Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Kloramfenikol Santen 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder

kloramfenikol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kloramfenikol Santen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Santen
 3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Santen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Santen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kloramfenikol Santen er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Kloramfenikol Santen øyedråper inneholder kloramfenikol. Det hindrer vekst av bakterier som forårsaker øyeinfeksjoner.
Kloramfenikol Santen øyedråper brukes til behandling av bakterieinfeksjoner i øynene. De kan også brukes til å forebygge infeksjoner i forbindelse med øyeskader og øyeoperasjoner.
Både voksne og barn kan bruke dette legemidlet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Santen
Bruk ikke Kloramfenikol Santen
 • dersom du er allergisk overfor kloramfenikol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har kjent egen eller familiebakgrunn med bloddyskrasier, for eksempel aplastisk anemi
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kloramfenikol Santen.
Andre legemidler og Kloramfenikol Santen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du må bruke flere legemidler i samme øye, skal du vente minst 5 minutter mellom drypping av de forskjellige legemidlene. Øyesalve skal alltid brukes sist.
Bruk ikke Kloramfenikol Santen-preparater samtidig med legemidler som kan hemme benmargsfunksjonen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kloramfenikol skal brukes med forsiktighet under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Etter bruk av dråpene kan du få forbigående tåkesyn. Ikke kjør eller bruk maskiner før synet er klart. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Kontaktlinser
Bruk av kontaktlinser i infiserte øyne skal unngås, da det kan gå lengre tid før infeksjonen tilheles eller den kan forverres.
 
3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Santen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe 6−8 ganger daglig i begynnelsen. Når symptomene avtar bør dosen reduseres gradvis.
Før drypping:
 • vask hendene
 • velg den stillingen du synes er mest komfortabel for dryppingen (som sittende, liggende på ryggen, foran et speil)
Drypping:
En endosebeholder inneholder nok oppløsning til å behandle begge øyne.
1. Løsne en beholder fra remsen, og sjekk at oppløsningen er i bunnen av beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Vri av fliken for å åpne beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Bøy hodet bakover og hold beholderen over øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Trekk ned nedre øyelokk, se opp og klem på beholderen slik at en dråpe faller ned i øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Lukk øyet og press fingeren mot indre øyekrok i ca. ett minutt. Dette hindrer at øyedråpene renner inn i tårekanalene.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Kast beholderen og eventuell oppløsning som er igjen i den.
Dersom du bruker både øyedråper og øyesalve, bruk salven sist.
Dersom du bruker flere legemidler i ett øye, skal du vente minst 5 minutter mellom de forskjellige legemidlene.
Bruk av Kloramfenikol Santen hos barn
Barn kan bruke dette legemidlet på samme måte som voksne.
Pediatrisk populasjon
Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte på grunn av redusert utskillelse fra kroppen som følge av umoden legemiddelnedbrytning, og risiko for doserelaterte bivirkninger. Maksimal behandlingsvarighet er 10-14 dager.
Dersom du tar for mye av Kloramfenikol Santen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du drypper for mange dråper i øyet, vil overskytende mengde renne bort og ikke medføre noen spesielle symptomer.
Dersom du har glemt å ta Kloramfenikol Santen
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kloramfenikol Santen øyedråper tåles vanligvis godt.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • Allergiske reaksjoner
 • Forbigående øyeirritasjon, som kløe, svie, stikkende følelse eller konjunktival hyperemi (røde og irriterte øyne), superinfeksjoner
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • Perifer nevropati (nerveskader i hender og føtter)
 • Optikusnevritt (betennelse i synsnerven)
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
 • To former av benmargshemming: 1. Doserelatert reversibel hemming av benmargen som omfatter strukturelle forandringer i benmargen. 2. Alvorlig irreversibel aplastisk anemi (ikke doserelatert)
 • Allergisk konjunktivitt (øyebetennelse ved allergi)
Andre bivirkninger:
Andre bivirkninger har forekommet hos et lite antall personer, men hyppigheten av disse er ikke kjent:
 • Anafylaktiske reaksjoner
 • Angionevrotisk ødem (hevelser), elveblest, vesikulær og makulopapulær dermatitt (betennelse i huden med blemmer og klumper)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Santen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Etter åpning av posen: Endosebeholdere i en åpnet pose kan oppbevares i romtemperatur (ved høyst 25ºC). Oppbevar endosebeholdere i originalposen for å beskytte mot lys.
Holdbarheten til endosebeholdere i en åpnet laminatpose er 28 dager. Åpnede endosebeholdere skal brukes umiddelbart, og beholdere med rester av oppløsning skal kastes umiddelbart etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kloramfenikol Santen
 • Virkestoff er kloramfenikol 5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: borsyre, boraks, vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Kloramfenikol Santen ser ut og innholdet i pakningen
Klar og fargeløs til svakt gulaktig oppløsning.
30 x 0,25 ml transparente LDPE-endosebeholdere pakket i en papirbelagt, aluminum-polyetylen foliepose.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere Finland
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.