Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Lansoprazol Krka 15 mg harde enterokapsler

Lansoprazol Krka 30 mg harde enterokapsler

lansoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lansoprazol Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Krka
 3. Hvordan du bruker Lansoprazol Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lansoprazol Krka er og hva det brukes mot
Virkestoffet i Lansoprazol Krka er lansoprazol, som er en protonpumpehemmer. Protonpumpehemmere reduserer mengden av syre som magen din lager.
Legen din kan foreskrive Lansoprazol Krka til følgende bruk hos voksne:
 • Behandling av tolvfingertarm- og magesår
 • Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt)
 • Forebygging av refluksøsofagitt
 • Behandling av halsbrann og sure oppstøt
 • Behandling av infeksjoner forårsaket av bakterien Helicobacter pylori når det brukes sammen med antibiotikabehandling.
 • Behandling eller forebygging av tolvfingertarm- eller magesår hos pasienter med behov for langtidsbehandling av refluksøsofagitt med NSAID (NSAID-behandling brukes mot smerter og betennelse)
 • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Krka
Bruk ikke Lansoprazol Krka
 • dersom du er allergisk overfor lansoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lansoprazol Krka.
Informer legen din dersom du har alvorlig leversykdom. Legen kan måtte justere dosen din.
Dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Lansoprazol Krka som reduserer magesyre.
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Lansoprazol Krka. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Legen din kan foreta eller ha foretatt en ekstra undersøkelse kalt endoskopi for å diagnostisere tilstanden din og/eller utelukke kreft.
Kontakt legen din omgående dersom det oppstår diaré under behandling med Lansoprazol Krka, da Lansoprazol Krka har vært forbundet med en liten økning av infeksiøs diaré.
Hvis legen din har gitt deg Lansoprazol Krka i tillegg til annet legemiddel for å behandle en Helicobacter pylori-infeksjon (antibiotika) eller sammen med antiinflammatoriske legemidler til behandling av smerter eller revmatisk sykdom: les også pakningsvedlegget til disse legemidlene nøye.
Hvis du tar Lansoprazol Krka som langtidsbehandling (mer enn 1 år) vil legen din sannsynligvis holde deg under regelmessig oppsyn. Du bør rapportere eventuelle nye og uvanlige symptomer og forhold når du er hos legen.
Bruk av en protonpumpehemmer som Lansoprazol Krka, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan medføre en noe økt risiko for brudd i hoften, håndleddet eller ryggraden. Informer legen din hvis du har benskjørhet, eller hvis du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for benskjørhet).
Rådfør deg med lege før du bruker Lansoprazol Krka, dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Andre legemidler og Lansoprazol Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg særlig med lege eller apotek dersom du bruker legemidler som inneholder noen av følgende virkestoffer da Lansoprazol Krka kan påvirke virkemåten til disse legemidlene:
 • HIV-proteasehemmere som atazanavir og nelfinavir (brukes til å behandle HIV)
 • metotreksat (brukes til å behandle autoimmune sykdommer og kreft)
 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (brukes til å behandle infeksjoner)
 • digoksin (brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • warfarin (brukes til å behandle blodpropp)
 • teofyllin (brukes til å behandle astma)
 • takrolimus (brukes til å forebygge avstøtning av transplanterte organer)
 • fluvoksamin (brukes til å behandle depresjon og andre psykiatriske lidelser)
 • antacida (syrenøytraliserende midler, brukes til å behandle halsbrann og sure oppstøt)
 • sukralfat (brukes til magesårtilheling)
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til å behandle lett depresjon)
Inntak av Lansoprazol Krka sammen med mat, drikke og alkohol
For å få best effekt av legemidlet bør du ta Lansoprazol Krka minst 30 minutter før mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Bivirkninger som svimmelhet, vertigo (kraftig svimmelhet), tretthet og synsforstyrrelser forekommer av og til hos pasienter som tar Lansoprazol Krka. Hvis du får bivirkninger som dette bør du være forsiktig da reaksjonsevnen kan nedsettes.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege, sykepleier eller apotek.
Lansoprazol Krka inneholder sukrose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Lansoprazol Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg kapslene hele med et glass vann. Dersom du synes det er vanskelig å svelge dem kan legen din gi deg råd om andre måter å ta legemidlet på. Ikke knus eller tygg kapslene eller innholdet fra en tømt kapsel da dette vil hindre at legemidlet virker som det skal.
Forsøk å ta Lansoprazol Krka til samme tid hver dag dersom du tar det en gang daglig. Det beste resultatet oppnår du om du tar lansoprazol om morgenen før frokost.
Dersom du tar lansoprazol to ganger daglig, skal du ta den første dosen om morgenen og den andre dosen om kvelden.
Dosen av Lansoprazol Krka avhenger av din tilstand. Vanlige doser av Lansoprazol Krka for voksne er angitt under. Legen din vil av og til foreskrive en annen dose til deg og fortelle deg hvor lenge behandlingen skal vare.
Behandling av halsbrann og sure oppstøt: en 15 mg eller 30 mg kapsel hver dag i 4 uker. Hvis symptomene vedvarer bør du rapportere dette til legen din. Kontakt legen din hvis symptomene dine ikke lindres innen 4 uker.
Behandling av tolvfingertarmsår: en 30 mg kapsel hver dag i 2 uker.
Behandling av magesår: en 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt): en 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Langtidsforebygging av refluksøsofagitt: en 15 mg kapsel hver dag, legen din kan justere dosen til en 30 mg kapsel hver dag.
Behandling av Helicobacter pylori-infeksjon: Det er vanlig med en 30 mg kapsel i kombinasjon med to forskjellige antibiotikum om morgenen og en 30 mg kapsel i kombinasjon med to forskjellige antibiotikum om kvelden. Legemidlet skal vanligvis tas hver dag i 7 dager.
Anbefalte kombinasjoner med antibiotikum er:
 • 30 mg Lansoprazol Krka sammen med 250-500 mg klaritromycin og 1000 mg amoksicillin
 • 30 mg Lansoprazol Krka sammen med 250 mg klaritromycin og 400-500 mg metronidazol
Hvis du behandles for infeksjon fordi du har ulcus (sår), er det lite trolig at ulcusen kommer tilbake hvis infeksjonsbehandlingen er vellykket. Det er mest sannsynlig at legemidlet virker optimalt hvis det tas til riktig tid og du ikke går glipp av en dose.
Behandling av tolvfingertarm- eller magesår hos pasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID: en 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Forebygging av tolvfingertarm- eller magesår hos pasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID: en 15 mg kapsel hver dag, legen din kan justere dosen til en 30 mg kapsel hver dag.
Zollinger-Ellisons syndrom: Den vanlige dosen er to 30 mg kapsler hver dag til å begynne med, deretter avhengig av hvordan Lansoprazol Krka virker på deg, den dosen som legen din finner best for deg.
Bruk av Lansoprazol Krka hos barn og ungdom
Lansoprazol Krka bør ikke gis til barn.
Dersom du tar for mye av Lansoprazol Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lansoprazol Krka
Hvis du har glemt å ta en dose, ta den så snart du husker det, hvis ikke det snart er tid for neste dose. Da skal du droppe den glemte dosen og ta resten av kapslene som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel.
Dersom du avbryter behandling med Lansoprazol Krka
Avbryt ikke behandlingen tidlig fordi symptomene dine er blitt bedre. Tilstanden din er ikke nødvendigvis helt leget og kan komme tilbake hvis du ikke fullfører behandlingskuren.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter):
 • hodepine, svimmelhet
 • kvalme eller oppkast, diaré, magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet, tørrhet i munn eller svelg, godartede polypper i magesekken
 • endrede leverfunksjonsprøver
 • hudutslett, kløe
 • tretthet
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • endringer i antall blodceller
 • depresjon
 • ledd- eller muskelsmerter, brudd i hofte, håndledd eller ryggrad
 • væskeopphopning eller hevelser
Følgende bivirkninger er sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • blodmangel (blekhet)
 • søvnløshet, hallusinasjoner, forvirring
 • rastløshet, vertigo (kraftig svimmelhet), følelse av at maur kryper på huden (parestesi), døsighet, skjelving
 • synsforstyrrelser
 • betennelse i tungen (glossitt), candidiasis (soppinfeksjon, kan ramme hud eller slimhinner), betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), endret smaksopplevelse
 • leverbetennelse (kan sees som gul hud eller øyne)
 • hudreaksjoner som brennende eller prikkende følelse under huden, blåmerker, rødhet, hårtap, lysfølsomhet
 • nyreproblemer
 • hevelser i brystene hos menn
 • feber, kraftig svetting, angioødem, tap av appetitt, impotens: Du bør oppsøke legen din omgående hvis du får symptomer på angioødem, som hovent ansikt, tunge eller svelg, svelgevansker, elveblest og pustevansker
Følgende bivirkninger er svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • i svært sjeldne tilfeller kan Lansoprazol Krka forårsake en reduksjon i antall hvite blodceller og din motstand mot infeksjoner kan reduseres. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig nedsatt allmenntilstand, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/svelg/munn eller urinveisproblemer, bør du oppsøke legen din umiddelbart. Det vil bli tatt en blodprøve for å sjekke mulig reduksjon av antall hvite blodceller (agranulocytose)
 • tykktarmsbetennelse (kolitt), betennelse i munnen (stomatitt)
 • svært alvorlige hudreaksjoner med rødhet, blemmer, kraftig betennelse og hudtap
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkludert sjokk. Symptomer på en overfølsomhetsreaksjon kan være feber, utslett, hevelser og av og til blodtrykksfall
 • endringer i blodprøvesvar som natrium-, kolesterol- og triglyseridnivåer
Forekomsten av følgende bivirkninger er ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Dersom du bruker lansoprazol i mer enn tre måneder er det mulig at magnesiumnivået i blodet ditt kan synke. Lave magnesiumnivåer kan sees som tretthet, ufrivillige muskelkontraksjoner, forvirring, kramper, svimmelhet eller økt puls. Informer legen din øyeblikkelig dersom du får noen av disse symptomene. Lave magnesiumnivåer kan også medføre reduksjon i kalium- eller kalsiumnivået i blodet. Legen din kan velge å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivået ditt.
 • Synshallusinasjoner.
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter Utl. dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen ved høyst 25ºC. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Brukes innen 3 måneder etter åpning av beholderen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lansoprazol Krka
 • Virkestoff er lansoprazol.
  Hver kapsel inneholder 15 milligram eller 30 milligram lansoprazol.
 • Kapslene inneholder også sukkerkuler (sukrose, maisstivelse), povidon, dinatriumfosfatdihydrat, natriumlaurylsulfat, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 %, talkum, makrogol, titandioksid (E171), polysorbat 80.
  Kapselskall: gelatin, titandioksid (E171). 15 mg kapsler inneholder også rødt jernoksid (E172).
Hvordan Lansoprazol Krka ser ut og innholdet i pakningen
15 mg kapsler: hvit/rødbrune gelatinkapsler inneholdende hvite, lysebrune eller lys rosa enterodrasjerte pellets.
30 mg kaspler: hvite gelatinkapsler inneholdende hvite, lysebrune eller lys rosa enterodrasjerte pellets.
Pakningsstørrelser:
Plastbeholder med 14, 28, 56 og 98 kapsler. Beholdere med 14, 28 og 56 kapsler inneholder en kapsel med tørremiddel. Beholderen med 98 kapsler inneholder to kapsler med tørremiddel.
Esker med 7, 14, 28, 49, 56 og 98 kapsler i blisterpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, S-118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.03.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tolvfingertarmsår (duodenalsår, ulcus duodeni): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.