Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kaletra 200 mg/50 mg filmdrasjerte tabletter

lopinavir/ritonavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg eller barnet ditt.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg eller barnet ditt. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kaletra er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Kaletra
 3. Hvordan du bruker Kaletra
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kaletra
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kaletra er og hva det brukes mot
 • Legen din har forskrevet Kaletra til å hjelpe å kontrollere din infeksjon forårsaket av humant immunsviktvirus (HIV). Kaletra gjør dette ved å sinke spredningen av infeksjonen i kroppen.
 • Kaletra kurerer ikke HIV-infeksjon eller AIDS.
 • Kaletra brukes av barn fra 2 år og oppover, ungdom og voksne som er smittet av HIV, viruset som forårsaker AIDS.
 • Kaletra inneholder de aktive virkestoffene lopinavir og ritonavir. Kaletra er et antiretroviralt legemiddel. Det hører til gruppen av legemidler som kalles proteasehemmere.
 • Kaletra foreskrives til bruk i kombinasjon med andre antivirale medisiner. Legen din vil diskutere med deg og avgjøre hvilke medisiner som passer best for deg.
 
2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Kaletra
Bruk ikke Kaletra:
 • dersom du er allergisk overfor lopinavir, ritonavir eller noen av de andre innholdsstoffene i Kaletra (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige leverproblemer.
Bruk ikke Kaletra sammen med noen av følgende medisiner:
 • astemizol eller terfenadin (vanligvis brukt til behandling av allergiske symptomer – disse medisinene kan være tilgjengelige uten resept),
 • midazolam tatt oralt (tatt via munnen), triazolam (angstdempende og/eller mot søvnproblemer),
 • pimozid (brukt til behandling av schizofreni),
 • kvetiapin (brukt til behandling av schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depressiv lidelse),
 • lurasidon (brukt til behandling av depresjon),
 • ranolazin (brukt til behandling av kroniske brystsmerter (angina)),
 • cisaprid (brukt ved visse mageproblemer),
 • ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, metylergonovin (brukt til behandling av migrene),
 • amiodaron, dronedaron (brukt til behandling av unormale hjerteslag),
 • lovastatin, simvastatin (brukt til å senke kolesterol i blodet),
 • lomitapid (brukt til å senke kolesterol i blodet),
 • alfuzosin (brukt hos menn til behandling av forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi)),
 • fusidinsyre (brukt til behandling av hudinfeksjoner forårsaket av Staphylococcus-bakterier som brennkopper og infisert hudbetennelse). Fusidinsyre brukt til langtidsbehandling av infeksjoner i bein og ledd kan tas under legetilsyn (se avsnittet Andre legemidler og Kaletra),
 • kolkisin (middel mot gikt) hvis du har nyre- og/eller leverproblemer (se avsnittet Andre legemidler og Kaletra),
 • elbasvir/grazoprevir (brukt til behandling av kronisk hepatitt C [HCV]),
 • ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uten dasabuvir (brukt til behandling av kronisk hepatitt C [HCV]),
 • neratinib (brukt til behandling av brystkreft),
 • avanafil eller vardenafil (brukt til behandling av erektil dysfunksjon),
 • sildenafil brukt til behandling av høyt blodtrykk i lungene (lungearteriehypertensjon). Sildenafil brukt til behandling av erektil dysfunksjon kan brukes under legetilsyn (se avsnittet Andre legemidler og Kaletra),
 • produkter som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum).
Les listen av legemidler under «Andre legemidler og Kaletra» nedenfor for informasjon om visse legemidler som krever forsiktighet.
Hvis du for tiden tar noen av disse medisinene, kan du spørre legen din om å foreta nødvendige endringer i behandlingen av din(e) andre sykdom(mer) eller i din antiretrovirale behandling.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Kaletra.
Viktig informasjon
 • Personer som tar Kaletra kan likevel utvikle infeksjoner eller andre sykdommer som er forbundet med HIV-sykdommen eller AIDS. Det er derfor viktig at du fortsatt er under oppsyn av legen din mens du tar Kaletra.
 • Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
Fortell legen hvis du eller barnet ditt har/har hatt
 • Hemofili type A og B siden Kaletra kan øke risikoen for blødning.
 • Diabetes da forhøyet blodsukker er rapportert hos pasienter som tar Kaletra.
 • En historie med leverproblemer fordi pasienter med leversykdom, inkludert kronisk hepatitt B eller C, løper en økt risiko for alvorlige og livsfarlige leverbivirkninger.
Fortell legen hvis du eller barnet ditt opplever
 • Kvalme, oppkast, buksmerter, vanskeligheter med å puste og alvorlig svakhet i muskulaturen i bena og armene, da disse symptomene kan indikere økt nivå av melkesyre.
 • Tørste, hyppig vannlating, tåkesyn eller vekttap, da disse symptomene kan indikere økt blodsukkernivå.
 • Kvalme, oppkast, buksmerter da tegn på store økninger i mengde av triglyserider (fettstoff i blod) er vurdert som risikofaktor for pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertel) og disse symptomene kan indikere denne tilstanden.
 • Hos noen pasienter med fremskreden HIV-infeksjon og en historie med opportunistiske infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner oppstå kort tid etter at anti-HIV-behandling er startet opp. Man tror disse symptomene kommer av en forbedring av kroppens immunforsvar som og gjør at kroppen bekjemper infeksjoner som har vært til stede uten tydelige symptomer.
 • I tillegg til de opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand som oppstår når immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også oppstå etter at du starter å ta medisiner for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Hvis du opplever symptomer på infeksjon eller andre symptomer som muskelsvakhet, svakhet begynnende i hender og føtter og som beveger seg opp mot midten av kroppen, hjertebank, skjelvinger eller hyperaktivitet, vennligst kontakt legen din snarest for å få nødvendig behandling.
 • Leddstivhet, verk og smerter (særlig i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer da noen pasienter som tar disse legemidlene kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol, alvorlig immunsuppresjon (reduksjon i aktivitetene til kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen.
 • Muskelsmerter, ømhet og svakhet, særlig i kombinasjon med disse legemidlene. I noen sjeldne tilfeller har disse muskelsykdommene vært alvorlige.
 • Symptomer på svimmelhet, ørhet, besvimelse eller følelse av unormale hjerteslag. Kaletra kan forårsake forandringer i hjerterytmen og den elektriske aktiviteten i hjertet ditt. Disse forandringene kan ses på et EKG (elektrokardiogram).
Andre legemidler og KaletraSnakk med lege eller apotek dersom du eller barnet ditt bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • antibiotika (f.eks. rifabutin, rifampicin, klaritromycin),
 • legemidler mot kreft (f.eks. abemaciklib, afatinib, apalutamid, ceritinib, enkorafenib, ibrutinib, venetoklaks, de fleste tyrosinkinasehemmere slik som dasatinib og nilotinib, og også vinkristin og vinblastin),
 • antikoagulantia (f.eks. warfarin, rivaroksaban, vorapaksar),
 • legemidler mot depresjon (f.eks. trazodon, bupropion),
 • legemidler mot epilepsi (f.eks. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin og valproat),
 • legemidler mot sopp (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol),
 • legemidler mot gikt (f.eks. kolkisin). Du skal ikke ta Kaletra samtidig med kolkisin dersom du har nyre- og/eller leverproblemer (se også «Bruk ikke Kaletra» ovenfor),
 • legemidler mot tuberkulose (bedakvilin, delamanid),
 • antivirale midler til behandling av kronisk hepatitt C virus (HCV) infeksjon hos voksne (f.eks. glekaprevir/pibrentasvir, simeprevir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir),
 • legemidler mot erektil dysfunksjon (f.eks. sildenafil og tadalafil),
 • fusidinsyre brukt til behandling av langvarige infeksjoner i bein og ledd (f.eks. osteomyelitt),
 • hjertemedisiner inkludert:
  • digoksin,
  • kalsiumblokkere (f.eks. felodipin, nifedipin, nikardipin),
  • legemidler som brukes til å korrigere hjerterytmen (f.eks. bepridil, systemisk lidokain, kinidin),
 • HIV CCR5-antagonist (f.eks. maraviroc),
 • HIV-1 integrasehemmer (f.eks. raltegravir),
 • levotyroksin (brukt ved behandling av problemer med skjoldbruskkjertelen),
 • legemidler som senker kolesterolet (f.eks. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin),
 • legemidler mot astma og andre lungerelaterte problemer som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (f.eks. salmeterol),
 • legemidler til behandling av lungearteriehypertensjon (høyt blodtrykk i blodårene i lungene) (f.eks. bosentan, riociguat, sildenafil og tadalafil),
 • legemidler som påvirker immunsystemet (f.eks. ciklosporin, sirolimus (rapamycin), tacrolimus),
 • legemidler som brukes ved røykeavvenning (f.eks. bupropion),
 • smertestillende legemidler (f.eks. fentanyl),
 • morfinlignende legemidler (f.eks. metadon),
 • ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (NNRTI) (f.eks. efavirenz, nevirapin),
 • p-piller eller prevensjonsmiddel i plasterform for å forebygge graviditet (se avsnitt under med tittelen Prevensjonsmidler),
 • proteasehemmere (f.eks. fosamprenavir, indinavir, ritonavir, sakinavir, tipranavir),
 • beroligende midler (f.eks. midazolam gitt som injeksjon),
 • steroider (f.eks. budesonid, deksametason, flutikasonpropionat, etinyløstradiol og triamcinolon).
Les listen av legemidler ovenfor, «Bruk ikke Kaletra sammen med noen av følgende medisiner», for informasjon om legemidler som du ikke må ta sammen med Kaletra.
Snakk med lege eller apotek dersom du eller barnet ditt bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Legemidler mot erektil dysfunksjon (avanafil, vardenafil, sildenafil, tadalafil)
 • Bruk ikke Kaletra hvis du for tiden tar avanafil eller vardenafil.
 • Bruk ikke Kaletra sammen med sildenafil til behandling av høyt blodtrykk i lungene (lungearteriehypertensjon) (se også avsnittet Bruk ikke Kaletra ovenfor).
 • Dersom du tar sildenafil eller tadalafil og Kaletra samtidig kan du risikere bivirkninger som lavt blodtrykk, besvimelse, synsforandringer og penisereksjon som kan vare mer enn 4 timer. Hvis ereksjonen varer lenger enn 4 timer skal du kontakte lege umiddelbart for å forhindre skade på penis. Legen din kan forklare disse symptomene til deg.
Prevensjonsmidler
 • Hvis du tar p-piller eller bruker plaster for å hindre graviditet, må du bruke ytterligere et prevensjonsmiddel eller en annen type prevensjonsmiddel (f.eks. kondom) siden Kaletra kan redusere virkningen av p-piller eller plaster.
 • Kaletra reduserer ikke risiko for overføring av HIV til andre. Passende forholdsregler (f.eks. bruk av kondom) må tas for å hindre overføring av sykdommen ved seksuell kontakt.
Graviditet og amming
 • Snakk med legen umiddelbart dersom du planlegger å bli gravid, du er gravid, tror du kan være gravid eller du ammer.
 • Ammende kvinner må ikke ta Kaletra uten at dette er spesielt anvist av lege.
 • Det anbefales at HIV-smittede kvinner ikke ammer barna sine da det er fare for at barnet kan smittes med HIV via brystmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Kaletra har ikke spesielt vært undersøkt vedrørende påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du opplever noen bivirkninger (f.eks. kvalme) som kan påvirke din evne til å gjøre dette sikkert. Kontakt legen din isteden.
 
3. Hvordan du bruker Kaletra

Det er viktig at Kaletra tabletter svelges hele og ikke tygges, deles eller knuses.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker om hvordan du skal ta din medisin.
Hvor mye og når skal Kaletra tas?
Bruk hos voksne
 • Den vanlige dosen for voksne er 400 mg/100 mg to ganger daglig, dvs. hver 12. time, i kombinasjon med andre anti-HIV-medisiner. Voksne pasienter som tidligere ikke har tatt andre antivirale legemidler kan også ta Kaletra tabletter en gang daglig som en dose på
800 mg/200 mg. Legen vil fortelle deg hvor mange tabletter som skal tas. Voksne pasienter som tidligere har tatt andre antivirale legemidler kan ta Kaletra tabletter en gang daglig som en dose på 800 mg/200 mg hvis legen har bestemt at dette er egnet.
 • Kaletra må ikke tas en gang daglig sammen med efavirenz, nevirapin, karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
 • Kaletra tabletter kan tas med eller uten mat.
Bruk hos barn
 • Til barn vil legen bestemme den riktige Kaletradosen (antall tabletter) basert på barnets høyde og vekt.
 • Kaletra tabletter kan tas med eller uten mat.
Kaletra er også tilgjengelig som 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. Kaletra mikstur, oppløsning er tilgjengelig for pasienter som ikke kan ta tabletter.
Dersom du eller barnet ditt tar for mye av Kaletra
 • Hvis du finner ut at du har tatt mer Kaletra enn du skulle, må du straks ta kontakt med legen.
 • Hvis du ikke kan få tak i legen din, må du henvende deg til sykehuset.
Dersom du eller barnet ditt har glemt å ta Kaletra
Dersom du tar Kaletra to ganger daglig
 • Dersom du kommer på at du har glemt å ta en dose innen 6 timer etter vanlig doseringstid: ta den glemte dosen snarest og deretter fortsetter du med å ta dosene til vanlig tid som foreskrevet av legen.
 • Dersom du kommer på at du har glemt å ta en dose etter mer enn 6 timer etter vanlig doseringstid: ta ikke den glemte dosen. Ta den neste dosen til vanlig tid. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du tar Kaletra én gang daglig
 • Dersom du kommer på at du har glemt å ta en dose innen 12 timer etter vanlig doseringstid: ta den glemte dosen snarest og deretter fortsetter du med å ta dosene til vanlig tid som foreskrevet av legen.
 • Dersom du kommer på at du har glemt å ta en dose etter mer enn 12 timer etter vanlig doseringstid: ta ikke den glemte dosen. Ta den neste dosen til vanlig tid. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du eller barnet ditt avbryter behandling med Kaletra
 • Du må ikke forandre eller slutte å ta den daglige dosen med Kaletra uten først å snakke med legen.
 • Kaletra skal alltid tas hver dag for å kontrollere HIV-infeksjonen, uansett hvor mye bedre du føler deg.
 • Bruk av Kaletra slik det er anbefalt skal gi deg den beste sjansen for å forsinke utviklingen av resistens mot legemidlet.
 • Hvis en bivirkning hindrer deg til å ta Kaletra slik den er foreskrevet, kontakt legen umiddelbart.
 • Pass på at du alltid har nok forsyninger av Kaletra så du ikke går tom. Når du er ute og reiser eller oppholder deg på sykehus, må du passe på at du har tilstrekkelig med Kaletra, inntil du kan få en ny forsyning.
 • Fortsett å ta medisinen så lenge legen har anvist.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Kaletra forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det kan være vanskelig å skille mellom bivirkninger som skyldes Kaletra og de som kan oppstå på grunn av andre medisiner du tar samtidig eller av komplikasjonene som følger med HIV-infeksjonen.
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert av pasienter som tok denne medisinen. Det er viktig at du informerer legen din hvis du opplever disse eller andre symptomer. Hvis tilstanden vedvarer eller forverres kontakt lege.
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • diaré,
 • kvalme,
 • øvre luftveisinfeksjon.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • betennelse i bukspyttkjertelen,
 • oppkast, oppblåst mage, smerter i nedre og øvre del av magen, luft i magen, fordøyelsesproblemer, redusert matlyst, oppstøt fra magen til spiserøret som kan være smertefulle,
  • Snakk med legen din dersom du opplever kvalme, oppkast eller magesmerter ettersom dette kan tyde på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
 • hevelse eller inflammasjon i mage, tarm eller tykktarm,
 • økte kolesterolverdier i blodet, økte triglyseridnivåer (en form for fett) i blodet, høyt blodtrykk
 • redusert evne i kroppen til å håndtere sukker, inkludert diabetes mellitus, vekttap,
 • lavt antall røde blodceller, lavt antall hvite blodceller som vanligvis brukes til å bekjempe infeksjon,
 • utslett, eksem, opphoping av avskallet, fet hud,
 • svimmelhet, angst, søvnproblemer,
 • tretthet, mangel på krefter og energi, hodepine inkludert migrene,
 • hemoroider,
 • leverbetennelse inkludert økte leververdier,
 • allergiske reaksjoner inkludert elveblest og inflammasjon i munnen,
 • nedre luftveisinfeksjoner,
 • forstørrede lymfeknuter,
 • impotens, unormalt rikelig eller langvarig menstruasjon eller uteblivelse av menstruasjon,
 • muskelproblemer slik som svakhet eller kramper, smerter i ledd, muskler og rygg,
 • skade av nerver i det perifere nervesystem,
 • nattesvette, kløe, utslett inkludert hevelser på huden, hudinfeksjoner, inflammasjon i hud eller hårsekker, væskeansamling i celler eller vev.
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • unormale drømmer,
 • tap av smak eller endret smak,
 • håravfall,
 • en type unormalt elektrokardiogram (EKG) som kalles atrioventrikulær blokk,
 • opphoping av belegg inne i arteriene dine, som kan føre til hjerteinfarkt og slag,
 • inflammasjon i blodkar og små blodårer,
 • betennelse i gallegangen,
 • ukontrollert risting i kroppen,
 • forstoppelse,
 • inflammasjon dypt i venene i forbindelse med en blodpropp,
 • munntørrhet,
 • problemer med å kontrollere avføringen,
 • inflammasjon i den første delen av tynntarmen rett etter magesekken, skade eller sår i fordøyelseskanalen, blødning fra tarmen eller endetarmen,
 • røde blodceller i urinen,
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott),
 • fettavleiringer i leveren, forstørret lever,
 • manglende testikkelfunksjon,
 • oppblussing av symptomer som har sammenheng med en inaktiv infeksjon i kroppen din (immunrekonstituering),
 • økt apetitt,
 • unormalt høye verdier av bilirubin (et pigment som produseres ved nedbryting av røde blodceller) i blodet,
 • nedsatt seksuallyst,
 • betennelse i nyrene,
 • ødeleggelse av ben pga. dårlig blodforsyning til det aktuelle området,
 • sår munn eller munnsår, inflammasjon i mage og tarm,
 • nyresvikt,
 • nedbryting av muskelfibre som fører til frigjøring av muskelfibrenes bestanddeler (myoglobin) til blodomløpet,
 • lyder i et eller begge ører, så som summing, ringing eller plystring,
 • skjelvinger,
 • unormal lukking av en av hjerteklaffene dine (trikuspidalklaffen i hjertet ditt),
 • svimmelhet (spinnende følelse),
 • øyeproblemer, synsforstyrrelser,
 • vektøkning.
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • alvorlig eller livstruende utslett og blemmer i huden (Stevens-Johnson syndrom og erythema multiforme).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kaletra
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke Kaletra etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Hvordan bør jeg kaste ubrukt Kaletra?
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kaletra
Virkestoffene er lopinavir og ritonavir.
Hver tablett inneholder 200 mg lopinavir og 50 mg ritonavir. Andre innholdsstoffer er:
Tablett
Kopovidon, sorbitanlaurat, kolloidal vannfri silika, natriumstearylfumarat.
Filmdrasjering
Hypromellose, titandioksid, makrogoler type 400 (polyetylenglykol 400), hydroksypropylcellulose, talkum, kolloidal vannfri silika, makrogoler type 3350 (polyetylenglykol 3350), gult jernoksid (E172), polysorbat 80.
Hvordan Kaletra ser ut og innholdet i pakningen
Kaletra filmdrasjerte tabletter er gule stemplet med [Abbott logo] og «KA».
Kaletra filmdrasjerte tabletter kommer i pakninger som inneholder 120 tabletter (1 plastboks x 120 tabletter) og multipakninger bestående av 3 plastbokser x 120 tabletter (360 tabletter).
Gjennomtrykks multipakninger med 120 tabletter (1 pakning x 120 tabletter eller 3 pakninger x 40 tabletter) er også tilgjengelige.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Tyskland
Tilvirker
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Tyskland
Fournier Laboratories Ireland Limited, Carrigtwohill Business Park, Anngrove, Carrigtwohill, Co. Cork, Irland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hcv-infeksjon (hepatitt c, hepatitt c-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.