Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Imigran 50 og 100 mg tabletter

sumatriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imigran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imigran
 3. Hvordan du bruker Imigran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imigran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Imigran er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imigran brukes til behandling av akutte anfall av migrene. Under et migreneanfall er noen av blodårene i hodet utvidet. Imigran trekker sammen disse blodårene. Dette er trolig årsaken til at symptomene ved migrene lindres.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Imigran
Bruk ikke Imigran
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor sumatriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk eller visse typer hjerte/karsykdommer.
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • samtidig med visse legemidler mot migrene slik som ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran (slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan). Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller et legemiddel i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran.
 • sammen med MAO-hemmere (selegilin brukes mot parkinson sykdom og moklobemid brukes mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Imigran:
 • dersom du tidligere har hatt krampeanfall, har epilepsi, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, høyt blodtrykk, en hjerte- eller karsykdom eller mistanke om en slik sykdom. Informer legen din om dette før du tar Imigran.
 • informer legen din dersom du føler smerter eller stramninger i brystet etter at du har tatt Imigran.
 • dersom du reagerer på sulfonamider. Du kan få en reaksjon ved bruk av Imigran. Sjekk med legen din eller apoteket dersom du er allergisk mot et antibiotikum, men ikke vet om det tilhører denne gruppen.
 • dersom du bruker visse legemidler, såkalte SSRIer eller SNRIer mot depresjoner eller angst. Spør lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • dersom du bruker urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum). Samtidig bruk kan føre til redusert eller endret virkning av Imigran.
 • ved langvarig inntak av Imigran til bruk mot hodepine, da dette kan medføre en forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør lege kontaktes og behandling avsluttes i samråd med lege.
Før du tar Imigran trenger legen din å vite om du har ekstra risikofaktorer for hjertesykdom, for eksempel:
 • dersom du er mann over 40 år, eller
 • dersom du er kvinne som har gjennomgått menopause
 • dersom du røyker eller er overvektig
 • dersom du har diabetes eller høyt kolesterol
 • dersom det er mye hjertesykdom i familien.
Imigran bør bare brukes dersom du er sikker på at du har et migreneanfall. Personer som er under 18 år eller over 65 år bør ikke bruke Imigran, da det er begrenset erfaring hos barn og eldre.
Andre legemidler og Imigran
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Samtidig bruk av urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum), kan føre til endret eller redusert virkning av Imigran. Kombinasjon av legemidler mot depresjon (SSRI/SNRI) og Imigran har i svært sjeldne tilfeller ført til såkalt serotonergt syndrom (forgiftningstilstand).
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Imigran må ikke brukes samtidig med:
 • ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran (slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan). Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller legemidler i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran.
 • MAO-hemmere (selegilin, mot parkinson sykdom og moklobemid mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Imigran dersom du er gravid, tror du er det, eller planlegger å bli gravid.
Innholdsstoffene i Imigran går over i morsmelk. Unngå å amme barnet ditt i 12 timer etter at du har brukt Imigran. Dersom du pumper ut melk i løpet av denne perioden, skal denne melken kastes og ikke gis til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege. Symptomer på migrene eller Imigran kan gi døsighet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Imigran
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Imigran
Bruk alltid Imigran slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Effekten av Imigran er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Du bør ikke ta flere doser enn legen har bestemt. Imigran skal ikke brukes forebyggende.
Vanlig dosering for voksne (18 - 65 år) er 1 tablett à 50 mg. Enkelte pasienter kan trenge 100 mg. Dersom symptomene kommer tilbake, kan behandlingen gjentas. Det skal være minst 2 timer mellom dosene. Ikke ta mer enn 2 doser i løpet av en 24 timers periode.
På grunn av smaken bør tabletten svelges hel med 1/2 glass vann.
Dersom du ikke har effekt av den første dosen, skal det ikke tas en ny dose for det samme migreneanfallet. I disse tilfellene kan anfallet behandles med vanlige smertestillende midler (for eksempel paracetamol, acetylsalicylsyre eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs)). Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall.
Hvis du mener virkningen av Imigran er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Imigran
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Imigran
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Imigran
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Imigran forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (hos flere enn 1 av 100 pasienter og hos færre enn 1 av 10) er smerte, følelse av stikninger eller dovenhetsfølelse i huden (parestesier), nedsatt berøringssans (hypoestesi), følelse av varme eller kulde, følelse av tyngde, trykk eller stramninger i deler av kroppen, også i bryst og halsregion. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, men kan i enkelte tilfeller være intense. Andre vanlige bivirkninger er døsighet, forbigående, mild til moderat følelse av svakhet og utmattelse, forbigående blodtrykksstigning, rødme, svimmelhet, kortpustethet, kvalme og oppkast.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10000 inkludert isolerte tilfeller) er mindre endringer i leverfunksjonsprøver.
Andre bivirkninger med ukjent frekvens er overfølsomhetsreaksjoner fra hudsutslett til anafylaktisk sjokk, epilepsilignende krampeanfall, skjelving, ufrivillig muskelaktivitet i deler av eller i hele kroppen med rykninger, muskelkramper, nakkestivhet, leddsmerter og feilstillinger (dystoni), ufrivillige øyebevegelser (nystagmus), redusert synsfelt (skotom), blodtrykksfall, økt eller redusert hjerterytme, uregelmessig hjerterytme (artymier), hjertebank, anginasmerter (smerter og trykk i brystet på grunn av hjertekrampe), hjerteinfarkt og Raynauds fenomen (blekhet og av og til smerter i hender og føtter). Iskemisk kolitt (symptomene viser seg ved magesmerter på venstre side, blodig løs avføring og av og til feber), diaré. Angst. Økt svette (hyperhidrose). Muskelsmerter. Synsforstyrrelser (blant annet flimmer, dobbeltsyn og nedsatt syn) og forbigående tap av syn, har også vært rapportert som bivirkninger, men dette kan også skyldes selve migreneanfallet. Det har vært rapportert om serotonergt syndrom (kjennetegnes ved symptomer som uro, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, rask hjerterytme, raske endringer i blodtrykk, økt kroppstemperatur, overaktive reflekser, kvalme, oppkast og diaré).
Legekontroll
Dersom smertene i brystet eller halsen er intense og varer en stund eller du opplever vedvarende misfarging av hender eller føtter bør lege kontaktes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Imigran
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Beskyttes mot lys.
Bruk ikke Imigran etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imigran
Virkestoff er: Sumatriptan som suksinat
Andre innholdsstoffer er:
Hjelpestoffer: Laktose, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, triacetin (kun i 50 mg- tablettene), natriumbenzoat (eventuelt kun i 100 mg tablettene).
Fargestoffer: Jernoksid (E172) (kun i 50 mg-tablettene) og titandioksid (E171).
Hvordan Imigran ser ut og innholdet i pakningen
Imigran 50 mg-tablettene er rosa, avlange og merket med «GX ES3» eller «50» på den ene siden og ingenting på den andre siden.
Imigran 100 mg-tablettene er hvite, avlange og merket med «GX ET2» eller «100» på den ene siden og ingenting på den andre siden.
Tablettene er pakket i blisterbrett med eller uten barnesikring. For 50 mg tabletter er det 6 eller 12 tabletter i hver pakning og for 100 mg tabletten 6 eller 18 tabletter. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Telefon: 22 70 20 00
firmapost@gsk.no
Tilvirker
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, Poznàn, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.07.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.