Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ilaris 150 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

canakinumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ilaris er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ilaris
 3. Hvordan du bruker Ilaris
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ilaris
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ilaris er og hva det brukes motHva Ilaris er
Ilaris inneholder virkestoffet canakinumab, et monoklonalt antistoff som tilhører gruppen legemidler kalt interleukinhemmere. Det blokkerer aktiviteten av en substans som kalles interleukin-1 beta (IL-1 beta) i kroppen, som finnes i økte mengder ved inflammatoriske sykdommer.
Hva Ilaris brukes mot
Ilaris brukes for behandling av følgende inflammatoriske sykdommer:
 • Periodiske ferbersyndromer:
  • Cryopyrin-assosierte periodiske syndromer (CAPS),
  • Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS),
  • Hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS)/mevalonatkinase defekt (MKD),
  • Familiær middelhavsfeber (FMF).
 • Stills sykdom inkludert Stills sykdom i voksen alder (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA)
 • Urinsyregikt
Mer infomasjon om hver av disse sykdommene er gitt under:
Periodiske febersyndromer
Ilaris brukes hos voksne og barn fra 2 år og eldre til behandling av følgende:
 • cryopyrin-assosierte periodiske syndromer (CAPS) – dette er en gruppe av auto-inflammatoriske sykdommer, som inkluderer:
  • Muckle-Wells syndrom (MWS),
  • Systemisk multiinflammatorisk sykdom med neonatal-onset (NOMID), også kalt kronisk infantil nevrologisk, hud- og ledd syndrom (CINCA),
  • Alvorlige tilfeller av familiær autoinflammatorisk kuldesyndrom (FCAS) / familiær kulde urtikaria (FCU) med tegn og symptomer utover kuldeindusert urtikarielt hudutslett.
 • Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS)
 • Hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS) også kjent som mevalonate kinase defekt (MKD)
 • Familiær middelhavsfeber (FMF): Ilaris brukes til å behandle FMF. Ilaris kan brukes sammen med kolkisin hvis det er hensiktsmessig.
Hos pasienter med periodiske febersyndromer (CAPS, TRAPS, HIDS/MKD og FMF) produserer kroppen for mye IL-1 beta. Dette kan føre til feber, hodepine, tretthet (fatigue), hudutslett eller smerter i ledd og muskler. Ved å blokkere aktiviteten til IL-1 beta kan Ilaris bedre disse symptomene.
Stills sykdom
Ilaris brukes hos voksne, ungdom og barn til å behandle aktiv Stills sykdom inkludert Stills sykdom i voksen alder (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) hos pasienter som er 2 år og eldre dersom andre behandlinger ikke har vært effektive nok. Ilaris kan brukes alene eller sammen med metotreksat.
Stills sykdom inkludert sJIA og AOSD er en betennelsessykdom som kan gi smerte, hevelse og betennelse i ett eller flere ledd, i tillegg til utslett og feber. Et betennelsesfremmende protein kalt IL-1 beta spiller en viktig rolle i betennelsesprosessen Stills sykdom. Ved å blokkere aktiviteten av IL-1 beta kan Ilaris gi en forbedring av tegn og symptomer ved Stills sykdom.
Urinsyregikt
Ilaris brukes hos voksne pasienter for å behandle symptomer ved hyppige anfall av urinsyregikt hvis annen behandling ikke har virket godt nok.
Urinsyregikt er forårsaket av dannelsen av urinsyrekrystaller. Disse krystallene fører til overdreven produksjon av IL-1 beta, som kan føre til plutselig, alvorlig smerte, rødhet, varme og opphovning av ledd (kjent som anfall av urinsyregikt). Ved å blokkere aktiviteten til IL-1 beta, kan Ilaris føre til en forbedring av disse symptomene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ilaris
Bruk ikke Ilaris
 • dersom du er allergisk overfor canakinumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har, eller mistenker at du har, en aktiv og alvorlig infeksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Ilaris dersom noe av dette gjelder for deg:
 • du har en infeksjon eller dersom du tidligere har hatt stadig tilbakevendende infeksjoner eller en tilstand slik som kjent lavt nivå av hvite blodceller som gjør at du lettere får infeksjoner.
 • du har eller noen gang har hatt tuberkulose eller direkte kontakt med personer som har en aktiv tuberkuloseinfeksjon. Legen din kan sjekke om du har tuberkulose ved spesifikke tester.
 • du har tegn på leversykdom som gulfarging i huden og øynene, kvalme, nedsatt appetitt, mørk urin og lys avføring.
 • du må vaksineres. Du anbefales å unngå å bli vaksinert med en spesiell type vaksine (kalt en levende vaksine) mens du behandles med Ilaris (se også ”Andre legemidler og Ilaris”).
Stills sykdom
 • Pasienter med Stills sykdom kan utvikle en tilstand som kalles makrofag aktiveringssyndrom (MAS), som kan være livstruende. Legen din vil fortelle deg om mulige faktorer som kan utløse MAS, inkludert infeksjoner og re-aktivering av underliggende Stills sykdom (oppblussing).
Barn og ungdom
 • CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF og sJIA: Ilaris kan brukes til barn i alderen 2 år og eldre.
 • Urinsyregikt: Ilaris er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Ilaris
Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Levende vaksiner: Du anbefales å unngå å bli vaksinert med en type vaksine kalt levende vaksine mens du behandles med Ilaris. Legen din kan ønske å sjekke hvilke vaksiner du har fått tidligere og gi deg vaksiner som du ikke har fått før du starter behandling med Ilaris. Dersom du trenger å bli vaksinert med levende vaksiner etter at behandling med Ilaris har startet, diskuter dette med legen din. Levende vaksniner skal normalt bli gitt 3 måneder etter din siste injeksjon av Ilaris og 3 måneder før neste injeksjon.
 • Legemidler som kalles tumornekrosefaktor (TNF)-hemmere, som etanercept, adalimumab eller infliksimab. Disse brukes hovedsakelig ved revmatiske og autoimmune sykdommer. De bør ikke brukes sammen med Ilaris fordi det kan øke risikoen for infeksjoner.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du anbefales å unngå å bli gravid. Du må bruke sikker prevensjon mens du bruker Ilaris og minst 3 måneder etter siste behandling med Ilaris. Det er viktig å si ifra til legen din dersom du er gravid, hvis du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil diskutere den potensielle risikoen ved å bruke Ilaris under graviditet med deg.
 • Dersom du fikk canakinumab da du var gravid, er det viktig å informere barnets lege eller sykepleier før barnet ditt gis vaksiner. Barnet ditt bør ikke få levende vaksiner inntil minst 16 uker etter du har mottatt din siste canakinumabdose før fødsel.
 • Det er ikke kjent om Ilaris går over i morsmelk hos mennesker. Legen din vil diskutete den potensielle risikoen ved å ta Ilaris før du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Behandling med Ilaris kan gi deg svimmelhet (vertigo) eller intens trøtthet (asteni). Dette kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Dersom du føler deg svimmel eller trøtt må du ikke kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner før du føler deg normal igjen.
 
3. Hvordan du bruker Ilaris
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Hold legen din informert om tilstanden din og alle symptomer før du bruker eller får Ilaris (se avsnitt 2). Legen din kan bestemme seg for å utsette eller avbryte behandlingen, men bare dersom det er nødvendig.
Ilaris skal gis subkutant. Det betyr at den injiseres gjennom en kort nål inn i fettvevet som ligger rett under huden.
Dersom du har urinsyregikt, vil behandlingen din følges opp av en lege med spesialistutdanning. Ilaris skal kun injiseres av helsepersonell.
Dersom du har CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF eller Stills sykdom (AOSD eller sJIA), kan du injisere deg selv med Ilaris etter tilstrekkelig opplæring, eller en omsorgsperson kan injisere for deg.
Hvor mye Ilaris skal brukes
Cryopyrin-assosierte periodiske syndromer (CAPS)
Anbefalt startdose av Ilaris er:
 • Voksne og barn i alderen 4 år eller mer
  • 150 mg for pasienter som veier mer enn 40 kg
  • 2 mg/kg for pasienter som veier mellom 15 kg og 40 kg
  • 4 mg/kg for pasienter som veier over 7,5 kg og mindre enn 15 kg
 • Barn i alderen 2 eller 3 år
  • 4 mg/kg for pasienter med kroppsvekt på 7,5 kg eller mer
Ilaris injiseres hver 8. uke som en enkeltdose.
 • Dersom du ikke har respondert godt nok på behandlingen etter 7 dager, kan legen din gi deg en ny dose på 150 mg eller 2 mg/kg.
 • Dersom du responderer godt nok på den andre dosen, vil behandlingen din fortsette med 300 mg eller 4 mg/kg hver 8. uke.
 • Dersom du ikke responderer godt nok på den andre dosen, kan en tredje dose med Ilaris på 300 mg eller 4 mg/kg bli gitt.
 • Dersom du responderer godt nok på den tredje dosen, kan behandlingen din fortsette med 600 mg eller 8 mg/kg hver 8. uke.
Hos barn som gis en startdose på 4 mg/kg som ikke har respondert godt nok etter 7 dager, kan legen gi en andre dose på 4 mg/kg. Dersom barnet responderer godt nok på dette, kan behandlingen fortsette med en dose på 8 mg/kg hver 8. uke.
Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS), hyperimmunoglobulin D syndrom (HIDS)/mevalonatkinase defekt (MKD), og familiær middelhavsfeber (FMF)
Den anbefalte startdosen av Ilaris er:
 • Voksne og barn i alderen 2 år eller eldre
  • 150 mg for pasienter som veier mer enn 40 kg
  • 2 mg/kg for pasienter som veier over 7,5 kg og mindre enn 40 kg
Ilaris injiseres hver 4. uke som en enkeltdose.
 • Dersom du ikke har respondert godt nok på behandlingen etter 7 dager, kan legen din gi deg en ny dose på 150 mg eller 2 mg/kg
 • Dersom du responderer godt nok på dette, vil behandlingen din fortsette med 300 mg eller 4 mg/kg hver 4. uke.
Stills sykdom (sJIA og AOSD)
Den anbefalte dosen av Ilaris til pasienter med Stills sykdom med kroppsvekt på 7,5 kg eller mer er 4 mg/kg (opp til et maksimum på 300 mg). Ilaris injiseres hver 4. uke som en enkeltdose.
Urinsyregikt
Legen din vil diskutere med deg behovet for å starte eller justere en uratsenkende behandling for å senke urinsyrenivået i blodet ditt.
Anbefalt dose av Ilaris til voksne pasienter med urinsyregikt er 150 mg gitt som en enkeltdose under et anfall av urinsyregikt.
Hvis du trenger en ny behandling med Ilaris, og hadde effekt av den forrige dosen, må du vente minst 12 uker før neste dose.
Injisere Ilaris selv eller injisere en pasient med Ilaris
Dersom du er en pasient med CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF eller Stills sykdom (AOSD eller sJIA) eller en omsorgsperson for en pasient med en av disse sykdommene, kan du sette Ilaris injeksjoner selv etter grundig trening i riktig injeksjonsteknikk.
 • Pasienten eller omsorgspersonen og legen bør sammen bestemme hvem som skal sette injeksjonen med Ilaris.
 • Legen eller sykepleieren vil vise deg hvordan du skal sette injeksjonen med Ilaris.
 • Ikke prøv å sett en injeksjon på deg selv dersom du ikke har fått god nok opplæring eller hvis du er usikker på hvordan du skal gjøre det.
 • Ilaris 150 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning leveres i et hetteglass til éngangsbruk for en person.
 • Bruk aldri oppløsning som blir til overs om igjen.
For instruksjoner om hvordan du skal sette en injeksjon med Ilaris på deg selv, les avsnittet ”Instruksjoner vedrørende bruk” i slutten av dette pakningsvedlegget. Dersom du har noen spørsmål, rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.
Hvor lenge Ilaris skal brukes
 • CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF eller Stills sykdom (AOSD eller sJIA): Du skal fortsette å bruke Ilaris så lenge legen sier at du skal.
 • Urinsyregikt: Dersom du har anfall av urinsyregikt, vil du blir gitt en enkeltdose Ilaris. Dersom du får et nytt anfall, kan legen din vurdere å gi deg en ny dose av Ilaris, men ikke tidligere enn 12 uker etter forrige dose.
Dersom du tar for mye av Ilaris
Hvis du ved et uhell injiserer mer Ilaris enn det som er anbefalt dose, er det lite sannsynlig at det er alvorlig, men du bør informere legen, apoteket eller sykepleieren din så fort som mulig.
Dersom du har glemt å ta Ilaris
Dersom du har CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF eller Stills sykdom (AOSD eller sJIA) og har glemt å injisere en dose med Ilaris, injiser neste dose så snart du husker det. Snakk så med legen for å diskutere når du skal injisere neste dose. Du skal deretter fortsette med injeksjoner med anbefalt mellomrom som tidligere.
Dersom du avbryter behandling med Ilaris
Hvis du avbryter behandlingen med Ilaris kan tilstanden din bli verre. Avbryt ikke behandlingen med Ilaris, med mindre legen din forteller deg det.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Kontakl legen din umiddelbart dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • Feber som varer i mer enn 3 dager eller andre symptomer som kan tyde på en alvorlig infeksjon. Disse inkluderer skjelvinger, frysninger, sykdomsfølelse, tap av appetitt, smerter i kroppen, særlig sammen med plutselig innsettende sykdom, sår hals eller munnsår, hoste, slim, brystsmerter, pustevansker, øresmerter, hodepine i lengre periode eller lokalisert rødhet, varme eller hevelse i huden eller inflammasjon i bindevev (cellulitt). Disse symptomene kan komme pga. en alvorlig infeksjon, en uvanlig infeksjon (opportunistisk infeksjon) eller være relatert til lave nivåer av hvite blodceller (kalles leukopeni eller nøytropeni). Legen din kan ta regelmessige blodprøver dersom han/hun mener det er nødvendig.
 • Allergiske reaksjoner med utslett og kløe og kanskje også elveblest, vanskeligheter med å puste eller svelge, svimmelhet, hjertebank eller lavt blodtrykk.
Andre bivirkninger av Ilaris inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Alle typer infeksjoner. Disse kan inkludere:
  • Luftveisinfeksjoner slik som brystinfeksjoner, influensa, sår hals, rennende nese, tett nese, nysing, trykk- eller smertefølelse i kinnene eller pannen med eller uten feber (lungebetennelse, bronkitt, influensa, bihulebetennelse, rhinitt, faryngitt, tonsillitt, nasofaryngitt, øvre lufteveisinfeksjoner).
  • Andre infeksjoner slik som øreinfeksjoner, hudinfeksjoner (cellulitt), magesmerter og kvalme (gastroentritt) og smertefull og hyppig urinering med eller uten feber (urinveisinfeksjon).
 • Smerter i øvre del av magen.
 • Smerter i ledd (artralgi).
 • Nedgang i antall hvite blodceller (leukopeni).
 • Unormale resultater på leverfunksjonstester (redusert kreatininclearance i nyrene, proteinuri).
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet (som rødhet, hevelse, varme og kløe).
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • Vaginal soppinfeksjon
 • Følelse av svimmelhet (vertigo).
 • Smerter i ryggen eller muskler.
 • Svakhetsfølelse eller alvorlig trøtthetsfølelse (fatigue, asteni).
 • Fall i antall hvite blodceller som hjelper til å hindre infeksjon (nøytropeni).
 • Unormale nivåer av triglyserider i blodet ditt (lipidmetabolismeforstyrrelse).
 • Unormale leverfunksjonstester (økte transaminaser), eller høyt nivå av bilirubin i blodet, med eller uten gulfarging i huden og øynene (hyperbilirubinemi).
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere):
 • Halsbrann (gastroøsofageal refluks).
 • Fall i antall blodceller som hjelper til å hindre blødninger (blodplater).
Informer legen din eller barnets lege umiddelbart dersom du merker noen av disse symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ilaris
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Oppløsningen bør brukes umiddelbart etter at nålen er stukket gjennom hetten for å tilberede injeksjonen.
 • Bruk ikke dette legemidlet dersom du oppdager at oppløsningen ikke er klar til blakket eller inneholder partikler.
 • Ubrukt legemiddel må kastes etter at dosen er injisert.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ilaris
 • Virkestoff er canakinumab. Ett hetteglass inneholder 150 mg canakinumab i 1 ml oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er: mannitol, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Ilaris ser ut og innholdet i pakningen
 • Ilaris finnes som injeksjonsvæske, oppløsning i et 2 ml hetteglass.
 • Oppløsningen er en klar til blakket væske. Den er fargeløs til svakt brungul. Bruk ikke væsken dersom det er lett synlige partikler, den er grumsete eller utpreget brun.
 • Ilaris er tilgjengelig i pakninger inneholdende ett hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.01.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Instruksjoner for bruk av Ilaris injeksjonsvæske, oppløsning
Les gjennom hele denne instruksjonen før injisering.
 • Det er viktig at du ikke forsøker å injisere deg selv før du har fått opplæring av helsepersonell.
 • Se også punkt 3, ”Injisere Ilaris selv eller injisere en pasient med Ilaris”.
Nødvendige forberedelser
 • Finn et rent sted der du kan klargjøre og sette injeksjonen selv.
 • Vask hendene med såpe og vann, og tørk de deretter på et rent håndkle.
 • Etter at hetteglasset er tatt ut av kjøleskapet, sjekk utløpsdato på hetteglasset. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og den ytre kartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • La hetteglasset stå uåpnet i 10 minutter for å få innholdet opp til romtemperatur. Ikke prøv å varme hetteglasset. La det varmes opp selv.
 • Bruk alltid nye, uåpnede nåler og sprøyter. Ikke berør nålene eller toppen på hetteglasset.
Samle det nødvendige utstyret
Inkludert i pakken
 • ett hetteglass med Ilaris injeksjonsvæske, oppløsning (oppbevares i kjøleskap)
Ikke inkludert i pakken
 • en 1,0 ml sprøyte
 • en nål (slik som 18G eller 21G × 2 tommer eller tilsvarende som er tilgjengelig på markedet) for å trekke opp oppløsningen fra hetteglasset (”tilbaketrekkingsnål”)
 • en 27G × 0,5 tommer (eller tilsvarende som er tilgjengelig på markedet) nål til injisering (”injeksjonsnål”)
 • spritservietter
 • rene, tørre bomullskompresser
 • ett plaster
 • en egnet avfallsbeholder til å kaste brukte nåler, sprøyter og hetteglass (beholder for spisse gjenstander)
Klargjøre injeksjonen
1. Ta av beskyttelseshetten fra Ilaris hetteglasset. Ikke rør proppen på hetteglasset. Vask gummiproppen på hetteglasset med en spritserviett.
Mangler tekstalternativ for bilde
Åpne pakningen som inneholder sprøyten og tilbaketrekkingsnålen.
 • Sett tilbaketrekningsnålen på sprøyten.
 • Ta av hetten på tilbaketrekkingsnålen.
 • Press tilbaketrekningsnålen ned i hetteglasset med Ilaris oppløsning gjennom midten av gummiproppen.
2. Vipp glasset for å være sikker på at riktig mengde kan trekkes opp i sprøyten.
NB: Mengden som er nødvendig avhenger av dosen som skal gis. Helsepersonell vil instruere deg i hva som er riktig dose for deg.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Trekk forsiktig sprøytestempelet opp til det riktige merket (mengden som skal gis basert på helsepersonells instruksjoner), så sprøyten fylles med Ilaris oppløsning. Dersom det er luftbobler i sprøyten, fjern luftboblene etter de instruksjonene du har fått av helsepersonell. Forsikre deg om at riktig mengde oppløsning er i sprøyten.
4. Fjern sprøyten og tilbaketrekningsnålen fra hetteglasset. (Det kan være oppløsning igjen i hetteglasset.) Sett plasthetten på tilbaketrekningsnålen som vist av helsepersonell eller apotek. Fjern tilbaketrekningsnålen fra sprøyten, og putt den i beholderen for spisse gjenstander.
5. Åpne papiret injeksjonsnålen ligger i, og fest nålen til sprøyten. Gå umiddelbart videre til å sette injeksjonen.
Sette injeksjonen
6. Velg et injeksjonssted på øvre del av låret, magen, overarmen eller baken. Bruk ikke et område med utslett eller ødelagt hud, eller et område som har blåmerker eller er klumpete. Ikke injiser i arrvev fordi dette kan gjøre at du ikke får all medisinen din. Ikke injiser i en vene.
7. Vask injeksjonsstedet med en ny spritserviett. La området tørke. Ta plasthetten av injeksjonsnålen.
8. Ta forsiktig tak i huden på injeksjonsstedet. Hold sprøyten i en 90 graders vinkel og press nålen rett ned helt inn i huden i en enkelt jevn bevegelse.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Hold nålen helt inne i huden mens du sakte presser stempelet på sprøyten ned til sprøyten er tom. Slipp huden og trekk nålen rett ut. Kast nålen og sprøyten i beholderen for spisse gjenstander uten å ta plasthetten på nålen eller ta av nålen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter injeksjonen
10. Ikke gni på injeksjonsstedet. Hvis det begynner å blø, hold en ren, tørr bomullskompress over og press forsiktig i 1 til 2 minutter, eller til det stopper å blø. Sett deretter på plasteret.
Mangler tekstalternativ for bilde
11. Kast nåler og sprøyter på en sikker måte i beholderen for spisse gjenstander eller etter instruksjonene du har fått av helsepersonell eller apotek. Bruk aldri sprøyter eller kanyler flere ganger.
12. Kast hetteglass med Ilaris (hvis det er noe) etter instruksjonene du har fått av helsepersonell eller apotek. Ubrukt legemiddel eller avfall skal kastes i henhold til lokale krav. Bruk aldri oppløsning som er til overs.
Mangler tekstalternativ for bilde
Oppbevar beholderen for spisse gjenstander utilgjengelig for barn. Kast den etter instruksjonene du har fått av helsepersonell eller apotek.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fcas (familiær kulde autoinflammatorisk syndrom): Svært sjelden sykdom hvor kulde fører til regelmessige, systemiske irritasjonstilstander med feber, elveblest, røde øyne, leddsmerter og økt antall hvite blodceller. Sykdommen er arvelig.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tonsillitt (betennelse i tonsillene, halsmandelbetennelse): Betennelse i mandlene som skyldes infeksjon med virus eller bakterier.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.