Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Hydroxyzine Orifarm 10 mg filmdrasjerte tabletter

Hydroxyzine Orifarm 25 mg filmdrasjerte tabletter

hydroksyzinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydroxyzine Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydroxyzine Orifarm
 3. Hvordan du bruker Hydroxyzine Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydroxyzine Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hydroxyzine Orifarm er og hva det brukes motHva er Hydroxyzine Orifarm?
Hydroxyzine Orifarm tilhører en gruppe legemidler som kalles beroligende antihistaminer. Den undertrykker visse funksjoner i hjernen uten å skape en avhengighet. Den blokkerer også histamin, et stoff som finnes i kroppens vev, som er ansvarlig for allergiske reaksjoner.
Hva brukes det mot?
Hydroxyzine Orifarm brukes i behandlingen av:
 • angst hos voksne der det ikke finnes noe annet egnet legemiddel,
 • utslett og kløe forårsaket av allergiske reaksjoner.
Ved angst er effekten merkbar etter ca. 15 minutter og varer i ca. 12 timer. Ved kløe og utslett oppnås effekt etter ca. 1 time, som varer i minst 24 timer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hydroxyzine Orifarm
Bruk ikke Hydroxyzine Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor hydroksyzinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor cetirizin (legemiddel for behandling av allergier), aminofyllin (legemiddel for behandling av astma eller andre lungesykdommer, etylendiamin (en komponent i aminofyllin) eller andre piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).
 • dersom du har en arvelig sykdom (porfyri) karakterisert av en oppsamling av giftige sammensetninger (porfyriner) i kroppen.
 • dersom du har et EKG (elektrokardiogram) som viser en forstyrrelse i hjerterytmen som kalles "forlenget QT-intervall".
 • dersom du har eller har hatt en hjerte-karsykdom eller hvis pulsen din er svært lav.
 • dersom du har lave nivåer av salter i kroppen (f.eks. lavt nivå av kalium eller magnesium).
 • dersom du bruker visse legemidler mot forstyrrelser i hjerterytmen eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen (se “Andre legemidler og Hydroxyzine Orifarm”).
 • dersom noen i din nærmeste familie har dødd plutselig av hjerteproblemer.
 • dersom du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Hydroxyzine Orifarm:
 • dersom du har en nyre- eller leversykdom. Det kan hende du trenger en lavere dose.
 • dersom du har en økt risiko for å få anfall.
 • dersom du har noen risikofaktorer for slag, for eksempel høyt blodtrykk, røyking eller fedme.
 • dersom du har en økning i trykket i øyet (glaukom).
 • dersom du har problemer med vannlating.
 • dersom du har en langsom tarmfunksjon.
 • dersom du har en alvorlig muskelsvakhet (myasthenia gravis).
 • dersom du har demens.
Hydroxyzine Orifarm kan være forbundet med en økt risiko for forstyrrelser i hjerterytmen som kan være livstruende. Rådfør deg derfor med legen hvis du har problemer med hjertet eller bruker andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Søk legehjelp umiddelbart dersom du bruker Hydroxyzine Orifarm og får hjerteproblemer som f.eks. hjertebank, pusteproblemer eller nedsatt bevissthet. Behandling med hydroksyzin bør stoppes.
Tørr munn kan være en bivirkning av bruk av Hydroxyzine Orifarm. Det er derfor viktig at du har en god munnhygiene under behandling med Hydroxyzine Orifarm.
Dersom du gjennomgår allergitesting, bør behandling med Hydroxyzine Orifarm stoppes minst 5 dager før testingen. Rådfør deg med en lege.
Eldre personer
Det er nødvendig å være forsiktig dersom du er eldre, og det kan hende du trenger en lavere dose. Behandlingsvarigheten bør være så kort som mulig.
Andre legemidler og Hydroxyzine Orifarm
Snakk med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Hydroxyzine Orifarm kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler.
Bruk ikke Hydroxyzine Orifarm dersom du bruker legemiddel til behandling av:
 • bakterieinfeksjoner (f.eks. antibiotika som erytromycin, moksifloksacin, levofloksacin)
 • soppinfeksjoner (f.eks. pentamidin)
 • hjerteproblemer eller høyt blodtrykk (f.eks. amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)
 • psykoser (f.eks. haloperidol)
 • depresjon (f.eks. citalopram, escitalopram)
 • sykdom i mage- tarmkanalen (f.eks. prukaloprid)
 • allergi
 • malaria (f.eks. meflokin, hydroksyklorokin)
 • kreft (f.eks. toremifen, vandetanib)
 • rusmiddelmisbruk eller sterke smerter (metadon)
Si også ifra til legen din dersom du tar:
 • betahistin som brukes for å behandle Ménières sykdom (problemer med balanse og hørsel),
 • fenytoin som brukes for å behandle anfall,
 • adrenalin som brukes for å behandle kraftige allergiske reaksjoner,
 • legemidler som brukes til å behandle angst eller for å hjelpe deg til å sove,
 • antikolinerge legemidler for behandling av f.eks. irritabel tarmsyndrom (fordøyelsessykdommer) og astma,
 • cimetidin som brukes for å behandle mageproblemer. Dette kan øke nivået av Hydroxyzine Orifarm i blodet ditt,
 • monoaminooksidasehemmere som brukes for å behandle depresjon og Parkinsons sykdom,
 • tiaziddiuretika (som brukes for å behandle f.eks. høyt blodtrykk). De kan øke risikoen for uregelmessig hjerterytme.
Inntak av Hydroxyzine Orifarm sammen med mat, drikke og alkohol
Tablettene kan tas med eller uten mat.
Du bør ikke drikke alkohol når du tar Hydroxyzine Orifarm, fordi denne kombinasjonen kan forsterke effektene av Hydroxyzine Orifarm og dermed også risikoen for bivirkninger.
Graviditet og amming
Graviditet
Ikke ta Hydroxyzine Orifarm dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid. Rådfør deg med lege dersom du planlegger å få barn.
Hydroksyzin, virkestoffet i Hydroxyzine Orifarm, blir overført til fosteret. Det er en risiko for å påvirke fosteret.
Amming
Ikke ta Hydroxyzine Orifarm dersom du ammer.
Stopp ammingen dersom behandling med Hydroxyzine Orifarm er nødvendig. Rådfør deg med en lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Hydroxyzine Orifarm kan påvirke dine reaksjoner eller din evne til å konsentrere deg.
Hydroxyzine Orifarm inneholder laktose
Dersom du har blitt fortalt av legen din at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, må du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hydroxyzine Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Viktig: legen din vil velge dosen som er riktig for deg. Ikke endre dosen uten å rådføre deg med legen din først.
Den laveste effektive dosen av Hydroxyzine Orifarm bør brukes, og behandlingsperioden bør være så kort som mulig.
25 mg tablett: Tabletten kan deles i like doser.
Den anbefalte dosen er:
Utslett og kløe:
 • Voksne og ungdommer over 12 år: Startdosen er 1-2 tabletter på 25 mg på kvelden.
 • Barn på 5–11 år: 1 tablett på 10 mg eller 1 tablett på 25 mg på kvelden. Legen vil informere deg om korrekt dose.
Se “Den maksimal daglig dose for alle indikasjoner” nedenfor.
Dersom du/barnet ditt trenger en lavere dose enn 10 mg, eller dersom du/barnet ditt har problemer med å svelge tablettene, kan andre legemidler som inneholder hydroksyzin være bedre egnet. Rådfør deg med legen.
Angst hos voksne:
 • Voksne: anbefalt dose er 1-5 tabletter på 10 mg 2-3 ganger daglig eller 1-2 tabletter på 25 mg 2-3 ganger daglig. Den maksimale daglige dosen er 10 tabletter på 10 mg eller 4 tabletter på 25 mg.
Se “Den maksimal daglig dose for alle indikasjoner” nedenfor.
Maksimal daglig dose for alle indikasjoner:
Maksimal daglig dose hos voksne og barn som veier over 40 kg er 100 mg per dag for alle bruksområder. Maksimal daglig dose hos barn som veier opptil 40 kg er på 2 mg/kg/dag.
Medisinsk behandling av angst bør alltid tas som et supplement til andre behandlingstyper. Behandling bør startes, følges opp og fullføres av samme lege.
Spesielle pasientgrupper:
 • Eldre personer: for eldre personer rådes det til å starte med halvparten av den anbefalte dosen. Den laveste mulige dosen bør velges i behandlingen av eldre pasienter. Maksimal daglig dose er 50 mg per dag.
 • Pasienter med nyreproblemer: doseringen bør reduseres hos pasienter med moderate eller alvorlige nyreproblemer.
 • Pasienter med leverproblemer: hos pasienter med redusert leveraktivitet anbefales det å redusere den daglige dosen.
Administrasjonsmåte
Tablettene skal svelges med en tilstrekkelig mengde vann. Tablettene kan tas med eller uten mat. Tabletten på 25 mg kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Hydroxyzine Orifarm
Ved overdosering kan symptomene behandles. Overvåking ved bruk av EKG kan bli igangsatt, fordi det kan oppstå problemer med hjerterytmen, som forlenget QT-intervall eller torsades de pointes.
Dersom du har glemt å ta Hydroxyzine Orifarm
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Om du skal ta den glemte dosen, eller ta neste dose til vanlig tid, avhenger av den gitte doseringen din. Rådfør deg med lege.
Dersom du avbryter behandling med Hydroxyzine Orifarm
Dersom du velger å ikke ta Hydroxyzine Orifarm lenger, kan tilstanden din forverres. Rådfør deg med legen din før du avbryter behandling med Hydroxyzine Orifarm.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Slutt å ta legemidlet, og kontakt lege umiddelbart dersom du får
 • problemer med hjerterytmen, som f.eks. hjertebank, pusteproblemer eller nedsatt bevissthet (frekvens ikke kjent, hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • hevelser i ansiktet, lepper, tunge og/eller hals, noen ganger med vanskeligheter med å puste eller svelge (angioødem) (Svært sjeldne bivirkninger kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter)
 • utbredte utslett med blemmer (akutt generalisert eksantematøs pustuloses), ringformede, røde utslett som ofte har blemmer – vanlige på hender og føtter (erythema multiforme), betennelser i slimhinner og hud sammen med høy feber (Stevens-Johnson-syndrom) (Svært sjeldne bivirkninger kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter).
 • kraftig avskalling og avløsning av huden (toksisk epidermal nekrolyse) (frekvens ikke kjent, hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data).
Andre bivirkninger kan forekomme:
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter:
 • søvnighet.
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter:
 • hodepine,
 • tretthet,
 • tørr munn,
 • beroligende effekt.
Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter:
 • uro, forvirring,
 • svimmelhet, søvnløshet, skjelving,
 • kvalme,
 • følelse av å være uvel, feber.
Sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter:
 • allergireaksjoner (hypersensitivitet),
 • desorientering, hallusinasjoner (å se ting som ikke er der),
 • anfall, bevegelsesforstyrrelser,
 • problemer med øyets evne til innstilling for å se ulike avstander (vanskelig å fokusere), tåkesyn,
 • hjertestans, effekter på hjerterytme, rask hjerterytme,
 • lavt blodtrykk,
 • forstoppelse, oppkast,
 • forhøyede leverenzymverdier (kan ses i blodprøver),
 • kløe, utslett, merker eller blemmer, hudbetennelse,
 • problemer med vannlating.
Svært sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter:
 • anafylaksi (potensielt dødelig allergisk reaksjon),
 • innsnevring av luftveiene.
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data:
 • reduksjon av antall blodplater,
 • leverbetennelse,
 • aggresjon, depresjon, gjentatte ufrivillige muskelrykninger (tics),
 • unormalt forlengede muskelsammentrekninger, følelse av kiling, kribling eller nummenhet,
 • uregelmessig hjerterytme og endringer i elektrokardiogrammet ditt i forbindelse med dette (QT- forlengelse, Torsade de Pointes-hjertearytmi),
 • ukontrollerte sirkulære bevegelser med øynene,
 • diaré,
 • sengevæting,
 • ekstrem tretthet, hevelse av vev på grunn av opphoping av vann (ødem),
 • vektøkning,
 • besvimelse,
 • pemfigoid (blemmer på armer, ben, mage og slimhinner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hydroxyzine Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen eller blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydroxyzine Orifarm
 • Virkestoffet er hydroksyzinhydroklorid 10 mg eller 25 mg.
 • Andre hjelpestoffer:
  Kjerne: Laktosemonohydrat, kalsiumfosfat, pregelatinisert stivelse, natriumlaurylsulfat, kolloidal vannfri silika, magnesiumsterat.
  Filmdrasjering: Makrogol, hypromellose, titandioksid (E171).
Hvordan Hydroxyzine Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
10 mg: Hvite til off-white, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter og glatte på begge sider (diameter på 3,5–5,7 mm, tykkelse på 2,7–3,3 mm).
25 mg: Hvite til off-white, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden (diameter på 7,8–8,2 mm, tykkelse på 3,5–4,1 mm).
Blisterpakning av PVC/PVDC/aluminium: 25 og 100 tabletter. HDPE-beholder: 250 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S Energivej 15
5260 Odense S Danmark info@orifarm.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

ménières sykdom (morbus ménière, hydrops labyrinthi, svimmelhetssyke): Sykdom som skyldes økt væskeinnhold i labyrinten i det indre øret. Symptomer er anfall av kraftig svimmelhet, øresus og hørselstap.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.