
Dersom du har fått for mye av Lidocaine Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Legen som behandler deg, har opplæring i å håndtere alvorlige bivirkninger fra å få for mye Lidocaine Accord.
De første tegnene på å ha fått for mye Lidocaine Accord er som regel følgende:
 • krampetrekninger
 • rastløshet
 • følelse av svimmelhet eller ørhet
 • kvalme
 • nummenhet eller kribling i leppene og rundt munnen
 • synsproblemer.
Kontakt lege eller sykepleier omgående hvis noe av dette skjer deg, eller du tror at du har fått for mye av Lidocaine Accord.
Mer alvorlige bivirkninger forbundet med å få for mye Lidocaine Accord kan forekomme, for eksempel balanse- og koordinasjonsforstyrrelser, hørselsendringer, eufori, forvirring, talevansker, blekhet, svetting, skjelving, krampetrekninger, effekter på hjertet og blodårene, besvimelse, koma og kortvarig pustestans (apné).
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Underrett lege eller sykepleier omgående hvis du opplever en alvorlig allergisk reaksjon (angioødem eller anafylaktisk sjokk). Tegnene kan inkludere plutselig utvikling av:
 • opphovning i ansikt, lepper, tunge eller svelg, hvilket kan føre til svelgevansker
 • kraftig eller plutselig opphovning i hender, føtter og ankler
 • pustevansker
 • kraftig kløe i huden (med hevede kuler)
 • feber
 • fall i blodtrykket.
Disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
Andre mulige bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • Lavt blodtrykk
 • Kvalme
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Prikking og stikking i armer og ben
 • Svimmelhet
 • Langsom puls
 • Høyt blodtrykk
 • Oppkast
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Krampetrekninger
 • Nummenhet i tungen eller kribling rundt munnen
 • Piping i ørene eller lydfølsomhet
 • Synsforstyrrelser
 • Besvimelse
 • Skjelvinger
 • Søvnighet
 • Svimmelhet
 • Øresus
 • Følelse av beruselse
 • Talevansker
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Overfølsomhetsreaksjoner, for eksempel elveblest (urtikaria), utslett, angioødem og, i alvorlige tilfeller, anafylaktisk sjokk
 • Endringer i fornemmelser eller muskelsvakhet (nevropati)
 • Betennelse i en membran som omgir ryggmargen (arachnoiditt), som kan medføre smerter i korsryggen eller smerter, nummenhet eller svakhet i bena
 • Dobbeltsyn
 • Uregelmessig eller stanset puls
 • Langsomt eller stanset åndedrett
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lidocaine Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ampullen/hetteglasset og etiketten på esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Kun til engangsbruk, brukes øyeblikkelig etter anbrudd, kast ubrukt innhold.
Bruk ikke legemidlet hvis du oppdager at innholdet er misfarget på noen måte. Injeksjonsvæsken, oppløsning skal ikke brukes hvis den inneholder partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lidocaine Accord
Virkestoff er lidokainhydroklorid.
Lidocaine Accord 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning: 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 10 mg lidokainhydroklorid.
Lidocaine Accord 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning: 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 20 mg lidokainhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Lidocaine Accord ser ut og innholdet i pakningen
Lidocaine Accord er en gjennomsiktig, fargeløs, steril injeksjonsvæske, oppløsning. Den er tilgjengelig i to styrker, 10 mg/ml og 20 mg/ml.
Lidocaine Accord 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i
Glassampuller:
5 × 2 ml, 10 × 2 ml, 20 × 2 ml
5 × 5 ml,10 × 5 ml, 20 × 5 ml
10 × 10 ml, 20 × 10 ml
Hetteglass:
1 × 20 ml
Lidocaine Accord 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i
Glasampuller:
5 × 2 ml,10 × 2 ml, 20 × 2 ml
5 × 5 ml,10 × 5 ml, 20 × 5 ml
5 × 10 ml,10 × 10 ml, 20 × 10 ml
Hetteglass:
1 × 20 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker:
Accord Healthcare Limited,
Sage house, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex HA1 4HF,
Storbritannia
Wessling Hungary Kft
Budapest, Fòti ùt 56,
1047, Ungarn
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.03.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Grunnet mangel på kompatibilitetsstudier må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.
Kun til engangsbruk, brukes omgående etter anbrudd, kast ubrukt innhold.
Bruk ikke legemidlet hvis du oppdager at innholdet er misfarget på noen måte. Injeksjonsvæsken, oppløsning skal ikke brukes hvis den inneholder partikler.
Administrasjonsmåte
Lidocaine Accord skal kun brukes av, eller under oppsyn av, leger med erfaring innen regionale anestesika og ferdigheter innen gjenopplivning. Gjenopplivningsutstyr skal være tilgjengelig når man administrerer lokalanestesika.
Se preparatomtalen for informasjon om dosering.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.