Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Inlyta 1 mg filmdrasjerte tabletter

Inlyta 3 mg filmdrasjerte tabletter

Inlyta 5 mg filmdrasjerte tabletter

Inlyta 7 mg filmdrasjerte tabletter

aksitinib

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Inlyta er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Inlyta
 3. Hvordan du bruker Inlyta
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Inlyta
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Inlyta er og hva det brukes mot
Inlyta er et legemiddel som inneholder virkestoffet aksitinib. Aksitinib reduserer blodforsyningen til svulsten (tumoren) og forsinker utviklingen av kreft.
Inlyta brukes ved behandling av langtkommet nyrekreft (avansert nyrecellekarsinom) hos voksne, når andre legemidler (sunitinib eller et cytokin) ikke lenger kan stoppe utvikling av sykdommen.
Snakk med legen dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan legemidlet virker eller hvorfor du har fått forskrevet legemidlet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Inlyta
Bruk ikke Inlyta:
Dersom du er allergisk overfor aksitinib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du tror du kan være allergisk bør du snakke med legen din.
Advarsler og forsiktighetsreglerSnakk med lege eller sykepleier før du bruker Inlyta
 • Dersom du har høyt blodtrykk.
  Inlyta kan øke blodtrykket ditt. Det er viktig at du får målt blodtrykket ditt før du bruker dette legemidlet og regelmessig så lenge du bruker det. Dersom du har høyt blodtrykk (hypertensjon), kan du få behandling med legemidler for å senke blodtrykket. Legen din vil forsikre seg om at blodtrykket er under kontroll før behandling med Inlyta settes i gang og så lenge du bruker legemidlet.
 • Dersom du har problemer med stoffskiftet.
  Inlyta kan forårsake problemer med skjoldbruskkjertelen. Si fra til legen dersom du blir fortere trett enn vanlig, føler deg generelt kaldere enn andre eller hvis stemmen din blir dypere mens du tar dette legemidlet. Stoffskiftet ditt bør sjekkes før du tar Inlyta og regelmessig så lenge du bruker dette legemidlet. Dersom skjoldbruskkjertelen din ikke produserer nok tyroksin før eller under behandling med dette legemidlet, vil du få behandling med legemidler som erstatter tyroksinhormonet.
 • Dersom du nylig har hatt problem med blodpropp i vener og arterier (typer av blodårer), inkludert hjerneslag, hjerteinfarkt, emboli eller trombose.
  Kontakt legevakt umiddelbart og ring legen din dersom du får symptomer som brystsmerter eller trykk i brystet, smerter i arm, rygg, nakke eller kjeve, kortpustethet, nummenhet eller svakhet på den ene siden av kroppen, problemer med å snakke, hodepine, synsforstyrrelser eller svimmelhet mens du behandles med dette legemidlet.
 • Dersom du har problemer med blødninger.
  Inlyta kan øke risikoen for blødninger. Si fra til legen dersom du får en blødning, eller dersom du hoster opp blod eller blodig spytt mens du behandles med dette legemidlet.
 • Dersom du har eller har hatt en aneurisme (utvidelse og svekkelse av blodåreveggen) eller en rift i blodåreveggen.
 • Dersom du under behandling med dette legemidlet får kraftige magesmerter eller magesmerter som ikke gir seg.
  Inlyta kan øke risikoen for å få hull i magesekk eller tarmer, eller fistler (unormal rørformet passasje fra et hulrom i kroppen til et annet eller til huden). Si fra til legen dersom du får kraftige magesmerter mens du behandles med dette legemidlet.
 • Dersom du skal opereres eller har et sår som ikke har grodd.
  Legen skal avslutte behandlingen med Inlyta minst 24 timer før operasjonen, da Inlyta kan påvirke sårtilhelingen. Behandling med dette legemidlet vil bli startet igjen når såret er tilstrekkelig tilhelet.
 • Dersom du under behandling med dette legemidlet får symptomer som hodepine, forvirring, krampeanfall eller synsforstyrrelser, med eller uten høyt blodtrykk. Oppsøk legevakt umiddelbart og ring legen din. Dette kan være en sjelden nevrologisk bivirkning som kalles posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES).
 • Dersom du har leverproblemer.
  Legen din vil ta blodprøver for å undersøke leverfunksjonen din før og under behandling med Inlyta.
 • Dersom du under behandling med dette legemidlet får symptomer som ekstrem tretthet, hevelse i magen, hovne ben eller ankler, kortpustethet eller fremtredende blodårer i nakken.
  Inlyta kan øke risikoen for hjertesvikt. Legen din bør overvåke deg for tegn eller symptomer på hjertesvikt under hele behandlingen med aksitinib.
Bruk hos barn og ungdom
Inlyta er ikke anbefalt til personer under 18 år. Dette legemidlet er ikke testet ut hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Inlyta
Visse legemidler kan påvirke eller bli påvirket av Inlyta. Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, vitaminer og plantebaserte legemidler. Det kan være flere legemidler som påvirker eller blir påvirket av Inlyta enn de som er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Følgende legemidler kan øke risikoen for bivirkninger av Inlyta:
 • ketokonazol eller itrakonazol – brukes til behandling av soppinfeksjoner.
 • klaritromycin, erytromycin eller teliltromycin – antibiotika brukt til behandling av bakterieinfeksjoner.
 • atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir eller sakinavir – brukes til å behandle HIV- infeksjoner/AIDS.
 • nefazodon – brukes til å behandle depresjon.
Følgende legemidler kan redusere virkningen av Inlyta:
 • rifampicin, rifabutin eller rifapentin – brukes til behandling av tuberkulose (TB).
 • deksametason – et kortikosteroid brukt mot mange ulike tilstander, inkludert alvorlige sykdommer.
 • fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital – legemidler mot epilepsi som brukes for å stanse anfall.
 • Johannesurt (Hypericum perforatum), et plantebasert legemiddel som brukes til å behandle depresjon.
Du bør unngå å ta disse legemidlene under behandling med Inlyta. Dersom du tar noen av dem, må du fortelle det til lege, apotek eller sykepleier. Legen kan endre dosen av disse legemidlene, endre dosen av Inlyta eller bytte til et annet legemiddel.
Inlyta kan gi økte bivirkninger av teofyllin, som brukes til behandling av astma eller andre lunge- sykdommer.
Inntak av Inlyta sammen med mat og drikke
Ikke ta dette legemidlet sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice, da det kan øke risikoen for bivirkninger.
Graviditet og amming
 • Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Inlyta kan skade det ufødte barnet eller barn som ammes.
 • Du bør ikke ta dette legemidlet under graviditet. Snakk med legen din før du tar det dersom du er gravid eller kan bli gravid.
 • For å unngå å bli gravid, må du bruke en sikker prevensjonsmetode mens du tar Inlyta og i inntil 1 uke etter at du har tatt siste dose.
 • Du bør ikke amme under behandling med Inlyta. Dersom du ammer, vil legen diskutere med deg om du skal avslutte ammingen eller avslutte behandling med Inlyta.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du opplever svimmelhet og/eller tretthet mens du bruker Inlyta, må du være spesielt forsiktig med bilkjøring og bruk av maskiner.
Inlyta inneholder laktose (melkesukker)
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Inlyta
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 5 mg to ganger daglig. Legen kan deretter øke eller redusere dosen din, avhengig av hvordan du tåler behandlingen med Inlyta.
Svelg tablettene hele med vann, med eller uten mat. Ta Inlyta-dosene med ca. 12 timers mellomrom.
Dersom du tar for mye av Inlyta
Dersom du ved et uhell tar for mange tabletter eller en høyere dose enn du trenger, må du kontakte lege umiddelbart. Hvis mulig bør du vise legen pakningen eller dette pakningsvedlegget. Du kan ha behov for legehjelp.
Dersom du har glemt å ta Inlyta
Ta neste dose til vanlig tid. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for de glemte tablettene.
Dersom du kaster opp mens du tar Inlyta.
Du skal ikke ta en ekstra dose hvis du kaster opp. Neste dose skal tas til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Inlyta
Dersom du ikke klarer å ta dette legemidlet slik legen har sagt, eller dersom du føler at du ikke trenger det lenger, må du kontakte legen din umiddelbart.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Enkelte bivirkninger kan være alvorlige. Du må kontakte legen din med én gang dersom du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene (se også avsnitt 2 ’Hva du må vite før du bruker Inlyta’):
 • Hjertesvikt. Snakk med legen dersom du opplever ekstrem tretthet, hevelse i magen, hovne ben eller ankler, kortpustethet eller fremtredende blodårer i nakken.
 • Blodpropp i vener og arterier (typer av blodårer), inkludert hjerneslag, hjerteinfarkt, emboli eller trombose. Du må oppsøke legevakt umiddelbart og kontakte legen din dersom du får symptomer som brystsmerter eller trykk i brystet, smerter i arm, rygg, nakke eller kjeve, kortpustethet, nummenhet eller svakhet på den ene siden av kroppen, problemer med å snakke, hodepine, synsforstyrrelser eller svimmelhet.
 • Blødninger. Kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene eller får en alvorlig blødning under behandling med Inlyta: Svart, tjæreaktig avføring, eller du hoster opp blod eller blodig spytt eller opplever psykiske forandringer.
 • Hull i magesekk eller tarmer, eller fisteldannelse (unormal rørformet passasje fra et hulrom i kroppen til et annet, eller til huden). Snakk med legen dersom du får kraftige magesmerter.
 • Kraftig blodtrykksøkning (hypertensiv krise). Snakk med legen dersom du får veldig høyt blodtrykk, sterk hodepine eller kraftige brystsmerter.
 • Forbigående hevelse i hjernen (posterior reversibelt encefalopatisyndrom). Du må oppsøke legevakt umiddelbart og kontakte legen din dersom du får symptomer som hodepine, forvirring, krampeanfall eller synsforstyrrelser, med eller uten høyt blodtrykk.
Andre bivirkninger av Inlyta kan omfatte:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere
 • Høyt blodtrykk, eller økt blodtrykk
 • Diaré, kvalme eller brekninger, magesmerter, fordøyelsesbesvær, sårhet i munn, tunge eller hals, forstoppelse
 • Kortpustethet, hoste, heshet
 • Mangel på energi, du føler deg svak eller trett
 • For lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen (kan påvises ved blodprøver)
 • Rødhet og hevelse i håndflater eller fotsåler (hånd-fot-syndrom), utslett, tørr hud
 • Leddsmerter, smerter i hender eller føtter
 • Tap av appetitt
 • Protein i urinen (kan påvises ved urinprøver)
 • Vekttap
 • Hodepine, smaksforstyrrelser eller tap av smakssans
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere
 • Dehydrering (uttørking)
 • Nyresvikt
 • Luft i tarmene, hemorroider, blødning fra tannkjøttet, blødning fra endetarmen, en brennende eller stikkende følelse i munnen
 • Hyperaktiv skjoldbruskkjertel (kan påvises ved blodprøver)
 • Sår hals eller nese, og irritasjon i halsen
 • Muskelsmerter
 • Neseblødning
 • Hudkløe, rødhet i huden, håravfall
 • Øresus (tinnitus)
 • Redusert antall røde blodceller (kan påvises ved blodprøver)
 • Redusert antall blodplater (celler som gjør at blodet koagulerer) (kan påvises ved blodprøver)
 • Blod i urinen (kan påvises ved urinprøver)
 • Endringer i ulike kjemiske stoffer/enzymer i blodet (kan påvises ved blodprøver)
 • Økt antall røde blodceller (kan påvises ved blodprøver)
 • Hevelse i magen, hovne ben eller ankler, fremtredende blodårer i nakken, ekstrem tretthet eller kortpustethet (kan være tegn på hjertesvikt)
 • Fistler (unormal rørformet passasje fra et hulrom i kroppen til et annet, eller til huden)
 • Svimmelhet
 • Galleblærebetennelse
Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere
 • Reduksjon i antall hvite blodceller (kan påvises ved blodprøver)
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • Utvidelse og svekkelse av blodåreveggen eller en rift i blodåreveggen (aneurismer og arteriedisseksjoner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Inlyta
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisterfolien eller på boksen etter ’Utløpsdato’ eller ‘EXP’. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Du skal ikke bruke pakninger som er skadet eller viser tegn til å ha vært åpnet av andre.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Inlyta
 • Virkestoff er aksitinib. Inlyta filmdrasjerte tabletter finnes i forskjellige styrker
Inlyta 1 mg: Hver tablett inneholder 1 mg aksitinib
Inlyta 3 mg: Hver tablett inneholder 3 mg aksitinib
Inlyta 5 mg: Hver tablett inneholder 5 mg aksitinib
Inlyta 7 mg: Hver tablett inneholder 7 mg aksitinib
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose 2910 (15 mPa·s), titandioksid (E171), triacetin (E1518), rødt jernoksid (E172) (se pkt. 2 ‘Inlyta inneholder laktose’ (melkesukker)).
Hvordan Inlyta ser ut og innholdet i pakningen
Inlyta 1 mg filmdrasjerte tabletter er røde, ovale og preget med ’Pfizer’ på én side og ’1 XNB’ på den andre. Inlyta 1 mg finnes i bokser med 180 tabletter og i blisterbrett med 14 tabletter. Hver blisterpakning inneholder 28 tabletter eller 56 tabletter.
Inlyta 3 mg filmdrasjerte tabletter er røde, runde og preget med ’Pfizer’ på én side og ’3 XNB’ på den andre. Inlyta 3 mg finnes i bokser med 60 tabletter og i blisterbrett med 14 tabletter. Hver blisterpakning inneholder 28 tabletter eller 56 tabletter.
Inlyta 5 mg filmdrasjerte tabletter er røde, trekantede og preget med ’Pfizer’ på én side og ’5 XNB’ på den andre. Inlyta 5 mg finnes i bokser med 60 tabletter og i blisterbrett med 14 tabletter. Hver blisterpakning inneholder 28 tabletter eller 56 tabletter.
Inlyta 7 mg filmdrasjerte tabletter er røde, rombeformede og preget med ’Pfizer’ på én side og
’7 XNB’ på den andre. Inlyta 7 mg finnes i bokser med 60 tabletter og i blisterbrett med 14 tabletter. Hver blisterpakning inneholder 28 tabletter eller 56 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles
Belgia
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet.
Norge
Pfizer Norge AS Tlf: +47 67 52 61 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.11.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.