Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Letrozol Orifarm 2,5 mg tablett, filmdrasjert

letrozol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Letrozol Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Letrozol Orifarm
 3. Hvordan du bruker Letrozol Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Letrozol Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Letrozol Orifarm er og hva det brukes motHva Letrozol Orifarm er og hvordan det virker
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Letrozol Orifarm inneholder et aktivt stoff som kalles letrozol. Det tilhører en legemiddelgruppe som kalles aromatasehemmere. Det er en hormonell (eller ”endokrin”) brystkreftbehandling. Vekst av brystkreft stimuleres ofte av østrogener, som er kvinnelige kjønnshormoner. Letrozol Orifarm reduserer mengden østrogen ved å blokkere et enzym (”aromatase”) som er involvert i produksjon av østrogener og derfor kan blokkere den veksten av brystkreften som trenger østrogener for å vokse. Som følge av dette vokser tumorcellene saktere eller stopper å vokse og/eller spre seg til andre deler av kroppen.
Hva Letrozol Orifarm brukes mot
Letrozol Orifarm brukes for å behandle brystkreft hos kvinner som har gjennomgått menopause, dvs. sluttet å menstruere.
Det brukes for å forhindre at brystkreft kommer tilbake. Det kan brukes som en første behandling før brystkreftoperasjon dersom operasjon ikke er et alternativ, eller det kan brukes som første behandling etter brystoperasjonen eller etter fem års behandling med tamoksifen. Letrozol Orifarm kan også brukes for å forhindre spredning av brystsvulstene til andre deler av kroppen hos pasienter med avansert brystkreft.
Hvis du har spørsmål om hvordan Letrozol Orifarm virker eller hvorfor du får dette legemidlet, spør legen din eller på apoteket.
 
2. Hva du må vite før du bruker Letrozol Orifarm
Bruk ikke Letrozol Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor letrozol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette
 • legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har menstruasjonssyklus, dvs. dersom du ikke har passert overgangsalderen,
 • dersom du er gravid,
 • dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Letrozol Orifarm
 • hvis du har en alvorlig nyresykdom,
 • hvis du har en alvorlig leversykdom,
 • hvis du har hatt benskjørhet eller benbrudd (se også ”Oppfølging under Letrozol Orifarm- behandlingen” under pkt. 3).
Letrozol kan forårsake senebetennelse eller seneskader (se seksjon 4). Ved tegn på smerte eller hevelse i sener – hvil det smertefulle området og kontakt legen din.
Eldre (65 år eller eldre)
Personer på 65 år eller eldre kan bruke samme dose av denne medisinen som andre voksne.
Barn og ungdom (under 18 år)
Barn og ungdom bør ikke bruke dette legemidlet.
Andre legemidler og Letrozol Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du skal kun ta Letrozol Orifarm dersom du har passert overgangsalderen. Legen din skal snakke med deg om bruk av effektiv prevensjon siden du fortsatt kan bli gravid under behandling med Letrozol Orifarm.
 • Du må ikke ta Letrozol Orifarm dersom du er gravid eller ammer fordi det kan skade barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom du føler deg svimmel, trett, søvnig eller generelt uvel skal du ikke kjøre eller bruke maskiner eller verktøy før du føler deg normal igjen.
Letrozol Orifarm inneholder laktose
Letrozol Orifarm inneholder laktose (melkesukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Letrozol Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er en tablett Letrozol Orifarm en gang daglig. Dersom du tar Letrozol Orifarm til samme tidspunkt hver dag vil det bli lettere for deg å huske å ta tabletten.
Tabletten kan tas med eller uten mat og skal svelges hele med et glass vann eller annen væske.
Hvor lenge skal du ta Letrozol Orifarm
Fortsett å ta Letrozol Orifarm hver dag så lenge legen din sier det. Du kan behøve å ta det i flere måneder eller til og med år. Snakk med legen din dersom du lurer på hvor lenge du skal ta Letrozol Orifarm.
Oppfølging under Letrozol Orifarm-behandling
Du bør bare ta dette legemidlet under nøye medisinsk oppfølging. Legen din vil undersøke tilstanden din regelmessig for å sjekke om behandlingen har riktig effekt.
Letrozol Orifarm kan forårsake porøse eller svake bein (beinskjørhet) på grunn av reduksjon av mengden østrogen i kroppen din. Legen din kan bestemme at du må få utført en måling av beintetthet (en metode for å sjekke osteoporose) før, under eller etter behandling.
Dersom du tar for mye av Letrozol Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har fått i deg for mye Letrozol Orifarm, eller hvis noen andre ved uhell har tatt tablettene dine, rådfør deg med lege eller sykehus med en gang. Vis dem pakningen med tabletter. Medisinsk behandling kan være nødvendig.
Hvis du har glemt å ta Letrozol Orifarm
 • Dersom det er like før tid for neste dose (dvs. innen 2 eller 3 timer) skal du hoppe over den glemte dosen og ta neste dose til planlagt tid.
 • Ellers skal du ta dosen så snart du husker det og deretter ta den neste dosen til normal tid.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Letrozol Orifarm
Du må ikke slutte å ta Letrozol Orifarm hvis ikke legen din sier at du skal gjøre det. Se også avsnittet ”Hvor lenge skal du ta Letrozol Orifarm” over.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De fleste bivirkningene er milde til moderate og vil vanligvis forsvinne etter noen få dager eller få uker av behandlingen.
Noen av disse bivirkningene, for eksempel hetetokter, håravfall eller vaginal blødning kan være en følge av østrogenmangelen i kroppen din.
Du må ikke bli urolig på grunn av denne listen med mulige bivirkninger. Det er ikke sikkert du vil oppleve noen av dem.
Noen bivirkninger kan være alvorlige:
Sjeldne eller mindre vanlige bivirkninger (dvs. at de kan påvirke mellom 1 og 10 av 1000 pasienter):
 • Svakhet, lammelse eller følelsesløshet i en hvilken som helst del av kroppen (spesielt armer eller ben), tap av koordinasjon, kvalme eller problemer med å snakke eller puste (symptomer på en hjernesykdom, dvs. slag).
 • Plutselig trykkende brystsmerte (tegn på en hjertesykdom).
 • Åndenød, brystsmerter, besvimelse, rask puls, blåaktig misfarging av huden eller plutselige smerter i armer eller ben eller føtter (symptomer på en blodpropp).
 • Hevelse og rødhet langs et blodkar, som er svært ømt og eventuelt smertefullt ved berøring.
 • Alvorlig feber, frysninger eller munnsår på grunn av infeksjoner (mangel på hvite blodceller).
 • Alvorlig vedvarende tåkesyn.
Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Du bør også informere legen din umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer under behandling med Letrozol Orifarm:
 • Opphovning hovedsakelig av ansikt og hals (symptomer på allergisk reaksjon).
 • Gulfarge i huden og øynene, kvalme, manglende matlyst, mørk urin (symptomer på hepatitt).
 • Utslett, rød hud, blemmer på leppene, øynene eller munnen, hudavskalling, feber (symptomer på hudlidelse).
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter).
 • Hetetokter.
 • Økt kolesterolnivå (hyperkolesterolemi).
 • Tretthet.
 • Økt svetting.
 • Skjelett- og leddsmerter (artralgi).
Informer legen din dersom noen av disse påvirker deg i stor grad.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter.
 • Utslett.
 • Hodepine.
 • Svimmelhet.
 • Utilpassethet (generell følelse av å være uvel).
 • Mage- og tarmsykdommer, slik som kvalme, oppkast, fordøyelsesbesvær, forstoppelse, diaré.
 • Økt eller redusert apetitt.
 • Muskelsmerter.
 • Mer porøst eller ødelagt skjelett (benskjørhet) som av og til medfører beinbrudd (se også ”Oppfølging under Letrozol Orifarm-behandlingen” under pkt. 3).
 • Hevelse i armer, hender, føtter, ankler (ødemer).
 • Depresjon.
 • Vektøkning.
 • Håravfall.
 • Økt blodtrykk (hypertensjon).
 • Magesmerter.
 • Tørr hud.
 • Vaginalblødning.
 • Palpitasjoner, rask hjerterytme.
 • Leddstivhet (artritt).
 • Brystsmerter.
Informer legen din dersom noen av disse påvirker deg i stor grad.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter).
 • Nevrologiske sykdommer, slik som angst, nervøsitet, irritabilitet, sløvhet, hukommelsesproblemer, søvnighet, søvnløshet
 • Svekket sanseopplevelse, særlig berøringssansen.
 • Øyesykdommer, slik som tåkesyn, irritasjon.
 • Hudsykdommer, slik som kløe (urtikaria).
 • Vaginal utflod eller tørrhet.
 • Feber.
 • Tørste, smaksforstyrrelser, munntørrhet.
 • Tørre slimhinner.
 • Vektreduksjon.
 • Urinveisinfeksjon, hyppigere vannlating.
 • Hoste.
 • Forhøyet nivå av leverenzymer.
 • Gulfarging av huden og øynene.
 • Høye blodnivåer av bilirubin (et nedbrytningsprodukt av røde blodceller).
 • Betennelse i en sene eller senebetennelse (bindevev som binder muskler til skjelett).
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter).
 • Seneruptur (avrivning av en sene, som er bindevev som binder muskler til skjelett).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Letrozol Orifarm
Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Letrozol Orifarm etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager pakninger som er skadet eller synes å være klusset med.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Letrozol Orifarm
 • Virkestoff er letrozol. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg letrozol.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, hypromellose 5 cp, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat (type A), vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, makrogol 4000, talkum, titandioksid (E171) og gult jerndioksid (E172).
Hvordan Letrozol Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Letrozol Orifarm er gule, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakning av PVC/PE/PVdC – aluminium: 28, 30, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Norge: Letrozol Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

østrogenmangel: Mangel på kvinnelig kjønnshormon. Østrogennivået faller når kvinnen kommer i overgangsalderen.