Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

IMDUR® depottabletter 60 mg

isosorbid-5-mononitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imdur er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Imdur
 3. Hvordan du bruker Imdur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Imdur
 6. Øvrig informasjon
 
1. Hva Imdur er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imdur har en avslappende virkning på muskulaturen i blodårene, slik at disse utvides, og oksygentilførselen til hjertemuskulaturen bedres.
Imdur brukes til
 • forebyggende behandling av angina pectoris
  (hjertekrampe).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Imdur
Bruk ikke Imdur
 • hvis du er overfølsom for nitrater eller noen
  av innholdsstoffene
 • dersom du tar sildenafil eller andre fosfodie- sterase type 5-hemmere
 • ved sterkt nedsatt blodtrykk, sjokk eller økt
  intrakranielt trykk (økt trykk i hjernen)
 • ved hjertebetennelse
 • visse hjertesykdommer
Vis forsiktighet ved bruk av Imdur hvis
 • du har lavt blodtrykk, blodmangel (anemi),for lite oksygen i blodet, nedsatt blodtilførsel til hjertet og hjernen
 • du har forkalkninger i hjernen
 • du har hjerteklaff-feil, angina pectoris (hjertekrampe), hjerteinfarkt
 • du har visse former for grønn stær (trangvinklet glaukom)
 • du har alvorlig nyre- eller leversykdom
Inntak av Imdur sammen med mat og drikke
Depottablettene kan tas med eller uten mat.
Graviditet
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Imdur under graviditet.
Amming
Det er ukjent om Imdur går over i morsmelken. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i paknings- vedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler sammen med Imdur
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Ved samtidig bruk av alle former for nitrater og fosfodiesterase type 5-hemmere som for eksempel sildenafil kan det oppstå alvorlige bivirkninger. Samtidig bruk av visse migrenemidler (ergotamin) kan gi hjertebivirkninger. Ved samtidig bruk av blodtrykkssenkende midler kan effekten av disse øke. I kombinasjon med alkohol og visse midler mot depresjon kan utilsiktet reduksjon av blodtrykket forekomme. Det er mulig at inntak
av acetylsalisylsyre og NSAID (legemidler mot betennelse og smerter) kan nedsette effekten av Imdur. Rådfør deg derfor med lege før samtidig bruk av andre legemidler.
 
3. Hvordan du bruker Imdur
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Normaldosering er 60 mg en gang i døgnet – om morgenen. Ved behov – og etter avtale med legen – kan døgndosen økes til 120 mg gitt i én dose. Depottablettene kan deles, men må ikke knuses eller tygges. Svelges med 1/2 glass væske.
Dersom du tar for mye av Imdur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg lege- middel ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Imdur
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose, men fortsett å ta neste dose til riktig tid.
 
4. Mulige bivirkninger
Flertallet av bivirkningene er farmakologisk medierte og doseavhengige. Hodepine kan oppstå i forbindelse med behandlingsstart, men denne bivirkningen forsvinner vanligvis ved fortsatt behandling. Hypotensjon med symptomer som f.eks. svimmelhet, kvalme og i enkelte tilfeller synkope er rapportert. Disse symptomene forsvinner vanligvis ved fortsatt behandling.
Hjerte/kar: Vanlige (>1/100): Lavt blodtrykk, takykardi (mer enn 100 hjerteslag i minuttet). Sentralnervesystemet: Vanlige (>1/100): Hode- pine, svimmelhet. Sjeldne (<1/1000): Besvimelse. Mage/tarm: Vanlige (>1/100): Kvalme. Mindre vanlige (1/100-1/1000): Oppkast, diaré. Hud: Sjeldne (<1/1000): Utslett, kløe. Muskel/ skjelett: Svært sjelden (<1/10000): Muskelsmerter.
Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Oppbevaring av Imdur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Øvrig informasjon
Innhold (Deklarasjon)
1 tablett inneholder:
Aktivt virkestoff: Isosorbid-5-mononitrat 60 mg.
Hjelpestoffer: Natriumaluminiumsilikat, parafin, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, kolloidal silika, hypromellose, makrogol, titandioksid (E171) og jernoksid (E172).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366
253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
AstraZeneca AB, Södertalje, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 16.11.2015
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.