PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Laktulose MIP Pharma 650 mg/ml mikstur

laktulose oppløsning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Laktulose MIP Pharma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Laktulose MIP Pharma
 3. Hvordan du bruker Laktulose MIP Pharma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Laktulose MIP Pharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Laktulose MIP Pharma er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Laktulose er et avføringsmiddel. Det kan ikke fordøyes i tynntarmen og føres derfor uendret videre til tykktarmen. Der brytes det ned til syrer ved hjelp av tarmbakteriene, noe som holder tilbake vannet i tykktarmen. Når tarmvolumet i tykktarmen øker, påvirker det tarmen til å tømme seg.
I tillegg benyttes laktulose i høye doseringer ved forstyrrelser i hjernefunksjonen ved leversykdommer.
Bruksområde uten resept:
 • Forstoppelse som ikke kan påvirkes i ønsket grad ved inntak av kost som er rik på ballaststoffer eller andre generelle tiltak.
 • Legen kan også ha foreskrevet preparatet til forebygging og behandling ved portocaval encephalopati (dvs. forstyrrelser i hjernefunksjonen som følge av kroniske leversykdommer) og ved sykdommer som krever myk avføring.
 
2. Hva du må vite før du bruker Laktulose MIP Pharma
Bruk ikke Laktulose MIP Pharma:
 • dersom du er allergisk overfor laktulose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • hvis du lider av tarmslyng,
 • hvis du lider av galaktoseintoleranse.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Laktulose MIP Pharma.
Vis forsiktighet ved bruk av Laktulose MIP Pharma:
 • dersom du lider av betennelse i mage-tarm-regionen,
 • dersom du lider av forstyrrelser i vann- og saltbalansen (elektrolytthusholdning).
Hvis du i lengre tid har hatt forstoppelsesplager, bør du oppsøke lege for å bli undersøkt og få rådgivning før du begynner å bruke Laktulose MIP Pharma. Dette fordi kroniske forstyrrelser hhv. uregelmessigheter ved avføringen kan være tegn på alvorlige sykdommer!
Barn
Da sped- og småbarn kan ha en arvelig fruktoseintoleranse som ennå ikke er diagnostisert, må Laktulose MIP Pharma kun brukes etter rådføring med lege.
Andre legemidler og Laktulose MIP Pharma
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Laktulose MIP Pharma kan forsterke kaliumtapet som bruken av andre legemidler medfører. Blant disse finner man vanndrivende midler (diuretika) og binyrehormoner (kortikosteroider) og Amfotericin B som benyttes mot soppinfeksjoner.
Ved kaliummangel økes ømfintligheten overfor hjerteglykosider (f. eks. digitoksin).
Inntak av Laktulose MIP Pharma sammen med mat og drikke
Laktulose MIP Pharma kan tas ufortynnet eller blandes med vann og varm drikke, for eksempel kaffe eller te, eller rørt i yoghurt, frokostblanding eller grøt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Laktulose MIP Pharma kan brukes under svangerskap og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Laktulose MIP Pharma har ingen eller ubetydelig påvirkning av evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Laktulose MIP Pharma:
Informasjon for diabetikere og pasienter med andre forstyrrelser ang. opptak av karbohydrater:
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder små mengder fordøyelige karbohydrater f. eks. fruktose (fruktsukker), galaktose og laktose (melkesukker), som imidlertid kun kan tas opp i små mengder fra tarmen og inn i kroppen og de har derfor liten næringsverdi. Ta likevel hensyn til at et målebeger Laktulose MIP Pharma (= 30 ml mikstur) inneholder maks. 7,8 g fordøyelige karbohydrater, noe som tilsvarer maks. 0,65 brødenheter (BE). (1 BE tilsvarer 12 g karbohydrater).
Av denne grunn må diabetikere være forsiktige, når maksimal dose inntas ved behandling av portocaval encephalopati.
 
3. Hvordan du bruker Laktulose MIP Pharma
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Laktulose MIP skal tas i forskjellige doser, avhengig av indikasjon. De anbefalte dosene oppgitt nedenfor er bare ment som orientering, og kan justeres etter behov.
De angitte mengdene kan måles ved hjelp av det vedlagte målebegeret.
Dosering ved forstoppelse:
Voksne og unge (14-17 år):
Innledningsvis 15-30 ml daglig som kan tas som enkeltdose (helst om morgenen) eller i to separate doser. Når tarmfunksjonen begynner, bør dosen reduseres til det halve. Hvis man ikke har hatt effekt etter tre dager kan dosen dobles. Hvis man fremdeles ikke merker noen effekt, må lege kontaktes.
Barn, daglige dose:
under 1 år: 5 ml
1-6 år: 10-15 ml
7-14 år: 15 ml
Dosen bør tilpasses individuelt, slik at man oppnår myk avføring.
Portocaval encephalopati
I tilfeller med portocaval encephalopati (PSE):
Akutt PSE (precoma og coma hepaticum, dvs. cerebral dysfunksjon forårsaket av leversykdom): Innledningsvis 50 ml oppløsning annenhver time, til det resulterer i avføring. Deretter skal dosen justeres for å oppnå 2-3 mengder myk avføring hver dag.
Kronisk PSE: Innledningsvis 30-45 ml 3 til 4 ganger daglig. Deretter skal dosen justeres for å oppnå 2-3 mengder myk avføring hver dag.
Ved bruk av de angitte dosene er det ofte ulikt fra pasient til pasient når ønsket virkning oppnås. Den avførende virkning kan opptre etter 2-10 timer, men det kan også gå 1-2 dager inntil første avføring, spesielt ved for lav dosering.
Hvordan og hvor lenge bør du ta Laktulose MIP Pharma?
Laktulose MIP Pharma skal svelges.
Mål opp den dosen Laktulose MIP Pharma som er nødvendig for ditt behov. Den målte mengden kan tas ufortynnet eller blandes med vann, varme drikker som f. eks. kaffe eller te eller røres i joghurt, musli eller grøt og inntas sammen med disse næringsmidlene.
Inntak av laktulose kan skje uavhengig av måltidene.
Hvis en enkelt dose Laktulose MIP Pharma er tilstrekkelig for behandling av forstoppelsen, er det anbefalt å ta denne om morgenen.
Dersom du tar for mye av Laktulose MIP Pharma
Hvis du tar for mye Laktulose MIP Pharma kan det føre til kvalme, oppkast, diaré og tap av vann og salt (fremfor alt kalium og natrium). Dette må eventuelt kompenseres med medisinbehandling.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Laktulose MIP Pharma
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Du må fortsette den anbefalte behandlingen.
Dersom du avbryter behandling med Laktulose MIP Pharma
Hvis du avbryter behandlingen med Laktulose MIP Pharma eller avslutter behandlingen for tidlig, må du regne med, at den ønskede virkningen ikke oppnås eller at sykdomsbildet forverrer seg. Ta derfor kontakt med legen din, hvis du ønker å avbryte eller avslutte behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er registert:
Svært vanlig: (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter): Lette magesmerter, oppblåsthet og tarmgass ved begynnelsen av behandlingen.
Vanlig (forekommer hos flere enn 1 av 100 og hos færre enn 1 av 10 pasienter): Kvalme, oppkast og diare ved høy dosering.
Sjelden (forekommer hos flere enn 1 av 10000 og hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Økt natriuminnhold i blodet (hypernatremi).
Mottiltak
Hvis det oppstår uønskete bivirkninger (f. eks. svake magesmerter og luft i magen) i begynnelsen av behandlingen med Laktulose MIP Pharma, vil disse for det meste forsvinne av seg selv i det videre behandlingsforløpet.
Skulle inntak - mest ved høye doser - av Laktulose MIP Pharma føre til diaré og etterfølgende forstyrrelser i vann- og saltbalansen (elektrolytthusholdningen), må du informere legen din. Legen vil avgjøre om det er nødvendig å redusere dosen eller i sjeldne tilfeller avslutte behandlingen med Laktulose MIP Pharma.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Laktulose MIP Pharma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Laktulose MIP Pharma er holdbar i 6 måneder etter åpning, hvis den er riktig lagret.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Laktulose MIP Pharma
 • Virkestoff er laktulose.
  1 ml mikstur inneholder 650 mg laktulose.
 • Andre hjelpestoffer er vannfri sitronsyre, kirsebæraroma, renset vann.
  NB: Inneholder fruktose, galaktose og laktose.
Hvordan Laktulose MIP Pharma ser ut og innholdet i pakningen
Laktulose MIP Pharma er en klar, fargeløs eller gulaktig viskøs væske.
Laktulose MIP Pharma kan fåes i pakningsstørrelsene 100 ml, 200 ml, 500 ml og 1000 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Et målebeger med markeringer mellom 5 og 30 ml er vedlagt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
MIP Pharma GmbH
Kirkeler Strasse 41
D-66440 Blieskastel
Tyskland
Telefon: + 49-68 42 / 9609-0
Telefaks: + 49-68 42 / 9609-355
Tilvirker
Chephasaar GmbH
Mühlstrasse 50
D-66386 St. Ingbert
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike

Lactulose-MIP

Danmark:

Lactulose “MIP“

Finland:

Lactulose-MIP

Tyskland

Lactuflor

Norge:

Laktulose MIP Pharma

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03/2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

coma hepaticum (hepatisk koma, leverkoma): Et syndrom som kjennetegnes av svikt i det sentrale nervesystemet i forbindelse med leversvikt. Symptomer er blant annet tretthet og forvirring som ofte forverres til koma, skjelvende hender, øye- og muskelrykninger.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).