Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

lanreotid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ipstyl Autogel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ipstyl Autogel
 3. Hvordan du bruker Ipstyl Autogel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ipstyl Autogel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ipstyl Autogel er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Ipstyl Autogel er og hva det brukes mot:
Navnet på legemidlet ditt er Ipstyl Autogel.
Ipstyl Autogel injeksjonsvæske er fylt i en sprøyte, klar til injeksjon. Ipstyl Autogel finnes i tre doser, med 60 mg, 90 mg og 120 mg lanreotid.
Det er en langtidsvirkende formulering av lanreotid. Virkestoffet lanreotid tilhører en gruppe legemidler som kalles "antiveksthormoner". Det ligner på et annet stoff (et hormon) som kalles "somatostatin".
Lanreotid senker hormonnivåene i kroppen slik som veksthormoner (GH) og insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF 1) og hemmer utskillelse av enkelte fordøyelseshormoner og utskillelse i tarm. I tillegg har det effekt på noen avanserte krefttyper (som kalles nevroendokrine svulster) i tarmen og i bukspyttkjertelen ved å stoppe eller forsinke veksten.
Hva Ipstyl Autogel brukes mot:
 • langsiktig behandling av akromegali (en tilstand hvor kroppen din produserer for mye veksthormon) og når annen behandling (som kirurgi, stråling eller behandling med såkalte dopaminagonister) ikke har hatt god nok virkning.
 • lindring av symptomer assosiert med akromegali, slik som tretthet, hodepine, svetting, leddsmerter og numne hender og føtter.
 • lindring av symptomer som rødme og diaré, som noen ganger forekommer hos pasienter med nevroendokrine svulster (NET).
 • behandling og kontroll av vekst av enkelte avanserte svulster i tarm og bukspyttkjertel, kalt gastroenteropankreatiske nevroendokrine svulster eller GEP-NET. Det benyttes når disse svulstene ikke kan fjernes ved operasjon
 
2. Hva du må vite før du bruker Ipstyl Autogel
Bruk ikke Ipstyl Autogel:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor lanreotid, somatostatin eller lignende stoffer (somatostatinanaloger) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ipstyl Autogel:
 • dersom du har sukkersyke (diabetes). Under behandling med lanreotid kan du oppleve endringer av blodsukkeret. Blodsukkerkonsentrasjonen bør derfor kontrolleres nøye, og om nødvendig bør diabetesbehandlingen korrigeres.
 • dersom du har gallestein, fordi lanreotid kan føre til dannelse av gallestein i galleblæren. I dette tilfellet kan det hende du må undersøkes med jevne mellomrom. Legen din kan velge å avbryte behandlingen med lanreotid hvis det oppstår komplikasjoner i forbindelse med gallestener.
 • dersom du har hjertelidelser. Hos pasienter som har hjertelidelser før start av behandling med Ipstyl Autogel kan lav puls oppstå.
 • dersom du har akromegali (forhøyet produksjon av veksthormon). Bruk av lanreotid kan da gi forstyrrelser i skjoldkjertelen.
Rådfør deg med legen din eller apotek før du bruker Ipstyl Autogel, dersom noe av det ovenfor gjelder deg.
Barn
Ipstyl Autogel er ikke anbefalt til barn.
Andre legemidler og Ipstyl Autogel
Noen legemidler påvirker hvordan andre legemidler virker. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering med:
 • ciklosporin (brukes etter transplantasjoner).
 • bromokriptin (brukes bl.a. for å redusere melkeproduksjon eller ved Parkinsons sykdom).
 • betablokkere (brukes ved hjertelidelser).
Legen din kan vurdere dosejusteringer av legemidler som dette som du får samtidig med lanreotid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er ukjent om fosteret kan påvirkes. Det er ukjent om Ipstyl Autogel går over i morsmelk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller planlegger å bli gravid. Lanreotid bør kun gis til deg hvis det er strengt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Bruk av Ipstyl Autogel kan gi svimmelhet. Hvis dette gjelder deg, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Ipstyl Autogel
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose
Behandling av akromegali og lindring av symptomer på akromegali
Den anbefalte dosen er én injeksjon hver 28. dag. Legen din kan tilpasse injeksjonsdosen ved å bruke en av de tre tilgjengelige styrkene av Ipstyl Autogel (60, 90 eller 120 mg).
Dersom behandlingen din er velkontrollert, kan legen din anbefale en endring i hyppigheten av dine injeksjoner med Ipstyl Autogel 120 mg til én injeksjon hver 42. eller 56. dag.
Legen din vil også avgjøre hvor lenge du skal få behandling.
Lindring av symptomer (som rødme og diaré) forbundet med nevroendokrine svulster
Den anbefalte dosen er én injeksjon hver 28. dag. Legen din kan tilpasse injeksjonsdosen ved å bruke en av de tre tilgjengelige styrkene av Ipstyl Autogel (60, 90 eller 120 mg).
Dersom behandlingen din er velkontrollert, kan legen din anbefale en endring i hyppigheten av dine injeksjoner med Ipstyl Autogel 120 mg til én injeksjon hver 42. eller 56. dag.
Legen din vil også avgjøre hvor lenge du skal behandles.
Behandling av avanserte svulster i innvoller og bukspyttkjertel, kalt gastroenteropankreatiske nevroendokrine svulster eller GEP-NET. Det benyttes når disse svulstene ikke kan fjernes ved kirurgi.
Den anbefalte dosen er 120 mg hver 28. dag. Legen din vil avgjøre hvor lenge du skal behandles med Ipstyl Autogel for kontroll av svulsten.
Det kreves ingen endring av dose for eldre pasienter eller for pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Lanreotid anbefales ikke brukt til barn.
Administrasjonsmåte
Ipstyl Autogel skal injiseres dypt under huden.
Injeksjonen bør settes av helsepersonell eller en omsorgsperson (familiemedlem eller venn) eller av deg selv etter tilstrekkelig opplæring av helsepersonell.
Legen din avgjør om du skal sette injeksjonen selv eller om en annen opplært person skal gjøre det. Rådfør deg med lege eller helsepersonell for råd eller ytterligere opplæring hvis du er usikker på hvordan injeksjonen skal settes.
Dersom injeksjonen settes av helsepersonell eller en annen opplært person (familiemedlem eller venn), settes injeksjonen i øvre, ytre kvadrant av setet eller øverst på utsiden av låret (se fig. 5a og 5b nedenfor).
Dersom du skal sette injeksjonen selv etter å ha fått opplæring, settes injeksjonen øverst, på utsiden av låret (se fig. 5b nedenfor).
Bruksanvisning:MERK: LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR INJEKSJONEN SETTES.
Injeksjonen er en dyp subkutan injeksjon og krever en spesifikk teknikk som skiller seg fra vanlige subkutane injeksjoner.
Bruksanvisningen viser hvordan Ipstyl Autogel skal injiseres.
Ipstyl Autogel leveres i en ferdigfylt sprøyte med automatisk sikkerhetsanordning. Kanylen vil trekke seg tilbake automatisk etter at en fullstendig injeksjon er gitt, dette for å forebygge stikkskader.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Ta Ipstyl Autogel ut av kjøleskapet 30 minutter før injeksjonen skal settes. Injisering av kaldt legemiddel kan være smertefullt. La den laminerte posen være forseglet inntil rett før injeksjonen settes.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Merk: Før posen åpnes, kontroller at posen er intakt og at legemidlets holdbarhetstid ikke har utløpt.
Bruk ikke den ferdigfylte sprøyten:
 • Hvis du har mistet eller skadet den ferdigfylte sprøyten eller hvis den ferdigfylte sprøyten eller posen er skadet på noen måte.
 • Hvis legemidlet har passert utløpsdatoen: Utløpsdatoen står merket på ytterkartongen og posen.
Kontakt lege eller apotek hvis noen av punktene over gjelder.
3. Vask hendene med såpe.
4. Åpne den laminerte folieposen langs den prikkede linjen og ta ut den ferdigfylte sprøyten. Innholdet i den ferdigfylte sprøyten er tyktflytende med et gel-lignende utseende, har viskøse trekk og fargen varierer fra hvit til blek gul. Den overmettede løsningen kan også inneholde mikrobobler som klarnes opp under injisering. Disse forskjellene er normale og påvirker ikke kvaliteten til produktet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter at den beskyttende laminerte posen er åpnet, skal legemidlet administreres umiddelbart.
5. Velg et injeksjonssted:
5a. Dersom injeksjonen settes av helsepersonell eller en annen opplært person, som et familiemedlem eller venn: Bruk øvre, ytre kvadrant av setet eller øverst på utsiden av låret til injeksjon.
5b. Dersom du skal sette injeksjonen selv: Bruk øverste, ytre del av låret.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Varier injeksjonssted mellom høyre og venstre side for hver gang du får injeksjon med Ipstyl Autogel. Unngå områder med føflekker, arrvev, rødlig hud eller hud som føles ujevn.
6. Vask injeksjonsstedet.
7. Før injeksjon tas den ferdigfylte sprøyten av brettet. Kast brettet.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Fjern kanylehetten ved å dra den av og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Strekk ut huden på injeksjonsområdet med tommelen og pekefingeren på den ledige hånden som ikke holder den ferdigfylte sprøyten. Ikke knip huden. Bruk en bestemt dart-liknende bevegelse til å hurtig stikke kanylen vinkelrett i huden (90 graders vinkel), helt inn i huden. Det er veldig viktig at kanylen stikkes inn fullstendig. Kanylen skal ikke være synlig når den er ført inn fullstendig.
Ikke aspirer (ikke trekk tilbake stempelet).
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Slipp injeksjonsområdet som ble strukket med hånden din. Press stempelet ned med et jevnt og bestemt trykk. Legemidlet er tykkere og vanskeligere å injisere enn muligens forventet. Vanligvis er 20 sekunder nødvendig. Injiser hele dosen og gi et siste press for å sørge for at stempelet ikke kan trykkes lengre inn.
Mangler tekstalternativ for bilde
NB: oppretthold presset på stempelet med tommelen for å unngå aktivering av den automatiske sikkerhetsanordningen.
Mangler tekstalternativ for bilde
11. Uten å slippe presset på stempelet, fjernes kanylen fra injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
12. Deretter slippes presset på stempelet. Kanylen vil automatisk trekkes tilbake i skjoldet hvor den vil bli permanent innelukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
13. Trykk lett på injeksjonsstedet med en bomullsdott eller sterilt gassbind for å unngå eventuell blødning. Injeksjonsstedet skal ikke gnis eller masseres etter at injeksjonen er gitt.
14. Kast den brukte sprøyten i henhold til instruksjoner fra lege eller helsepersonell. Sprøyten skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Dersom du tar for mye av Ipstyl Autogel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ipstyl Autogel
Så snart du oppdager at du har glemt en injeksjon, kontakt legen din som da vil gi deg råd om når du skal få neste injeksjon. Ikke gi deg selv ekstra injeksjoner for å gjøre opp for glemte injeksjoner uten å ha rådført deg med en lege.
Dersom du avbryter behandling med Ipstyl Autogel
Opphold av mer enn én dose eller tidlig avslutning av behandling med Ipstyl Autogel kan påvirke hvor vellykket behandlingen blir. Snakk med legen din før du slutter med behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen din umiddelbart hvis du merker noen av følgende bivirkninger:
 • føler deg mer tørst eller trøtt enn vanlig, og er tørr i munnen - dette kan være tegn på at du har høye blodsukkernivåer eller utvikler diabetes
 • føler deg sulten, er skjelven, svetter mer enn vanlig eller føler deg forvirret. Dette kan være tegn på lave blodsukkernivåer.
Hyppigheten av disse bivirkningene er vanlig, kan påvirke opptil 1 av 10 personer.
Informer legen din umiddelbart hvis du merker at:
 • ansiktet ditt blir rødt eller hovner opp eller du utvikler flekker eller et utslett
 • brystet ditt føles stramt, du blir kortpustet eller pipende
 • du føler deg svimmel, muligens som følge av blodtrykksfall
Dette kan være et resultat av en allergisk reaksjon.
Hyppigheten av disse bivirkningene er ikke kjent, det kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data.
Andre bivirkninger
Informer legen din eller apotek dersom du merker noen av følgende bivirkninger.
De vanligst forventede bivirkningene er forstyrrelser i mage-tarm- kanalen, galleblæreproblemer og reaksjoner på injeksjonsstedet. De bivirkningene som kan oppstå med Ipstyl Autogel er oppført nedenfor i henhold til hyppighet.
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer):
 • diaré, løs avføring, magesmerter,
 • gallestein og andre galleblæreproblemer. Du kan ha symptomer som alvorlige og plutselige magesmerter, høy feber, gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øynene), frysninger, tap av matlyst, kløende hud.
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • vektreduksjon
 • mangel på energi
 • langsomme hjerteslag
 • følelse av å være veldig sliten
 • nedsatt appetitt
 • følelse av å være generelt svak
 • overflødig fett i avføringen
 • svimmelhet, hodepine
 • tap av hår eller mindre vekst av kroppshår
 • smerter som påvirker muskler, leddbånd, sener og bein
 • reaksjoner på stedet der injeksjonen er gitt, slik som smerte eller hard hud
 • unormale prøveresultater fra lever og bukspyttkjertel og endringer i blodsukkernivået
 • kvalme, oppkast, forstoppelse, luft, oppblåst mage eller ubehag, fordøyelsesbesvær
 • utvidelse av gallegangene mellom leveren og galleblæren og tarmen. Du kan da ha symptomer som magesmerter, kvalme, gulsott og feber
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • hetetokter
 • søvnvansker
 • endring i fargen på avføringen
 • endringer i natrium- og alkalisk fosfatase-nivåer, påvist i blodprøver
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • plutselige, sterke smerter i nedre del av mage - dette kan være et tegn på en betent bukspyttkjertel (pankreatitt)
 • rødhet, smerte, varme og hevelse på injeksjonsstedet, som kan kjennes væskefylt ut ved trykk, og feber. Dette kan være tegn på byll (abscess)
 • plutselige, sterke smerter i øvre høyre eller midtre del av magen, som kan spre seg til skulderen eller ryggen, mageømhet, kvalme, oppkast og høy feber. Dette kan være tegn på betennelse i galleblæren (kolecystitt)
 • smerter i øvre høyre del av magen (abdomen), feber, frysninger, gulning av hud og øyne (gulsot), kvalme, oppkast, leirefarget avføring, mørk urin, tretthet. Dette kan være tegn på betennelse i gallegangene (kolangitt)
Da lanreotid kan forandre blodsukkernivået, kan det være legen din vil overvåke blodsukkernivået, spesielt ved oppstart av behandlingen.
På samme måte som galleblæreproblemer kan oppstå med denne type medisin, kan det være legen din vil overvåke galleblæren din når du begynner med behandling av Ipstyl Autogel og fra tid til annen etterpå.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt ovenfor.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ipstyl Autogel
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketter etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar Ipstyl Autogel i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Etter uttak fra kjøleskap kan legemiddel oppbevart i den laminerte posen legges tilbake i kjøleskap (antallet temperaturavvik må ikke overskride tre ganger) for videre oppbevaring og brukes ved et senere tidspunkt, forutsatt at legemidlet ikke har vært oppbevart lenger enn totalt 24 timer ved høyst 40ºC.
Hver sprøyte er pakket individuelt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ipstyl Autogel
 • Virkestoff er lanreotid (60 mg, 90 mg eller 120 mg)
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, konsentrert eddiksyre (til pH-justering).
Hvordan Ipstyl Autogel ser ut og innholdet i pakningen
Ipstyl Autogel er en tyktflytende injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte klar til bruk, med automatisk sikkerhetsanordning. Det er en hvit til gulhvit, tyktflytende oppløsning.
Hver ferdigfylte sprøyte er pakket i en laminert pose og i en eske.
Pakning med en 0,5 ml ferdigfylt sprøyte med automatisk sikkerhetsanordning og en kanyle (1,2 mm x 20 mm)
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE-164 51 Kista
Sverige
Tlf: +46 8 451 60 00
info.se@ipsen.com
Tilvirker
Ipsen Pharma Biotech, FR-83870 Signes, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE-164 51 Kista
Sverige
Tlf: +46 8 451 60 00
info.se@ipsen.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

akromegali: Sykdom som manifesterer seg ved at hender, føtter og ulike deler av ansiktet forstørres. Tilstanden skyldes vanligvis en godartet svulst i hypofysen i hjernen, hvor produksjonen av veksthormon skjer. Svulsten fører til økt produksjon av veksthormon.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

Ipstyl Autogel ferdigfylt sprøyte