Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lansoprazol Medical Valley 15 mg enterokapsler, harde

Lansoprazol Medical Valley 30 mg enterokapsler, harde

lansoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lansoprazol Medical Valley er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Medical Valley
 3. Hvordan du bruker Lansoprazol Medical Valley
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Medical Valley
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lansoprazol Medical Valley er, og hva det brukes mot
Virkestoffet i Lansoprazol Medical Valley er lansoprazol, som er en protonpumpehemmer. Protonpumpehemmere reduserer mengden syre som lages i magesekken.
Legen din kan forskrive Lansoprazol Medical Valley for følgende tilstander:
 • Behandling av sår i tolvfingertarmen og magesekken
 • Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt)
 • Forebyggende mot refluksøsofagitt
 • Behandling av halsbrann og sure oppstøt
 • Behandling av infeksjoner forårsaket av bakterien Helicobacter pylori gitt i kombinasjon med antibiotika
 • Behandling eller forebygging av sår i tolvfingertarmen eller magesekken hos pasienter som må ha behandling med NSAID (NSAID brukes i behandling av smerte eller betennelse)
 • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet Lansoprazol Medical Valley til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Medical Valley
Bruk ikke Lansoprazol Medical Valley:
 • dersom du er allergisk overfor lansoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker en medisin som inneholder virkestoffet atazanavir (som brukes til behandling av HIV).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lansoprazol Medical Valley dersom:
 • du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Lansoprazol Medical Valley som reduserer magesyre.
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Lansoprazol Medical Valley. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Si ifra til legen din dersom du har alvorlig leversykdom. Det kan hende legen må justere dosen din.
For å stille diagnosen din og/eller utelukke ondartet sykdom, kan legen din utføre eller allerede ha utført en undersøkelse som kalles endoskopi.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du får diaré under behandling med Lansoprazol Medical Valley, ettersom bruk av Lansoprazol Medical Valley er assosiert med en liten økning i infeksiøs diaré.
Dersom legen har gitt deg Lansoprazol Medical Valley i tillegg til andre medisiner for behandling av Helicobacter pylori-infeksjon (antibiotika) eller sammen med betennelsesdempende medisiner for behandling av smerter eller reumatisme, les også pakningsvedleggene for disse medisinene nøye.
Å ta protonpumpehemmere som Lansoprazol Medical Valley, særlig i løpet av en periode på over ett år, kan gi en svak økning i risikoen for brudd i hofte, håndledd eller ryggrad. Informér din lege om du lider av benskjørhet eller om du tar corticosteroider (som kan øke risikoen for benskjørhet).
Hvis du bruker Lansoprazol Medical Valley over lengre tid (mer enn 1 år), vil legen din antagelig undersøke deg regelmessig. Du bør informere legen din om ethvert nytt og uvanlig symptom og enhver ny utvikling av tilstanden din hver gang du treffer legen.
Barn
Lansoprazol Medical Valley skal ikke brukes av barn.
Bruk av andre legemidler sammen med Lansoprazol Medical Valley
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller har tenkt å ta andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Spesielt må du fortelle legen din om du bruker medisiner som inneholder et av de følgende virkestoffene, siden Lansoprazol Medical Valley kan påvirke virkningen av disse medisinene:
 • ketokonazol, itrakonazol og rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner)
 • digoksin (brukes til behandling av hjerteproblemer)
 • teofyllin (brukes til behandling av astma)
 • takrolimus (brukes til forebygging av avstøtning ved transplantasjon)
 • fluvoksamin (brukes til behandling av depresjon og andre psykiske lidelser)
 • antacida (brukes til behandling av halsbrann eller sure oppstøt)
 • sukralfat (brukes til å behandle magesår)
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av mild depresjon)
Inntak av Lansoprazol Medical Valley sammen med mat og drikke
For å oppnå best mulig resultat av medisinen din, bør du ta Lansoprazol Medical Valley minst 30 minutter før mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bivirkninger som svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser kan enkelte ganger oppstå hos pasienter som bruker Lansoprazol Medical Valley. Hvis du opplever slike bivirkninger, bør du utvise forsiktighet fordi reaksjonsevnen din kan være svekket.
Du er selv ansvarlig for å avgjøre om du er i stand til å kjøre bil eller utføre andre oppgaver som krever økt konsentrasjon. Virkninger eller bivirkninger av legemidler er en faktor som kan redusere din evne til å utføre slike ting på en trygg måte. Beskrivelse av slike effekter finnes i et annet avsnitt. Les all informasjon i dette pakningsvedlegget for veiledning.
Snakk med legen din eller en farmasøyt dersom du er usikker på noe.
Lansoprazol Medical Valley inneholder sukrose
Lansoprazol Medical Valley inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lansoprazol Medical Valley
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg kapselen hel sammen med et glass vann. Hvis du har problemer med å svelge kapslene, kan legen din komme med råd til alternative måter å ta medisinen din på. Du må ikke knuse eller tygge kapslene eller innholdet inni kapslene, for dette vil føre til at de ikke får den ønskede effekten.
Hvis du tar Lansoprazol Medical Valley én gang daglig, skal du prøve å ta kapslene til samme tid hver dag. Effekten blir best hvis du tar Lansoprazol Medical Valley om morgenen rett etter at du har stått opp.
Hvis du tar Lansoprazol Medical Valley to ganger daglig, bør du ta den første dosen om morgenen og den andre om kvelden.
Dosen Lansoprazol Medical Valley avhenger av tilstanden din. Den vanlige dosen Lansoprazol Medical Valley for voksne er angitt nedenfor. Legen din vil noen ganger forskrive en annen dose til deg og informere deg om hvor lenge behandlingen skal vare.
Behandling for halsbrann og sure oppstøt: Anbefalt dose er én 15 mg eller 30 mg kapsel hver dag i 4 uker. Hvis symptomene vedvarer, bør du informere legen din. Hvis symptomene dine ikke er bedret i løpet av 4 uker, ta kontakt med legen din.
Behandling av sår i tolvfingertarm: Anbefalt dose er én 30 mg kapsel hver dag i 2 uker.
Behandling av sår i magesekk: Anbefalt dose er én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt): Anbefalt dose er én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Langvarig forebygging mot refluksøsofagitt: Anbefalt dose er én 15 mg kapsel hver dag. Legen din kan justere dosen din til én 30 mg kapsel hver dag.
Behandling av infeksjoner med Helicobacter pylori: Anbefalt dose er én 30 mg kapsel i kombinasjon med to forskjellige antibiotika om morgenen og én 30 mg kapsel i kombinasjon med to forskjellige antibiotika om kvelden. Behandlingen er vanligvis hver dag i 7 dager.
De anbefalte kombinasjoner med antibiotika er:
 • 30 mg Lansoprazol Medical Valley sammen med 250-500 mg klaritromycin og 1000 mg amoksicillin.
 • 30 mg Lansoprazol Medical Valley sammen med 250 mg klaritromycin og 400-500 mg metronidazol.
Hvis du får behandling mot infeksjon fordi du har et magesår, er det lite sannsynlig at du vil få såret tilbake dersom behandlingen av infeksjonen er vellykket. For at medisinen skal få den beste mulighet til å virke, ta den til riktig tid og ikke glem en dose.
Behandling av sår i tolvfingertarm eller magesekk hos pasienter som må ha behandling med NSAID: Én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Forebygging av sår i tynntarm eller magesekk hos pasienter som må ha behandling med NSAID:
Én 15 mg kapsel hver dag. Legen din kan justere dosen til én 30 mg kapsel hver dag.
Zollinger-Ellisons syndrom: Anbefalt dose er to 30 mg kapsler hver dag til å begynne med, deretter vil legen vurdere hvilken dose som er optimal for deg ut ifra effekten Lansoprazol Medical Valley har.
Bruk av Lansoprazol Medical Valley hos barn
Lansoprazol Medical Valley skal ikke gis til barn.
Dersom du tar for mye av Lansoprazol Medical Valley
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lansoprazol Medical Valley
Hvis du glemmer å ta en dose Lansoprazol Medical Valley, må du ta den så fort du kommer på det, med mindre det nesten er tid for din neste dose. Dersom dette skjer, skal du hoppe over den glemte dosen og ta den neste kapselen som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lansoprazol Medical Valley
Stopp ikke behandlingen selv om symptomene dine har blitt bedre. Tilstanden din er kanskje ikke ferdig behandlet og kan komme tilbake dersom du ikke fullfører behandlingen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får dem. Følgende bivirkninger er vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter):
 • hodepine, svimmelhet
 • diaré, forstoppelse, magesmerter, kvalme, oppkast, luft i magen, tørr eller sår munn eller hals
 • hudutslett, kløe
 • endringer i prøveverdier for leverfunksjon
 • tretthet
 • godartede polypper i magesekken
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (forekommer hos mindre enn 1 av 100 pasienter):
 • depresjon
 • muskel- eller leddsmerter
 • væskeansamling eller hevelse
 • endring i antall blodceller
Følgende bivirkninger er sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 1000 pasienter):
 • feber
 • rastløshet, søvnighet, forvirring, hallusinasjoner, søvnløshet, synsforstyrrelser, svimmelhet (vertigo)
 • smaksforandringer, tap av matlyst, betennelse i tungen (glossitt)
 • hudreaksjoner som brennende eller stikkende følelse under huden, blåmerker, rødhet og overdreven svetting
 • lysømfintlighet
 • hårtap
 • følelse av maur som kryper på huden (parestesier), skjelving
 • anemi (blekhet)
 • nyreproblemer
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • leverbetennelse (kan ses som gul hud eller øyne)
 • hevelse i bryster hos menn, impotens
 • soppinfeksjon (kan påvirke hud eller slimhinner)
 • angioødem: Du bør oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem, slike som opphovnet ansikt, tunge eller svelg, vanskeligheter med å svelge, elveblest og vanskeligheter med å puste.
Følgende bivirkninger er svært sjeldne (skjer hos mindre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkludert sjokk. Symptomer på en overfølsomhetsreaksjon kan omfatte feber, utslett, hevelse og noen ganger fall i blodtrykk.
 • betennelse i munnen (stomatitt)
 • tarmbetennelse (kolitt)
 • forandringer i testverdier som natrium-, kolesterol- og triglyseridnivåer.
 • svært alvorlige hudreaksjoner med rødhet, blemmedannelse, alvorlig betennelse og hudtap
 • svært sjelden kan Lansoprazol Medical Valley forårsake en reduksjon i antallet hvite blodceller og motstanden din mot infeksjon kan bli redusert. Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig forverring av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinveisproblemer. En blodprøve vil bli tatt for å undersøke muligheten for reduksjon i antall hvite blodceller (agranulocytose).
Forekomsten av følgende bivirkninger er ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • utslett, muligens med smerter i leddene
 • synshallusinasjoner
Om du går på Lansoprazol Medical Valley i mere enn tre måneder, vil det være muligheter for at magnesiumverdiene i blodet ditt kan falle. Lavere magnesiumverdier kan oppleves som trøtthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, forvirrethet, kramper, svimmelhet og økt puls. Om du får noen av disse symptomene, vennligst informér din lege med en gang. Lave magnesiumverdier kan også føre til reduksjon i kalium- eller kalsiumverdiene i blodet. Din lege vil kunne ønske å ta regelmessige blodprøver for å holde øye med magnesiumverdiene dine.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Medical Valley
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og pakning. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Lansoprazol Medical Valley:
 • Virkestoffet er lansoprazol. Én hard enterokapsel inneholder 15 mg eller 30 mg lansoprazol.
 • Andre innholdsstoffer er: Kapselinnhold: sukkerkuler (maisstivelse og sukrose), natriumlaurylsulfat, meglumin, mannitol, hypromellose, makrogol 6000, talkum, polysorbat 80, titandioksid (E171), metakrylsyreetylakrylat kopolymer (1:1) dispersjon 30 %. Kapselskall: gelatin, titandioksid (E171), og 15 mg kapsler inneholder i tillegg kinolingult (E104).
Hvordan Lansoprazol Medical Valley ser ut og innholdet i pakningen
Lansoprazol Medical Valley 15 mg harde enterokapsler: Ugjennomsiktige, gule kapsler som inneholder hvite til nesten hvite syreresistente mikrogranulat.
Lansoprazol Medical Valley 30 mg harde enterokapsler: Ugjennomsiktige, hvite kapsler som inneholder hvite til nesten hvite syreresistente mikrogranulat.
Pakningsstørrelser: 14, 28, 56 og 98 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken Sweden
Tilvirker:
Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Lansoprazol Medical Valley
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 26.03.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.