Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Imodium 2 mg tabletter

Imodium 0,2 mg/ml mikstur, oppløsning

loperamidhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imodium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imodium
 3. Hvordan du bruker Imodium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imodium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Imodium er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imodium er et legemiddel mot diaré som gjør avføringen fastere og reduserer antall nødvendige toalettbesøk.
Imodium forskrives av lege ved vedvarende (kronisk) diaré og ved diaré som skyldes rask tarmpassasje når deler av mage/tarm er operert bort.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Imodium
Bruk ikke Imodium dersom:
 • du er allergisk overfor loperamidhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • det er til barn under 2 år
 • du har en betennelse i tykktarmen (f.eks. ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektrede antibiotika)
 • du har høy feber/blod i avføringen
 • du har en sykdom/tilstand/lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås
 • du har forstoppelse
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imodium. Vis forsiktighet ved bruk av Imodium dersom:
 • du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn bør lege kontaktes
 • du har tegn til forstoppelse må behandlingen avbrytes
 • du har AIDS og tegn til hoven eller svullen buk må behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes
 • du har nedsatt leverfunksjon. Informer legen din da det kan være nødvendig med oppfølging under behandlingen
Behandling med Imodium kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du tar Imodium.
Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.
Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, virkestoffet i Imodium.
Barn og ungdom
Imodium bør ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Imodium
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Kontakt lege hvis du bruker eller nylig har brukt noen av legemidlene nevnt under:
 • legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarm-kanalen (f.eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Imodium
 • ritonavir som brukes for å behandle HIV
 • kinidin som brukes for å behandle unormal hjerterytme
 • desmopressin (tatt via munnen) som brukes for å behandle økt vannlating
 • itrakonazol eller ketokonazol som brukes for å behandle soppinfeksjoner
 • gemfibrozil som brukes for å redusere kolesterol i blodet
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Imodium under graviditet. Loperamidhydroklorid går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege eller apotek før du tar Imodium dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tretthet, svimmelhet eller døsighet kan oppstå som følge av diaré og behandling med Imodium. Du bør derfor være forsiktig ved kjøring av bil eller bruk av maskiner.
Imodium tabletter inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Imodium tabletter.
Imodium mikstur inneholder glyserol (E422), metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216) og fargestoffet nykockin rød A (E124):
Glyserol kan forårsake hodepine, urolig mage og diaré. Metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Nykockin kan forårsake allergiske reaksjoner.
Imodium mikstur inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 20 ml, og er så godt som «natriumfritt». Miksturen inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per 20 ml.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Imodium
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Tablettene bør svelges hele med væske
Den anbefalte dosen ved egenbehandling av akutt diaré hos voksne og barn over 12 år er:
 • behandlingen starter med 2 tabletter (eller 20 ml mikstur). Vent 2‑3 timer før neste dose.
 • deretter individuell dosering med 1 tablett (eller 10 ml mikstur) etter hver løs avføring.
Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter (eller 80 ml mikstur). Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen - da må lege kontaktes.
Den anbefalte dosen ved kronisk diaré er:
 • behandlingen starter med 2 tabletter (eller 20 ml mikstur).
 • deretter individuell dosering med 1‑8 tabletter (eller 10‑80 ml mikstur) pr. døgn.
Vedlikeholdsdosen bør være lavest mulig. Det vil ofte være tilstrekkelig med 1‑2 tabletter (eller 10‑20 ml mikstur) pr. døgn. Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter (eller 80 ml mikstur).
Imodium virker i løpet av en time etter inntak av 2 tabletter (4 mg) (eller 20 ml mikstur).
Imodium mikstur leveres med et 5 ml målebeger.
Flasken har en barnesikret skrukork som åpnes slik:
Press skrukorken ned samtidig som den dreies mot klokka.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Imodium
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Imodium, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere eller svak pust.
Barn reagerer sterkere på store mengder av Imodium enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Imodium
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 100 brukere, men færre enn 1 av 10) er hodepine, svimmelhet, forstoppelse, kvalme og tarmgass.
Mindre vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 1000 brukere, men færre enn 1 av 100) er søvnighet, smerter eller ubehag i magen, munntørrhet, oppkast, sure oppstøt og utslett.
Sjeldne bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000): nedsatt kraft i musklene, små pupiller, smerter i tungen, oppblåsthet, kløe, problemer med å tømme urinblæren og tretthet.
Stopp bruk av Imodium og kontakt lege umiddelbart dersom du merker noen av følgende sjeldne symptomer:
 • plutselig hevelse i ansikt, lepper eller svelg, kortpustethet, vablete utslett (også kjent som elveblest eller urtikaria), alvorlig irritasjon, rødhet eller blemmer i huden. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
 • ekstrem tretthet, koordinasjonsproblemer og bevissthetstap som kan være tegn på for høy dose.
 • alvorlige magesmerter og/eller hoven buk som kan skyldes blokkert eller forstørret tarm.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Imodium
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Disse legemidlene krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imodium
 • Virkestoff er loperamidhydroklorid. 1 tablett inneholder 2 mg loperamidhydroklorid. 1 ml mikstur inneholder 0,2 mg loperamidhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tabletter: Laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose, titandioksid (E171), propylenglykol, makrogol 6000, polysorbat 80, karnaubavoks, hvit bivoks og polysorbat 60.
  Mikstur: Glyserol, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E218 og E 216), etanol 96 % 0,073 mg/ml, sitronsyre, rødt fargestoff (E 124), bringebær- og ripssmak og renset vann.
Hvordan Imodium ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter: Hvite, filmdrasjerte, runde, bikonvekse tabletter med inskripsjon L2 på den ene siden. Tablettene er pakket på blisterbrett (PVC/aluminiumblistre). Pakningsstørrelser: 16 stk, 40 stk og 100 stk.
Mikstur: Mikstur med fruktsmak (bringebær og rips). Glassflaske à 100 ml med barnesikker skrukork. Målebeger à 5 ml er vedlagt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker
Tabletter: Janssen-Cilag SA, Val De Reuil, Frankrike
Mikstur: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.