Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Imatinib Accord 100 mg filmdrasjerte tabletter

Imatinib Accord 400 mg filmdrasjerte tabletter

Imatinib.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imatinib Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imatinib Accord
 3. Hvordan du bruker Imatinib Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imatinib Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Imatinib Accord er og hva det brukes mot
Imatinib Accord er et legemiddel som inneholder virkestoffet imatinib. Dette legemidlet virker ved å hemme vekst av unormale celler ved sykdommene listet nedenfor. Dette inkluderer visse krefttyper.
Imatinib Accord brukes til behandling av voksne og barn og ungdom med:
 • Kronisk myelogen leukemi (KML). Leukemi er blodkreft som rammer de hvite blodcellene. Hvite blodceller hjelper vanligvis kroppen med å bekjempe infeksjoner. Kronisk myelogen leukemi er en form for leukemi hvor visse unormale hvite blodceller (som kalles myeloide celler) begynner å vokse uten kontroll.
 • Philadelphiakromosom positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi er en kreft som rammer hvite blodceller. Disse hvite blodcellene hjelper vanligvis kroppen med å bekjempe infeksjoner. Akutt lymfoblastisk leukemi er en form for leukemi hvor visse unormale hvite blodceller (kalt lymfoblaster) begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Accord hemmer veksten av disse cellene.
Imatinib Accord brukes til behandling av voksne med:
 • Myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer (MDS/MPD). Dette er en gruppe blodsykdommer hvor visse blodceller begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Accord hemmer veksten av disse cellene hos en bestemt undergruppe av disse sykdommene.
 • Hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL). Dette er blodsykdommer der noen blodceller (som kalles eosinofile) begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Accord hemmer veksten av disse cellene hos en bestemt undergruppe av disse sykdommene.
 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP er en kreftform i underhudsvevet, hvor visse celler begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Accord hemmer veksten av disse cellene.
I resten av dette pakningsvedlegget vil forkortelsene bli brukt når sykdommene omtales.
Spør legen din hvis du har spørsmål om hvordan Imatinib Accord virker eller hvorfor dette legemidlet er skrevet ut til deg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Imatinib Accord
Imatinib Accord vil kun forskrives til deg av en lege som har erfaring med bruk av legemidler til behandling av blodkreft eller kreftsvulster kalt solide tumorer.
Følg alle instrukser fra legen nøye, selv om disse er forskjellige fra den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget.
Bruk ikke Imatinib Accord:
 • dersom du er allergisk overfor imatinib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis dette gjelder deg, si ifra til legen din før du bruker Imatinib Accord.
Spør legen din om råd hvis du tror du kan være allergisk, men ikke er sikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Imatinib Accord:
 • hvis du har eller har hatt lever-, nyre-, eller hjerteproblemer.
 • hvis du bruker legemidlet levotyroksin fordi skjoldbruskkjertelen din er fjernet.
 • hvis du har, eller noen gang har hatt en hepatitt B-infeksjon (leverbetennelse som skyldes smitte med hepatitt B-viruset). Dette er fordi Imatinib Accord kan føre til at hepatitt B blir aktiv igjen, noe som i enkelte tilfeller kan være livstruende. Før behandling startes vil du bli undersøkt nøye av legen din med tanke på tegn på en slik infeksjon.
 • hvis du får blåmerker, blødninger, feber, utmattelse og forvirring mens du bruker Imatinib Accord, ta kontakt med legen din. Dette kan være tegn på en type skade i blodårene som kalles trombotisk mikroangiopati (TMA).
Hvis noe av dette gjelder deg, så si ifra til legen din før du bruker Imatinib Accord.
Du kan bli mer følsom for sollys når du bruker Imatinib Accord. Det er viktig å dekke til hud som blir utsatt for sollys og bruke solkrem med høy solfaktor. Disse forsiktighetsreglene gjelder også barn.
Under behandling med Imatinib Accord, si ifra til legen din med en gang hvis du opplever en rask vektøkning. Imatinib Accord kan føre til at kroppen din begynner å samle opp vann (alvorlig væskeretensjon).
Mens du bruker Imatinib Accord vil legen din vil regelmessig kontrollere om legemidlet virker. Det vil også bli tatt blodprøver av deg og du vil bli veid regelmessig.
Barn og ungdom
Imatinib Accord er også en behandling for barn og ungdom med KML. Det er ingen erfaring hos barn og ungdom under 2 år med KML. Det er begrenset med erfaring hos barn og ungdom med Ph-positiv ALL og svært begrenset erfaring hos barn og ungdom med MDS/MPD, DFSP og HES/KEL.
Enkelte barn og ungdom som bruker Imatinib Accord kan ha en saktere vekst enn normalt. Legen vil overvåke veksten jevnlig ved legebesøk.
Andre legemidler og Imatinib Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler (som f.eks. paracetamol), inkludert naturmedisiner (som f.eks. Johannesurt). Visse legemidler kan påvirke effekten av Imatinib Accord når de tas samtidig. De kan forsterke eller redusere effekten av Imatinib Accord, og kan gi flere bivirkninger eller gjøre at Imatinib Accord er mindre effektivt. Imatinib Accord kan ha samme effekt på enkelte andre legemidler.
Snakk med legen din dersom du bruker legemidler som forhindrer dannelse av blodpropp.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Imatinib Accord er ikke anbefalt under graviditet hvis ikke strengt nødvendig, da det kan skade babyen din. Legen din vil diskutere mulig risiko ved bruk av Imatinib Accord under graviditet med deg.
 • Kvinner som kan bli gravide anbefales å bruke effektiv prevensjon under behandlingen.
 • Du skal ikke amme under behandling med Imatinib Accord.
 • Pasienter som er bekymret for sin fertilitet mens de bruker Imatinib Accord anbefales å rådføre seg med legen sin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg svimmel eller døsig eller oppleve tåkesyn når du bruker dette legemidlet. Hvis dette skjer skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner før du føler deg frisk igjen.
 
3. Hvordan du bruker Imatinib Accord
Legen din har skrevet ut Imatinib Accord fordi du lider av en alvorlig sykdom. Imatinib Accord kan bidra til å bekjempe denne sykdommen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Det er viktig at du gjør dette så lenge som legen din eller apoteket forteller deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke avslutt behandlingen med Imatinib Accord med mindre legen din sier du skal. Hvis det ikke er mulig å ta legemidlet slik legen din har sagt, eller du føler at du ikke har behov for det lenger, ta kontakt med legen din med en gang.
Hvor mye Imatinib Accord skal du taBruk hos voksne
Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange tabletter Imatinib Accord du skal ta.
 • Hvis du behandles for KML
  Avhengig av din tilstand er vanlig startdose enten 400 mg eller 600 mg:
  • 400 mg som tas som 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg én gang daglig.
  • 600 mg som tas som 6 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg pluss 2 tabletter à 100 mg én gang daglig.
For KML kan legen forskrive en høyere eller lavere dose avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis den daglige dosen er 800 mg (8 tabletter à 100 mg eller 2 tabletter à 400 mg). Du bør ta 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg om morgenen og 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg om kvelden.
 • Hvis du behandles for Ph-positiv ALL
  Startdosen er 600 mg, som tas som 6 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg pluss 2 tabletter à 100 mg én gang daglig.
 • Hvis du behandles for MDS/MPD
  Startdosen er 400 mg, som tas som 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg én gang daglig.
 • Hvis du behandles for HES/KEL
  Startdosen er 100 mg, som tas som 1 tablett à 100 mg én gang daglig. Legen din kan bestemme å øke dosen til 400 mg, som tas som 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg én gang daglig avhengig av hvordan du responderer på behandlingen.
 • Hvis du behandles for DFSP
  Dosen er 800 mg/dag, som tas som 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg om morgenen og 4 tabletter à 100 mg eller 1 tablett à 400 mg om kvelden).
Bruk av Imatinib Accord hos barn og ungdom
Legen vil fortelle deg hvor mange tabletter Imatinib Accord du skal gi til barnet ditt. Dosen av Imatinib Accord vil være avhengig av barnets tilstand, kroppsvekt og høyde. Den totale daglige dosen hos barn og ungdom skal ikke overskride 800 mg for KML og 600 mg for Ph+ALL. Behandlingen kan enten gis barnet ditt som én daglig dose eller den daglige dosen kan fordeles på to doser (halvparten om morgenen og halvparten om kvelden).
Når og hvordan Imatinib Accord skal brukes
 • Imatinib Accord skal tas sammen med et måltid. Dette vil bidra til å beskytte mot mageproblemer når du tar Imatinib Accord.
 • Tablettene svelges hele med et stort glass vann.
Hvis du ikke klarer å svelge tablettene kan du løse dem opp i et glass vann eller eplejuice.
 • Bruk ca. 50 ml for hver 100 mg tablett eller 200 ml for hver 400 mg tablett.
 • Rør med en skje til tablettene er helt oppløst.
 • Når tablettene har løst seg opp, drikk alt i glasset med en gang. Spor av de oppløste tablettene kan bli liggende igjen i glasset.
Hvor lenge Imatinib Accord skal brukes
Fortsett å ta Imatinib Accord hver dag så lenge legen din sier at du skal.
Dersom du tar for mye av Imatinib Accord
Kontakt legen din umiddelbart, hvis du ved en feiltagelse har tatt for mange tabletter. Du kan ha behov for medisinsk oppfølgning. Ta med deg pakningen med legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Imatinib Accord
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom det nesten er tid for å ta den neste dosen skal du imidlertid hoppe over den glemte dosen.
 • Fortsett deretter med din vanlige doseplan.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De er vanligvis milde til moderate.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Si umiddelbart ifra til legen din dersom du opplever noen av disse bivirkningene:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) eller vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • Rask vektøkning. Imatinib Accord kan føre til at kroppen din kan begynne å samle opp vann (alvorlig væskeretensjon).
 • Tegn på infeksjon som feber, alvorlige frysninger, sår hals eller munnsår. Imatinib Accord kan redusere antall hvite blodceller, så du kan lettere få infeksjoner.
 • Uventede blødninger eller blåmerker (uten at du har skadet deg).
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) eller sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Brystsmerter, uregelmessig hjerterytme (tegn på hjerteproblemer).
 • Hoste, pusteproblemer eller smertefull pusting (tegn på lungeproblemer).
 • Følelse av ørhet, svimmelhet eller besvimelse (tegn på lavt blodtrykk).
 • Kvalme med tap av appetitt, mørkfarget urin, gul hud eller gule øynene (tegn på leverproblemer).
 • Utslett, rødhet i huden med blemmedannelser på leppene, øynene, huden eller i munnen, avskalling av huden, feber, hovne røde eller lilla hudområder, kløe, brennende følelse, utbrudd av kviser (tegn på hudproblemer).
 • Uttalt smerte i buken, blod i oppkast, avføring eller urin, svart avføring (tegn på gastrointestinale problemer).
 • Kraftig redusert urinvolum, følelse av tørsthet (tegn på nyreproblemer).
 • Kvalme med diaré og brekninger, buksmerter eller feber (tegn på tarmproblemer).
 • Uttalt hodepine, svakhet eller lammelse i lemmer eller ansikt, talevansker, plutselig tap av bevissthet (tegn på lidelse i nervesystemet som blødning eller hevelser i skallen/hjernen).
 • Blek hud, følelse av tretthet og kortpustethet og mørk urin (tegn på lavt antall røde blodceller).
 • Smerter i øynene eller synsforstyrrelser, blødning i øynene.
 • Smerter i hoftene eller vanskeligheter med å gå.
 • Numne eller kalde tær og fingre (tegn på Raynauds syndrom).
 • Plutselig hevelse og rødhet i huden (tegn på hudinfeksjon kalt cellulitt).
 • Hørselsproblemer.
 • Muskelsvakhet og muskelkramper med unormal hjerterytme (tegn på endringer i mengden kalium i blodet ditt).
 • Blåmerker.
 • Magesmerter med kvalme.
 • Muskelkramper med feber, rødbrun urin, smerte eller svakhet i muskler (tegn på muskelproblemer).
 • Smerter i bekkenet, noen ganger fulgt av kvalme og oppkast, uventet blødning fra vagina, følelse av svimmelhet eller besvimelse på grunn av lavt blodtrykk (tegn på problemer med eggstokker eller livmor).
 • Kvalme, kortpustethet, uregelmessig hjerterytme, blakket urin, tretthet og/eller ubehag i ledd forbundet med unormale resultater fra laboratorietester (f.eks. høyt nivå av kalium, urinsyre og kalsium og lavt nivå av fosfat i blodet).
 • Blodpropper i små blodårer (trombotisk mikroangiopati).
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall brukere)
 • Kombinasjon av omfattende alvorlig utslett, sykdomsfølelse, feber, høye nivåer av enkelte hvite blodceller eller gul hud eller øyne (tegn på gulsott) med kortpustethet, brystsmerter/ubehag, kraftig redusert urinproduksjon og følelse av tørsthet etc. (tegn på en behandlingsrelatert allergisk reaksjon).
 • Kronisk nyresvikt.
 • En tidligere gjennomgått hepatitt B-infeksjon (leverinfeksjon) kan aktiveres på nytt (tilbakefall).
Hvis du opplever noen av bivirkningene nevnt over, si ifra til legen din med en gang.
Andre bivirkninger kan være:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine eller tretthetsfølelse.
 • Kvalme, brekninger, diaré eller fordøyelsesvansker.
 • Utslett.
 • Muskelkramper eller smerte i ledd, muskler eller skjelett mens du behandles med Imatinib Accord eller etter at behandlingen er avsluttet.
 • Hevelse f.eks. rundt anklene eller øynene.
 • Vektøkning.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • Appetittløshet, vekttap eller smaksforstyrrelser.
 • Følelse av svimmelhet eller svakhet.
 • Søvnvansker.
 • Øyekatarr med kløe, rødhet og hevelse, økt tåreproduksjon eller uklart syn.
 • Neseblødning.
 • Smerte eller oppblåsthet i buken, luft i magen, halsbrann eller forstoppelse.
 • Kløe.
 • Uvanlig hårtap eller uttynning av håret.
 • Nummenhet i hender eller føtter.
 • Munnsår.
 • Smerte og hevelse i ledd.
 • Munntørrhet, tørr hud eller tørre øyne.
 • Redusert eller økt følsomhet i huden.
 • Hetetokter, frysninger eller nattesvette.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall brukere)
 • Rødhet og/eller hevelse i håndflatene eller på undersiden av føttene. Kriblende følelse eller brennende smerte kan også forekomme.
 • Sår i huden som er smertefulle og/eller med blemmer.
 • Veksthemming hos barn og ungdom.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Imatinib Accord
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • For PVC / PVdC / Alu blister
  Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • For Alu/Alu blisters
  Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser tegn på at den har vært åpnet tidligere.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imatinib Accord
 • Virkestoffet er imatinib mesilat.
 • Hver 100 mg filmdrasjert tablett Imatinib Accord inneholder 100 mg imatinib (som mesilat).
  Hver 400 mg filmdrasjert tablett Imatinib Accord inneholder 400 mg imatinib (som mesilat).
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, hypromellose 6 cps (E464), magnesiumstearat og silika, kolloidal vannfri. Tablettdrasjeringen er laget av hypromellose 6 CPS (E464), talkum (E553b), polyetylenglykol, gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172).
Hvordan Imatinib Accord ser ut og innholdet i pakningen
Brunoransje, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter, preget på den ene siden med ‘IM’ og ‘T1’ på hver side av delestreken og glatt på den andre siden.
Imatinib Accord 400 mg filmdrasjerte tabletter er brunoransje, ovale, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter, preget på den ene siden med ‘IM’ og ‘T1’ på hver side av delestreken og glatt på den andre siden.
Imatinib Accord 100 mg filmdrasjerte tabletter leveres i pakninger med 20, 60, 120 eller 180 tabletter, men ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført i Norge.
I tillegg er Imatinib Accord 100 mg tabletter også tilgjengelige i perforerte blisterpakninger med enhetsdoser (PVC/PVdC/alu) i pakningsstørrelser på 30×1, 60×1, 90×1, 120×1 eller 180×1 filmdrasjerte tabletter.
Imatinib Accord 400 mg filmdrasjerte tabletter leveres i pakninger med 10, 30, eller 90 tabletter, men ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført i Norge.
I tillegg er Imatinib Accord 400 mg tabletter tilgjengelige i perforerte blisterpakninger med enhetsdoser (PVC/PVdC/alu) i pakningsstørrelser på 30×1, 60×1 eller 90×1 filmdrasjerte tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Spania
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
eller
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

all (akutt lymfatisk leukemi): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.