Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Isomex 30 mg depottabletter

isosorbidmononitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Isomex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Isomex
 3. . Hvordan du bruker Isomex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Isomex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Isomex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en
annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt
på apoteketiketten.
Isomex inneholder virkestoffet isosorbidmononitrat, som tilhører en gruppe legemidler som kalles nitrater. Denne typen legemiddel virker ved å utvide blodårene, og letter dermed hjertets arbeid for personer med angina pectoris (hjertekramper).
Isomex brukes som forebyggende behandling av angina pectoris hos voksne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Isomex
Bruk ikke Isomex
 • dersom du er allergisk overfor isosorbidmononitrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du også tar legemidler for å behandle impotens eller pulmonal arteriell hypertensjon (PAH); for eksempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) eller Levitra (vardenafil). Se avsnittet «Andre legemidler og Isomex».
 • hvis du lider av svikt i blodsirkulasjonen (akutt sirkulasjonssvikt, sjokk)
 • hvis du har en sykdom i hjertemuskelen (konstriktiv kardiomyopati)
 • hvis du har visse sykdommer i hjerteposen (konstriktiv perikarditt, hjertetamponade)
 • hvis du har tidlige tegn på hjerteinfarkt (brystsmerter eller trykk i brystet, smerte som sprer seg til kjeven eller skulderen, kvalme, svette).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Isomex:
 • hvis du har en tilstand som påvirker blodsirkulasjonen til hjernen
 • hvis du har noen form for hjertesykdom
 • hvis du har anemi
 • hvis du har lavt oksygennivå i blodet (hypoksemi)
 • hvis du har ustabilt blodtrykk, for eksempel hypotensjon og hypovolemi
 • hvis du har lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypotyreose)
 • hvis du har fått beskjed av legen om at du har en intoleranse overfor visse sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet
Barn
Dette legemidlet er ikke beregnet for barn.
Andre legemidler og Isomex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler kan påvirke behandlingen med Isomex eller kan bli påvirket av Isomex.
Ikke bruk Isomex samtidig med legemidler som Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) eller Levitra (vardenafil). Dette er legemidler som brukes ved behandling av impotens (erektil dysfunksjon) eller pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Hvis du tar slike legemidler mens du tar Isomex, kan det føre til alvorlig blodtrykksfall som kan føre til besvimelse eller hjerteinfarkt.
Legemidler som utvider blodkar og senker blodtrykket, kan påvirke effekten av Isomex.
Inntak av Isomex sammen med mat, drikke og alkohol
Å drikke alkohol mens du tar Isomex kan forverre lavt blodtrykk og gjøre deg svimmel eller matt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Isomex skal brukes med forsiktighet under graviditet.
Graviditet
Det er begrenset erfaring med bruk av Isomex under graviditet. Derfor bør du rådføre deg med legen din før du tar Isomex under graviditeten.
Amming
Det er ikke kjent om isosorbidmononitrat går over i morsmelk. En risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Derfor bør du rådføre deg med legen din før du tar Isomex under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Isomex kan forårsake hodepine og svimmelhet. Du bør ikke kjøre bil, bruke maskiner eller utføre andre potensielt farlige aktiviteter før du vet hvordan legemidlet påvirker evnen din til å utføre disse aktivitetene.
Isomex inneholder laktose
Isomex inneholder en type sukker som kalles laktose. Hvis du har fått beskjed av legen om at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 
3. . Hvordan du bruker Isomex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil avgjøre hvilken dose som passer for deg. En vanlig dose for voksne er 60 mg (to tabletter) Isomex én gang daglig om morgenen.
Legen din kan be deg starte med en lav dose, slik at det er mindre sannsynlig at du får hodepine når du starter med Isomex. Legen din kan forskrive en annen dose, avhengig av symptomer, alder og andre legemidler du tar. Dosen kan økes til 120 mg daglig.
Bruk hos eldre pasienter
Doseringen for eldre pasienter (over 65 år) er den samme som for voksne.
Hvordan du skal Isomex
Svelg tablettene hele. Ikke knus eller tygg tablettene. Svelg alltid tablettene med minst et halvt glass vann. Tablettene kan tas med eller uten mat.
Av og til kan noen brukere se rester av tabletten i avføringen. Dette er normalt og betyr ikke at legemidlet ikke er blitt tatt opp i kroppen.
Dersom du tar for mye av Isomex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på overdose kan omfatte bankende hodepine, nervøsitet, kaldsvette, kvalme, brekninger, svimmelhet, ørhet og høy puls. Hvis du plutselig opplever noe av dette, skal du ligge med beina litt hevet, siden dette kan lindre plagene.
Dersom du har glemt å ta Isomex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Isomex
Ikke avbryt behandlingen med Isomex-tabletter plutselig, da dette kan gjøre anginaen din verre. Hvis behandlingen skal avsluttes, må du følge legens anvisninger.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende bivirkninger, ettersom de kan være alvorlige;
 • svimmelhet, kvalme (vanlige, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • besvimelse (sjeldne, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Andre bivirkningerVanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hodepine som går bort eller avtar ved fortsatt bruk
 • lavt blodtrykk, noe som kan føre til svimmelhet og kvalme
 • hjertebank (takykardi)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • oppkast
 • diaré
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • utslett, kløe
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Muskelsmerter (myalgi)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Isomex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Isomex
 • Virkestoff er isosorbidmononitrat. Hver tablett inneholder 30 mg isosorbidmononitrat.
 • Hjelpestoffer er:
  • hypromellose
  • laktosemonohydrat
  • pregelatinisert stivelse
  • magnesiumstearat
  • vannfri kolloidal silika.
Hvordan Isomex ser ut og innholdet i pakningen
Isomex er hvite eller off-white, bikonvekse, ovale depottabletter.
Isomex er pakket i bokser som inneholder 100 tabletter eller i blisterpakninger som inneholder 28 eller 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
RPH Pharmaceuticals AB
Lagervägen 7
136 50 Jordbro
Sverige
Tilvirker
Recipharm Fontaine SAS
Rue des Prés Potets
21121 Fontaine-les-Dijon Cedex
Frankrike
Lokal representant:
Medlite AS
Hvittingfossveien 135
3089 Holmestrand
Tel. 33 09 62 12
www.medlite.no
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i EØS under følgende navn:
Sverige Isomex 30 mg depottabletter
Danmark Isomex, 30 mg detpottabletter
Norge Isomex 30 mg depottabletter
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.