Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml liniment, oppløsning

klorheksidindiglukonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klorhexidinsprit Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite til før du bruker Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Klorhexidinsprit Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk/og eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Klorhexidinsprit Fresenius Kabi brukes til
 • huddesinfeksjon før sprøytestikk, prøvetaking og operasjon.
 • hånddesinfeksjon før operasjon etter håndvask med flytende såpe.
Klorheksidin dreper eller hemmer tilveksten av ulike type bakterier.
 
2. Hva du må vite til før du bruker Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
Bruk ikke Klorhexidinsprit Fresenius Kabi:
 • dersom du er allergisk overfor klorheksidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • i øret
Ved operasjoner: klorheksidin bør ikke brukes i ledd, på sener, hjerne eller hjernehinne.
Advarsler og forsiktighetsregler
Ved operasjoner: Bruk av klorheksidin på bukhinnen kan øke risikoen for dannelsen av bukhinnesammenvoksninger (peritoneale adherenser).
Klorhexidinsprit Fresenius Kabi er brennbart. Området hvor produktet er benyttet må være fullstendig tørt før bruk av utstyr som kan forårsake gnister.
Barn
Klorhexidinsprit Fresenius Kabi kan forårsake kjemiske brannsår og må brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Unngå å bruke større mengder oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med huden. Hvis en tett bandasje (okklusjonsbandasje) skal dekke til hudområder som har blitt desinfisert med Klorhexidinsprit Fresenius Kabi må ingen overflødig oppløsning være igjen på huden når bandasjen settes på.
Graviditet og amming
Ingen kjent risiko.
Kjøring og bruk av maskiner
Ingen kjent påvirkning.
 
3. Hvordan du bruker Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
Vask området som skal desinfiseres grundig med såpe og skyll deretter med rikelig med vann. Effekten av desinfeksjonsmidler kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.
Hånddesinfeksjon før operasjon: Påfør oppløsningen på hender og underarmer. Anbefalt virketid er minst 30 sekunder.
Huddesinfeksjon før sprøytestikk eller prøvetaking: Påfør oppløsningen på hudområdet som skal desinfiseres. Anbefalt virketid er 1/2-2 minutter. Vent til oppløsningen har tørket før du setter sprøyten eller tar prøven.
Huddesinfeksjon før operasjon: Påfør oppløsningen på hudområdet som skal desinfiseres. Anbefalt virketid er minst 2 minutter. Vent til oppløsningen har tørket før du starter operasjonen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dersom du får i deg Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 av 1000 pasienter): alvorlig allergisk reaksjon (overfølsomhet), hudirritasjon, som kontakteksem og elveblest.
Ikke kjent frekvens (kan forkomme hos et ukjent antall pasienter): kjemiske brannsår hos nyfødte.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Klorhexidinsprit Fresenius Kabi etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
 • Virkestoffet er klorheksidindiglukonat.
 • Andre innholdsstoffer er etanol og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Klorhexidinsprit Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Plastflaske av polyetylen: 125 ml, 250 ml og 1000 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS
Halden, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 09.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.