Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

IKERVIS 1 mg/ml øyedråper, emulsjon

ciklosporin (ciclosporin)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva IKERVIS er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker IKERVIS
 3. Hvordan du bruker IKERVIS
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer IKERVIS
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva IKERVIS er og hva det brukes mot
IKERVIS inneholder virkestoffet ciklosporin. Ciklosporin tilhører en gruppe medisiner kjent som immunundertrykkende midler som brukes til å redusere inflammasjon.
IKERVIS brukes til å behandle voksne med alvorlig keratitt (betennelse i hornhinnen, det gjennomsiktige laget i den fremre delen av øyet). Det brukes hos pasienter som har tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger (kunstig tårevæske).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Du bør gå til legen minst hver 6. måned for å vurdere virkningen av IKERVIS.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker IKERVIS
Bruk ikke IKERVIS
 • dersom du er allergisk overfor ciklosporin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har eller har hatt kreft i eller rundt øyet.
 • dersom du har en øyeinfeksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Bruk IKERVIS kun for drypping i øyet (øynene).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker IKERVIS
 • hvis du tidligere har hatt en øyeinfeksjon med herpesvirus, som kan ha skadet den gjennomsiktige, fremre delen av øyet (hornhinnen).
 • hvis du tar medisiner som inneholder steroider.
 • hvis du tar medisiner for å behandle glaukom.
Kontaktlinser kan skade den gjennomsiktige, fremre delen av øyet (hornhinnen). Derfor skal du fjerne kontaktlinsene ved sengetid før du bruker IKERVIS. Du kan sette dem inn igjen når du våkner.
Barn og ungdom
IKERVIS skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og IKERVIS
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen hvis du samtidig med IKERVIS bruker øyedråper som inneholder steroider, siden det kan øke risikoen for bivirkninger.
IKERVIS øyedråper skal brukes minst 15 minutter etter at andre øyedråper er brukt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
IKERVIS skal ikke brukes hvis du er gravid.
Hvis du kan bli gravid, må du bruke prevensjonsmidler mens du bruker denne medisinen.
IKERVIS vil sannsynlig være tilstede i brystmelk i svært små mengder. Hvis du ammer, snakk med legen før du bruker denne medisinen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan få uklart syn umiddelbart etter bruk av IKERVIS øyedråper. Hvis dette skjer, vent til synet blir klart igjen før du kjører eller bruker maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker IKERVIS
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én dråpe i hvert påvirket øye, én gang om dagen ved sengetid.
Bruksanvisning
Følg disse anvisningene nøye, og spør legen eller apoteket hvis det er noe du ikke forstår.
 • Vask hendene dine.
 • Hvis du bruker kontaktlinser, ta dem ut ved sengetid før du bruker dråpene. Du kan sette dem inn igjen når du våkner.
 • Åpne aluminiumsposen som inneholder 5 endosebeholdere.
 • Ta en endosebeholder fra aluminiumsposen.
 • Rist forsiktig endosebeholderen før bruk.
 • Vri av tuppen (bilde 1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk ned det nedre øyelokket (bilde 2).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Bøy hodet bakover og se opp i taket.
 • Klem forsiktig én dråpe av medisinen inn i øyet. Vær sikker på at du ikke berører øyet med spissen av endosebeholderen.
 • Blunk noen få ganger slik at medisinen dekker øyet.
 • Etter bruk av IKERVIS, trykk en finger inn i øyekroken ved nesen og lukk forsiktig øynene i 2 minutter (bilde 3). Dette bidrar til å hindre at IKERVIS spres til resten av kroppen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hvis du bruker dråper i begge øynene, gjentar du trinnene for det andre øyet.
 • Kast endosebeholderen så snart du har brukt den, selv om det fremdeles er litt væske igjen i den.
 • Resten av endosebeholderne skal oppbevares i aluminiumsposen.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, prøv igjen.
Dersom du bruker for mye av IKERVIS,
skyll øynene med vann. Ikke drypp inn flere dråper før det er tid for din neste vanlige dose.
Dersom du har glemt å bruke IKERVIS, fortsett med neste dose som planlagt.
Du må ikke bruke en dobbelt dose som erstatning for den glemte dosen. Ikke bruk mer enn én dråpe hver dag i det (de) berørte øyet (øynene).
Dersom du avbryter behandling med IKERVIS
uten å snakke med legen, vil ikke inflammasjonen (kalles keratitt) av den gjennomsiktige, fremre delen av øyet bli kontrollert, og det kan føre til nedsatt syn.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert:
De vanligste bivirkningene er i og rundt øynene.
Svært vanlige (kan innvirke på mer enn 1 av 10 personer)
Smerte når dråpene blir dryppet inn i øyet.
Vanlige (kan innvirke på mer enn 1 av 10 personer)
Irritasjon, rødhet og økt tåreflod når dråpene blir dryppet inn i øyet, rødhet i øyelokket, rennende øyne, rødhet i øyet, uklart syn. Opphovning av øyelokket, rødhet i konjuktiva (tynn membran som dekker den fremre delen av øyet), øyeirritasjon, øyesmerte.
Mindre vanlige (kan innvirke på opptil 1 av 100 personer)
Mindre vanlige bivirkninger i forbindelse med øyet:
Ubehag, kløe eller irritasjon i eller rundt øyet, inkludert en følelse av at det er noe i øyet.
Irritasjon eller opphovning av konjuktiva (tynn membran som dekker den fremre delen av øyet), øyeallergi, tåreforstyrrelse, utsondring i øyet, inflammasjon i iris (den fargede delen av øyet) eller øyelokk, avleiringer i øynene, bakterieinfeksjon eller inflammasjon i hornhinnen (gjennomsiktige, fremre del av øyet), avskalling av det ytre laget av hornhinnen, hvitaktige flekker på hornhinnen, cyste i øyelokket, kløe i øyelokket, smertefullt utslett rundt øyet forårsaket av herpes zoster-viruset.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer IKERVIS
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteresken, aluminiumsposen og på endosebeholderne etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Må ikke fryses.
Etter åpning av aluminiumsposene skal endosebeholderne oppbevares i posene for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Kast alle åpnede individuelle endosebeholdere med emulsjonsrester umiddelbart etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av IKERVIS
 • Virkestoffet er ciklosporin. 1 milliliter IKERVIS inneholder 1 mg ciklosporin.
 • Andre innholdsstoffer er middels lange triglyserider, cetalkonklorid, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til å justere pH) og vann for injeksjoner.
Hvordan IKERVIS ser ut og innholdet i pakningen
IKERVIS er en melkehvit øyedråpe-emulsjon.
Den leveres i endosebeholdere laget av lavtetthets-polyetylen (LDPE).
Hver endosebeholder inneholder 0,3 ml øyedråper, emulsjon.
Endosebeholderne er innpakket i en forseglet aluminiumspose.
Pakningsstørrelser: 30 og 90 endosebeholdere.
Alle pakningsstørrelser blir muligens ikke markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
SANTEN Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
SantenPharma AB
Tlf: +47 21939612
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.