Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levonorgestrel Norfri 1,5 mg tabletter

levonorgestrel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levonorgestrel Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levonorgestrel Norfri
 3. Hvordan du bruker Levonorgestrel Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levonorgestrel Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Levonorgestrel Norfri er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Levonorgestrel Norfri er en nødprevensjon som kan brukes innen 72 timer (3 dager) etter ubeskyttet samleie eller hvis din normale prevensjonsmetode har sviktet.
Dette gjelder følgende situasjoner:
 • Det ble ikke brukt prevensjon under samleie.
 • Prevensjonen ble brukt feil, for eksempel hvis en kondom ble gjennomhullet, gled vekk eller ble brukt på feil måte, hvis et vaginalt eller cervikalt pessar ble forskjøvet, sprakk, ble brutt eller fjernet for tidlig eller ved mislykket avbrutt samleie (f.eks. sæd ble ejakulert i vagina eller på eksterne genitalia).
Levonorgestrel Norfri inneholder et syntetisk hormonlignende virkemiddel som kalles levonorgestrel. Det forhindrer ca. 84 % av forventede graviditeter når det brukes innen 72 timer etter ubeskyttet samleie. Det vil ikke forhindre graviditet hver gang, og er mer effektivt hvis det brukes så snart som mulig etter ubeskyttet samleie. Det er bedre å bruke det innen 12 timer enn å vente til den tredje dagen.
Levonorgestrel Norfri antas å virke ved å:
 • hindre eggstokkene i å frigi et egg.
 • hindre sæd i å befrukte et egg som allerede er frigitt
Levonorgestrel Norfri kan bare beskytte deg mot å bli gravid hvis det brukes innen 72 timer etter ubeskyttet samleie. Det fungerer ikke hvis du allerede er gravid. Hvis du har enda et nytt ubeskyttet samleie etter å ha tatt Levonorgestrel Norfri (også hvis det skjer innen samme menstruasjonssyklus), vil tabletten ikke ha noen preventiv effekt og du kan igjen risikere å bli gravid.
Levonorgestrel Norfri er ikke beregnet til bruk før første menstruasjon (menarke).
 
2. Hva du må vite før du bruker Levonorgestrel Norfri
Bruk ikke Levonorgestrel Norfri
 • dersom du er allergisk overfor levonorgestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Hvis noen av følgende gjelder deg, må du forhøre deg med lege før du tar Levonorgestrel Norfri, siden nødprevensjon kanskje er uegnet for deg. Legen kan foreskrive en annen type nødprevensjon til deg.
 • Hvis du er gravid eller har mistanke om at du er gravid. Dette legemidlet fungerer ikke hvis du allerede er gravid. Hvis du allerede er gravid, kan ikke Levonorgestrel Norfri avbryte graviditeten, Levonorgestrel Norfri er således ingen "abortpille".
Du kan allerede være gravid hvis:
 • menstruasjonen din er over 5 dager forsinket eller du har opplevd unormal blødning når du venter din neste menstruasjon
 • du har hatt ubeskyttet samleie for over 72 timer siden, og etter din siste menstruasjon
Bruk av Levonorgestrel Norfri anbefales ikke hvis:
 • du har en sykdom i tynntarmen (f.eks. Crohns sykdom) som hemmer absorpsjonen av legemidlet
 • du har alvorlige leverproblemer
 • du tidligere har opplevd ektopisk graviditet (når fosteret vokser utenfor livmoren)
 • du har hatt salpingitt (betente eggledere)
En tidligere ektopisk graviditet eller betente eggledere øker risikoen for en ny ektopisk graviditet.
Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie. Det er mulig at Levonorgestrel Norfri kan være mindre effektiv med økende kroppsvekt eller kroppsmasseindeks (BMI), men disse dataene er begrensende og ikke entydige. Derfor anbefales Levonorgestrel Norfri fortsatt til alle kvinner uansett vekt eller BMI.
Kontakt helsepersonell hvis du er bekymret for eventuelle problemer i forbindelse med inntak av nødprevensjon.
Hvor ofte kan du bruke Levonorgestrel Norfri
Du skal kun bruke Levonorgestrel Norfri i nødtilfeller, og ikke som en regelmessig prevensjonsmetode. Hvis Levonorgestrel Norfri brukes mer enn én gang i en menstruasjonssyklus, er det mindre pålitelig og vil mer trolig forstyrre din menstruasjonssyklus.
Levonorgestrel Norfri virker ikke like godt som regelmessige prevensjonsmetoder. Legen, sykepleieren eller helsestasjonen kan fortelle deg om de langsiktige prevensjonsmetodene som er mer effektive når det gjelder å forhindre graviditet.
Hvis du er bekymret over seksuelt overførbare sykdommer
Hvis du ikke brukte en kondom (eller denne revnet eller gled av) under samleiet, er det en mulighet for at du har pådratt deg en seksuelt overførbar sykdom eller HIV-virus.
Dette legemidlet beskytter deg ikke mot seksuelt overførbare sykdommer, det er bare kondom som gjør det. Kontakt legen din, sykepleier, helsestasjon eller apotek hvis du bekymrer deg over dette.
Barn og ungdom
Levonorgestrel Norfri er ikke beregnet til bruk før første menstruasjon (menarke).
Andre legemidler og Levonorgestrel Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert legemidler som du får kjøpt uten resept eller naturlegemidler.
Enkelte legemidler kan hindre Levonorgestrel Norfri fra å virke effektivt. Hvis du har brukt noen av legemidlene nedenfor i løpet av de siste 4 ukene kan det hende at Levonorgestrel Norfri er mindre passende for deg. Legen din kan forskrive en annen type (ikke-hormonell) nødprevensjon, dvs. en kobberspiral. Hvis dette ikke er et alternativ for deg, eller du ikke kan få en avtale hos legen din umiddelbart, kan du ta en dobbelt dose med Levonorgestrel Norfri:
 • barbiturater og andre legemidler som brukes til å behandle epilepsi (for eksempel primidon, fenytoin og karbamazepin)
 • legemidler som brukes til å behandle tuberkulose (for eksempel rifampicin, rifabutin)
 • legemidler til behandling av HIV (ritonavir, efavirenz)
 • et legemiddel som brukes til å behandle soppinfeksjoner (griseofulvin)
 • plantebaserte legemidler som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)
Snakk med apotek eller lege hvis du trenger ytterligere råd om riktig dose for deg.
Rådfør deg med legen din så snart som mulig etter at du har tatt tablettene for ytterligere råd om en pålitelig form for vanlig prevensjon og for å utelukke graviditet. (Se også pkt. 3 ”Hvordan du bruker Levonorgestrel Norfri” for ytterligere råd).
Levonorgestrel Norfri kan også påvirke hvor godt andre legemidler virker
 • et legemiddel som heter ciklosporin (undertrykker immunsystemet)
Graviditet, amming og fertilitet
Du skal ikke bruke dette legemidlet hvis du allerede er gravid. Hvis du blir gravid selv etter bruk av dette legemidlet, er det viktig at du oppsøker lege. Det finnes ingen bevis på at Levonorgestrel Norfri skader et foster som utvikles i livmoren hvis Levonorgestrel Norfri brukes som beskrevet. Legen kan likevel ønske å kontrollere at graviditeten ikke er ektopisk (der fosteret utvikles utenfor livmoren). Dette er spesielt viktig hvis du får sterke magesmerter etter bruk av Levonorgestrel Norfri eller du tidligere har hatt ektopisk graviditet, kirurgi på egglederne eller betennelsessykdom i bekkenet.
Virkestoffet i dette legemidlet utskilles i brystmelken. Det anbefales derfor at du tar tabletten rett etter amming og unngår amming i minst 8 timer etter administrasjon av levonorgestrel og deretter tømmer med brystpumpe i 8 timer etter inntak av Levonorgestrel Norfri. På denne måten tar du tabletten i god tid før neste mating og reduserer mengden virkestoff som barnet kan få i seg via brystmelken.
Levonorgestrel Norfri øker muligheten for menstrasjonsforstyrrelser som noen ganger kan føre til tidligere eller senere eggløsning, og endret fertilitetsdato. Selv om det ikke foreligger fertilitetsdata ved langvarig bruk, forventes det en rask gjenopprettelse av fertiliteten etter behandling med Levonorgestrel Norfri og regelmessig prevensjon bør derfor fortsettes eller påbegynnes så snart som mulig etter bruk av Levonorgestrel Norfri.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at tabletten med Levonorgestrel Norfri vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du føler deg trett eller svimmel, må du imidlertid ikke kjøre eller bruke maskiner.
Levonorgestrel Norfri inneholder laktose
Ved intoleranse overfor melkesukker (laktose) bør det tas i betraktning at hver Levonorgestrel Norfri-tablett også inneholder 142,5 mg laktosemonohydrat.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Levonorgestrel Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Ta tabletten så raskt som mulig, helst innen 12 timer, og ikke senere enn 72 timer (3 dager) etter at du har hatt ubeskyttet sex. Levonorgestrel Norfri kan tas når som helst i menstrusjonssyklusen forutsatt at du ikke allerede er gravid eller tror du kan være gravid. Ikke vent med å ta tabletten. Tabletten virker bedre jo tidligere du tar den etter det ubeskyttede samleiet. Tabletten kan bare forebygge graviditet hvis du tar den innen 72 timer etter ubeskyttet sex..
 • Hvis du bruker et av de legemidlene som kan hindre at Levonorgestrel Norfri virker ordentlig (se avsnittet over "Andre legemidler og Levonorgestrel Norfri ") eller hvis du har brukt et av disse legemidlene i de siste 4 ukene, kan det hende at Levonorgestrel Norfri er mindre effektivt for deg. Legen din kan forskrive en annen type (ikke- hormonell) nødprevensjon, dvs. en kobberspiral. Hvis dette ikke er et alternativ for deg eller du ikke kan få en avtale hos legen din umiddelbart, kan du ta en dobbel dose av Levonorgestrel Norfri (dvs. 2 tabletter tas sammen på samme tid).
 • Hvis du allerede bruker en vanlig prevensjonsmetode som p-piller, kan du fortsette å ta disse på dine faste tider.
Hvis du har enda et ubeskyttet samleie etter bruk av Levonorgestrel Norfri (også innen samme menstruasjonssyklus), vil ikke tabletten ha den samme preventive effekten, og du vil igjen risikere å bli gravid.
Dersom du kaster opp
Dersom du kaster opp innen tre timer etter at du tok tabletten, må du umiddelbart ta en ny tablett.
Etter bruk av Levonorgestrel Norfri
Hvis du vil ha samleie etter bruk av Levonorgestrel Norfri, og du ikke bruker p-piller, bør du bruke kondom eller pessar i tillegg til sæddrepende middel til neste menstrusjonsperiode starter. Du bør gjøre dette siden Levonorgestrel Norfri ikke virker hvis du har ubeskyttet samleie igjen før neste menstruasjon.
Ca 3 uker etter bruk av Levonorgestrel Norfri, anbefales du å avtale et møte med legen din for å kontrollere at Levonorgestrel Norfri fungerte. Hvis menstruasjonen din er mer enn 5 dager forsinket eller er unormalt lett eller kraftig, må du oppsøke lege så snart som mulig. Hvis du blir gravid selv etter bruk av dette legemidlet, er det viktig at du oppsøker lege.
Legen kan også fortelle deg om mer langsiktige prevensjonsmetoder som er mer effektive når det gjelder å forhindre graviditet.
Hvis du fortsetter å bruke regelmessig hormonell prevensjon, f.eks. p-pillen, og du ikke blør i den pillefrie perioden, må du kontakte lege for å kontrollere at du ikke er gravid.
Din neste menstruasjon etter bruk av Levonorgestrel Norfri
Etter bruk av Levonorgestrel Norfri vil menstruasjonen din vanligvis være normal og starte på den normale dagen, men den kan være et par dager for tidlig eller for sen. Hvis menstruasjonen starter over 5 dager for sent, blødningen er "unormal" eller du har mistanke om at du er gravid, må du ta en graviditetstest.
Dersom du tar for mye av Levonorgestrel Norfri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Selv om det ikke foreligger rapporter om alvorlige skadelige effekter fra å ta for mange tabletter på en gang, kan du bli kvalm, kaste opp eller få vaginal blødning. Du bør rådføre deg med apotek, lege, sykepleier eller helsestasjon, spesielt hvis du har kastet opp, siden dette kan gjøre at tabletten ikke virker skikkelig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer):
 • Kvalme
 • Du kan ha noe uregelmessig blødning frem til din neste menstruasjon
 • Du kan ha smerter i nedre mageregion
 • Tretthet
 • Hodepine
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer):
 • Brekninger (oppkast). Hvis du føler deg kvalm, les avsnittet "Dersom du kaster opp".
 • Menstruasjonen din kan være annerledes. De fleste kvinner får en normal menstruasjon på normalt tidspunkt, men noen kan få menstruasjonen senere eller tidligere enn normalt. Du kan ha noe uregelmessig blødning eller "spotting" frem til din neste menstruasjon. Hvis menstruasjonen din er mer enn 5 dager forsinket eller er unormalt lett eller kraftig, må du oppsøke lege så snart som mulig.
 • Du kan ha ømme bryster, diaré eller føle deg svimmel etter bruk av dette legemidlet.
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer):
 • Utslett, elveblest, kløe, opphovning i ansiktet, bekkensmerter, smertefull menstruasjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Levonorgestrel Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Levonorgestrel Norfri etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Levonorgestrel Norfri
Virkestoff er levonorgestrel. Hver tablett inneholder 1,5 gram levonorgestrel.
Andre innholdsstoffer er
Mikrokrystallinsk cellulose
Laktosemonohydrat
Poloksamer 188
Krysskarmellosenatrium
Magnesiumstearat.
Hvordan Levonorgestrel Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Rund og hvit tablett, med diameter på ca. 6 mm og merket "C" trykt på den ene siden og "1" på den andre siden.
Pakning: én tablett i PVC/aluminiumsblister og pappeske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
Laboratorios León Farma S.A.
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera
24008- Leon, Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.