Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Imigran Radis 50 mg og 100 mg tabletter

Sumatriptansuksinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imigran Radis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imigran Radis
 3. Hvordan du bruker Imigran Radis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imigran Radis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Imigran Radis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imigran Radis brukes til behandling av akutte anfall av migrene. Under et migreneanfall er noen av blodårene i hodet utvidet. Imigran Radis trekker sammen disse blodårene. Dette er trolig årsaken til at symptomene ved migrene lindres.
 
2. Hva du må vite før du bruker Imigran Radis
Bruk ikke Imigran Radis
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor sumatriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk eller visse typer hjerte/karsykdom.
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • samtidig med visse legemidler mot migrene slik som ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran (naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan). Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran Radis. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller et legemiddel i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran Radis.
 • sammen med MAO-hemmere (selegilin brukes mot parkinson sykdom og moklobemid, brukes mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Imigran Radis:
 • dersom du tidligere har hatt krampeanfall, har epilepsi, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, høyt blodtrykk, en hjerte- eller karsykdom eller mistanke om en slik sykdom. Informer legen din om dette før du tar Imigran Radis.
 • informer legen din dersom du føler smerter eller stramninger i brystet etter at du har tatt Imigran Radis.
 • dersom du reagerer på sulfonamider. Du kan få en reaksjon ved bruk av Imigran Radis. Sjekk med legen din eller apoteket dersom du er allergisk mot et antibiotikum, men ikke vet om det tilhører denne gruppen.
 • dersom du bruker visse legemidler, såkalte SSRIer eller SNRIer mot depresjoner eller angst. Spør lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • dersom du bruker urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum). Samtidig bruk kan føre til redusert eller endret virkning av Imigran Radis.
 • ved langvarig inntak av Imigran Radis til bruk mot hodepine, da dette kan medføre en forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør lege kontaktes og behandling avsluttes i samråd med lege.
Før du tar Imigran Radis trenger legen din å vite om du har ekstra risikofaktorer for hjertesykdom, for eksempel:
 • dersom du er mann over 40 år, eller
 • dersom du er kvinne som har gjennomgått menopause
 • dersom du røyker eller er overvektig
 • dersom du har diabetes eller høyt kolesterol
 • dersom det er mye hjertesykdom i familien.
Imigran Radis bør bare brukes dersom du er sikker på at du har et migreneanfall. Personer som er under 18 år eller over 65 år bør ikke bruke Imigran Radis da det er begrenset erfaring hos barn og eldre.
Andre legemidler og Imigran Radis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Samtidig bruk av urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum), kan føre til endret eller redusert virkning av Imigran. Kombinasjon av legemidler mot depresjon (SSRI/SNRI) og Imigran har i svært sjeldne tilfeller ført til såkalt serotonergt syndrom (forgiftningstilstand).
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Imigran Radis må ikke brukes samtidig med:
 • ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran (slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan). Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran Radis. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller legemidler i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran Radis.
 • MAO-hemmere (selegilin, mot parkinson sykdom og moklobemid, mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg med lege før du bruker Imigran Radis dersom du er gravid tror du er det, eller planlegger å bli gravid.
Innholdsstoffene i Imigran Radis går over i morsmelk. Unngå å amme barnet ditt i 12 timer etter at du har brukt Imigran Radis. Dersom du pumper ut melk i løpet av denne perioden, skal denne melken kastes og ikke gis til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Døsighet kan oppstå som følge av migreneanfallet eller Imigran Radis. Du bør derfor være forsiktig i situasjoner hvor skjerpet oppmerksomhet kreves, som for eksempel ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
 
3. Hvordan du bruker Imigran Radis
Bruk alltid Imigran Radis slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Effekten av Imigran Radis er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Du bør ikke ta flere doser enn legen har bestemt. Imigran Radis skal ikke brukes forebyggende.
Vanlig dosering for voksne (18-65 år) er 1 tablett à 50 mg. Enkelte pasienter kan trenge 100 mg. Dersom symptomene kommer tilbake, kan behandlingen gjentas. Det skal være minst 2 timer mellom dosene. Ikke ta mer enn 2 doser i løpet av en 24 timers periode. Dersom effekt av første dose uteblir, skal det ikke tas en ny dose for det samme migreneanfallet. I disse tilfellene kan anfallet behandles med vanlige smertestillende midler (for eksempel paracetamol, acetylsalisylsyre eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs)). Imigran Radis kan imidlertid forsøkes ved neste anfall.
På grunn av bitter smak bør tabletten svelges hel med 1/2 glass vann. Pasienter med svelgevansker kan løse opp tabletten i en liten mengde vann.
Hvis du mener virkningen av Imigran Radis er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Imigran Radis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Imigran Radis
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Imigran Radis
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Imigran Radis forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter og hos færre enn 1 av 10) er smerte, følelse av stikninger eller dovenhetsfølelse i huden (parestesier), nedsatt berøringssans (hypoestesi), følelse av varme eller kulde, følelse av tyngde, trykk eller stramninger i deler av kroppen, også i bryst og halsregion. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, men kan i enkelte tilfeller være intense. Andre vanlige bivirkninger er døsighet, forbigående, mild til moderat følelse av svakhet og utmattelse, forbigående blodtrykksstigning, rødme, svimmelhet, kortpustethet, kvalme og oppkast.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter, inkludert isolerte tilfeller) er mindre endringer i leverfunksjonsprøver.
Andre bivirkninger med ukjent frekvens er overfølsomhetsreaksjoner fra hudutslett til anafylaktisk sjokk, epilepsilignende krampeanfall, skjelving, ufrivillig muskelaktivitet i deler av eller i hele kroppen med rykninger, muskelkramper, nakkestivhet, leddsmerter og feilstillinger (dystoni), ufrivillige øyenbevegelser (nystagmus), redusert synsfelt (skotom), blodtrykksfall, økt eller redusert hjerterytme, uregelmessig hjerterytme (arytmier), hjertebank, anginasmerter (smerter og trykk for brystet på grunn av hjertekrampe), hjerteinfarkt og Raynauds fenomen (blekhet, og av og til smerter i hender og føtter). Iskemisk kolitt (symptomene viser seg ved magesmerter på venstre side, blodig, løs avføring og av og til feber), diaré. Angst. Økt svette (hyperhidrose). Muskelsmerter. Synsforstyrrelser (blant annet flimmer, dobbeltsyn og nedsatt syn) og forbigående tap av syn, har også vært rapportert som bivirkninger, men dette kan også skyldes selve migreneanfallet. Det har vært rapporter om serotonergt syndrom (kjennetegnes ved symptomer som uro, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, rask hjerterytme, raske endringer i blodtrykk, økt kroppstemperatur, overaktive reflekser, kvalme, oppkast, diaré).
Legekontroll
Dersom smertene i brystet eller halsen er intense og varer en stund eller du opplever vedvarende misfarging av hender eller føtter bør lege kontaktes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Imigran Radis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Imigran Radis etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imigran Radis
Virkestoff: Sumatriptan som suksinat
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), mikrokrystallinsk cellulose, natriumhydrogenkarbonat, krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat.
Filmdrasjering:
50 mg tabletter (rosa): Hypromellose (E464), titandioksid (E171), glyseroltriacetat og rødt jernoksid (E 172).
100 mg tabletter (hvite): Hypromellose (E464), titandioksid (E171) og glyseroltriacetat.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Hvordan Imigran Radis ser ut og innholdet i pakningen
Imigran Radis 50 mg er rosa, filmdrasjerte, trekantede tabletter merket GS 1YM på den ene siden og 50 på den andre.
Imigran Radis 100 mg er hvite, filmdrasjerte, trekantede tabletter merket GS YE7 på den ene siden og 100 på den andre.
Tablettene er pakket i blisterbrett med eller uten barnesikring.
Det er 2, 4, 6, 12 eller 18 tabletter i hver pakning. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 20.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.