Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Leukeran 2 mg tabletter

klorambucil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Leukeran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Leukeran
 3. Hvordan du bruker Leukeran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Leukeran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Leukeran er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Leukeran inneholder et virkestoff som heter klorambucil og tilhører en gruppe legemidler som kalles cytostatika (kalles også kjemoterapi).
Dette legemidlet brukes til behandling av visse krefttyper som påvirker blodet og lymfesystemet hos mennesker.
Legen din kan forklare deg hvordan Leukeran kan hjelpe i din spesielle situasjon.
Leukeran brukes hos pasienter med:
 • Lymfomer. Dette er krefttyper som dannes i celler i lymfesystemet.
 • Kronisk lymfatisk leukemi. En type blodkreft hvor benmargen produserer et stort antall unormale hvite blodceller.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Leukeran
Bruk ikke Leukeran:
 • dersom du er allergisk overfor klorambucil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du er usikker, må du rådføre deg med lege før du tar Leukeran.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker dette legemidlet dersom:
 • du er en mulig kandidat til benmargstransplantasjon (autolog stamcelletransplantasjon) da langtidsbruk av Leukeran kan redusere antallet av stamceller.
 • du har fått strålebehandling eller kjemoterapi, nå eller nylig.
 • du har en leversykdom.
 • du har en nyresykdom, har et regime med høydosebehandling (puls-doser) eller noen gang har hatt en anfall eller kramper. Hvis du noen gang har hatt anfall eller kramper, kan du ha større risiko for å få anfall eller kramper hvis du bruker Leukeran.
 • det er mulig at bruken av Leukeran, særlig langtidsbruk, kan øke risikoen for å utvikle en sekundær blodkreft. I mange tilfeller har pasienter som utvikler dette også fått en annen type kjemoterapi eller en form for strålebehandling. Symptomer på en sekundær blodkreft kan omfatte tretthet, feber, infeksjon og blåmerker. Informer legen dun så fort som mulig dersom du får noen av disse symptomene (se avsnitt 4).
Andre legemidler og Leukeran:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler. Informer legen din hvis du bruker eller nylig har brukt noen av følgende legemidler:
 • Vaksiner. Enkelte typer vaksiner bør ikke brukes sammen med Leukeran.
 • Fludarabin, pentostatin eller kladribin, som er legemidler brukt til behandling av visse typer blodkreft, kan forandre effekten av Leukeran.
Inntak av Leukeran sammen med mat og drikke:
Leukeran skal tas på tom mage. Se avsnitt 3.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Leukeran kan være fosterskadelig. Leukeran skal bare brukes under graviditet dersom legen din mener det er nødvendig. Effektiv prevensjon må brukes for å unngå graviditet når du eller din partner blir behandlet med Leukeran.
Leukeran skal ikke brukes under amming.
Leukeran kan påvirke eggstokkene og sæden, og det kan forårsake infertilitet (manglende evne til å få barn).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Leukeran tabletter inneholder laktose
Leukeran tabletter inneholder laktose, en sukkertype. Hvis legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper skal du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Leukeran
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen din hvis du er usikker.
Dosen tilpasses individuelt av lege og blir beregnet i forhold til kroppsvekt og hvilken type sykdom som behandles.
Vanlig dose er 0,1-0,2 mg/kg kroppsvekt daglig i 3-6 uker. Brukes kun under sykehuskontroll.
Leukeran administreres oralt og skal tas daglig på tom mage (minst én time før måltid eller tre timer etter måltid).
Tablettene skal svelges hele med et glass vann.
Tablettene må ikke deles, knuses eller tygges.
Dosen med Leukeran er avhengig av sykdomstilstanden din (se avsnitt 1).
 • Legen din kan endre dosen under behandlingen, avhengig av hva som er nødvendig for deg. Legemiddeldosen kan noen ganger endres hvis du er en eldre person eller hvis du har leverproblemer. Nyre- og leverfunksjonen din kan bli overvåket under behandlingen hvis du er en eldre person.
 • Mens du er i behandling med Leukeran kan legen din ta regelmessige blodprøver for å kontrollere antallet blodceller, og som en følge av det kan dosen din bli endret.
Dersom du tar for mye av Leukeran:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Pass på at du tar med deg pakningen til tablettene, selv om det ikke er noen tabletter igjen.
Dersom du har glemt å ta Leukeran:
Informer legen din. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Leukeran
Du må ikke avbryte behandlingen med Leukeran uten å rådføre deg med legen din først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege omgående dersom du opplever noen av følgende symptomer:
 • alle uventede blåmerker eller blødninger, da det kan bety at det produseres for få blodceller av en viss type,
 • dersom du plutselig føler deg uvel (selv med en normal kroppstemperatur),
 • dersom du føler deg ekstremt trett,
 • dersom du merker nummenhet eller svakhet i musklene,
 • dersom du opplever utslett og/eller blemmer på huden, sår hals eller såre øyne og har en høy kroppstemperatur.
Svært vanlige (påvirker flere enn 1 av 10 personer)
 • redusert nivå av blodceller og blodplater i blodet
Vanlige (påvirker færre enn 1 av 10 personer)
 • sekundær blodkreft (akutte sekundære hematologiske maligniteter)
 • redusert nivå av røde blodceller (anemi), som gjør at du føler deg trett, svak og andpusten,
 • kvalme, brekninger, diaré og munnsår.
Mindre vanlige (påvirker færre enn 1 av 100 personer)
 • utslett
Sjeldne (påvirker færre enn 1 av 1 000 personer)
 • allergiske reaksjoner som kuler under huden, elveblest (urtikaria) og kløende hevelser i huden, av og til i munnhulen (angionevrotisk ødem). Stevens-Johnson syndrom (tilstand med feber, nedsatt almenntilstand og sårdannelser på overgangen mellom hud og slimhinner), toksisk epidermal nekrolyse (tilstand med alvorlig skade på huden, som løsner og faller av),
 • krampeanfall,
 • leverskade (hepatotoksisitet),
 • gulfarging av det hvite i øynene eller huden (gulsott),
 • feber.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 1 000 personer)
 • irreversibel benmargssvikt – benmargen slutter å produsere blodceller,
 • spasmeliknende muskelrykninger (myokloni),
 • en tilstand som påvirker nervene og føre til svekket føleevne og bevegelsesevne (perifer nevropati),
 • arrdannelse og fortykkelse av lungevev med kortpustethet (lungesykdom)
 • betennelse i urinblæren (cystitt).
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • bortfall av menstruasjon (amenoré)
 • fravær av sæd i spermien (azoospermi)
Bivirkninger som kan forekomme hos barn
Vanlige (påvirker færre enn 1 av 10 personer)
 • krampeananfall hos barn med et nyreproblem som kalles nefrotisk syndrom (tilstand som fører til høyt innhold av protein i urinen),
Sjeldne (påvirker færre enn 1 av 1 000 personer)
 • krampeanfall
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Leukeran
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen som måned/år. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Leukeran
 • Virkestoff er: klorambucil. Hver Leukeran tablett inneholder 2 mg klorambucil.
 • Andre innholdsstoffer er: I tablettkjernen: Laktose (vannfri 68 mg), mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika, stearinsyre. I drasjélaget: Hypromellose, makrogol, titandioksid (E171, fargestoff), gult og rødt jernoksid (E172, fargestoff).
Hvordan Leukeran ser ut og innholdet i pakningen
Leukeran tabletter 2 mg er brune, bikonvekse, runde, filmdrasjerte tabletter, merket ”GX EG3” på den ene siden og ”L” på den andre siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland
Tel: +47 21 984 376
Tilvirker
Excella GmbH & Co. KGNürnberger Strasse 12
90537 Feucht
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 02.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, manglende mens, fravær av mens): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kronisk lymfatisk leukemi (kll): (KLL: kronisk lymfatisk leukemi) KLL er en form for blodkreft. Sykdommen er mindre alvorlig enn de akutte leukemiene, og behandlingen startes ikke før det oppstår symptomer. De vanligste symptomene er anemi/blodmangel (med tretthet og økt infeksjonstendens), forstørret milt og hovne lymfeknuter. Behandlingen består av kjemoterapi, kortison og noen ganger fjerning av milten.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.